Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoorts Nieuwsblad 1986"

See other formats


h#i |^ KEUR SCHILDERS 

hopen u in 1986 

ook weer van dienst te zijn! 

Tel. 02507-15602. 

Nieuwsblad XDNDERDAG 2 JANUARI 1986 ^eek^edia Editie:30 
ontploffing op zee 

ZANDVOORT - Op vrijdag 27 de- 
?mber kwam bij de politie het bericht 
innen dat op zee rode lichtkogels wa- 
en gezien, op zo'n drie kilometer uit 
e kust ter hoogte van de Rotonde. 

De politie zocht contact met Radio 
>cheveningen. Daar vertelde men dat 
nen bezig was met het zogenoemde 
affakkelen" (het verbranden van het 
as dat vrijkomt bij het boren van olie) 
n de vuurgloed was naar alle waar- 
chynlijkheid daar het gevolg van. 

Diezelfde nacht meldde een me- 
rouw uit de Vuurboetstraat dat zij 
en ontploffing op zee had waargeno- 
nen, ter hoogte van Noordwijk. Door 
adio Scheveningen werd meegedeeld 
..t ook deze explosie een gevolg was 
•an de gasverbranding en niets bij- 
r nders te betekenen had. 

De politie heeft de Zandvoortse van 
. feit op de hoogte gebracht. Vrouw beroofd 

ZANDVOORT - Een 20-jarige Duit- 
s vrouw is op vrijdag 27 december 
nstreeks half één 's nachts beroofd 
p het strand. Ze werd door drie man- 
len bedreigd en op vertoon van een 
almes werd de vrouw bang en over- 
landigde haar belagers haar porte- 
lonnee. 

De vrouw raakte in totaal 450 Duitse 
narken kwijt bij de beroving. ïerst was rustig 

5ANDVOORT - Volgens een woord- 
^rder van de politie zijn de kerstda- 
cn in Zandvoort rustig verlopen. Men 
ermoedt dat een van de redenen hier- 
cor het bijzonder slechte weer is ge- 
/eest, dat niet bepaald uitnodigde om 
■ deur uit te gaan. 

In totaal waren er + ,wee meldingen 
i.n kleine brandjes, een om half vier 's 
ïachts in de Patrijzenstraat, waar een 
uincontainer in brand bleek te staan 
n een op de vuilstortplaats in de Tjerk 
liddestraat, waar een rolcontainer 
lam had gevat. Men was in beide ge- 
allen het vuur gauw meester en al- 
een in de Tjerk Hiddestraat was spra- 
.e van enige schade, omdat het pla- 
ond zwart geblakerd was tengevolgde 
an de brand. 'n voorspoedig negentienzesentachtig' 11 Het jaar 1985 begon met sneeuw en 
eindigt met sneeuic. hetgeen in 
Zandvoort prachtige winterse fo- 
to's oplevert. Bovendien blijkt een 
wandeling over een 'sneeuw- 
strand' veel publiek te trekken. Het 
is in ieder geval weer iets anders, 
en van wandelingen in destorm en 
regen hebben velen dit jaar meer 
genoten dan de Zandvoorter hef is. 
Wn wensen al ome lezers een bij- 
zonder voorspoedig nieuw jaar en 
een stralende somer HAARLEM/ZANDVOORT - 
Wanneer de Provincie de bezwa- 
ren van de omwonenden uit de 
Fahrenheitstraat niet ontvanke- 
lijk verklaart, zullen zij verder 
procederen bij de afdeling recht- 
spraakvan de Raad van State te- 
gen het bestemmingplan 'rond de 
remise' zoals dit door de Zand- 
voortse gemeenteraad in mei 1985 
is vastgesteld. 

Dit bleek op de donderdag 19 decem- 
ber gehouden hoorzitting in het Pro- 
vinciehuis in Haarlem, waar de inwo- 
ners van Zandvoort die tegen dit be- 
stemmingsplan hebben geprotesteerd, 
werden gehoord. Door de gemeente 
Zandvoort is in mei, ondanks protes- 
ten van de bewoners, een bestem- 
mingsplan goedgekeurd. Dit terrein is 
bestemd voor uitbreiding van het in- 
dustrieterrein en zal worden bestemd 
voor ambachtelijke bedrijven of be- 
drijfjes. Bij de behandeling in de com- 
missies en de raad werd gezegd dat 
"Zorgvuldig zal worden bestudeerd 
welke bedrijven hiervoor in aanmer- 
king komen". 

Juist dit 'zorgvuldig bestuderen" 
vervult de bewoners met zorg, omdat 
zij vrezen dat zeker één of twee vishan- 
delaren de gelegenheid zullen krijgen 
hun bakkerijen in dit gebied te vesti- 
gen. "Wanneer het al een mooie zo- 
merdag is. moeten wij onze deuren en 
ramen gesloten houden omdat je c'an 
omkomt van de vislucht. Juist op die 
mooie dagen willen de vishandelaren 
goed verdienen en beginnen nog eer- 
der met hun activiteiten dan anders" 
werd destijds al door de bewoners naar Bezwaarmakenden op hoorzitting 

Geen vi 
in de achtertuin voren gebracht. 

Bovendien wordt het laatste stukje 
groen in de directe woonomgeving op- 
geofferd aan de industrie, en ook dat is 
in de ogen van de bewoners onaan- 
vaardbaar. 

Veel hinder 

Momenteel ondervinden de tweeën- 
twintig omwonenden al veel hinder 
van de activiteiten rond dit terrein. In 
de directe omgeving van het gebied 
tussen waterzuiveringsinstallatie en 
de remise (dit bestemmingsplan 'rond 
de remise') bevinden zich al een aantal 
loodsen waarin vis wordt gebakken, en 
wordt door stoepsleutelaars veel ge- 
knutseld, zodat de vislucht en het la- 
waai van startende motoren het woon- 
genot al bederft. De bewoners vrezen 
dat dit in de toekomst, na nieuwe ves- 
tigingen, alleen maar zal toenemen. 

Door hen was reeds eerder aange- 
drongen om de bestemming van het 
plan 'ambachtelijke verzorgende be- 
drijven' te wijzigen in de bestemming 
'groenvoorziening'. Alleen dan zou 
voorkomen worden dat de reeds be- 
staande onevenredig zware belasting van de wijk op woon-en leefgebied (ri- 
oolwaterzuiveringsinstallatie, circuit, 
industrie, opslagloodsen en garagebe- 
drijven plus de nodige illegale stallin- 
gen van voer-en vaartuigen in de stra- 
ten) de vorm van onredelijkheid gaat 
krijgen. 

Hoewel op de raadsvergadering 
waarbij het voorstel door een meerder- 
heid van de raad werd aangenomen, 
beloofd werd dat in de naaste toekomst 
streng zou worden opgetreden tegen 
stoepsleutelaars en Iangparkeerders, 
blijkt daar tot nu toe niet veel van 
terecht te zijn gekomen. Door de bewo- 
ners werd tenminste op de hoorzitting 
opnieuw dit punt naar voren ge- 
bracht. De door de gemeente in het 
vooruitzicht gestelde groenstrook die 
de bedrijfjes aan het oog van de bewo- 
ners moet onttrekken, werd door de 
vertegenwoordigster van de Gemeente 
Zandvoort op de hoorzitting als tegen- 
argument gebruikt. 

De bewoners van de Fahrenheit- 
straat wensen echter verschoond te 
blijven van visbakkerijen en extra 
groenstroken en hebben aangekon- 
digd door te gaan totdat zij in het ge- 
lijk gesteld zullen worden. Voorstel door college teruggenomen 

Onafhankelijk deskundige moet 
uitspraak doen over woningen ZANDVOORT- Een onafhan- 
<elrjk deskundige zal een uit- 
•praak moeten doen over het type 
voningen dat gebouwd zal wor- 
ten op het project Karel Door- 
man. Tot deze conclusie is de ge- 
meenteraad gekomen op de laatst- 
gehouden vergadering, reden 
waarom het voorstel door het col- 
lege werd teruggetrokken. 

Door het college werd voorgesteld 
een door de Slokker Maatschappij in- 
gediend bouwplan van achtentwintig 
woningen voor het zuidelijk deel van 
het 'Karel Doorman'-project goed te 
keuren. Het betreft hier een bouwplan 
van eengezinswoningen in de premie- 
sfeer, dus koopwoningen. Door de wo- 
ningbouwvereniging EMM- was even- 
eens een bouwplan ingediend, om in 
plaats van de zogenaamde 'spaarhui- 
zen' van Slokker, 'Megaronwoningen" 
te bouwen die goedkoper zijn. 

In diverse commissievergaderingen 
.vas dit voorstel van het college reeds behandeld, waarbij het advies van de 
raad was geweest, nog eens een duide- 
lijke vergelijking te maken tussen bei- 
de type woningen. De door het college 
verschafte cijfers, waarbij een keuze 
werd gemaakt ten voordele van de 
Slokkerwoningen, ontmoette weer- 
stand bij de raad, omdat wellicht door 
het college niet alle factoren in ogen- 
schouw waren genomen. Bovendien' 
wil de raad duidelijk de plaatselijke 
woningbouwvereniging inschakelen 
bij de bouw van premiekoopwoningen. Door het college werd voorgesteld de 
woningbouwvereniging EMM in te 
schakelen voor de verdere ontwikke- 
ling van het project. Dit betekent: cir- 
ca vijfentwintig eengezinswoningen te 
bouwen in 1987 op het noordelijk ge- 
deelte van dit project. Op het zuidelij- 
ke deel zouden dan Slokkerwoningen 
gebouwd kunnen worden, een keuze 
die door het college was gemaakt op 
grond van een kwantitatieve en kwali- 
tatieve vergelijking. Ook zouden de 
woonlasten voor de bewoners van de 
"Wat I net lichtst is zal in 1986 het lichtst moeten wegen" 


Slokkerwoningen lager zijn, omdat de 
besparing op de stookkosten meer zou 
bedragen. Een ander argument van 
het college is dat een woningbouwver- 
eniging zich nu niet direct hoeft bezig 
te houden met premiekoopwoningen. 

Door Peter Ingwersen werd een plei- 
dooi gehouden het voorstel van EMM 
nog eens nader in ogenschouw te ne- 
men, omdat zijns inziens de vergelij- 
king tussen de beide aanbiedingen 
niet juist was gebeurd. "Er zijn appels 
met peren vergeleken, en dit is allesbe- 
halve correct", aldus de CDA'er. Even- 
eens was door de woningbouwvereni- 
ging een uitgebreid schrijven aan de 
raadsleden verzonden waaruit bleek 
dat het type woningen dat EMM voor- 
staat beslist niet kleiner uitvalt dan 
het voorgestelde type van het college. 

Uitgebreid werd door EMM ook in- 
gegaan op de stookkosten per woning, 
die sterk afhankelijk zijn van de sar 
menstelling van het gezin, en niet al- 
leen te maken heeft met de isolatie van 
de woning. Bij dit schrijven van EMM 
was tevens gevoegd de conclusie van 
een onafhankelijk adviesbureau, 
waaruit bleek dat de voorgestelde 'me- 
garonwoningen' van EMM beslist niet 
minder zijn dan de Slokkerwoningen. 'irriteerde burgemeester Machielsen 
het voorstel terug te nemen en de hulp 
van een onafhankelijk deskundige in 
te roepen. Deze zal moeten uitmaken 
welke huizen uiteindelijk de voorkeur 
verdienen, de 'megaronwoningen' of 
de 'spaarhuizen' die door de Slokker 
Bouwmaatschappij worden gebouwd. Toewijzingen Een ander zwak punt in het college- 
voorstel is, volgens de raad, het feit dat 
de inschrijving op deze koopwoningen 
vrij dient te zijn. "Aan de hand van de 
inschrijvingen en de woonomstandig- 
heden van de adspirant kojpers kun- 
nen eventuele nadere kriteria worden 
vastgesteld. De sociale aspecten zullen 
hierbij zwaar wegen. Overleg met de 
commissie Maatschappelijk Welzijn 
over de mogelijkheid en het karakter 
van de te stellen normen zeggen wij 
toe. De toewijzing van deze premie- 
koopwoningen dient bij te dragen tot 
een doelmatig volkshuisvestingsbe- 
leid", aldus het college in zijn voorstel. 

Volgens de meerderheid van de raad, 
moet vanaf het begin duidelijk zijn wie 
er od de woningen kan inschrijven. 

"Wanneer nu reeds bekend is aan wel- 
ke kriteria je moet voldoen, dan zullen 
veel inwoners in een later stadium 
niet teleurgesteld worden. Wij moeten 
voorkomen dat wij, evenals bij de in- 
schrijving van de Slokkerwoningen 
die aan de Van Lennepweg zijn ge- 
bouwd, niet bedolven worden onder 
een lawine van kooplustigen, waarvan 
later velen zullen afvallen" was de me- 
ning. Bovendien bleek op deze verga- 
dering dat er bij de raad ook voorstan- 
ders zijn voor het alsnog houden van 
een open inschrijving voor aanne- 
mers. Dit zeer tot ongenoegen van de 
voorzitter. 

Uiteindelijk besloot een toch wel ge- Nieuwjaarswens van burgemeester H. Machielsen 

Even luisteren ! Evenals vorig jaar ontvin- 
gen wij, op ons verzoek, van 
burgemeester H. Machielsen 
een nieuwjaarswens, die wij 
gaarne publiceren: 

Het is alweer 1986, Nieuwjaars- 
dag ligt achter ons. 
Het nieuwe jaar is begonnen, roe- 
pen wij. terwijl voor velen onder 
ons echter het nieuwe jaar op een 
andere datum begint. 
Is Nieuwjaarsdag dan zo belang- 
rijk ? Naar mijn mening niet. 
Er is niets verandprd, steeds komt 
er een nieuwe dag. Zeker, op die 
eerste dag van het nieuwe jaar, 
heeft iedereen vele goede wensen, 
voornemens, plannen voor zich- 
zelf en voor anderen. En de media 
blikken terug ! 

Ik denk dat die terugblik 
slechts betekenis heeft, als wij er 
iets mee doen voor de toekomst. 
De bekende Engelse schrijver Os- 
car Wilde vertaalde dat gevoel in 
woorden: "Een mens dat naar zijn 
verleden kijkt, is iemand, die niet 
verdient een toeKomst te hebben 
om naar uit te zien". 

Op zo'n Nieuwjaarsdag, eigen- 
lijk elke dag van het jaar, kijken 
wij naar morgen en overmorgen. 
Kijken naar onze toekomst, die 
wij samen maken en willen ver- 
dienen. Maar dat kunnen wij al- 
leen als wij eerlijk en open met 
elkaar omgaan. Eerlijk voor je 
mening uitkomen, maar ook naar 
de ander luisteren. En dat niet 
alleen in technische zin, door ge- 
luid op te vangen, maar met dat geluld, de argumenten van de an- 
der, iets te doen... De gedachten 
en opvattingen wikken en wegen 
en niet bij voorbaat denken dat 
jouw argumenten de juiste zijn. 
Een open gesprek in de kamer, in 
het huis, op straat, kan en mag 
niet even later gevolgd worden 
door verdachtmakingen, onzorg- 
vuldige weergave, het scheppen 
van onduidelijkheden in de rich- 
ting van je gesprekspartners. 
Toch gebeurt dit ondanks alle 
goede bedoelingen in de wereld, in 
ons land, in ons Zandvoort nog te 
veel. Te vaak moet de dialoog, de 
solidariteit, het samenstaan voor 
een voor ons allen belangrijke 
zaak, wijken voor het eigenbe- 
lang. 

Het nieuwe jaar is begonnen, ik 
ben geen filosoof, die moeilijke 
verhalen wil houden. Als ik ech- 
ter een wens mag doen, dan is het 
deze: 

Laten wij eerlijk en open met el- 
kaar omgaan, dan is de basis aan- 
wezig voor het verdienen van een 
echte toekomst. En verder voor 
elke lezer/lezeres, de komende da- 
gen, weken, maanden en jaren 
1 een goede gezondheid en voor 
Zandvoort veel zon. 

H. MACHIELSEN Uitreiking Tafel van Verdienste 
in Sociëteit Duysterghast ZANDVOORT- Op zaterdag 4 janu- 
ari zal in Sociëteit Duysterghast een 
nieuwjaarsreceptie worden gehouden, 
waarbij de "Tafel van Verdienste" zal 
worden uitgereikt. Vanaf 1970 wordt 
door deze Sociëteit aan personen of 
instellingen die zich bijzonder ver- 
dienstelijk hebben» gemaakt voor de 
gemeente Zandvoort, een onderschei- 
ding uitgereikt die de naam 'Tafel van 
Verdienste" heeft gekregen. 

Behalve figuurlijk, is het meestal 
ook letterlijk een tafel, hetzij ingelegd 
met fraai mozaiek, of vervaardigd door 
een beeldhouwer, waarop de verdien- 
ste van de ontvanger(s) tot uitdruk- 
king komt. In de loop der jaren ontvin- 
gen achtereenvolgens de volgende per- 
sonen of instellingen dit voorwerp: 
1970: Nico Bouwes, 1971: Stichting Re- 
creade, 1972: Strandreddingsbrigade; 
1972: zuster Bokma, 1974: Gemeente 
Politie Zandvoort; 1976: De wielrenner 
Roy Schuiten; 1977: Oud-burgemees- 
ter Nawijn; 1978: Het brandweercorps 
van Zandvoort; 1979: Oud hoofdonder- 
wijzer Ger Loogman; 1980: Bep Roo- 
zen; 1981: Zuster De Beer; 1982: Wim de 
Buyzer; 1983: de KNZHRM; 1984: Het 
Rode Kruis, afdeling Zandvoort en vo- 
rig jaar Wim Buchel. Wie dit jaar de onderscheiding in 
ontvangst mag nemen, wordt pas be- 
kend gemaakt op zaterdagavond 4 ja- 
nuari, omstreeks 22.30 uur. 
De nieuwjaarsreceptie wordt gehou- 
den van 21-22 uur in de Sociëteit 
Gasthuisplein 5 te Zandvoort. ADVERTENTIE 'nlammy 
see Morris 
before 
you buy 

Amsterdam: 

LeidsestraaO (bij Koningsplein) 

tel.(020)223596 

Haarlem: 

Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt) 

tel.(023)312655 Extra vergadering 
benoeming nieuwe 
wethouder ZANDVOORT - Op dinsdag 14 ja- 
nuari zal de gemeenteraad van Zand- 
voort in een extra vergadering bijeen- 
komen. Enig agendapunt is de benoe- 
ming van een nieuwe wethouder fi- 
nanciën. 

Op de begxotingsvergadering die op 17 
december werd gehouden, besloot 
wethouder Flieringa, na een motie 
van wantrouwen, zijn wethoudersze- 
tel te verlaten. Op diezelfde vergade- 
ring diende hij laat op de avond zijn 
ontslag als wethouder in. Om het dorp 
niet totaal onbestuurbaar te maken 
(wethouder Jongsma trad af in no- 
vember, en het college bestaat mo- 
menteel slechts uit twee man), is het 
dringend noodzakelijk zo snel moge- 
lijk een nieuwe wethouder te benoe- 
men. Wanneer de verkiezingsuitslag 
van 1982 wordt aangehouden zal deze 
wethouder opnieuw in VVD-kringen 
moeten worden gezocht. Valse gasopnemers 

ZANDVOORT - Twee mannen zijn 
op vrijdagmiddag binnen gelaten in 
een huis aan de Quarles van Ufford- 
laan, omdat ze zeiden de stand van de 
gas- en watermeter te komen opne- 
men. Terwijl een van hen de bewoon- 
ster aan de praat hield, doorzocht de 
ander op zijn gemak de woning. 

Na hun vertrek was een hoeveel- 
heid geld en een giropasje verdwenen. 
De gewaarschuwde politie stelde on- 
middellijk een onderzoek in, maar dit 
leverde niets op. Uw krant 
niet ontvangen? 

Bel voor vrijdag 12.00 uur 
ons kantoor, telefoon 

17166 Nieuwjaarsreceptie 

ZANDVOORT - Ook dit jaar wordt 
door de burgemeester en wethouders 
van Zandvoort een nieuwjaarsreceptie 
gehouden in het raadhuis. De burgerij 
en de vertegenwoordigers van het 
plaatselijk verenigingsleven kunnen 
de leden van het college ontmoeten op 
vrijdag 3 januari om 19.00 uur. WATER- 
STANDEN Datum HW LW HW LW 2 jan. 


7.18 


2.45 


19.29 


15.15 


3 jan. 


8.07 


3.29 


20.28 


16.03 


4 jan. 


9.05 


4.20 


21.39 


16.56 


5 jan. 


10.12 


5.20 


22.47 


17.57 


6 jan. 


11.21 


6.30 


23.56 


19.00 


7 jan. 


12.25 


7.36 


— 


20.05 


8 jan. 


1.02 


8.45 


13.23 


21.32 


9 jan. 


2.01 


9.72 


14.16 


22.36 -Maanstanden: vrijdag 3 januari 
LK 20.47 uur 

Springtij: vrijdag 3 januari NAP + 
107 cm 20.48 uur. Nieuwsblad 

iedere week zelf in de bus 

l Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar) 
(Voor postabonnees gelden andere tarieven) 

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan 

Weekmedia, Antwoordnummer 70057, 7000 PA Amsterdam. Of bel 

de abonnementenafdeling 020-5623066. BON: NOTEER Ml j OOK ALS ABONNEE! Naam: ; 

Adres: ( 

Postcode: ^ 

Woonplaats: 

Telefoon: 

Giro/Bankr.: Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar f 19,55, jaar / 36,95 
Zandvoorts Nieuwsblad 
Losse nummers 1 gulden. 

L — y- — . — WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 2 JANUARI 1986 : 2 wekelijkse 
pagina over 
auto's 
met • autotest 

• nieuwtjes 

• technische 
gegevens bijdragen, tips en 
ideeën zenden 
aan 

redactie 
weekmedia, 
postbus 333, 
1440 ah 
purmerend informatie over 
advertenties 
tel. 020-562 2230 O Hyundai Pony XP: 
handzame Koreaan D, 'e Hyundai begint een vertrouwde verschijning op de 
Nederlandse wegen te worden. Velen denken daarbij met een 
Japanse auto te doen te hebben, maar dat klopt toch niet. De 
Hyundai komt namelijk uit Zuid-Korea en het Hyundai-concern is 
van een omvang en veelzijdigheid, zoals we ons dat hier te lande 
nauwelijks kunnen voorstellen. Men houdt zich bezig met 
scheepsbouw, waaronder supertankers en oorlogsschepen, 
scheepsreparaties en -ombouw, booreilanden, staalconstructies, 
hoogovens en chemische industrie, krachtcentrales, locomotieven 
en ander spoorwegmateriaal, bouwmaterialen, meubelen, 
warenhuisprodukten, kortom een indrukwekkende lijst en daarbij 
dus ook automobielen. De automobielfabricage kwam op 
gang in 1967, in licentie werden er 
Ford Cortina's gemaakt. In 1973 
werd besloten een eigen Koreaanse 
auto te gaan bouwen en in 1976 
kwamen de eerste Pony's van de 
band, naar een ontwerp van Giugiaro 
van Ital Design. 

Dezelfde ontwerpstudio tekent ook 
voor het carrosserie-model van de 
nieuwe XP en waarbij van achter- op 
voorwielaandrijving werd 
overgeschakeld en waarin volop 
ruimte voor vier passagiers en 
bagage is gecreëerd, ook als de 
achterbank normaal op zijn plaats 
staat. 

Aërodynamisch 

Er is volop aandacht besteed aan 
de aërodynamica: ruitewissers, die 
halfverzonken achter de motorkap 
liggen, gelijmde voor-, achter- en 
achterzijruiten, deurlijsten die 
overlappend tot de voorruit en dak 
zijn uitgevoerd en dat alles leidde tot 
een voor een auto van dit formaat 
gunstige luchtweerstandscoëfficiènt 
van 0.38. Dat betekent dus ook 
weinig windgeruis. 

Met de 1.3 liter motor is een top van 
155 km/h bereikbaar, met de 1.5 liter 
ligt de top bij 160 km/h. De 1.3 1 versie wordt gekoppeld aan een 
vierversnellingsbak, de 1.5 1 aan een 
vijfversnellingsbak of een drietraps- 
automaat. 

De Hyundai Pony XP is een uiterst 
handzame automobiel. Besturing en 
schakelen is vingertoppenwerk en de 
draaicirkel bedraagt slechts tien 
meter. Door de lichte besturing en de 
overzichtelijke carrosserie is ook het 
parkeren een moeiteloos karwei. 

Er zijn drie uitvoeringsvariaties, 
aangeduid met L, GL en GLS, maar 
ook de voordeligste L-uitvoering 
bevat al voorzieningen als 
verstelbare hoofdsteunen, 
neerklapbare achterbank, 
slaapstoelen, AM-radio met twee 
luidsprekers, een klok op het 
dashboard, veiligheidsstuurkolom. 
rembekrachtiging, 
achterruitverwarming met 
tijdschakelaar, halogeen koplampen, 
geheel beklede deuren en stoffen 
bekleding op de stoelen. Een meer 
dan volledige standaard- 
uitmonstering dus. 

Voor de 1300 liggen de 
verbruikscijfers als volgt: bij 90 km/h 
6,0 1, bij 120 km/h 8,1 en in 
stadsverkeer 8,5 liter per 100 
kilometer. 

De prijzen variëren van ƒ 17.995.- 
tot ƒ 24.795,- incl. BTW. 
Het interieur is ruim en comfortabel en maakt met de stoffen bekleding een 
warme indruk. 
De Hyundai Pony XP. Autovisie jaarboek 
over 100 jaar auto 

V oor wie in de wereld van 
automobielen en alles wat daarmee 
te maken heeft geïnteresseerd is, is 
het een bijna onmisbaar naslagwerk 
geworden: het Autovisie Jaarboek, 
waarvan nu de achtste editie is 
verschenen. Al het nieuws en de 
jongste ontwikkelingen in de 
autowereld komt de lezer er in tegen, 
een vijftigtal autotests verschaffen 
rij-indrukken en technische 
informatie over in ons land veel 
gekochte automobielen en kunnen 
een goede raadgever zijn bij de 
aanschaf van een toekomstige auto. 
Ook bevat de editie 86 met fraaie 
kleurenfoto's geïllustreerde 
bijdragen over de Grand Prix-wereld 
en de 100-jarige geschiedenis van de 
auto, verder bijdragen over 
geluidsapparatuur in de auto, het 
rijden in terrein, de windtunnel, TECHNISCH EN UITERLIJK GEWIJZIGD 

Mazda denkt aan de details Vc oor het modeljaar 1986 heeft 
de Mazda 626 een aantal 
technische en uiterlijke 
wijzigingen ondergaan. Zo werd 
de radiatorgrille optisch verfijnd 
en werden de bumperpartijen 
voor en achter vernieuwd, 
waardoor ze beter bestand zijn 
tegen kleinere aanrijdingen. In 
de geïntegreerde voorspoiler zijn 
aan weerszijden luchtsleuven 
opgenomen voor de toevoer van 
koele lucht naar de 
voorwielremmen. Van de sedan- 
en coupé-modellen werd de 
achterpartij onderhanden 
genomen, terwijl het verschil 
tussen deze modellen zich nu 
beperkt tot de andere lijn van 
het kofferdeksel. dat voor de 
coupé van opzij gezien iets 
sterker oploopt en meer abrupt 
„afbreekt". 

In het interieur is de opstelling van 
de voorstoelen en de achterbank iets 
gewijzigd waardoor er meer hoofd- en 
beenruimte beschikbaar kwam De 
bekledingsstoffen werden vernieuwd 
en de hoofdsteunen zijn van een 
nieuw ..open" model, waardoor het 
uitzicht verbeterd werd. met name 
ook voor de achterpassagiers. 
Het kompakte instrumentarium van 
het nieuwe dashboard omvat 
duidelijke ronde meters, met 
daartussen gegroepeerd enkele 
kleinere instrumenten en een reeks 
kontrole-lampjes 

Meer komfort 

De technische wijzigingen voor de 
Mazda 626 model "86 treffen we aan in het onderstel. Een nieuw type 
schokdemper, zowel voor als achter, 
zorgt voor meer komfort en nog 
verder verbeterde wegligging. Ook 
werd de veerkarakteristiek van de 
schroefveren rondom soepeler. 
De schijfremmen op de voorwielen 
zijn inwendig geventileerd, waardoor 
een grotere weerstand tegen „fading" 
is ontstaan. Alle modellen, behalve 
de versies met stuurbekrachtiging, 
zijn voorzien van een 
tandheugelbesturingssysteem met 
variabele overbrengingsverhouding. 
In het middengebied is daardoor de 
besturing direkt. maar naarmate 
men het stuur verder draait wordt de 
besturing indirekter en dus lichter, 
waardoor bijvoorbeeld inparkeren 
minder kracht vergt. Het leveringsprogramma is identiek 
gebleven met 1.6 en 2.0 liter 
benzinemotoren en een 2.0 liter 
dieselmotor. Nieuw toegevoegd is de 
injectie-versie van de 2.0 liter 
benzinemotor, leverbaar in de GT- 
uitvoering van zowel de sedan- als de 
hatchback- en coupémodellen. 

Standaard zijn de GT's voorzien van 
lichtmetalen velgen, brede banden, 
stuurbekrachtiging en automatisch 
afstelbare schokdempers. 

Met een vermogen van 88 kW/ 120 pk 
haalt de Mazda 626 GT een 
topsnelheid van ruim 190 km/h en 
een acceleratie van 0-100 km/h in 
minder dan 10 seconden. 
De Mazda 626 hatchback model 1986. 
TESTS 

GEGEVENS |ApjE 

FiKSONE>MIJTpiS EN 

TERREINWAGENS 

mOAUrac>«M/AEV*vr/:K»0A'»muSVRW,j technische gegevens en afbeelding^ 
van alle in Nederland leverbare 
automerken en typen plus prijslijst 
kortom een 544 bladzijden dik 
boekwerk waarnaar de 
geïnteresseerde steeds zal 
teruggrijpen. 

Autovisie Jaarboek 86 is een 
uitgave van Uitgeversmaatschappi 
Annoventura (Elsevier) en kost ■ 
ƒ32,50. 
Zege Jan Lammers : : 
met Renault Alpine 

Otralend staat Jan Lammers 
op het erepodium, nadat hij op 
het circuit van Vallelunga in 
Italië na een knap gereden race 
de overwinning heeft gegrepen • 
in de klasse Renault Alpine V6 ■ 
Turbo. ': 

Na 20 van de 26 te rijden ronden 
lag hij nog op een vierde plaats,- 
maar toen zette Jan een \ 

imponerende opmars in door . 
eerst de Duitser Schuetz te 
passeren, een ronde later de ; 
Fransman Gouhier. Twee ! 
ronden voor het einde ging hij 
„op de grens" van zijn kunnen 
koploper Larrauri voorbij en 
werd daa ia onder gejuich van 
duizenden toeschouwers als 
winnaar afgevlagd. 
Over de gehele serie van elf 
races om de Europa Cup 
Renault Alpine V6 Turbo 
behaalde Jan Lammers een 
derde plaats achter Larrauri (I) 
en Gouhier (F). VERHUIZEN? 

Verhuizen is vakwerk! 

Neem daarom geen risico, maar laat het 

over aan de vakman. 

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met 

waardevolle .tips. 

AJW VERHUIZING, ONZE ZORG' DE WIT VERHUIZINGEN :ifi 
[RKB4DE 
VRHUIZRS A. J. v. d. Moolenstraat 54rd 
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00 
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04 
organiseert de volgende 
cursussen in wijkcentrum 

't STEKKIE donderdag 

donderdag 

maandag 

woensdag 

of 

vri|dag 

donderdag 
of 

vrijdag 19.45- 

09.30- 

13 30- 

09.30- 

20.00- 

13 30- 

13.30- 
19 30- 

09.15- ■21.15 

■11.00 

■16 00 

■11.30 

■22.00 

■16 00 

■16.00 
■22 00 

■11.45 12 lessen ƒ 70,- 
12 lessen ƒ 70,- 
12 lessen ƒ 100,- 

6 lessen ƒ 45,- 
12 lessen ƒ 1 00.- 

12 fessen ƒ 100,- 
12 lessen ƒ 100,- FRANS VOOR BEGINNERS 
SPAANS VOOR BEGINNERS 
CHINEES TEKENEN 
ORIGAMI (PAPIER- 
VOUWEN OP Z'N JAPANS) 
TEKENEN VOOR BEGINNERS 
STOFVERSIEREN 

BREIEN 
KOKEN VOOR 
JONGEREN 12-16 jaar 

De cursussen starten in de week van 27 januari, 
grammaboekje van JHVU. Gratis verkrijgbaar 
't Stekkie. 

AANMELDING kantoor JHVU. Kamperstraat 37. Haarlem, tel. 023-313726 of 
327838 

VERVOLGCURSUSSEN VAN 't STEKKIE 

NAAICURSUS vrijdag 17.00-19.30 12 lessen ƒ 75,- 

TEKENEN EN/OF 

SCHILDEREN maandag 20 00-22.00 per maand ƒ 15,- 

AANMELDING bij 't Stekkie of onder tel.nr. 17113/17612. 

DISCO'S donderdag 17.00-19.30 6 lessen ƒ 60,- 

Nadere informatie in het pro- 
bij Raadhuis, Bibliotheek en KINDERDISCO (8-12 JAAR) 
TIENERDISCO (12-16 JAAR) vrijdagavond 10 jan. 19.00 uur 
vrijdagavond 24 jan. 20.00 uur VOLKSDANSGROEP „BELA RADA" 

Er is weer plaats voor nieuwe leden. Kom eens kijken op de oefenavond, elke 
dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. Micro 


SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- 
grootten. 

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis 
Micro's op de pagina „MICRO'S". 
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie. 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter. 
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur. * 

U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 
02977-28411 of afgeven of zenden aan: 

• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- 
voort. 

• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 
1430 AG Aalsmeer. 

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie: 

Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- 
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad. Amstel- 
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, 
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant. Diemer 
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- 
le edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De 
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- 
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en 
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter. 
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur. 

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar. 

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 5.- in rekening ge- 
bracht. 

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het 
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt 
ƒ 2.50 in rekening gebracht. 

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is nist voor 
bezorgklachten), of zenden aan: 
Centrale orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122, 
1000 AC Amsterdam. 

De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- 
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- 
rokaart. Zonnestudio 

Kapsalon 
Passage 42 

■* Lichaamssnelbruiner 
<KD min MO 
abonn 3' ;' 100 
■ Gezichtssnelbrumer 
20 mm ƒ 10 
abonn i-f. ƒ 30 
Zonneban-- hemel 
20 mm ƒ 8 50 
abonn 10; ƒ75 
Openingstijden Studio 
maandag t m vrijdag 
Ook s avonds geopend 
Openingstijden kapsalon 
dinsdag t m zaterdag en 

vrijdag t m 21 00 uur 

Wij werken op afspraak 

Tel 02507-12500 

Tot ziens 
Ellie Edith en Ben Diversen Bontmantel- 
inruil: 

Nu een schitt nieuwe bont- 
mantel mei (kleine) bijbeta- 
ling, ook regenmantels met 
bontvoering, exclusieve Lam- 
my-coats en nappakleding 
Bel voor afspraak of folders 
020-233488 * Begin het nieuwe jaar 
goed word lid van de verg 
VROUWEN VAN NU alle ml 
onder tel nr 16085 of 14462 Hillegom-antiek 

Vijf toonzalen gezellige 
meub m alle stijlen Veel 
klemantie^ Laagste prezen 1 
Leidsestraat 122 Dag tel 
02520 20993 koopavond • OPPAS Midi zich aan. Tel 
02507 18157 lies ors'-' 
cr/ocr 'h /', 
mor ir 'jo 
op oe c i'. '.'. 
en dat % r/ <.' 
wordt aar O 
afd Nv;'" '. 
122 1000 A O /- 
voorkomt !'.:''■■ 
handeling ':■ op adverten- 
.'• "i<;r gelieven 
/.-• 'jat het num- 
• <<-j novenhoek 
:. -.'iht /ermeld 
.' y^'Jrc-sseerd 
'.<; "%!'.- Order- 
'.'," ••; r 'o-3tbus 
•dam Dit 
i'i do be- • Te koop r y.r ■■;■;< yi naai- 
machine om I'j'.' ;■":': u- kun 
nen naaien Mo/r '••'."jw, lel 
17347 Timmer 
bedrijf R F Lammers Voor al uw 
timmer en onderhoudswerk 
Tel 023 364168 byg 023 
381378 • T k 2-pers opHapbed 4 
matr en ombouw / 50 Tel 
02507-14245 • Tk boekenrek, 10 plan- 
ken, 4 wandrails met dragers 
en boekensteunen, / 75 Tel 
15204 Voor voordelig SCHILDER- 
WIT- en BEHANGWERK 

De Boet 

Tel 02507-15655, voor vrijblij- 
vende prijsopgave * Gevraagd betrouwbare 
huish hulp voor 3 a4 uur p w 
Orde scheppen in beperkte 
chaos tegen een ruime ver- 
goeding 12103 Pasfoto's 

Klaar terwijl u 
wacht 

DROGISTERIJ 
M0ERENBURG 

Haltestraat 8 
ZANDVOORT Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar 

gediplomeerd trimster 
De juiste vachtverzorging van uw' 
rashond en bastaard. 
Behandeling volgens afspraak. 
Tel. 02507-1 30 77 
Lorentzstraat 158 -Zandvoort 
Direktie en medewerkers van 

SHELL „Duinzicht" tl en 

Boulevard" 

wensen u een voorspoedig 

1986 AMSTERDAM 

HEEFT 

BLOEDARMOEDE 

13.000 DONOREN TE WEINIG 

é é 4 r 

BEL 123456 

BLOEDBANK AMSTERDAM 5 REGELS G R AT I S ÖrttütLb ^m J|bMAI n 

_/kiicro 

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER Een fiets kopen of verkopen - ' Bankstel of ander 
huisraad te koop 9 Kortom alles wat u in de particuliere 
sector kwi|t wilt 

Ook voor huishoudelijk personeel 

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en 
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vak|e. Laat 
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf 
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het 
voorbeeld aangeeft. * 
T 


t-l 


k 


ti 


c> 


P 
b 


r 


u 


l 


d 


V 


J 


A 


P 


il 


n 
m 


t . 
3 


X 
f? [n 
m 


O 


cl 


s 


a 


1 


o 


n 


t 


a 


f 


e 


1 
1 


e lu 
k 


e 
""[> 


e 


t 


e 


n 
s 


t 


o 


e 


1 
T 


e 


1 

o 


- |5 


1 MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN 
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300.- KUNT U GRATIS 
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S "' 
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN 

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA. 
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE 
KANTOREN. Zandvoorts Nieuwsblad |: • De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om 
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week 
op donderdag. Naam Adres Telefoon 
Postcode Plaats Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief] 
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam 

of afgeven bij" 

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad 

Gasthuisplein 12. 

2041 JM Zandvoort - met WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 2 JA\'UA«' 1SS6 I ; ': il' Zandvoort '75 

ZANDVOORT - Het gaat met 
Zandvoort '75 uitstekend en door 
een fraaie 3-0 overwinning op 
Swift blijven zij volop meestrijden 
in de top van het klassement. De 
spanning is groot in deze klasse en 
dat belooft nog wat in het reste- 
rende gedeelte van de competitie. 

De badgasten lieten duidelijk zien 
naar Swift gekomen te zijn om de twee 
punten mee naar huis te nemen. On- 
danks drie invallers kwam Zandvoort 
'75 flitsend uit de startblokken en 
drukte Swift geheel terug. Het over- 
wicht werd slechts beloond met een 
doelpunt van Ruud van der Putten, 0- 
1. 

Swift kwam in het tweede gedeelte 
meer tot aanvallen maar de mannen 
van trainer Gerard Nijkamp speelden 
zeer geconcentreerd en gaven weinig 
ruimte. Met snelle uitvallen moest 
Swift attent blijven en aangezien dat 
niet lukte bouwde Zandvoort '75 de 
voorsprong uit. Na een kwartier werd 
de doorgebroken Rob Gansner in het 
strafschopgebied gevloerd en de toege- 
kende strafschop werd door Wim van 
Straten benut. 0-2. 

Swift was een geslagen ploeg en kon 
toen geen enkele indruk meer maken. 
Zandvoort '75 was op alle fronten dui- 
delijk beter en het klasseverschil werd 
door Philip van der Heuvel met een 
derde doelpunt benadrukt, 0-3. Sportopleidingen bij de AF AFA Geflatteerde 
nederlaag Rinko 

ZANDVOORT - In het zaal- 
voetbalgebeuren leed Rinko een 
geflatteerde 7-4 nederlaag tegen 
Lankhaar. Rinko trad zonder een 
doelverdediger aan waardoor 
veldspeler Piet Keur het doel 
moest zien schoon te houden. 

De Zandvoorters begonnen goed en 
zagen schoten van Frans Post en 
Teun Vastenhouw gestopt. Lankhaar 
trof eenmaal de paal maar even later 
scoorden de jasten toch snel tweemaal 
achtereen, 0-2. Rinko zocht nog meer 
de aanval op en dat resulteerde in een 
doelpunt van Teun Vastenhouw. Deze 
aansluit-treffer gaf Rinko weer moed 
maar door het zeer aanvallende spel 
werd de defensie enigszins verwaar- 
loosd en met snelle uitvallen scoorde 
Lankhaar 1-3 en 1-4. 

Het zag er in de tweede helft somber 
uit voor Rinko, toen Lankhaar in de 
vierde minuut de stand op 1-5 bracht. 
De badgasten bleven echter alles uit 
de kast halen en kwamen toch knap 
terug. De actieve Frans Post zorgde 
voor 2-5 en 3-5 en Teun Vastenhouw 
liet zich ook niet onbetuigd, 4-5. Met 
nog tien minuten was er nog van alles 
mogelijk en Rinko verhoogde druk op 
het doel van Lankhaar. Het alles of 
niets offensief leverde echter niet het 
gewenste resultaat op en in de slotmi- 
nuten counterde Lankhaar zich naar 
een te ruime 4-7 overwinning. ZANDVOORT - De „open" ver- 
eniging AFAFA vervult momen- 
teel een opvallende rol in de sport- 
wereld. Niet alleen onderhoudt zij 
nauwe contacten met de Neder- 
landse Sportfederatie (NSF) en 
het ministerie van WVC, ten aan- 
zien van het sportstimulerings be- 
leid (SSD), ook fungeert zij als 
project vereniging bij het zoeken 
naar nieuwe structuren voor het 
verenigingsleven in de toekomst. 

Hierbij wordt de AFAFA door 
WVC middels de Stichting Spel 
en Sport gesteund. 

In het kader van de veranderende 
opvattingen en behoeften ligt ook het 
opleiden en bijscholen van het vrijwil- 
lig kader van de vereniging. Vrijwilli- 
gers zijn de kurk waarop het vereni- 
gingsleven in Nederland drijft. Zij 
staan dag en nacht klaar voor hun 
vereniging, waarbij zij in de regel over- 
laden worden met ontevredenheid van 
de deelnemers. Er worden steeds hoge- 
re eisen gesteld aan de vrijwilliger, zo- 
wel in bestuurlijke als sporttechni- 
sche zaken. Niet alleen door de beoefe- 
naar, maar ook van overheidswege uit. 
De AFAFA stelt verder dat de vrijwilli- 
ger die het vaak leuk vindt om iets 
voor zijn vereniging te doen, allerlei 
belemmeringen ondervindt om dit te 
realiseren. Zo is daar de vereiste en 
gewenste bekwaamheid om de taak 
naar behoren te kunnen vervullen. Al- 
lereerst is daar een financiële drempel. 
Veel opleidingen in de sport zijn kost- 
bare zaken. Kosten van ongeveer 
/ 400,- tot enkele duizenden guldens, 
exclusief bijkomende kosten zijn vrij 
normaal. In een tijd als deze is dat toch 
een hele investering voor een liefheb- 
berij. De cursus valt niet altijd op het 
juiste moment. Meestal vindt zo'n op- 
leiding plaats in het centrum van het 
land, wat veel reistijd en reiskosten' 
met zich meebrengt en vaak in het 
weekend als liever iets anders wordt 
gedaan. Het derde grote bezwaar vindt 
de AFAFA de traditionele cursusop- 
zet, die niet toegesneden is op de speci- 
fieke verenigingsproblemen. De oplei- 
dingen zijn zo algemeen en discipline 
gericht dat de cursist er maar heel 
weinig van in zijn eigen situatie kan 
gebruiken en dan nog na enige verta- 
ling. 

Vanuit deze problemen is de AFAFA 
begonnen met het bedenken van een 
opleidingsprogramma, dat oplossing 
biedt aan de geschetste problemen. Zo 
kon men in 1984 starten met een oplei- 
ding tot karate-instructeur. die door 
AFAFA was ontworpen voor de Cultu- 
rele Sport Bond. Als gevolg van het 
succes van deze opleiding heeft ook de 
Nederlandse Kickboxing Bond een 
aanvraag ingediend bij de vereniging 
tot het ontwerpen van een opleiding 
voor hun organisatie. Nu, deze oplei- 
ding is deze maand van start gegaan 
bij de Zandvoortse vereniging AFAFA. 

Het is een opleiding, die uitgaat van 
Ook de jeugd is welkom bij AFAFA 

de problemen die de cursist heeft. Dit 
betekent, dat het niet noodzakelijk is 
om kickboks kampioen te zijn om deze 
cursus te kunnen volgen. Een bereid- 
heid en interesse is veel belangijker. 

Ook is een vooropleiding in de sport 
niet nodig. Deze cursus heeft een geïn- 
tegreerde ABO en loopt hiermee voor- 
uit op de ontwikkeling in sportoplei- 
dingsland. 

Ook aan het kostenaspect heeft AF- 
AFA aandacht besteed en mede daar- 
door zijn de kosten nihil. De omvang 
van de cursus is geraamd op 20 uur 
exclusief de stage en zal twee jaar in 
beslag nemen. Geïnteresseerden wor- den geadviseerd zich in verbinding te 
stellen met de AFAFA telefoon 17814. 
of de coördinator Peter Koopman tele- 
foon 13602. Ook kan men zich wenden 
tot de NKBB in Amsterdam. 

Tevens werkt de AFAFA aan een 
scholing voor fitness instructeur en 
een opleiding sportmassage. Deze zul- 
len bij gebleken belangstelling ook op 
korte termijn georganiseerd worden. 

Niet alleen wat de opleiding betreft 
is de AFAFA actiei. De vereniging ziet 
zich graag als een vrijetijdsvereni- 
ging, waarbj de jeugd (8-13 jaar) op 
zaterdagen van 10.00 tot 11.00 uur in- 
structie kan ontvangen m zelfverdedi- foto M. Gaffel. 

ging. Deze lessen zijn ook toegankelijk 
voor met leaen \oor de som van een 
gulden. Met dit ïnititief wil AFAFA de 
behoefte peilen voor sportdeelname 
zonder dat daarbij verplichtingen ten 
aanzien van lidmaatschap en contri- 
butie worden aangegaan. Als dit posi- 
tief is. hoopt zij ook andere verenigin- 
gen te kunnen overreden tot het toela- 
ten van met leden tot hun vereniging. 

Door dat de jeugd steeds meer vrije tijd 
krijgt terwijl zij relatief minder te be- 
steden hebben is de AFAFA van me- 
ning dat deze jeugd de mogelijkheid 
moet worden aangereikt om van de 
sport een betaalbare vrijetijdsbeste- 
ding te maken. Internationaal succes zwemmers ZANDVOORT- Tijdens inter- 
nationale wedstrijden te Gijon 
(Spanje) heeft de wedstnjdploeg 
van de Zeeschuimers drie natio- 
nale titels behaald. De wedstrij- 
den die drie dagen duurden, van 
27 t/m 29 december leverden 
naast de nationale titels, ook veel 
persoonlijke en knngrecords op. 

Het Nederlandse adspiranten- 
record op de 4 x 100 meter vrije 
slag estafette dat sinds 1979 op 
naam stond van HPC uit Heem- 
stede werd door de Zeeschuimers 
verbeterd. Van 3.40.2 naar 3.39.38, 
een geweldige prestatie. Deelne- 
mers aan de estafette waren: 
Onno Joustra (54.4). Wander Hal- 
derman (54.0). Stan Steegehng 
(54.8) en Marcel de Natns (56.18). 

Het Nederlands adspirantehre- 
cord op de 400 x 100 meter wissel- 
slag werd eveneens verbeterd. De 
Zeeschuimers waren drie secon- 
den sneller het werd terugge- 
bracht naar 4.06.57. de oude tijd 
was 4.09.4. Hiervoor waien ver- antwoordelijk: Nico Wempe rug- 
slag 1.05.7. schoolslag Onno Jou- 
stra 1.06.4, vlinderslag Wander 
Halderman 59 7 en vrije slag Stan 
Steegehng 54 77 

Tot slot verbeterden deze 
zwemmers hun persoonlijke Ne- 
derlandse record op de 5 x 50 me- 
ter vrije .slag estafette van 2.07.7 
naar 2 06 3 De ploeg bestond uit 
Stan Onno. Wander. Marcel de 
Natns en Jeroen Schuthei.s. Mi- 
cheil mui Warnierdan werd uit- 
geroepen tot de beste deelnemer 
aan het tournooi bij de jongens 
onder de twaalf jaar, Stan Steege- 
hng kreeg deze titel bij de jongens 
onder de veertien jaar en Ria Wil- 
lemse bij de dames. 

Bij de meisjes onder de veertien 
jaar was Barbara de Wit tops- 
coorster met vier eerste plaatsen. 
In de totaalstand eindigden de 
Nederlandse Zeeschuimers op de 
vierde plaats in het veld van 
twaalf deelnemende ploegen. Sporting OSS besluit 
jaar met goed volleybal ZANDVOORT - Zandvoort- 
meeuwen is aan een zeer wissel- 
vallig seizoen bezig en zal daar- 
door niet in de top eindigen of de 
resultaten moeten een positiever 
karakter krijgen. Tegen het op re- 
vanche beluste LSVV (de eerste 
ontmoeting was een 5-1 overwin- 
ning voor de Meeuwen) konden de 
Zandvoorters geen vuist maken 
en gingen roemloos met 2-0 ten 
onder. 

In deze slechte partij voetbal miste 
Zandvoortmeeuwen beide backs Jong- 
bloed en Levjenhorst door vakantie en 
een blessure en maakte Mario van 
Meelen zijn rentree in de ploeg. Beide Z'meeuwen te wisselvallig teams begonnen met een rustig ver- 
kennen wat tot gevolg had dat het spel 
zich voornamelijk op het middenveld 
afspeelde. Allengs ontwikkelde LSVV 
meer aanvallende impulsen, doch ge- 
vaarlijk werd het niet. Eenmaal brak 
een aanvaller door doch toen was doel- 
man Ben Visser attent. Een vrije trap 
van LSVV werd eveneens een prooi 
van de Zandvoortse doelman. De aan- 
val van Zandvoortmeeuwen bleef ge- 
heel onder de maat en kwam niet tot 
gevaarlijke aanvallende daden. Het 
was LSVV dat een steeds groter veldo- ZVM Cl junioren op dreef ZANDVOORT - De Zandvoort- 
meeuwen C 1 junioren hebben het 
jaar 1985 op een grandioze wijze 
afgesloten door het reeds ander- 
halfjaar ongeslagen DCO met 1-0 
te verslaan. DCO staat in de regio 
bekend over zeer sterke junioren 
te beschikken, het A-junioren- 
team komt zelfs uit in de hoogste 
jeugdafdeling waartegen Ajax en 
dergelijke wordt gespeeld. De C- 
junioren van DCO staan boven- 
aan in de competitie en moesten 
tegen een uiterst gemotiveerd 
Zandvoortmeeuwen het onderspit 
delven. 

De Haarlemmers begonnen sterk en 
zetten Zandvoortmeeuwen onder 
druk, maar de defensie hield knap 
stand. Op het middenveld werd de bal vaak goed in de ploeg gehouden en na 
twintig minuten besloot Jantie Vis 
een solo met het naar later zou blijken 
beslissende doelpunt. 1-0. DCO was 
aangeslagen en kon moeilijk in het 
spel komen. Zij probeerden het wel 
maar de Zandvoortse achterhoede 
wist van geen wijken. 

Na de rust een overwegend sterker 
DCO dat het ongeslagen record wilde 
handhaven. Zandvoortmeeuwen 

kwam daarbij goed weg bij een schot 
op de paal. De Meeuwen bleven de 
aandacht vragen van de DCO-defen- 
sie bij snelle uitvallen doch waren niet 
in staat de score op te voeren. In de 
slotfase ebde het offensief van DCO 
geheel weg en gaven zij zich gewon- 
nen. Met deze goede prestatie nestel- 
den de Zandvoorters zich op een prima 
tweede plaats achter DCO. 
* * »ï™ -- -~'*'*30^' Het succesvolle C-juniorenteam. verwicht kreeg, wat in de 43e minuut 
werd uitgebuit. Dick Vennick loste 
een schot dat laag in het doel ver- 
dween, 1-0. 

Na de pauze startte Zandvoort- 
meeuwen aanvallend en forceerde een 
drietal hoekschoppen, die echter niets 
opleverden. In de 16e minuut lag 
LSVV een snelle uitval op de mat en 
opnieuw was Vennick ter plaatse om 
de bal in het doel te deponeren, 2-0. 
Zandvoortmeeuwen poogde de bakens 
te verzetten en drong LSVV in de de- 
fensie. De voorhoedespelers Fred Ipen- 
burg en Marcel Schoorl kwamen er 
echter niet aan te pas en werden dan 
ook gewisseld voor Ivar Steen en Wim 
Paap. Er kwam wat meer vaart in het 
spel en Mario van Meelen zag zijn in- 
zet gestopt en een kopbal van Steen 
ging net naast. In de slotfase trok zelfs 
laatste man Frans Post mee naar vo- 
ren doch hij zag eveneens geen kans de 
stand een gunstiger aanzien te geven. 
De winst bleef verdiend voor LSVV. 
VOETBAL 

Zondag: Volendam-Zandvoort- 

meeuwen 14.30 uur te Volendam. 

Vogelenzang-TZB 14.30 uur te Voge- 
lenzang. 

ZAALHANDBAL 

Zondag in de Pelhkaanhal: 10.00 uur 
MA ZVM 2-Odm 4: 10.45 uur MA ZVM 
1-HVH 1: 11.30 uur DS ZVM 2-Onze 
Gezellen 2: 12.35 uur DS ZVM 1-ADO 
2: 13.45 uur HS ZVM I-Tornado 1: 
15.00 uur JA ZVM 1 -Blinken 1: 15.45 
uur DS ZVM 3-DSOV 2. 

ZAALHOCKEY 

Zaterdag in de Pellikaanhal: 15.15 
uur spelen heren 1. om 17.45 uur heren 
3 en om 20.00 uur heren 2. ZAALVOETBAL 

Vrijdagavond in de Pelhkaanhal: 
19.00 uur TZB 2-Heemstede dames: 
19.45 uur Nihot-Sea Gulls: 20.40 uur 
Zandvoortmeeuwen 4-Out 2: 21.25 uur 
Zandvoort Noord 3-BSM 2: 22.10 uur 
Zandvoort Centrum 3-Zandvoort 
Noord 5. 

Maandagavond in de Pelhkaanhal: 
20.30 uurTZB-Dry CR; 21.25 uur TZB 
vet.-Aurora"75; 22.10 uur TZB 4-Zand- 
voortmeeuwen 2. niet ontvangen? 

Bel vóór vrijdag 12.00 uur 
ons kantoor, telefoon 

1 71 66 ZANDVOORT - Aan de vele 
overwinningen in het jaar 1985 
kon de volleybalvereniging Spor- 
ting OSS op de valreep nog twee 
winstpartijen toevoegen. Het ge- 
ringe aantal verliespartijen ging 
echter ook omhoog en wel met één. 
Het jeugd-mixteam wist Heem- 
stede met 2-1 te bedwingen en het 
tweede damesteam had geen 
moeite met Spaarne'75. 3-0. Het 
derde damesteam moest de winst 
laten aan OVRA 4 (3-0), dat te 
sterk was. Het jeugd-mixteam startte moei- 
zaam de eerste set tegen Heemstede en 
zag geen kans een genomen voor- 
sprong uit te bouwen. Hard werkend 
en via spannende ralleys bleven zij 
nipt een tot twee punten voor, doch 
Heemstede kwam steeds knap terug. 
Via twee time-outs wist Sporting de 
beslissende punten te scoren en de set 
met 15-12 te bezegelen. In de tweede set 
was Heemstede de ploeg die het spel 
maakte en de winst met 15-7 naar zich 
toe trok. De derde set moest bepalen 
wie de sterkste was en de winstpunten 
kreeg. Beide teams waren op winst be- 
lust en begonnen vol concentratie aan 
de beslissende set. Sporting liet zien 
nog over reserves te beschikken en gaf 
Heemstede geen kans. Met ruime 
voorsprong (15-10) besloot Sporting 
deze set en veroverde daarmee de volle 
winst. 

Het tweede damesteam voegde een 
riante zege aan haar totaal toe door 
Spaarne'75 via de setstanden 15-9. 15-7 
en 15-3 volledig van het veld te spelen. Badminton Lotus ZANDVOORT- De vorige week ge- 
speelde laatste wedstrijden van BC 
Lotus leverden het eerste team een 
fraaie 8-0 overwinning op. Het tweede 
team speelde gelijk met 4-4. Het negen 
team van Lotus behield kansen op het 
kampioenschap door een klinkende 8- 
zege. 

De uitslagen: Lotus 1/Eridos 2: 8-0: 
Lotus 2/Zijderveld 13: 4-4: Lotus 3/Hil- 
versum4: 2-6: Lotus4/Haarlem6: 3-5: 
Lotus5/Meentmeppers: 2-6: Lotu- 
s6/Amsterdam4: 1-7: Lotus7/Haar- 
lem3: 3-4: Lotus8/Spaarnestad3: 1-7: 
Lotus9/DSVK2: 8-0: LotusHl/Almere 
HavenH2: 0-8; LotusAl/DuinwijckA3: 
3-5: LotusBl/HeemstedeBl: 1-7; Lo- 
tusCl/Blaricuml:5-3. 

De eerstvolgende wedstrijden vin- 
den plaats in het weekeinde van 11/12 
januari en zijn alle uitwedstrijden. Het oppermachtige Sporting OSS het, 
gezien de uitslati. Spaarne geen enkele- 
kans 

Het derde damesteam zag geen kans 
om winst te boeken en besloot 1985 met 
een 3-0 nederlaag tegen OVRA 4. In de 
eerste en tweede set bleel de achter- 
stand lange tijd gering, maar OVRA 
wist haar overmacht te gebruiken en 
de sets met 15-9 en 15-12 te besluiten. 
In de derde set was OVRA superieur 
.en Sponing zag al haar goede pogin- 
gen mislukken Met 15-3" ging Spor- 
ting OSS. ondanks iel verzet, kansloos 
ten onder. Badminton 
SC Z/voort ZANDVOORT • Voor de twintigste 
maal organiseerde Dirk van der Nulft 
het jaarhikse badminton-toernooi 
voor de Sporting Club Zandvoort. 
Een toernooi dat ook dit jaar in eer 
overweldigende belangstelling stond 
en ondanks enige afzeggingen, door 
ziektes etc verliep de organisatie op 
rolletjes In het gemengddubbel 
vochten 32 koppels, in het heren- en 
domesdubbel 16 duo's, een badmin- 
tonstrijd uit op hoog niveau Het 
sterk bezette toernooi werd volledig 
naar de hand gezet van Jaap Ender- 
man die het herendubbel won en ook 
in het gemengddubbel zegevierde. In 
deze categorie had hij de prima steun 
van Patncia Otten. In de finale 
moest het zeer ervaren koppel Wan- 
da van de Bos en Kees van de Bos 
genoegen nemen met een tweede 
plaats, na drie spannende sets. In de 
verhezersionde was de eerste plaats 
weggelegd voor het koppel Olga Bal- 
ledux en Pau) van der Meij de Bie. die 
Charna Verheugen en Evert Smits 
versloegen 

In het damesdubbe! waren Olga 
Balledux en Marja Stobbelaar te 
sterk en delfden Riny Verheugen en 
i Wanda v.d Bos in de finale het on- 
derspit. In de verhezersronde een ze- 
se voor Elly Keizer en Patncia Otten. 
die Lien Arxhoek en Caroline Kopei 
achter zich heten In de herenstrijd 
een opvallende rol voor Jaap Ender- 
man met aan zi]n zijde een sterke 
Evert Smits Wat elk koppel ook pro- 
beerde er was mets tegen dit duo op- 
gewassen In de finale ondervonden 
Theo de Wit en Engel Stobbelaar de 
kracht van Enderman en Smit. De 
verliezersionde werd een prooi van 
Henk van Gameren en Gernt v.d. 
Nulft. die Ruth Jochems en Theo 
Stor de baas bleven Standen voetbalclubs 


Derde klasse KNVB 
SVW'27 


13-18 


HSV 


13-13 


Volendam 


12-17 


De Valken 


13-12 


Alcm.Victrix 


13-16 


DTS 


13-12 


LSVV 


13-15 


West Frisia 


13-12 


Zandvoortmeeuwen 


12-13 


KGB 


13- 8 


WGW 


13-13 


SRC 


13- 5 


Vierde klasse KNVB Zaterdag 
Aalsmeer 


13-20 


Hoofddorp 


14-12 


Amstelveen 


12-19 


De Kennemers 


14-12 


Zandvoort'75 


13-18 


Swift 


13-11 


Halfweg 


13-18 


SCW 


13- 9 


SCZ'58 


14-17 


J. Hercules 


14- 5 


DSC'74 


12-13 


Sporting Zuid 


13- 4 


Tweede klasse HVB 
CBS 


14-26 


Schalkwijk 


14-14 


Alliance 


14-16 


DSK 


14-13 


Spaarnestad 


14-16 


Vogelenzang 


13-11 


EHS 


14-16 


WH 


14-11 


TZB 


14-15 


Heemstede 


14-10 


DSC'74 


13-14 


De Meer 


14- 4 


Tweede klasse HVB Zaterdag 
Hillegom 


15-23 


Concordia 


15-15 


Van Nispen 


15-22 


DEM 


12-10 


Zandvoortmeeuwen 


15-20 


Kinheim 


14- 9 


KHFC 


13-18 


BSM 


15- 8 


Schoten 


14-18 


Spaarnestad 


15- 6 


Alliance 


13-16 


Geel Wit 


14- 5 Hans van Asperen Jan Jongsma 

Herman Landman 

De onafhankelijke liberalen 

wensen voor alle Zandvoortse 

ingezetenen 
een gezond en zonnig 1986. 
WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 2 JANUARI 1986 
HALTESTRAAT 27 

Wij wensen u allen een voorspoedig 1986 Taxi Centrale 

Zandvoort - tel. 12600 

wenst u allen een 
voorspoedig 1986 
V-A-G JDER BV Burg. van Aiphenstraat 120/Van Lennepweg 104, 
Zandvoort, telefoon 02507-14565 

Wij wensen al onze cliënten een goed 
rijdend 1986 17373 - 17373- 17373 - 17373 

Wij, vrijwillige hulpverleners 

wensen u een probleemloos jaar maar gaat er 
iets mis bel ons dan maar 

Telefoonnummer: 17373 

Maandag t/m vrijdag 
van 10.30-12.30 uur. 

Stichting centrum voor vrijwillige hulpverlening Zardvoort 

H M » ■ i ■ ■ l i ■ | I HHH B I.I II , II - H I .Ü I JIM 
Goede voornemens 

Als een van uw goede voornemens vor 1986 
GEZONDER eten is dan vindt u in uw Echte 
Bakker een goede partner. 

Het bakken van goed (en 
lekker) brooa is bi] hem al 
sinds ]aar en dag een in- 
gebakken gewoonte Een 
gezond en gelukkig 
nieuwjaar toegewenst 

Echte Bakker Balk 

Hogeweg 28 
EJTUT1 woningbouwvereniging 
EENDRACHT MAAKT MACHT 

wenst al haar leden 
een huiselijk 1986 
UW PEUGEOT TALBOT-DEALER WENST U 
EEN GOED LOPEND 1986 

yrVEBSTEEGE bv 

fmMÊm PAKVELDSTRAAT 21 - ZANOVOOOT - TEL, 02907 - 12MS 
PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG ** jan koster 

bouw- en aannemingsbedrijf 

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg- en 
onderhoudswerk 

zeestraat 40/2042 Ie zandvoort 
telefoon 02507-12013 

wenst cliënten en bekenden een voorspoedig nieuwjaar. Timmer- en onderhoudsbedrijf 

H. v.d. Donk LIJSTERSTRAAT 9 wenst iedereen een 

voorspoedig en gezond 

nieuwjaar. I. ZANDVOORTS AUTOVERHUUR 

• LUXE AUTO'S • BESTELAUTO'S 

Brederodestraat 1/1 

Zandvoort 

Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887 

wenst u allen een veilig 1986 Folklore Vereniging 
„DE WURF" 

Wenst jeloi allegaer 

veul heil en zege in 't 

nieuwe jaer SPORTING CLUB 
ZANDVOORT 

wenst alle leden 

en bekenden een voorspoedig 

en sportief 1986 i . Chinees-lndisch Restaurant 

HONG-KONG 

% m * i- 

Haltestraat 69, hoek Zeestraat, 
Zandvoort, teletoon 02507-17897 

wensf alle cliënten en bekenden 
een voorspoedig 1986 

„Er gebeurt méér in 
de Raadsheer" % Fum. Jav Termes 

wenst iedereen een zonnig en 

dorstlessend 1986 ..café de Raadsheer" 

Dorpsplein 2 
Zandvoort 

Zeestraat 38 

wenst iedereen een 
gelukkig 1986 Het bestuur van de 
Zandvoortse Bridgeclub 

wenst haar leden een voorspoedig 
nieuwjaar 
Grote Krocht 22 - Tel. 1 72 0G wenst iedereen een goed lopend 1986 SCHOENSERVICE J. PORTEGIES Kerkstraat 32 wenst clientèle een voorspoedig 
en een goed gezond 1986 WEEKMEDIA 30 DOtOE^IAG 2 .-" 
Traditionele 
Kerstvieringen De "engeltjes" van de zondagsschool onder de kerstboom ZAND VOORT- Kerstfeest 1985 
is in Zandvoort in alle vieringen 
bijzonder sfeervol verlopen. Het 
kerstgebeuren wordt nu eenmaal 
door een ieder op eigen wijze be- 
leefd. Of men nu naar de kerk 
gaat, geniet van de volkskerst- 
zang, of misschien een bezoek 
brengt aan de Kerst-In, veel 
Zandvoorters hebben de afgelo- 
pen feestdagen op eigen wijze 
prettig doorgebracht. 

Door het Zandvoorts Kinderkoor 
werd op vrijdagavond de spits afgebe- 
ten met hun jaarlijks Kerstconcert 
met medewerking van het koor Vox 
Evangelica uit Amsterdam. Verras- 
send de heldere kinderstemmetjes in 
combinatie met deze zeer geschoolde 
stemmen. Bovendien werd het pro- 
gramma afgewisseld met samenzang, 
hetgeen door de aanwezigen met verve 
werd uitgevoerd. Een kerstconcert 
waar duidelijk onder leiding van Wil- 
lem Poot hard voor was gestudeerd en 
dat zeker nog meer belangstelling had 
kunnen gebruiken. 

De kerstvieringen kregen een ver- 
volg op zondagmiddag in de Hervorm- 
de Kerk met de Volkskerstzang. Een 
jaarlijks terugkerende gebeurtenis, 
die wellicht nu haar vaste plaats heeft 
gevonden, namelijk in de Hervormde 
kerk, op een zondagmiddag. In een vol- 
le kerk hebben veel inwoners genoten 
van het zelf zingen van de bekende 
kerstliederen, alsmede dat van het 
Christelijk Gemengd Koor uit Heem- 
stede en het Zandvoorts Mannenkoor. Declamatie werd verzorgd door Els 
Buitendijk. Bovendien was er nog so- 
lozang van de sopraan Chnstine Wou- 
ters. Deze volkskerstzang in de feeste- 
lijk versierde kerk groeide uit tot een 
bijzonder feestelijke dienst, waarvan 
de bezoekers hebben genoten. 

De Kerst-In ondervindt ieder jaar 
dat in een behoefte wordt voorzien, 
want het aantal bezoekers is geleide- 
lijk stijgende. Hulde verdient dit orga- 
niserende comité, dat er in geslaagd 
was zowel Helen Shepherd als Ramses 
Shaffy naar Zandvoort te krijgen. Van 
Helen Shepherd is bekend dat zij zelf 
geniet van dergelijke uitvoeringen 
(ook op de Ontmoetingsdag in Zand- 
voort enkele jaren geleden kwam dit 
duidelijk tot uiting). Daarom werd de 
door haar geleide samenzang van de 
aloude kerstliederen op kerstavond, 
een feestelijk hoogtepunt. 
Veel dorpelingen bevonden zich al 
vanaf het begin in het Gemeenschaps- 
huis om deel te nemen aan de Kerst-In 
om maar niets van het zeer attractieve 
programma te missen. Immers het op- 
treden van de goochelaar Ad Hendrik-» 
se. en de muziek van Gerard Nijkamp 
zorgde direct al voor een unieke sfeer, 
een sfeer van blij verwachten, die ken- 
merkend was voor deze Kerst-In. Bo- 
vendien waren er tal van activiteiten 
onder andere in de spelletjeszaal. er 
konden kerststukjes worden gemaakt, 
en wie zm had kon een spelletje kaar- 
ten, want zowel de bndgers als de kla- 
verjassers konden hier terecht. 

Absoluut hoogtepunt vormde op 
eerste Kerstdag natuurlijk het optre- 
den van Ramses Shaffy De goege- 
l 


• Er bestaat geen enkele reden 
waarom deze rubriek het nieu- 
we jaar niet zal beginnen met 
enkele leuke berichtjes van de 
laatste dagen. Daarom even 
aandacht voor de scouts van 
de Buffalo's die een paar da- 
gen voor het kerstfeest ver- 
schillende oudere, zieke of ge- 
handicapte inwoners verrast 
hébben met een zelfgemaakt 
kerststukje. 

Misschien waren er stukjes bij 
die wel heel voorzichtig behan- 
deld moesten worden, omdat 
gevaar aanwezig was dat ze in 
elkaar zouden storten, dat gaf 
allemaal niets. De ontvangers 
waren blij verrast 

• Zegt een der leiders van de 
Buffalo's: "Voor onze jeugdige 
leden was het een kerstviering 
met een gevoelstintje. De ge- 
dachte, denk met Kerst ook 
eens aan een ander die het in 
veel gevallen veel slechter heeft 
dan jezelf stond daarbij op de 
vorgrond. Wij hopen dat de 
jongens er iets van geleerd heb- 
ben, namelijk dat je soms met 
een klein gebaar blijdschap 
kunt brengen, helemaal wan- 
neer het jezelf inspanning 
heeft gekost. Jong geleerd, oud 
gedaan, tenminste dat hopen 
wij". 

• In de maand december ko- 
men de strandpachters niet 
vaak in het nieuws, doch dit 
jaar was dit anders. In samen- 
werking met de Zandvoortse 
VVV werd' in de Haarlemse 
Schouwburg op woensdag 18 
december, aan de vooravond 
van de premiere, het gezel- 
schap van Jos Brink in de 
bloemetjes gezet. 

Dit gezelschap brengt momen- 
teel de show "Madame Ar- 
thur", waarin een bezoek aan 
het Zandvoortse strand door 
de artiesten en medewerkers 
van de nachtclub Madame Ar- 
thur. Een kostelijke scène 
waaruit blijkt dat 'een dagje 
Zandvoort" in de dertiger ja- 
ren bepaald door de hoofdste- 
delingen werd 'gezien als een 
dagje uit. 

Reden genoeg voor de strand- 
pachters om Jos Brink en zijn 
gezelschap een bloemetje te 
brengen. Dit werd gedaan door 
Kiekie Harkamp en Riekie 
Paap, die dit deden in de histo- 
rische Zandvoortse kleding, 

l 
Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort. 
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op 

donderdag Uitgave Weekmedia BV 

Directeur G C Hollander Hoofdredacteur 
. J M Pekelharing 

Kantoor: Gasthuisplein 
12 Zandvoort lel 02507 
17166 Postadres 
postbus 26 2040 AA 
Zandvoort 
Kantoor geopend 
\ \'" \* 1 maandag 13 16u. 
\\ dinsdag 10 13 en 14-16 

' u . woensdag 9 1 1 u . 

donderdag 10 12 en 13 17 u . vri|aag 9 12 u 

Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8 

Aalsmeer tel 02977 28411 Postadres 

postbus 264 1430 AG Aalsmeer 

Verkoopleider B Lodewegen 

Micro advertenties lel 020-562 6271 Tele/ 

advertenties 10730 PCADV 

Redactie: Gasthuisplem 12 Zandvoort tel 

02507-12066 Postadres postbus 26. 2040 

AA Zandvoort 

Margreet Ates Conslanr-e Basar! 

Redactiechef Dick Piet 

Abonnementsprijzen: ƒ 10.65 per kwartaal ƒ 

19,55 per half jaar. / 36,95 per jaar Voor 

poslabonnees gelden andere tarieven Losse 

nummers/ 1,- 

Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507 - 

17166 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941 een gebaar dat bijzonder door 
de acteurs en actrices op prijs 
werd gesteld. Overigens komen 
de namen Harkamp en Paap 
ook niet voor op de ledenlijsten 
van de Folklorevereniging 'De 
Wurf'?. 

• Tobber heeft zich opgeborgen 
voor de kachel en spelt de 
krant, zelfs de kleinste letter- 
tjes ivorden dit keer door hem 
gelezen. 

"'t Ja, wat wil je, ik vind dat de 
winter weer koud heeft toege- 
slagen. Ik sta nog stijf van de 
reumathiek van de natte zo- 
mer en nu weer al die ijzigheid, 
als het niet hoeft kom ik de 
deur niet uit", mompelt hij wal 
afwezig. 

• "Héb jij helemaal geen 
nieuivtjes, en geen goede wen- 
sen voor het nieuwe jaar? Kom 
doe niet zo ongezellig en berg 
die krant eens weg", trachten 
ivij hem te animeren, maar het 
duurde wel even voordat hij 
antwoord gaf. 

"Natuurlijk héb ik wel zo mijn 
gedachten over het afgelopen 
jaar, maar laten wij nu maar 
eens verstandig zijn en daar 
niet meer over praten. Het is 
maar net hoe je het bekijkt, er wordt gesproken van het jaar 
der waarheid, het jaar van de 
onbestuurbaarlieid, het jaar 
van de natte zomer, het jaar 
van het slechte bezoek, nou ik 
kan er zo nog wel een paar 
noemen. Dus dat hoeft voor 
mij niet zo. Toch weet ik best 
nog een paar pluspuntjes te 
verzinnen. Ik vind het ook het 
jaar van de saamhorigheid, ja, 
daar lach je om, maar dat was 
er ook hoor. Kijk maar naar 
het midzomernachtfestival, 
saamhorigheid tussen alle 
soorten van ondernemers, toch 
een goed idee van het college 
dat Mabonplan dat nu eens 
door alle partijen goed is ont- 
vangen, dus saamhorigheid, 
dat tillen ze dan ook wel geza- 
menlijk van de grond. Verder 
is het het bestuur van de Hanze 
dan toch maar gelukt iedereen 
op een lijn te krijgen en een 
uitgebreid onderzoek te laten 
instellen dat ook de onderne- 
mers geld kost. Ook een streep 
aan de balk, want geld is 
schaars en ze zitten erop. Had- 
den wij nog meer, ja hoor, ze 
gingen ook nog gezamenlijk 
het dorp aanvegen. Dat was 
toch wel positief. Dan was voor mij 1985 het jaar van de nega- 
tieve publiciteit. Iedere keer als 
ik de krant opsloeg las ik over 
de verloedering van Zand- 
voort. Daar ben ik helemaal 
niet goed van geworden. Want 
weet je dat zijn dan ook nog 
Zandvoorters die zo hun dorp 
verkopen, en dan vraag ik mij 
toch af waar ze mee bezig zijn. 
Zeggen ze: "Ja maar het moet 
anders". Dat vind ik ook, maar 
op die wnze??? Kom kom dan 
weet ik zelfs nog wel andere 
wegen om te bewandelen als je 
je dorp in de publiciteit wilt 
brengen. Heb jij dat wel eens 
over een andere badplaats ge- 
lezen ? Nee toch 9 

Waarop Tobber heeft aange- 
kondigd . dat hij totaan 2 
januari niet meer achter de ka- 
chel vandaan komt in verband 
met de te verwachten ijzel en 
het vuurwerk, maar dat hij 
desondanks iedereen "Een heel 
gelukkig Nieuwjaar wenst". 
Uiteraard sluiten wij ons hier- 
bij aan. 

• Dit was het dan voor 1985. De 
eerste krant voor 1986 is klaar, 
voetjes op tafel, tot volgende 
week meente had het tijdstip van zijn optre- 
den kennelijk goed in het geheugen 
geprent, want laatkomers konden niet 
meer in de grote zaal. zij moesten ge- 
noegen nemen met een plaatsje m de 
hal. en hier werd het ook dringen om 
maar een glimp van de artiest op te 
vangen. Gelukkig beschikt Ramses 
over een uitstekend stemgeluid, zodat 
iedereen kon meegenieten van dit kor- 
te concert, waarbij de bekende num- 
mers "Kijk omhoog Sammy" en "Wij 
zullen doorgaan" zachtjes werden 
meegeneuried. 

Favoriet bij de jeugd in de spelletjes- 
zaal waren de fietsen, dit jaar voor het 
eerst, welwillend aan het comité voor 
deze dagen afgestaan door Tweewie- 
lerbednjf Versteege. Via een roller- 
bank konden de kinderen heel wat ki- 
lometers afleggen, en werden fanatie- 
ke wedstrijdjes gehouden, want wie 
fietst het snelste de meeste kilometers? 
Ook het traditionele kerstdiner viel 
letterlijk en figuurlijk goed in de 
smaak bij de gasten. Wanneer men 
over genoeg ruimte zou kunnen be- 
schikken, dan zouden er veel meer 
gasten aan tafel kunnen gaan. Nu 
konden slechts ruim vijftig gasten aan 
tafel worden genood, hetgeen, gezien 
het aantal aanvragen, te weinig is. 
Hulde aan de koks die weer met veel 
inventiviteit een zeer smakelijk diner 
hadden toebereid. Geanimeerde stemming bij het kerstdiner in het Gemeenschapshuis 
• Een zeer volle kerk bij de Volkskerstzang De Kerst-In werd na het diner beslo- 
ten met zang en muziek. Bezoekers en 
organiserend comité kunnen terug- 
zien op een zeer geslaagde Kerst-In 
1985. 

De kerstvieringen kregen in Zand- 
voort een traditioneel besluit met die 
van de Zondagsschool in de Hervorm- 
de kerk. Hier werden de kleintjes inge- Foto Serloll 

schakeld. en hadden zij zich zeer inge- 
spannen met het instuderen van een 
kerstspel, dat door de ouders, broertjes 
en zussen, ooms en tantes met bewon- 
dering en trots werd aanschouwd. 

Voor de velen die zich jaarlijks inzet- 
ten om te komen tot een traditionele 
kerstviering, in welk opzicht dan ook, 
moet het plezierig zijn zich te realise- 
ren dat men in deze opzet is geslaagd ZANDVOORT- De Stichting 
VVV Zandvoort zal slechts in 1986 
een eenmalige verhoogde subsidie 
ontvangen van ƒ 215.000,-. Dit in 
tegenstelling tot de ingediende 
motie van het CDA, mede onder- 
steund door de VVD, waarin werd 
aangedrongen deze subsidie voor 
een termijn van vijf jaar beschik- 
baar te stellen. Door het college was voorgesteld de 
fifty/fifty regeling met ingang van 
1985 te vervangen door een verhoogde 
subsidie van ƒ 175.000,- per jaar. Dit 
bedrag is gebaseerd op de vergoeding 
van de salariskosten van het personeel 
van de VVV (drieëneenhalve werk- 
kracht) en een eenmalige promotie- 
injectie van f. 17.500,-. Dit voorstel 
heeft het echter niet gehaald. Slechts één jaar verhoogde 
subsidie voor de VVV De gemeenteraadsleden waren ver- 
deeld over de ingediende motie van het 
CDA waarin werd voorgesteld de sub- 
sidie aan de VVV te verhogen tot ƒ 
215.000,- voor een termijn van vijfjaar, 
inclusief de jaarlijkse index. De raads- 
leden waren unaniem van mening dat 
de vroegere fifty/fifty regeling niet 
voldeed. Tot nu toe was het gebruike- 
lijk dat het bedrag dat de VVV ontving 
aan donaties door het gemeentebe- 
stuur werd verdubbeld, de inkomsten 
van de VVV bestonden dus uit 50% 
donaties en 50% subsidie. wSSr£j£fiSÖSS Zandvoorter werd video-allrounder 

en is sinds kort werkzaam als vi- 
deoproducent.Een beroep waarin 
hij in korte tijd naam heeft ge- 
maakt onder andere door de ver- 
vaardiging van de VVV-promo- 
tionfilm die door de inwoners da- 
gelijks in het VVVkantoor kan 
worden gezien. Zandvoort promotion geschiedt 
door middel van een video-film Zo'n vijftien jaar geleden werkte hij 
bij de Volkskrant op de reclame-afde- 
ling; waarna hij zo'n twaalfeneenhalf 
jaar geleden begon bij Bonaventura, 
de uitgever die onder andere Elsevier's 
Magazin, De Elegance, en tal van an- 
dere vakbladen uitgeeft. Jan van der 
Meer schakelde in dit bedrijf over en 
werkte aan de commerciële zijde van 
de videobanden die dit bedrijf ging uit- 
geven. Bonaventura maakte namelijk 
een compleet videomagazin "Thuis- 
liet", een filmprogramma van recla- 
meboodschappen, korte artikelen en 
een "hoofdartikel" of hoofdfilm. 

Voor Jan van der Meer ging zoge- 
zegd een nieuwe wereld open, want 
zijn grote hobby was films maken. 
Wat wordt genoemd 'echte' amateur- 
films, dus niet de gewone vakantie- 
films, maar meer het serieuze werk. Hij maakte veel documentaires, onder 
andere een over gehandicapten. "Ei- 
genlijk over allerhande onderwerpen. 

Sommige van die films worden nog 
steeds gebruikt in voorlichtingspro- 
gramma's. Verder maakte ik graag 
films, humoristische films en daar heb 
ik verschillende prijzen mee gewon- 
nen. Ik ben verbonden aan de NOVA 
(Nederlandse Organisatie voor Ama- 
teur-en .videofilmers; red.). Onder an- 
dere behoorde ik bij 'The ten Best" van 
de Nova, en won ik een prijs in Knok- 
ke/Heist m België op een festival. Ook 
bij het "Cinewiets"-festival in Bloe- 
mendaal, dat jaarlijks wordt gehou- 
den, heb ik drie maal de hoogste onder- 
scheiding ontvangen. Een felbegeerde 
trofee bij amateurfilmers",, vertelt hij 
toch wel wat trots. 

Hij blijkt ook een van de oprichters te zijn van de Eerste Nederlandse Vi- 
deo Club en is een bestuurslid van de 
grootste Amsterdamse Filmclub 'De 
Smalle Band'. 

Uiteraard kreeg het maken van vi- 
deofilms de belangstelling van de 
Zandvoorter. Door zijn commerciële 
werk zag hij grote mogelijkheden in 
het zelf maken en verkopen van com- 
mercials (bij de televisie de Ster recla- 
me) bij videoproducties. "Ik ben nu op 
professionele basis aan de slag voor 
instellingen en bedrijven. Zo heb ik 
het audiovisuele gebeuren tijdens de 
heropening van het Huis in de Duinen 
gefilmd. Deze officiële gebeurtenis 
werd 'live' doorgezonden naar meer 
dan tweehonderd televisietoestellen 
van de bewoners die niet in de hal bij 
de plechtigheid zelf aanwezig konden 
zijn. Ik gebruik hiervoor een apart op- 
• Van. dsr Meer bezig met het mixen van de geluidmontage in Amsterdam Foto Ton Schutz nameprocédé, waardoor ik tegen zeer 
scherpe prijzen kan concurreren. 
Mijn kostprijs is gewoon laag te noe- 
men", vertelt hij. 

Begin dit jaar startte Van der Meer 
een Zandvoorts Video Journaal. Ge- 
durende het seizoen konden inwoners 
en badgasten genieten van alle ge- 
beurtenissen en evenementen die in 
Zandvoort plaatsvonden. In de Kerk- 
straat nr 6 verdrongen zich dagelijks 
veel mensen om zichzelf en anderen 
nog eens terug te zien bij tal van acti- 
viteiten. Speciaal de opnamen van de 
bevrijdingsdagfeesten hadden een on- 
gekend succes. 

Om het financieel haalbaar te ma- 
ken, bracht hij zijn "Elsevier Opvoe- 
ding" in prakujk, hij verkocht name- 
lijk reclamespots van de diverse be- 
drijven, om op deze wijze het journaal 
te kunnen maken, en... het lukte. 

VVV- Videomagazin 

Eind november introduceerde Jan 
van der Meer, het VVV-Videomaga- 
zin, dat insloeg als een bom. Op deze 
twintig minuten durende film wordt 
een geweldig overzicht gegeven van 
Zandvoort als badplaats, als toeris- 
tisch dorp, en bakermat van de Neder- 
landse en internationale autosport. 
Bovendien, en dat is een grote verdien- 
ste van deze film, wordt ook de nadruk 
gelegd op het natuurgebied dat Zand- 
voort omringt. 

Over deze film en hoe deze tot stand 
kwam, zegt hij: "Ik kende Theo Hil- 
bers, de directeur van de VVV-Zand- 
voort, van het uitreiken van de Loe- 
ressen. Mij was opgevallen bij mijn 
laatste wintersport-vakantie in 
Frankrijk dat daar op het VVV-kan- 
toor een bijzondere mooie 'levende' fol- 
der te zien was van die plaats. Ze gaven 
daar namelijk een boeiende videopre- 
sentatie van de diverse skimogelijkhe- 
den, afgewisseld met commercials over 
Heliskiïng en spots van de plaatselijke 
horecabedrijven. Dan kon je gelijk 
zien in welk etablissement jij het spe- 
ciaal gezellig zou vinden etc. Ik dacht, 
hé dat is wat voor Zandvoort, wat ze 
hier kunnen, kunnen wij thuis ook". 

Direct na zijn vakantie nam hij con- 
tact op met de directeur van de Stich- 
ting VVV Zandvoort om de financiële 
mogelijkheden te bespreken, doch die 
bleken nihil te zijn. "Opnieuw kwam 
mijn commerciële opleiding van Else- 
vier mij van pas, want toen de VVV 
■voor dit experiment geen geld in huis 
bleek te hebben, is het mij toch gelukt via commercials van de plaatselijke 
bedrijven dit van de grond te krijgen. 
Het resultaat daar zijn wij echt wel 
trots op". 

De door Van der Meer vervaardigde 
videofilm werd van Duits commen- 
taar voorzien door de VVV-medewerk- 
ster Gerda de Blaauw. Van der Meer 
zegt hierover: "Doordat Gerda deze 
perfecte vertaling heeft genmaakt, 
haar kennis van het Duits is bijzonder 
groot, zijn wij nu in staat om deze 
Zandvoortse videofilm op alle grote 
toeristenbeurzen in Duitsland te ver- 
tonen. Medewerking kregen wij ook 
van DAZproductions. Dico van Put- 
ten heeft een zeer goed klinkende ach- 
tergrond muziek gemaakt, opnieuw 
een stukje Zandvoort promotion ei- 
genlijk". 

Behalve het vervaardigen van vide- 
ofilms en het maken van commercials, 
is Van der Meer ook van plan cursus- 
sen te gaan geven voor amateurs. "Het 
blijkt namelijk uit de vakbladen dat de 
"camcorder" (een camera en recorder 
in een apparaat) verkocht wordt. Po- 
pulair zijn bijvoorbeeld het VHS-sys- 
teem, de allernieuwste 8mm cassettes 
van Sony en nog wel meer merken. 
Negentig procent van de mensen die 
zich zo'n camcorder hebben aange- 
schaft, weten eigenlijk niet precies 
wat ze er mee kunnen doen. Daarom 
heb ik ten eerste een introductiemid- 
dag gepland, die begint om 14 uur in 
het Palace Hotel, hier in Zandvoort op 
de achttiende verdieping. De datum is 
zondag 12 januari. De mensen krijgen 
daar informatie over de videovier- 
daagse die eind januari in de Soete 
Inval in Halfweg wordt gehouden. Zo- 
wel 's middags als 's avonds." 
'Tn Palace wordt het een introductie- 
middag, of kennismakingsmiddag. 
Daar vertel ik de belangstellenden die 
komen wat ik in de Soete Inval ga 
doen. In Halfweg zullen namelijk 
praktijklessen worden gegeven. De 
mensen kunnen daar dan praktijkge- 
richt te werk gaan en video-opnamen 
maken. Die worden direct daarna ge- 
monteerd en van achtergrondmuziek 
voorzien. Zodat ze zelf kunnen leren 
hoe ze dat thuis met hun eigen appa- 
ratuur kunnen maken." 
Deze praktijkgerichte cursus omvat 
vier middagen en kost de amateur ƒ 
250,— totaal. Wie hiervoor belangstel- 
ling heeft kan naar het Palace Hotel 
gaan op 12 januari voor gratis intro- 
ductie en meer gegevens. 

In het voorjaar zal een nieuw VVV- 
videomagazin worden vervaardigd, 
met dan weer actuele gegevens. Deze is 
bestemd voor het VVV-kantoor, voor 
de toerist die al in Zandvoort is. Het 
wordt een breed scala van alles wat 
Zandvoort te bieden heeft, met name 
de hotels, pensions, restaurants, de 
bruine kroegen, maar ook aandacht 
voor de sport en de winkels. Onderne- 
mers die in het programma opgeno- 
men willen worden kunnen hierover 
contact opnemen met Van der Meer 
Video Productions: tel: 17701 in Zand- 
voort. Door het college werd voorgesteld 
deze nieuwe regeling al per 1 januari 
1985 te laten ingaan, doch de raad 
sprak zich anders uit. De oude fifty- 
/fifty regeling blijft van kracht ook 
over het afgelopen jaar Met ingang 
van 1 januari 1986 neemt de gemeente 
de salariskosten tot een maximaal be- 
drag van ƒ 175.500.- voor haar reke- 
ning en ontvangt de VVV een extra 
promotiesubsidie van ƒ 40.000,-. In de 
loop van het komende jaar zal tot een 
definitieve subsidieregeling gekomen 
moeten worden. Gedacht wordt aan 
betaling door de gemeente van de for- 
matieplaatsen (arbeidskrachten) plus 
wellicht een bijdrage in de huisves- 
tingskosten. Kerstbomen worden 
morgen verbrand 

ZANDVOORT - Ook dit jaar zullen 
de kerstbomen in Zandvoort in grote 
hoeveelheden worden verbrand. De 
verbrandingen vinden morgen, vrij- 
dag 3 januari, plaats vanaf 19.30 uur 
op het strand voor de Rotonde en m 
Zandvoort-Noord aan de Kamerlingh 
Onnesstraat op het terrein tussen de 
remise en de rioolwaterzuivering. 

Evenals de vorige jaren zal er een 
verloting worden gehouden onder de 
kinderen die de bomen naar een van 
de verbrandingsplaatsen brengen. Elk 
kind dat op vrijdag 3 januari vanaf 
12.00 uur een boom brengt, ontvangt 
hien oor een lot. Dus hoe meer bomen 
een kind brengt, des te meer loten het 
ontvangt en des te meer kansen het 
heeft op een van de prijzen. De bomen 
kunnen tot 's avonds 19.00 uur worden 
gebracht. 

De prijzen zijn: Ie prijs een VVV-bon 
van 40 gulden, 2e prijs een VVV-bon 
van 30 gulden, 3e prijs een VVV-bon 
van 20 gulden en 4e t.m. 100e prijs 5 
gulden. 

De trekking zal geschieden op 
maandag 6 januari 1986. De uitslag 
van de loterij zal op diverse plaatsen 
worden aangeplakt. 

De prijzen kunnen vanaf woensdag 
8 januari 1986 op het kantoor van de 
dienst van publieke werken aan het 
Raadhuisplein 4 worden afgehaald. ADVERTENTIE 
SCHOOLINFORMATIE 1986 

22 JANUARI EN 

26 FEBRUARI 

IN WEEKMEDIA/TOP 8 + I 

24 JANUARI 
IN HET PAROOL 

VOOR INFORMATIE EN 
ADVERTENTIE- 
RESERVERINGEN 

BEL WEEKMEDIA AALSMEER 

HAN ACKER 

TEL 02977-284 1 1 WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 2 JANUARI 1986 r nieuw 
Ni, euwjaarsdag ljanuari: 

f\\ Nieuwjaars 
candle light diner 

't Beste begin van 1986; gezellig dineren in 
een sfeervolle ambiance. De bekende pianist 

Rinus van Galen zorgt voor fijne achter- 
grondmuziek... zondag 5 januari: 

Nieuwjaars 
diner dansant V Uitstekend idee voor twee of om met 
vrienden of kennissen eens te doen; een 
diner dansant bij de Uitkijk. Onze chef- kok 
stelt een gevarieerd menu voor u samen en het 

Combo Rinus van Galen de muziek. 
De Alg. Ned. Bond v. wenst alle Zandvoorters 
een voorspoedig 1986 CDA christen 

democratisch 

appèl Het kan in 1986 
beter in Zandvoort! CDA-fractie 

Richard van As 
Peter Ingwersen 
Ir. Fnedhoffplein 10 

Zandvoort, 50 m van het zuidstrand 

Tel. 02507-12773 

Vakkundige en liefdevolle 
verzorging van uw (ras)hond 
dibevo Wij doen 

speciaalzaak. net iets meer 
Het bestuur van de 

V.V.D. 

afd. Zandvoort/Bentveld 
wenst leden en sympathisanten een 

VOORSPOEDIG LIBERAAL 1986 Zandvoorts Verzekerings 
Service en Karl Grannetia 
Vastgoed 

wensen vrienden en bekenden 
een voorspoedig nieuwjaar 

Wilhelminaweg 3 - 2042 NN Zandvoort 
Tel. 02507-12150 Het Bestuur van het C.D.A. te Zandvoort wenst 
alle Zandvoorters: Veel heil en zegen in 1986. 

Het hoopt dat in politiek Zandvoort 

EENSGEZINDHEID - REDE EN OVERLEG 

het weer zal winnen van VERDEELDHEID - 

EIGEN BELANG en HOLLE LEUZEN! 

K. C. van der Mije Pzn voorzitter 
Marijke Paap secretaris I 
1 
H 
1 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
I 
B 

g 

B 
B 
B 

B 
B 
I 
B 
B 
B 
B 
Op de drempel 
van een nieuw 
begin wenst de 
afdeling Zandvoort 
van de 

P.v.dA 

U al het goede toe. 

Aan ons zal het niet liggen, dat 
ook in de gemeenteraad waar 
te maken in 1986 en de 
komende 3 jaar. 

Tot ziens op 19 maart a.s. bij 
de stembus. UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 
Tel. 02507-1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78 Wij gaan met vakantie van 
5 januari tot 12 januari 

Op maandag 13 januari 

staan wij v.a. 13.00 uur 

weer geheel tot Uw dienst. # ^tfWiA,^ 


J. van Campen en Zn. 

\ Corn. Slegersstraat2 
Zandvoort 
Tel. 02507-1 54 49 
Voor al uw schoenreparaties 
en sleutelservice VAN MAAS 

LANDELIJK ERKEND 

ELEKTRO-INSTALLATEUR 

Vooreen vrijblijvende prijsopgave: HAARLEM: 
023-25 50 21 ZANDVOORT: 

(C. Koper) 
02507-1 82 25 <7 ■t< wenst alle klienten een voorspoedig 1986 LOODGIETERSBEDRIJF 

SPOLDERS BV 

Wilhelminaweg 20 - Tel. 1 2630 
2042 NP Zandvoort wenst vrienden en bekenden 
een voorspoedig 1986 4r R. v. KOUTEREN 

SIG.MAG. DE VONK 

Vondellaan '1A 

2041 BA ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 33 09 

wenst allen een Zalig Kerstfeest en een 
Voorspoedig Nieuwjaar. Voor opbaring in uitvaartcentrum en 
voor verzorging van uitvaart: W uitvaartverzorging 
kennemerland , 

tel. 02507 - 1 53 51 

DA G EN NA CHT VERZORGING FORD en VOLVO SERVICE -VERKOOP -INRUIL 

I H. P. KOOIJMAN 

I Tel. 02507 - 1 32 42 - Zandvoort 

I Kooijman ... 

^ voor een goed verzorgde auto ! ! ! 
Centrale verwarming 

Airconditioning 

Gas- en oliestookinstallaties 

Luchtbehandeling 

VAN DENSEN en Zn. 

CENTRALE VERWARMING NIEUW ADRES 
kantoor 

Bilderdijkstraat 30 
2041 NK Zandvoort 
Tel: 02507-12972 een voorspoedig 
nieuwjaar NIEUW!!! 

BALLETSTUDIO 118 

CONNY LODEWUK 

(ex-danseres Ned. Danstheater) 

start per januari 

NIEUWE CURSUSSEN 

klassiek -jazz -disco-ballet- pre-ballet 

vanaf 4 jaar. 

Conditioning voor huisvrouwen. 

Tapdance door Corine Shute 
(Engelse docente van de Royal ballet). 
Bel voor info: 02507 - 1 77 89 of 070 - 64 84 15. 

Studio-adres: Corn. Slegersstraat2A Glazenwasserij • Schoonmaakbedrijf 

SNOEKS 

Keesomstraat 181 16255 

wenst al zijn klanten 
een voorspoedig nieuwjaar Het bestuur van de 

Watersportvereniging 
Zandvoort 

wenst haar leden en begunstigers 
een behouden vaart in 1986 Voor permanente 
bewoning 

gemeubileerde 
KAMER 

TE HUUR. 

Tel. 15182 
na 18.00 uur Drogisterij - Reform 

M0ERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET- 
ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 

en zoutloos 

Haltestraat 1 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 23 27 

Uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN. 

PANTY'S. KNIE- en 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT ....PEDICURE.... 
JOSÉ L00MAN- 
MOLENAAR 

gedipl. 

pedicure/manicure 

Brederodestr. 18 

tel. 13660 

Bert. vlgs. afspraak. 

Lid LOV. FOTO QUEUE 

Compleet foto/filmassor- 
timent, voordelig afdruk- 
ken en ontwikkelen 

DROGISTERIJ 
MOERENBURG 
Haltestraat 1 
Zandvoort DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

voor 

Dr. Vogel 
homeopathie 

Haltestraat 1 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 Te koop 
stalen bureau 
met 
faktuur 150, 

Tel. 17721 Bakkerij 

J. v.d. WERFF 

inde 
Jan Steenstraat in Nieuw-Noord en op het Gasthuisplein 

wenst u allen met e/kaar 
het beste voor het nieuwe jaar. 
§ N AVOK Ï67MR ^X '17WÏÏ wenst vrienden en bekenden een 
voorspoedig nieuwjaar. 

Piet, Marja en Marije De Vereniging 

VROUWEN VAN NU 

wenst iedereen een 

gezond en gelukkig 

1986 HONDENKAPSALON 

RENEE 

Een begrip voor Zandvoort. 

Voor uw rashond, 

bastaard en kat. 

Gespecialiseerd in poedels en 

terriërs. 

v. Ostadestraat 26. 

Tel. 02507-15626. 

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid. 
HOE VERKOOP JE 
EEN PIEPJONG 
PALMPJE 

adverteer in de krant 
PAZ AANNEMINGSBEDRIJD 

J. PLEVIER & ZOON B.V. 

- BLOEMENDAAL-ZANDVOORT - 

wenst cliënten en relaties een 

voorspoedig 1986 Fa. Gansner & Co. 

GAS- en OLIEHAARDEN - 
GASFORNUIZEN 

Etna - Faber - Benraad gashaarden 

Toonzaal: 

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 

Deskundig advies. 

Vooral uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. Wassie 

wenst vrienden 

en bekenden een 

Voorspoedig nieuwjaar TAPIJT 

AUG. v. d. MIJE 

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86 Lieve pap Een heel gelukkig en gezond 
nieuwjaar. Jannie "Umk v.d. 'Jttr 

H AARVERZORG ING 

SBi&'8ëK¥' MTRAATM ® 02507-13874 

wenst een ieder een voorspoedig 
en GOED GEKNIPT 1986 Co en Linda wensen 
Clemens 

een gezond en succesvol 1986!! 
**s* Wij wensen 
onze twee- en 
viervoetige 
vriendjes 
ook een 
goed 1986 Hondenkapsalon Renée 

v. Ostadestraat 26 -Tel. 1 56 26 
/ SCHILDERWERK 

AUG. v. d. MIJE 

Marisstraat 13A - Zandvoort 
Telefoon 15186 Weber's schoonmaakbedrijf 

voor 

schoonmaken van luxaflex 
en reparatie 

Tapijtreinigen 

en ook verhuur machines hiervoor 
TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie) 


jfc*W«rïk 
V ^\#^^T| UI wenst alle leden 

en allen die de 

brigade een goed 

hart toedragen 

een gezond en 

veilig 1986 jjXlhMvor, Weekmedia^orrmicrofiche. 

Perscombinatie, afdeling Micro-krant 
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam 
Telefoon 020-562.2485 -WEEKMEDIA 30 .DE-'JiG 2 JA-.JAR' 1'^6 Zandvoortse politici over 1986: 
De fractie van de Zandvoortse PvdA in de raadszaal (archieffoloj Partij van de Arbeid hoopvol 

• De fractie van de Zandvoortse Partij van de Arbeid heeft voor 1986 hoge verwachtingen. 

•'"Natuurlijk verwachten wij verkiezingswinst in 1986. Dat is belangrijk. Belangrijker echter zal zijn dat wij verwachten 
•dat de PvdA tezamen met andere landelijke partijen in het college vertegenwoordigd zal zijn. Dit zal de stabiliteit en 
•daadkracht van het gemeentebestuur als geheel ten goede komen. Er staat ons de komende vier jaar veel te doen. 
:De Partij van de Arbeid wil dat, ondanks verschillen van inzicht in samenwerking met anderen aanpakken. Wij zien 1986 
•in opgewekt vertrouwen tegemoet en wensen de Zandvoortse bevolking een goed verkiezingsjaar toe", aldus bestuur en 
•fractie van deze partij. De visie van het CDA op 1986 

Het kan veel beter De slagzin van het CDA Zand- 
voort zal bij de gemeenteraadsver- 
kiezing van 1986 luiden "Het kan 
beter in Zandvoort". Dit melden 
de twee zittende gemeenteraadsle- 
den Richard van As en Peter Ing- 
wersen. 

"De afgelopen jaren heeft het CDA 
geen vertegenwoordiging gehad in het 
College van Burgemeester en Wethou- 
ders. Wij willen hieraan verder geen 
conclusies verbinden. Wij hebben al- 
tijd gesteld dat waar mogelijk in sa- 
menwerking met anderen besluiten 
genomen zouden moeten worden, wel- 
ke rechtvaardig, noodzakelijk en ver- 
antwoord zouden zijn. Aan onze ver- antwoordelijkheid hebben wij ons niet 
willen onttrekken. Aan de kiezers de 
beoordeling of het CDA zich aan de 
toezegging van vier jaar geleden heeft 
gehouden. 

Het CDA ziet het verkiezingsjaar 1986 
met vertrouwen tegemoet. Gehoopt 
mag worden dat de verkiezingen zul- 
len leiden tot stabiele politieke ver- 
houdingen. Dit komt Zandvoort ten 
goede. Een goed bestuur heeft zijn 
weerslag op de inwoners en onderne- 
mers van Zandvoort. Grote uitdagin- 
gen op het gebied van toerisme liggen 
voor ons. Het CDA wil alle mogelijkhe- 
den benutten. 1986 lijkt daarvoor een 
goede basis. In vol vertrouwen werken 
wij aan een betere toekomst voor ons 
dorp". Jan Termes van D66: 

1986 wordt 'n 
belangrijk jaar Door de fractievoorzitter, en 
lijstaanvoerder van d66 wordt het 
nieuwe jaar bijzonder belangrijk 
genoemd voor zijn partij. 

"Het komende verkiezingsjaar 
wordt voor ons zonder meer bijzonder 
belangrijk. Met een goed programma 
(dat zeggen zelfs de buitenstaanders) 
en een uitstekende Van Mierlo op de 
eerste plaats, moet het weer lukken de ideeën van D66 gestalte te geven in het 
Nederlandse parlement. 
Lokaal -in Zandvoort- staat D66 nog 
een andere taak te wachten. In samen- 
werking met andere partijen zal er een 
einde moeten komen aan de bestuur- 
WD heeft vertrouwen Hoewel het verkiezingsprogramma 
>r de komende gemeenteraadsver- 
zing nog niet door de leden van de 
'D is goedgekeurd, wil de fractie- 
irzitter Ankie Joustra toch op per- 
nlijke titel haar visie geven op de 
\ D. 

I s WD is altijd een partij met een 
komstvisie geweest en zal dit blij- 
ven. Als je in vorige verkiezingskran- 
ten leest, dan merk je dat de VVD bezig 
is met de toekomst, daarbij vooral den- 
kend aan de leefbaarheid en de woon- 
omstandigheden in Zandvoort." 

"Zo schreven wij in onze verkie- 
zingsfolder van 1974 dat Zandvoort in 
het groen moet, welnu in 1985 is daar- toe de aanzet gegeven en in de toe- 
komst zullen wij kunnen genieten van 
de groengordel rond Zandvoort Noord. 
Ook hebben wij al eerder geschreven 
dat er een seizoensverlengend projec- 
ten) zouden moeten komen. Dit jaar is 
door het college een aanzet gegeven 
aan zo'n project. Ik vind dat er de ko- 
mende tijd alles aan gedaan moet wor- 
den om het zg. Mabonplan tot werke- 
lijkheid te brengen. Dit in het belang 
van alle Zandvoortse ingezetenen. De 
VVD zal zich volledig inzetten om tot 
realisatie van dit plan te komen". 

"Ook de woningbouw heeft voor ons 
een hoge prioriteit. Wij zijn van me- 
ning dat de toekomst van het circuit en woningbouw naast elkaar kunnen 
bestaan. Een langlopend contract om 
de toekomst van het circuit veilig te 
stellen en on: de aanzet te geven de 
accommodatie op het circuit te verbe- 
teren staat bij de VVD als een van de 
belangrijkste punten op het program- 
ma. De toekomst van de VVD zelf zien 
wij met vertrouwen tegemoet. Dit on- 
danks alle achter ons liggende perike- 
len. 

De ploeg die nu m de startblokken 
staat is een eenheid. De kiezers kun- 
nen op de VVD vertrouwen, het verle- 
den dient ons als voorbeeld te dienen 
van hoe het niet moet. Wij moeten het 
oog richten op de toekomst", aldus de 
fractievoorzitter van de VVD. 
lijke chaos, ontstaan in het college en 
geëindigd in de laatste maand van 
1985. D66 zal daaraan constructief 
meewerken in het belang van Zand- 
voort en haar bewoners. Zandvoort zal 
weer m de lift moeten komen met be- 
houd van een behoorlijke woonomge- 
ving. Ofschoon het niet in het pro- 
gramma staat, rekent D66 op veel zon 
voor Zandvoort want dat heeft ons 
dorp echt nodig", aldus Jan Termes. 
Nieuw samenwerkings- 
verband voor 'Inspraak Nu' ZANDVOORT - Inspraak Nu 
zal de gemeenteraadsverkiezing 
ingaan tezamen met de huidige 
groepering Gemeente Belangen 
en de Groepering Jongsma. Dit 
betekent dat de naam Inspraak 
Nu, na een lange periode van ze- 
ker zestien jaar, uit Zandvoorts 
politiek verdwijnt. 

De bedoeling van dit samensmelten 
is dat de groeperingen die de plaatselij- 
ke belangen behartigen hun krachten 
gaan bundelen. Voordeel hiervan is, 
volgens de woordvoerder van Inspraak 
Nu. Andre Gielen. dat de versnippe- 
ring in de politiek wordt tegengegaan. 

De groepering Gemeente Belangen 
Zandvoort verwacht erg veel van deze 
samenbundeling, want de inwoners 
van Zandvoort zullen breed in deze 
groepering vertegenwoordigd zijn. De 
nieuwe groepering wordt namelijk ge- 
dragen door mensen uit de ondcrne- 
merswereld. inwoners van Bentveld, 
die maar al te vaak door de Zandvoor- 
ters worden vergeten, terwijl ook de gewone- en de zogenaamde "Oud- 
Zandvoorters" zich bij Gemeente Be- 
langen Zandvoort hebben aangeslo- 
ten. 

"Wij zullen de Zandvoortse belangen 
behartigen, en dat houdt in dat er een 
goede samenhang tussen de toeristi- 
sche / economische / en woonbelangen 
van de inwoners moet zijn. Daar zul- 
len v. ij ons sterk voor maken. Dit komt 
dus neer op behoud van het circuit, de 
uitvoering van een Mabonplan en wo- 
ningbouw. Kortom een goed leef- en 
ondernemersklimaat. Terwijl ook het 
sociaal-cultureel gebeuren de nodige 
aandacht zal krijgen. Hieronder ver- 
staan wij een goed functionerend ou- 
deren- en jongerenbeleid, sport, en an- 
dere sociale voorzieningen." 

De Groepering Gemeentebelangen 
Zandvoort ziet de komende gemeente- 
raadsverkiezing met vertrouwen tege- 
moet. "Wij zijn zeker in staat om de 
zetels die wij zullen behalen adequaat 
te bezetten", aldus Andre Gielen. Die 
rekent op tenminste vier zetels in de 
nieuwe raad. Onafhankelijken 
blijven loyaal De dissidenten van de VVD. Jongs- 
ma. Landman en Van Asperen. die 
momenteel m de raad de laatste maan- 
den verder gaan als de"onalhankelijk 
liberalen" willen nog weinig zeggen 
over de toekomstplannen. "Voorlopig 
zitten wij als onafhankelijken. en zijn 
de plannen voor de nieuwe groepering 
Gemeente Belangen Zandvoort nog 
niet aan de orde", zegt woordvoerder 
Jongsma. 

Volgens hem moeten nog eerst de 
nodige besprekingen worden gevoerd 
voordat de nieuwe politieke groepe- 
ring van zich zal laten horen. "De 
eerstkomende maanden zijn voor ons 
als onafhankelijken belangrijk. Wij 
blijven bij het verkiezingsprogramma 
dat de VVD in 1982 heeft opgesteld. 
Bovendien zijn wij alle drie van me- ning dat het mogelijk moet zijn dat 
woningbouw en circuit naast elkaar 
kunnen voortbestaan, terwijl het Ma- 
bonplan uitgevoerd moet worden". 

Bekend is wel dat Van Asperen zich 
uit de politiek zal terugtrekken, ter- 
wijl bij het samengaan van de groepe- 
ring Inspraak Nu, Gemeente Belan- 
gen en de Onafhankelijken, Jan 
Jongsma waarschijnlijk de lijsttrek- 
ker zal zijn, terwijl op de tweede plaats 
de naam Flieringa ingevuld zal wor- 
den. 

Gemeentebelangen 

Helaas werd van fractievoorzitter 
M.Jansen geen nieuwjaarsverwach- 
tingen ontvangen, zodat wij deze niet 
kunnen meenemen. Zandvoort anno 1910 - 1939 . ZANDVOORT - Madurodam in de 
Josina van den Endenschool. Dat was 
de eerste reactie van de bezoekers aan 
• de tentoonstelling van de Zandvoortse 
'Bomschuitenbouwclub die vorige 
week werd gehouden. De enthousiaste 
doe-het-zelvers van deze club hebben 
een miniatuur Zandvoort gebouwd - 
een Zandvoort van voor de oorlog. 

" Met veel geduld en liefde hebben de 
bomschuitenbouwers de watertoren, 
«et boothuis aan de Zeestraat met 
daarvoor de reddingsboot op de lan- 
peerwagen, een badkoets, een schel- 
penkar en de bomschuit ZV6 op schaal 
•herbouwd. Op de tentoonstelling was 
^>ok te zien de eerste aanzet van de 
zogenaamde 'babbelwagen'. Deze bad- 
koets was van een groter formaat dan 
•sen gewone en had een open voorkant. 
Badgasten lieten zich dan in zee rijden 
in konden uit de wind van het uitzicht genieten. "Ze stonden daar dan te kla- 
sineren, en als ze het tijd vonden om 
terug te gaan, dan gaven ze de badman 
een seintje, die dan met het paard de 
babbelwagen weer naar de kant 
bracht", vertelt de secretaris van de 
bomschuitenbouwers. 

Bijzonder veel belangstelling onder- 
vond de tentoonstelling van oudere 
Zandvoorters, die elkaar wezen op de 
kleinste details die zijn aangebracht. 
"Joh, kijk, dat zijn ze niet vergeten", 
was een vaak gehoorde opmerking uit 
die leeftijdsgroep. 

Belanstelling ook van de zijde van 
het Streekmuseum Zuid Kennemer- 
land. Bestuursleden die de tentoon- 
stelling hebben bezocht, complimen- 
teerden het bestuur van de bomschui- 
tenbouwers, omdat men in Zandvoort 
nu al over een collectie beschikt die elders in Noordhollandse kustplaatsen 
niet voorkomt. "Wij gaan natuurlijk 
verder. Voor ons was het fijn dat er 
zoveel mensen zijn gekomen, wij had- 
den nu eens de gelegenheid de mensen 
te laten zien waar wij mee bezig zijn, 
en de reacties hebben ons echt goed 
gedaan", vertelt de secretaris. 

Voor de komende maanden staan er 
weer heel wat historische voorwerpen, 
waaronder ook vroegere gebouwen, op 
het programma van de bomschuiten- 
bouwers. "Zodra wij weer enkele nieu- 
we werkstukken kunnen laten zien, 
zullen wij dat doen, maar de mensen 
moeten niet vergeten dat het bouwen 
een tijdrovende bezigheid is. Voordat 
je de tekeningen klaar hebt en het ma- 
teriaal verzameld, dan ben je zo een 
paar maanden verder"- waarschuwt 
een bouwer bezorgd. 
BRIEVENBUS Waar gaan wij naar toe? 


Een overzicht van de tentoonstelling zoals die door de Bomschuitenbouwclub werd georganiseerd. Cultureel Centrum 
toont vele hobby's 

ZANDVOORT - Van 10 januari tot 
en met 2 februari zijn de resultaten 
van de vrije-tijdsbesteding van maar 
liefst 25 Zandvoorters te zien in het 
Cultureel Centrum aan het Gasthuis- 
plein. De tentoonstelling, die de titel 
draagt "25 Zandvoorters en hun hob- 
by", wordt op vrijdagavond 10 januari 
om 20 uur officieel geopend door een 
korte inleiding van de heer Ide M. Au- 
kema. 

Aan de expositie wordt deelgenomen 
door J. Molenaar, A. Jansen, L. Len- 
sen, J. Bier, A. Gerritsen-Bodamer, R. 
Zwijgers, mevrouw Andriesse, me- vrouw Molenaar, D. Drommel, G. 
Brugman, H. Allebes, J. AUebes, A. 
Koning, M. Kloos-Paap, G. Groen, J. 
Hoogendijk, E. Bljlsma, G. Loogman, 
R. Boot, R. de Haan, J. Longayroux, J. 
Sijtsma, E. Sijtsma-Schiller, A. Laan- 
v.d.Sommen en E. Zegwaard. Er wor- 
den getoond: schilderijen, tekeningen, 
aquarellen, gedichten, batiks, bor- duurwerk, houtsnijwerk, poppen, 
wandkleden, modelbouw, zilversmeed- 
werk, keramiek, touwwerk, corsages, 
houtsculpturen, gipsen beelden en 
brooddeegfiguren. 

Men kan de tentoonstelling dagelijks 
beoeken van 13.30 tot 16.00 uur, behal- 
ve op maandag en dinsdag. Anner Bijlsma solist op concert NPO HAARLEM - Op dinsdag 7 januari 
geeft het Noordholland Philharmo- 
nisch Orkest het vierde concert van de 
serie A "Hoogtepunten" in het Con- 
certgebouw te Haarlem, aanvang 
kwart over acht. 

Het orkest staat onder leiding van 
Roelof van Driesten en de solist van deze avond is de cellist Anner Bijlsma. 
Het concert wordt geopend met de Ou- 
verture "Konig Stephan" van Beetho- 
ven, waarna Anner Bijlsma het "Cello- 
concert in C" van Haudn zal vertol- 
ken. Na de pauze speelt het orkest "Ca- 
priccio" van Keuris en de avond wordt 
besloten met Symfonie no. 4 "Jupiter" 
van Mozart. Van een abonnee, van ivie naam en 
adres bij de redactie bekend sijn, ont- 
vingen mj onderstaande, brief: 

"Waar is het bestuur van Zandvoort 
toch mee bezig ? Dat vraag je je af. Ik 
denk dat ze het zelf niet weten. Als 
echte Zandvoorter ben ik van mening 
dat men niet aan het opbouwen is, 
maar aan het afbreken. Dan vraag je 
je toch af, wat willen deze mensen, en 
wat weten zij van Zandvoort? 
Je behoort een gemeenschap te die- 
nen. Ik denk dat. wanneer er meer 
echte Zandvoorters in het gemeente- 
bestuur zitten, het wel beter zou gaan. 
Want vroeger met P. v.d. Meij Kzn., of 
Molenaar (Scharreneusie) ging het be- 
ter. Dan was er ook wel eens wat, maar 
een Zandvoorter loopt niet weg. maar 
zegt waar het op staat en dan is er mee 
te praten. 

Want wat heeft men tot nu toe ge- 
daan? Behalve slopen? Kijk maar eens 
naar de oude Noordbuurt. naar het 
Monopole. Nu hebben de verenigingen 
geen zaal meer en moet men uitwijken 
naar Haarlem. Er had opgebouwd 
moeten worden. De bowling die nu in 
Haarlem staat had in Zandvoort ge- 
bouwd kunnen worden* aan de Noord- 
boulevard. Wat is die boulevard nu, 
een dood ding. Veel beter was het ge- 
weest om via een tunnel, zodat je toch 
naar het strand kon, de boulevard 
door te trekken naar Noord wijk. 
Neem nu het circuit. Dat heeft Zand- 
voort wereldberoemd gemaakt, nu is 
het ondertussen verouderd. Zandvoort 
had veel eerder, jaren terug het heft in 

Uitslag loterij 

ZANDVOORT- Het Kerst-In team 
maakt bekend dat er nog prijzen kun- 
nen worden afgehaald. De uitslag van 
de gehouden loterij is als volgt: 
Op lotnummer 1278 is gevallen: een 
reis naar Parijs voor één persoon; de 
mand levensmiddelen kan gehaald 
worden door de eigenaar van lotnum- 
mer 2126, en het schilderij op lotnum- 
mer 2972. Een dagtocht voor twee per- 
sonen is voor lotnummers 2426 en 
1536. 

Van de tombola zijn nog niet afge- 
haald de groene loten nummers: 302, 
een wandbord; 408 een autoborstel, 
468: nagellak, 470: autoborstel en 757 
een boek kaartspelen. Van de rode lo- 
ten kunnen worden afgehaald op de 
nummers: 59 een strandbal, 325 nagel- 
lak, 513 een boekje en 589 crème. Op 
de blauwe tombolaloten tenslotte viel 
een schjilderij op nummer 1149 en een 
misthoorn op nummer 1692. 
Inlichtingen over de prijzen worden 
gegeven door mevrouw Loos, tel. 18035 handen moeten nemen, nu loopt het 
ver achter bij andere badplaatsen in 
binnen-en buitenland. Men denkt te- 
veel aan zichzelf, of men is te bang. 
Wie van de Zandvoorters kent nu een 
Gielen, Van Caspel of Flieringa? In de 
Zandvoortse politiek zitten nog andere 
namen, namen van goedbedoelende 
mensen, maar ze kennen Zandvoort of 
de Zandvoorters niet. 
Ik stel voor alleen mensen in het be- 
stuur te nemen die hier geboren zijn 
en die Zandvoort kennen, dan pas kan 
men meedenken en meepraten over 
het welzijn van Zandvoort. 
Ik hoop dat van deze brief notitie ge- 
nomen wordt, want waar wij nu mee 
bezig zijn is niet goed. Dan denk je 
waar moet dat naar toe?" 
Aldus dit schrijven. 
De redactie moet hier echter wel opmer- 
ken dat de sloop van de oude Noord- 
buurt heeft plaatsgevonden so'n tien 
jaar terug, onder bestuur van burge- 
meester Nawijn. Dit geldt eveneens voor 
het gebouiv Monopole. Bevreemding 
wekt ook dat "bekende Zandvoortse na- 
men" als Atteina en Jongsma door de 
briefschrijver vergeten ivorden, of zijn 
dit afterall toch geen echte Zandvoor- 
ters? Weekend: 4-5 januari 
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW 
NOORD: tel. 19507. 
arts: Adé Scipio Blume. 
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol 
en P.C.F. Paardekoper: arts P.C.F. 
Paardekoper. 

Verdere inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten worden verstrekt 
via de telefoonnummers van de huis- 
artsen: Anderson, tel. 12058. Drenth, Van den Heuvel 
neemt afscheid ZANDVOORT - De heer K. van den 
Heuvel, chef afdeling ter gemeentese- 
cretarie van Zandvoort, zal na een 
ambtsperiode van meer dan veertig 
jaar bij de gemeentelijke overheid af- 
scheid nemen. 

Sinds 1971 heeft deze ambtenaar in 
Zandvoort gewerkt en hij zal per 1 fe- 
bruari 1986 vervroegd uittreden 
(VUT). In verband hiermee zal hem op 
vrijdag 10 januari een afscheidsrecep- 
tie worden aangeboden. Deze begint 
om 16 uur. 

Belangstellenden op de receptie zijn 
| welkom. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 
BURGERUJKE STAND 


®NÊ L *"""" Periode 17 - 23 december 1985 

Ondertrouwd: 

Van Hooijdonk, Thomas A. M. en Van 

der Meulen, Geertruida R. 

Hawkins, Boyd en Burgers. Catharina 

J. 

Kiers, Paddy en De Geus, Jacqueline 

J. 

Polle, Eric en Van Keulen. Nienke J. 

Gehuwd 

Klein. Klamer Nico en Assink. Corne- 

lia C. 

Nieuwburg, Martin J. en Van der 

Sluis, Evaline 

Overleden 

Onkenhout. Marretje E., oud 83 jaar. 
Weekend: 4-5 januari 
HERVORMDE KERK, Kerkplein: 

Zondag 10.00 viur, de heer J. Lasthuis, 
crèche aanwezig. 
GEREFORMEERDE KERK 
Zondag 10.00 uur: Prof. Mr. I.A.Die- 
penhorst, Zeist. Kindernevendienst en 
crèche. 

NEDERLANDSE PROTESTANTEN- 
BOND 

Zondag: Dienst verzorgd door eigen le- 
den. 

ROOMSKATIIOLIEKE KERK 
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en 
samenzang 

Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St. 
Caeciliakoor. Celebrant J. \ .d. Meer. 
KERK v.d.NAZARENER, Zijl weg 218, 
Haarlem 

Zondag 10.30 uur: Morgendienst ds. J. 
Overduin H.A. 

Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. J. 
Overduin 

Woensdag 20.00 uur: bijbelstudie/bid- 
stond 

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN- 
SCHAPSBOND 

Iedere veertien dagen smaenkomst op 
maandag om 15.00 uur. tel. 14878. 
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- 
woud, Zondag 09.30-11.30 uur. Smede- 
straat 37 te Haarlem. 
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- 
tingen: R van Rongen. Van Raep- 
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023- 
244553. tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en Zwer- 
ver, tel. 12499. 

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen 

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A. Mulder, tel. 13185. 
WIJKVERPLEGING: Voor informa- 
tie over de dienstdoende wijkverpleeg- 
kundige: 023-313233 
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine 
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 
voort. tel. 02507-14437. bgg: 023-323233 
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, 
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. 

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 
14444. 

Spreekuur wijkfunctionaris Noord 
(Guido van Schagen) maandag 11.00- 
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van 
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113. 
Wnkfunctionaris Centrum (Peter 
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en 
19.00 tot 20.30 uur m het politiebureau 
Hogeweg. 

Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper) 
maandag 19.00-20.30 uuren woensdag 
11.00-12.00 uur. 
BRANDWEER: tel. 12000 
CENTRALE POST AMBULANCE- 
VERVOER (CPA) KENNEMER- 
LAND: Ongevallen tel. 023-319191 
TAXI: tel. 12600 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF: 
tel. 17G41 

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK 
ZANDVOORT: Noorderstraat 1 tel 
1 3459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- 
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur 
maandagavond van 19.00-20.00 uur'. 
Verder volgens afspraak. Voor deze 
hulpverlening, beschikbaar voor iede- 
re inwoner van Zandvoort geldt dat 
ervoor de vrager geen kosten verbon- 
den zi in. 

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING: Voor informatie, 
advies en hulp tel. 17373. op alle werk- 
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- 
lijk: Postbus 100. 2040 AC Zandvoort. 
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis 
L. Davidsstraat. Eerste en derde 
woensdag van de maand van 17 30- 
18.30 unr- FAMILIEBERICHTEN 
„Als ik geen uitweg zie. dan roep ik 
U. Heer. want U gec/( antwoord." 

Bedroefd maar dankbaar dal er aan zijn lijden 
een einde is gekomen, geven wij u kennis van liet 
overlijden van mijn geliefde man, onze lieve pa- 
pa, opa. broer, zwager en oom 

Johannes Wilhelmus Ewold 

in de leeftijd van (37 jaar. 

Zandvoort: 

M. S. Ewold-Hiddes 

kinderen en kleinkinderen. 

2041 SL Zandvoort, 26 december 1985. 
Lorentzstraat 252. 

De begrafenis heeft op dinsdag 31 december 
plaatsgevonden. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 2 JANUARI- 1986 

€ , oittksa*e8 

voor hem en haar. Uitsluitend volgens afspraak ( s maandags gesloten) 
Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-1 5880. 

wenst alle klanten en bekenden een voorspoedig 
nieuwjaar 
haltestraat 56a 
2042 LP zandvoort 
tel 02507-18256 wenst u allen 

een gezond en 

gezellig 1986 Bouw- en Houtbond 

FNV 

afd. Zandvoort 

wenst bondsvrienden en bekenden een 
voorspoedig nieuwjaar 
. GOSTER BV 

Makelaar o.g. Burg Engelbertsstraat 11, 
Zandvoort - tel 15531 wenst allen een 
voorspoedig 1986 :■; 

Lid NVM, Directie en medewerkers 

Zandvoorts Autocentrum 

Nieuw Noord 

en fam. Jongsma 

Curiestraat 8 
Tel. 02507 - 13360 - 12323 

wensen u een goed rijdend 1986 Een bloemrijk 1986 wenst u 
bloemenmagazijn 

ERICA Grote Krocht 24, Zandvoort 
Boek- en kantoorhandel 
Sigarenmagazijn GR. KROCHT 17 

Loes, Rinus en Anja 

wensen u veel prettige leesuurtjes 

in 1986 j^oanBMMimttsiH Glazenwasserij - Schoonmaakbedrijf 

SNOEKS 

Keesomstraat 181 
16255 

wenst al zijn klanten 
een voorspoedig nieuwjaar Alle medewerkers/sters 
van AART VEER 

v^ivsfe.— wensen u 365 

-^üifS-' vitamine-rijke dagen 

'i&ïrfcy&ï i/i;- 

V ^ar-~~.l GROENTE EN FRUIT 
Grote Krocht 23 »•' 


Voorspoedig 
1986 
3 SUISSES 

• ZANDVOORT corn. slegersstraat 2c 
breiboetiek 

wenst alle klanten een voorspoedig 1986 DRUKKERIJ VAN PETEGEM BV 

Kerkpad 6, telefoon 12793 

Aan allen veel 
geluk en 
voorspoed 
toegewenst 
Wij wensen u allen en uw huisdieren 
een voorspoedig 1986. 

Dierenspeciaalzaak 

WEZENBEEK 

Gr. Krocht 28 Aan ons zal het niet liggen. 

Wij staan u terzijde met jarenlange 

ervaring. 

Gratis advies, groot assortiment 
en persoonlijke bediening. Tv]/ wensen Ü 
, -een 
'cmfortabe! 
gasjaar SMEDERIJ 

GANSNER & CO. 

Brederodestraat 60 • Tel. 1 50 68 - 1 36 12 
KWEKERIJ P. VAN KLEEFF 

Van Stolbergweg 1 a, 2042 NW Zandvoort. tel. 1 7093 
wenst alle cliënten 

en bekenden 

een voorspoedig 1986 SCHILDERS- EN 
AFWERKINGSBEDRIJF 

AUG. v.d. MME 

Marisstraat 1 3a, Zandvoort, 
telefoon 15186 

wenst cliënten, vrienden en 
bekenden een voorspoedig 1986 
LES STeeeMAN Haltestraat 35 - Zandvoort 
Tel. 02507-15986 wenst u allen 
een voorspoedig 1986 Bakkerij E. PAAP 

en medewerkers 

wensen een ieder 
een gezond en voorspoedig 1986 Potgieterstraat 24 
Dat u het ook in 1986 
goed zult zien, 
wenst u OPTIEK SLINGER 

Grote Krocht 20A - Zandvoort 
Telefoon 02507-14395 

Gediplomeerd opticien 

Leverancier van alle ziekenfondsen 

Vrijdag koopavond t moei e zondvoor t wenst u een modieus en 
elegant 1986 

Haltestraat 18 - tel. 02507 - 17878 Een gezond en sportief 
1986 toegewenst door 

„Rijwiel Toerclub 
Olympia" mm* :& \ 


attM KEURSLAGERIJ 

W. KONING 

Schoolstraat 3, telefoon 12939 

wenst geachte clientèle, 

vrienden en bekenden een 

voorspoedig 1986 tsi&'ï- 


«j 'nmmM 


Alle medewerkers/sters van 

ZANDVOORTS 
NIEUWSBLAD 

en 

TOBBER 

wensen u 
veel leesplezier 
in 1986 
f ?\¥ m $ mm ^?^ m ? m 9'- S ■■ ' <° 6*%U*^. 
ICRO 

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER 

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD 

Nieuwsblad Donderdag 9 januari 1 986 Los nummer ƒ 1 ,- 
^Af eek ^edia Editie:30 \\ Oplage: 4.300 ex. Ongeplande knal 

ZAND VOORT - In de Hasebroek- 
straat heeft men op oudejaarsavond 
een knal gehoord, die geen verband 
hield met de viering van de jaarwisse- 
ling. Iemand die in deze straat woont, 
had op deze dag het gasfornuis 
schoongemaakt, maar was vergeten 
de gaskraan dicht te draaien. Het ge- 
volg was een explosie waarbij het 
voorraam sneuvelde. 

De brandweer heeft een aantal 
planken voor het gat getimmerd, zo- 
dat men niet in de kou hoefde te zit- 
ten. 

Gladde straten 

ZANDVOORT - Twee Zandvoorters 
zijn de afgelopen week de dupe gewor- 
den van het aanhoudende winterweer. 
Op vrijdag 3 januari gleed aan 17-jarig 
meisje uit op de Vondellaan en kwam 
lelijk terecht. Aangezien ze klaagde 
over haar rug is zij per ambulance 
overgebracht naar het Marine Hospi- 
taal. 

De volgende dag kwam een Zand- 
voortse man ten val ten gevolge van de 
gladheid in de Willemstraat. Hij liep 
een aantal wonden op in zijn gezicht 
en is per ambulance naar het Eliza- 
beth Gasthuis vervoerd. Hond zonder baas 

ZANDVOORT - Vorige week is de 
politie een hond gaan ophalen, die al 
enige weken onderdak had gezocht in 
een slooppand aan de Metzgerstraat. 
Aangezien die hond niet alleen, maar 
ook agressief bleek te zijn, heeft men 
de hulp ingeroepen van twee honden- 
geleiders van de Haarlemse gemeente- 
politie. Zij hebben het vereenzaamde 
dier naar het asiel overgebracht. 

Baldadige jongens 

ZANDVOORT - In een hotel aan de 
J. van Heemskerckstraat heeft men 
afgelopen zondagmiddag veel last ge- 
had van een aantal overmoedige jon- 
getjes. De knapen, in de leeftijd tussen 
11 en 14 jaar, stoorden de gasten van 
het hotel door spelletjes te doen met de 
lift en en herhaaldelijk aan te bellen 
en te kloppen bij de appartementen. 

De politie heeft de jongens mee naar 
het bureau genomen om een hartig 
woordje met hen te wisselen. 


• Een kort maar hevig vreugdevuur in de sneeuw, waar de ijverige kerstbomensjouwers in grote getale getuige van 
waren. 

folo Berlotl 

Kort maar hevig vreugdevuur 

ZANDVOORT - Nadat de schooljeugd van klein tot groot vrijdag de hele dag kerstboomen had verzameld, ging om 
klokslag half acht 'de fik erin'. Het werd een fraai vreugdevuur, ondanks de sneeuw die juist op dat moment op de 
badplaats neerdaalde. 

In de Kamerlingh Onnesstraat was het vuur het grootst, omdat het aantal kerstbomen verzameld in Nieuw Noord 
het aantal uit de rest van het dorp verre overtrof. Dit leidde tot een kleiner vuur op de Rotonde, waar zich 
desalniettemin toch ook veel toeschouwers hadden verzameld. 

Voor de medewerkers van de Dienst Publieke Werken werd deze vrijdag een drukke dag, want tussen het zoutstrooien 
door moesten er de hele dag mensen aanwezig zijn om de kerstbomen in on vangst te nemen en de lootjes uit te delen. 
Lootjes waarop VVV-waardebonnen te winnen waren. Niet minder dan honderd prijzen van vijf gulden, één van 
twintig, één van dertig en de hoofdprijs van veertig gulden die dinsdagmorgen bekend werden gemaakt. 

Voor de medewerkers uit de buitendienst zijn dit drukke dagen. "Er is nu al ruim zeventig ton zout uitgestrooid. 
Wat dat betreft kan het beter doorvriezen dan regelmatig dooien en weer opvriezen zoals nu gebeurt, want wij blijven 
op deze manier bezig", is de verzuchting van de chef buitendienst de heer Hoenderdos. Inschrijfnormen koopwoningen 
voor Karel Doormanproject ZANDVOORT- Voor de koop- 
woningen die gebouwd zullen 
worden op het terrein van de voor- 
malige Karel Doormanschool zal 
geen vrije inschrijving worden ge- 
houden. Dit betekent dat niet ie- 
dereen hier een woning zal mogen 
kopen. In verband met de grote 
vraag naar eengezinswoningen is 
door de raad gevraagd naar in- 
schrijfnormen waaraan de adspi- 
rant kopers zullen moeten vol- 
doen. 

Het project Van Lennepweg (de 
Slokkerwoningen) werd destijds toege- 
kend aan gezinnen met eén of meerde- 
re kinderen die een flatwoning achter- 
lieten. Dit leverde toen veel gegadig- 
den op die toch teleurgesteld moesten 
worden toen de criteria bekend ge- 
maakt werden. Om dit deze keer te 
voorkomen heeft de raad, en ook in 
diverse commissievergaderingen is dit 
naar voren gebracht, gevraagd de in- 
schrijvingsnormen vroegtijdig bekend 
te maken. 

Door de chef van de afdeling huis- 
vesting en ruimtelijke ordening, de 
heer J.Heemskerk, is nu voor de raads- 
leden een voorlopig voorstel gemaakt 
waarin de criteria waaraan adspirant 
kopers moeten voldoen is vermeld. Dit 
voorlopige voorstel werd behandeld in 
de commissie welzijn op maandag 6 
januari. De commissieleden waren het 
in de hoofdlijnen wel met het voorstel 
eens. 

Zo zullen de inkomensgrenzen van 
de kopers bepalend zijn. Voor een pre- 
mie-A woning mag het gezamenlijk 
inkomen niet meer bedragen dan ƒ 
50,000.~voor een premie-B woning ƒ 
70.000,-. Dit zijn de landelijke richtlij- 
nen waar de gemeente de hand aan zal 
moeten houden. 

Belangrijk zal zijn dat de kopers een 
huurwoning leeg achterlaten. Doel 
van deze premiebouw is namelijk dat 
de zogenaamde doorstroming wordt 
bevorderd. De adspirantkopers zullen 
dus in de eerste plaats een voor herver- 
deling interessante woning moeten 
achterlaten. Aandacht zal tevens wor- 
den geschonken aan de medische en Nieuwe begrotings- 
behandeling wordt 
in 1986 herhaald. 

ZANDVOORT- Tijdens de commis- 
sievergadering Welzijn, constateerden 
de verschillende leden, dat de nieuwe 
wijze van behandeling van de begro- 
ting niet geheel heeft voldaan. 
De ernstigste kritiek kwam van D66. 
Jan Termes, die de op voorstel van de 
PvdA uitgevoerde vernieuwing 'knap 
waardeloos' had gevonden. De overige 
commissieleden waren van mening, 
dat de nieuwe methode wellicht iets te 
rigoreus was uitgevoerd. Door de 
PvdA werd tegengesproken dat men 
wel een andere begrotingsbehandeling 
had voorgesteld, maar dat deze opzet 
"uit de koker van de secretaris was 
gerold". 

De PvdA blijkt nog steeds voorstander 
van het schrappen van de begrotings 
commissievergaderingen. 
Gepleit werd de komende begrotings- 
vergadering 1987 in een serie van ach- 
tereenvolgende dagen te behandelen. 
Wel was er bijval voor de wijze waarop 
de fracties nu antwoord hadden gekre- 
gen op hun ingezonden detailvragen. 
Door het college zal worden nagegaan 
in hoeverre de wensen van de raad 
kunnen" worden uitgevoerd. De oude 
wijze van begroting behandelen met 
eindeloze beschouwingen lijkt in ieder 
geval tot de verleden tijd te gaan beho- 
ren. Publieke Werken 
houdt vergadering 

ZANDVOORT - Vanavond', donder- 
dag 9 januari, wordt vanaf 20 uur een 
vergadering gehouden door de Com- 
missie van Advies en Bijstand voor 
Publieke Werken. De bijeenkomst 
vindt plaats in de commissiekamer 
van het raadhuis, ingang Haltestraat. 

Op de agenda staat ondermeer de 
vervanging van de hogedruk reini- 
gingsinstallatie, voor welk doel voor- 
gesteld wordt een krediet te verlenen 
van' ƒ 47.000.-. Verder zal de vervulling 
van een vacature in de welstandscom- 
missie ter tafel komen. Het voorstel tot 
benoeming van een nieuw lid werd in 
de raadsvergadering van 18 december 
aangehouden. De concept-brief aan 
Horeca Nederland, afdeling Zand- 
voort, inzake de toepassing van de 
Hinderwet bij horecabedrijven, is 
eveneens één van de onderwerpen, die 
tijdens deze vergadering zal worden 
besproken. 

kleine IK LEUTER "Om aan de autoritaire houding een einde te maken" 

Bewonerscommissie heeft plannen om 
te komen tot een huurdersvereniging ZANDVOORT - De huurderscommissie van de flatgebouwen aan de 
Keesomstraat heeft het voornemen om binnenkort te starten met een 
huurdersvereniging. Een huurdersvereniging die aangesloten zal zijn 
bij de Nationale Huurdersvereniging. Men heeft de hulp van deze 
landelijke organisatie ingeroepen om behulpzaam te zijn bij de oprich- 
ting van de Zandvoortse vereniging. De bedoeling is dat alle Zandvoor- 
ters die woningen huren van de Woningbouwvereniging EMM, tegen 
een geringe vergoeding lid worden. De nieuwe vereniging is niet uit- 
sluitend voor de bewoners van Nieuw Noord, maar wordt opgericht 
voor alle huurders van EMM, dus ook het Centrum, Zuid en Oud 
Noord. De huidige huurderscommissie 
heeft in het afgelopen jaar al veel be- 
reikt, maar door het oprichten van een 
huurdersvereniging denkt men nog 
meer grip te krijgen op het beleid van 
de EMM, en meer inspraak van de 
bewoners is daar een logisch gevolg 
van. Volgens de secretaris 4, de heer 
S.W.Engl uit de Keesomstraat kan 
een huurdersvereniging beter func- 
tioneren dan een commissie. Boven- 
dien kan een huurdersvereniging 
meer bereiken doordat zij als rechts- 
persoon aansprakelijk is, maar ook 
aanspraak kan doen gelden. 

Noodzakelijk , 

Volgens de heer Engl is het dringend 
noodzakelijk dat in Zandvoort een 
huurdersvereniging van de grond 
komt die geschoeid zal zijn op de lan- 
delijke leest. "Wij hebben contact ge- 
zocht met de buurgemeente Haarlem, 
waar een dergelijke huurdersvereni- 
ging grote inspraak heeft. Deze 
S.H.H.(Samenwerkende Huurders- 
vereniging Haarlem) telt leden van 
alle woningbouwverenigingen. Zij 
houdt spreekuur in een wijkgebouw 
en ontvangt subsidie van de woning- 
bouwverenigingen. Wij hebben in- 
middels ook contact gezocht met het 
overkoepelend orgaan, de Nationale 
Huurdersvereniging. Ons is beloofd 
dat één der bestuursleden naar Zand- 
voort zal komen om ons bij de oprich- 
ting van de Zandvoortse vereniging 
behulpzaam te zijn. 

De nieuwe huurdersvereniging 
moet gezien worden als een organisa- tie die een betere samenwerking tot 
stand zal brengen tussen EMM en de 
huurders. "Momenteel ontbreekt daar 
wel het één en ander aan. De huurders 
worden door EMM nog steeds gezien 
als respectievelijk 'zeurkousen' of 
'domme jongens'. Het hoog van de to- 
ren blazen van EMM moet maar eens 
afgelopen znn", zegt de secretaris van 
deze huurderscommissie. 

Voorgeschiedenis 

De huurderscommissie van de Kee- 
somstraat is vorig jaar haar activitei- 
ten gestart tijdens de strenge vorstpe- 
riode. De energierekening was stijgen- 
de en de huurders, speciaal die van de 
flatwoningen op de zesde etage, kregen 
hun huizen niet warm gestookt. Er 
volgde een overleg tussen EMM en de 
commissie, waarvan het uiteindelijk 
resultaat was, dat door de woning- 
bouwvereniging een bouwkundig ad- 
viesburo werd ingeschakeld dat de 
klachten van de bewoners onderzocht. 

"Wij hebben voor elkaar gekregen 
dat in ieder geval een aantal maatre- 
gelen werd genomen. Eerst kregen wij 
van EMM te horen dat een aantal 
klachten voortkwamen uit het woon- 
gedrag van de bewoners. Het rapport 
van de Revaton BV, het buro dat door 
EMM is ingeschakeld, heeft ons echter 
in het gelijk gesteld. Zo is gebleken dat 
de schimmelvorming in de diverse 
douchecellen zeker niet te wijten is 
aan het woongedrag van de bewoners, 
maar wel aan de slechte isolatie. Door 
de woningbouwvereniging worden nu 
maatregelen getroffen, maar typisch is het dan wel dat de bewoners hiervan 
vooraf niet in kennis worden gesteld", 
vertelt Engl. 

Het instellen van een huurderscom- 
missie in het vierde flatgebouw, heeft 
tot gevolg gehad dat ook in andere 
flatgebouwen in deze straat bewoners 
zich spontaan hebben opgegeven in 
hun flatgebouw eveneens een com- 
missie te benomen. "Wij zijn blij dat 
het een sneeuwbaleffect heeft gehad, 
want ook in de Lorentzstraat is men 
hiermee begonnen en de Fleming- 
straat' zal binnenkort volgen". 

Volgens de secretaris van de huur- 
derscommissie zal de huurdersvereni- 
ging fungeren als gesprekspartner- 
/ombudsman. Volgens hem heerst on- 
der de huurders van EMM, onver- 
schillig waar men nu woont, in een 
flat een eengezinswoning, m Noord of 
in het centrum, een drempelvrees. 
"Het 'apparaat EMM' om de woorden 
van voorzitter Termes te gebruiken, 
reageert of helemaal niet of te log. Ik 
heb een aardig voorbeeld, een inwoon- 
ster klaagt bij EMM schriftelijk over 
geluidoverlast van de bovenburen. 
Zonder deze klacht te onderzoeken 
ontvangt de bovenbuurvrouw een 
hautain briefje, het resultaat is na- 
tuurlijk een burenruzie. Dit had an- 
Uw krant 
niet ontvangen? 

Bel vóór vrijdag 12.00 uur 
ons kantoor, telefoon 

17166 ADVERTENTIE 
ders opgelost kunnen worden. Een 
huurdersvereniging kan dan inge- 
schakeld worden, nog beter men 
wendt zich direct tot deze instantie. 
Wij zijn er natuurlijk niet alleen voor 
dergelijke klachten. Men moet ons 
gaan zien als de ombudsman, de scha- 
kel tussen het 'apparaat EMM' en de 
bewoners, en dat kan op velerlei ge- 
bied". 

Vlak voor de kerstdagen heeft de 
huurderscommissie een briefje doen 
uitgaan naar de bewoners waarin het 
voornemen wordt kenbaar gemaakt te 
komen tot een huurdersvereniging. 
Voorlopig zijn er nog niet veel reacties 
ontvangen, doch de commissieleden 
zijn vol goede moed. 
Men is van plan nog dit jaar de huur- 
dersvereniging met vereende krach- 
ten van de grond te tillen. Contact is 
reeds gezocht met de commissies uit de 
Lorentzstraat en de nationale vereni- 
ging. "Het zal de leden/huurders van 
EMM slechts een gering bedrag per 
jaar kosten. Wij zullen opereren vol- 
gens de landelijke statuten en huis- 
houdelijk reglement. Wij zullen zeker 
niet opereren als aktiegroep, verre van 
dat. Doch het wordt wel tijd dat de 
Zandvoortse woningbouwvereniging 
eens afstapt van haar troon en haar 
huurders ziet als volwaardige ge- 
sprekspartners en niet als kleine of 
lastige kinderen die zoet gehouden 
moeten worden. Wij zijn gestart zon- 
der enige kennis van zaken, maar wij 
hebben dat wel snel moeten inhalen. 
Via contacten met het Ministerie van 
Volkshuisvesting uit Zoetermeer en de 
Haarlemse Huurdersvereniging zijn 
wij heel wat wijzer geworden. Dan 
blijkt ook dat veel klachten inderdaad 
gerechtvaardigd zijn en waren. Daar- 
om deze huurdersvereniging die moet 
er komen. Er kan best een uitstekend 
contact komen tussen EMM en onze 
nieuwe vereniging en dat zal een gun- 
stige wisselwerking hebben. Op zowel 
de huurders als het bestuur van de 
woningbouwvereniging zelf", zegt de 
heer Engl. 

Leden/huurders die meer willen we- 
ten over de toekomstige huurdersvere- 
niging kunnen contact opnemen met: 
S.W.Engl. Keesomstraat 435. tel: 
15063. öf Louw Koper, tel: 19240 öf Elly 
Buying. na 19.00 uur: tel: 16369. WATER- 
STANDEN Datum 
9 januari 

10 januari 

11 januari 

12 januari 

13 januari 

14 januari 

15 januari 

16 anuan HW 
201 

2 54 

3 45 

4 32 

5 18 

6 02 
645 

7 28 LW 


HW 


LW 


9 72 


14 16 


22 36 


10 42 


15 07 


23 21 


1130 


15 46 


- 


04 


16 44 


12 18 


50 


17 32 


13 06 


137 


18 19 


13 55 


2 28 


19 06 


14 44 


3 22 


19 53 


15 30 Maanstanden vrijdag 10 januari 

NM 13 22 47 uur 

Sprmgtij zondag 12 januari NAP + 122 cm 

17 04 uur ADVERTENTIE sociale indicaties van de kopers. Hier- 
onder wordt niet alleen begrepen de 
sociale nood als gevolg van langdurig 
wonen in een flat. doch ook te hoge 
woonlasten van de huidige woning. 

Het ziet er niet naar uit dat starters, 
alleenstaanden, voor deze v, omngen m 
aanmerking komen. De woningen zul- 
len in de eerste plaats bestemd zijn 
voor grotere gezinnen, tweepersoons- 
huishoudens en meerhuishoudens. 
waaronder onvolledige gezinnen met 1 
kind. 

Over de volgorde die gehanteerd zal 
worden, lagen de commisieleden nog 
nietcp een lijn. Wél over het uitgangs- 
punt dat de doorstroming, dus het 
leegkomen van woningen binnen 
Zandvoort, door de adspirantkopers op 
gang gebracht dient te worden. Zoals 
voorzitter Machielsen het samenvat- 
te: "Wij moeten het maximale rende- 
ment krijgen van een woning. Met an- 
dere woorden, hoe kan ik zoveel moge- 
lijk woningzoekenden helpen," 
Binnenkort zal dit voorstel door de ge- 
meenteraad worden behandeld. Dansschool 

Albert 
van Lingen 

studio: Oranjestraat 12 
Zandvoort-centrum 

Ballroom en 
Latin American 

Nieuwe clubs voor 
beginners- 
gevorderden etc. 

Aanvang januari. 

Speciale clubs voor 
paren (elke leeftijd) 

Nieuw: 

clubs voor kinderen 

(6-12 jaar) 

Les in kinder-disco dansen 

Prospektus en inlichtingen 

telefoon: 

02507-16623/17082 
Toch uit anonimiteit ZANDVOORT - De Tafel 
van Verdienste 1985 werd op 

[ zaterdagavond 4 januari 1986 
uitgereikt aan de werkers van 
de Stichting Centrum voor 
Vrijwillige Hulpverlening. 

, Medewerkers die gewoonlijk 
anoniem werken, werden plot- 
seling door de praeses van so- 
ciëteit Duysterghast voor het 

; voetlicht gehaald. Voor deze 
vrijwilligers een onvrijwillige 
publiciteit die zij glimlachend 
hebben geaccepteerd. 

Sinds op initiatief van de Car- 
navalsvereniging in 1970 de eerste 
1 'Tafel van verdienste" m de socië- 
teit werd uitgereikt aan de zaken- 
man Nico Bouwes. zijn er veel per- 
sonen en instellingen gevolgd, die 
uit handen van het Duysterghast 
bestuur de tafel ontvingen. De 
uitreiking van dit ereteken werd 
namelijk later overgenomen door 
de sociëteit 

Door de huidige praeses Peter 
Kok werd via een antieke telefoon, 
waarop hij het nummer 17373 
draaide (het telefoonnumer in 

, Zandvoort waaronder het Cen- 
trum voor Vrijwillige Hulpverle- 

, ning dagelijks bereikbaar is) be- 
kendgemaakt dat het deze vrijwil- 
ligers waren die het afgelopen jaar 
voor de tafel in aanmerking kwa- 
men. De Stichting Centrum voor 
Vrijwillige Hulpverlening is 
voortgekomen uit het Welzijnsbe- 
raad 1979 en heeft zich sindsdien 
ingezet voor hulpverlening op ve- 
lerlei gebied. Achter veel activitei- 
ten die de laatste jaren in Zand- 
voort van de grond zijn gekomen 
(Nota Ouderenbeleid, inrichting 
Dienstencentrum, de telefoonke- 
ten) is het Centrum actief ge- 
weest, of heeft hiertoe de eerste 
aanzet gegeven. Reden genoeg 
dus om deze stichting eens in de 
publiciteit te brengen. Door Kok 
werd tevens onthuld dat drie 
mensen die destijds de eerste aan- 
zet tot de oprichting van het cen- 
trum hebben gegeven, te weten 
An en Chris Braun en Ans Bar- 
tels, zich nog steeds dagelijks met 
deze hulpverlening bezighouden. 

Het Centrum kent nu een groep 
van vijfenveertig medewerkers, 
die dagelijks in touw zijn om hulp 
te bieden aan de medemens. Dit 
kan zijn door de telefoonbeant- 
woording. waarbij de hulpaanvra- 
gers worden doorverwezen naar 
de betrelfende instanties, maar 
het kan ook zijn door daadwerke- 
lijke hulp. klusjes of boodschap- 
pen doen. 

Duidelijk werd wel dat deze uit- 
reiking \ an de Tafel van Verdien- 
ste door de talrijke aanwezigen 
met instemming werd begroet. 
"Epn juiste keuze dit jaar", was 
een veel gehoorde opmerking. IMieuwshlai 

iedere week zelf in de bus 

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar) 
(Voor postabonnees gelden andere tarieven) 

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan 

Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel 

de abonnementenafdeling 020-5623066. BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE! Naam: 

Adres: 

Postcode: .... 
Woonplaats: 

Telefoon: 

Giro/Bankr.: . I 

X Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar / 19,55, jaar ƒ 36,95 
Zandvoorts Nieuwsblad 
Losse nummers 1 gulden. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 JANUARI 1986 .! • FAMILIEBERICHTEN Bedroefd om haar heengaan, maar heel dankbaar 
voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij 
kennis van het overlijden van onze lieve moeder, 
grootmoeder, overgrootmoeder en zuster 

Aleida Dalman-Koper 

weduwe van Johan Dalman 

op de leeftijd van 86 jaar. 

Zandvoort: 

J. G. Dalman 

A. Dalman-Geusebroek 

Johan en Carry Dalman 
Aleida en Jan Bijl 
Jan 

en achterkleinkinderen 
Californie: 

A. A. Koper 

2042 BE Zandvoort, 2 januari 1986 
Brederodestraat 20 

De crematie heeft op maandag 6 januari plaats- 
gevonden. 
Ik voel des doods 
Verjongende gloed 
En sta in de stormen 
Des levens, vol moed! 

Na een waardig gedragen lijden is van ons heen- 
gegaan, mijn liefhebbende man, onze fijne vader 
en grootvader 

Boudewijn van Doorn 

echtgenoot van Elly van Doorn-Victor 

Hij werd 70 jaar. ' 

Zijn liefde en moed zijn een inspiratie voor ons 
verdere ieven 

Elly van Doorn-Victor 

Willy en Gary 
Boud jr. 

Ilse en Erik 
Manfred en Sylvia 
Robin 

Deborah, Danielle 
Andrea en Gregory 

2042 PB Zandvoort, 5 januari 1986 
Kostverlorenstraat 39 

De crematieplechtigheid heeft in familiekring 
plaatsgevonden Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons 
heeft betekend, geven wij u kennis, dat na een 
kort ziekbed toch nog onverwacht van ons is 
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma 

Marianna Margaretha Drommel-Duyvis 

op de leeftijd van 70 jaar. 

A. Drommel 

H. Drommel 

C. Drommel-Molenaar 

Arie 

Mark 

en verdere familie 

2041 NP Zandvoort, 31 december 1985 
Nic. Beetslaan 30 De teraardebestelling 
plaatsgevonden. heeft vrijdag 3 januari Geheel onverwacht is kalm en rustig van ons 
heengegaan onze lieve moeder, groot- en over- 
grootmoeder 

Andrea Barendina Hofman 

weduwe van Nicolaas Slootjes 

op de leeftijd van 84 jaar 

Christchurch: 

B. Klinkenberg-Slootjes 
Nick en Karen 
Michael 

Canberra: 

H. Slootjes Andre 

P. Slootjes Andre-Batten 

Jason 

Bunnik: 

A. N. Collet-Slootjes 
J. A. Collet 
Nicole 
Alexander 

en verdere familie 

Zandvoort, 4 januari 1986 
„Het Huis in de Duinen" 
correspondentie-adres: 
A. N. Collet-Slootjes 
Weth. Schaaplaan 19 
3981 GP Bunnik 

De teraardebestelling heeft 8 januari op de alge- 
mene begraafplaats aan de Tollenstraat te Zand- 
voort plaatsgevonden. Verdrietig heb ik afscheid genomen van 

Theo Prenen. 
Theo, bedankt voor je echte kameraadschap. 

Ik zal je missen. 
Piet. 
Geheel onverwacht overleed tot onze diepe 
droefheid onze lieve zoon, broer, zwager en oom 

Arie Keur 

echtgenoot van Rita Grunm 

op de leeftijd van 48 jaar. 

Dusseldorf 6 januari 1986 

uit aller naam 
Fam. A. Keur 
Stationsstraat 3 
Zandvoort 

Corr.adres: 

R. Keur-Grunm 

Zeisigweg 9 

4000 Dusseldorf 30 

Duitsland ?Bij deze wil ik alle vrienden en bekenden hartelijk be- 
danken voor alle belangstelling tijdens mijn verblijf in 
thet ziekenhuis. 

*"Ik wens jullie een heel goed en gezond 1986. 

Arie Akersloot BEKENDMAKING 

HERZIENING VAN HET BIJZONDER 
REGLEMENT VAN BESTUUR VOOR HET 
WATERSCHAP GROOT-HAARLEMMERMEER 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken 
bekend: 

dat van 13 januari 1986 tot en met 10 februari 
1986 op de provinciale griffie (kamer 225 in het 
gebouw hoek Dreef/Meesterlottelaan te Haarlem) 
en op de secretarie van het waterschap Groot- 
riaarlemmermeer, Marktplein 47 te Hoofddorp, 
het ontwerpbesluit met toelichting, inhoudende 
een herziening van het Bijzonder reglement van 
bestuur voor het waterschap Groot- Haarlemmer- 
meer (intrekking 7-voudige omslag Luchthaven 
Schiphol), vooreen ieder ter inzage ligt. 
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn 
van tervisielegging schriftelijk bezwaren tegen het 
ontwerpbesluit indienen bij Provinciale Staten 
van Noord-Holland, Dreef 3, Postbus 123, 
2000 MD HAARLEM. 

Haarlem, 8 januari 1986. 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
R.J. de Wit, voorzitter. 
\ £&$&£ J. van Viegen, griffier. 

provinciaal bestuur 

van noord-holland^ ^ Vergadering welstandscommissie 

Op 1 5 januari 1 986 vergadert de Welstandscom- 
missie der gemeente Zandvoort. 
De plannen, die zullen worden beoordeeld, wor- 
den daags tevoren via de publicatieborden be- 
kendgemaakt. 

Zandvoort, 3 januari 1986 
De voorzitter, F. E. van Caspel TGEMEENTE" ,-*\fc Aan de Hoofdinspecteur, de 
Korpschef en alle hulpverle- 
ners een voorspoedig- 1986 
toegewenst. 

Mevr. Weijmer HEMA 
WARENHUIS 
te ZANDVOORT 

is wegens inventarisatie 
a.s. maandag 

13 januari de 
gehele dag gesloten Welke lieve mensen vervullen 
in dit jaar mijn wensen?. 

Alleenstaande weduwe, 60 jaar, zoekt nette 

woonruimte op het zuiden, (richting Heemstede) 

of event. ruilen voor een nieuwe 2-kamerflat 1 ste 

etage in het dorp aan de zee. 

Brieven onder nr. Z907 bur. v.d. blad. Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar 

gediplomeerd trimster 
De juiste vachtverzorging van uw 
rashond en bastaard. 
Behandeling volgens afspraak. 
Tel. 02507-1 30 77 
Lorentzstraat 158 -Zandvoort muiciidüi 
De specialist 

in al uw 
bloemwerken Zet uw beste beentje 

voor met een 

bloemetje van 

BLOEMEMHUIS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 - Zandvoort 
Tel. 1 20 60 SPORTCENTER WIM BUCHEL 
JEUGD JUDO 

Kies als goede lich. opv. voor uw 
kind 

JEUGD JUDO 

Speciale nieuwe club 6-7 jaar op 
vrijdagmiddag 15.30 uur 

Alle lessen worden verzorgd door gediplo- 
meerde leerkrachten die aangesloten zijn bij 
de Judo Bond Nederland. UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78 ELLEN Ir. Fnedhoffplein 10 

Zandvoort, 50 m van het zuidstrand 

Tel. 02507-12773 

Vakkundige en liefdevolle 
verzorging van uw (ras)hond 
dibevo Wij doen 

speciaalzaak. net iets meer. 
TAPIJT 

AUG. v. d. MME 

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86 Per direkt te huur voor perm. 

gemeubileerd vrijstaand 

zomerhuis voor alleenstaande. 

Voorzien van gas, watej', elek., verw., toilet en 
douche. Tel. 13946. Bijles 

in handelsreke- 
nen, bedrijfsad- 
ministratie 

van HEAO student. 

Tel. 15888 

na 18.00 uur. Ter overname 

3 kamers 

vast tapijt" met 

bijpassende 

gordijnen. 

Inl. tel. 15853. DIRX 

DISCOUNT 

DROGIST vraagt 

winkel- 
medewerkster 

32 uur per week. Leeftijd ca. 17 jaar. 
Ervaring niet vereist. 

Telefonische reacties: 
02510-28677. FORD en VOLVO SERVICE - VERKOOP - INRUIL 

H. P. KOOIJMAIM I 

Tel. 02507 - 1 32 42 - Zandvoort I 

Koo/Jman ... I 

voor een goed verzorgde auto ! ! ! J Voor opbaring in uitvaartcentrum en 
voor verzorging van uitvaart: W uitvaartverzorging 
kennemerland 

tel.02507-1 53 51 

DA G EN NA CH T VERZORGING DEUREN&ko»,nen 

nooit meer verven! In welke staat uw oude deuren 
ook zijn, zij worden in één dag 
weer blijvend mooi door middel 
van de PORTAS-kunststofom- 
manteling in vele natuurgetrouwe 
houtmotieven en effen kleuren. 
Naar keuze als vlakke deur, stijl- 
of glasdeur. Ook voordeurreno- 
vatie. Sedert ja- 
ren een bewijs 
van kwaliteit. 
Vraag meer in- 
lichtingen! 

PORTkS 

wij vtraimjwtfi 

dturvn & ktuktns Timmerbedrijf 
, Ruiter 

speciaal dakramen en 
dakkapellen bedrijf 

doet 't op 
het dak 

Leveren en plaatsen 
incl. bouwvergunning 
en garantie. 
Informatie: 02295-1922 DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507-12327 

Uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN, 

PANTY'S, KNIE- en 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT Atu»uuvmig Voor een gezellige 

borrel en een 

lekkere saté 

natuurlijk naar 

EETCAFÉ 

'T " 

• 

Celsiusstraat 196 

Winkelcentrum Noord 

Zandvoort 

Tel. 02507-1 60 44 

OOK OM TE DARTEN 

EN TE BILJARTEN 

Geopend van 
16.00 tot 03.00 uur. Llum^nmnpwi Aangeboden 
wegens 
overcompleet 
houten hoogslaper 
met bureaublad 1 
jaar oud van ƒ 700,- 
voor ƒ 250,-. 
Bellen tussen 
17.00-21.00 uur tel. 
020-412531. Muzieklessen: 

PIANO 
BLOKFLUIT 

(ook groepsles) 

CELLO 

Tel. 18486 
PORTAS-Vakbedrijf 
Haarlem Zaandam b.v. 

Jan Sluyterslaan 3 

2033 TM Haarlem . *, 

'S? 023/33 25 24 hB Nail 2000 

voor perfecte 

hand- en 

nagelverzorging. 

Beh. uitsl. 's avonds. 
Bellen voor afspraak 
tussen 10-18.00 uur. 

Tel. 15444. Te huur in 

Zandvoort 

per direkt 

gem. kamer 

met kookgelegenheid en 
gebruik van douche, 

toilet en cv. 
ƒ 500 all. in p. mnd. 

Tel. 023-276697 Gedipl. 
pedicure 

komt aan huis. 
Ook 's avonds. 

Tel. 19632 DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

voor 

Dr. Vogel 
homeopathie 

Haltestraat 1 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 Schoonmaker 

biedt zich aan 

voor alle 

voorkomende 

werkzaamheden. 

± 20 uur. 

Br. ond. nr. Z905 
bur. v.d. blad. Woningruil 

Den Haag - 
Zandvoort 

Aangeb. in Den Haag 

3-kamer maisonnette 

met cv. 

Gevr. dito' woning 

Tel. 070-686932 ZANDVOORT 
Pr. gel. huis 

t/o duin, v/a tuin 

Gr. k., mah. luxe keuk., 

incl. app. + stoff. Et. 3 k., 

douche, gr. zolder, cv. 

Pr. onderh. 

ƒ 189.000,- k.k. 

Tel. 02507-14123 Tegen inlevering van 
deze advertentie PATATES 

KROKETTEN 

FRIKADELLEN V De Drie Puntjes 

Bloemendaal aan Zee 
Snackbar' * 

Boul. Barnaart 8, 
Zandvoort. Tel. 14301. Nette heer, 58 jr, ex- 
verpleger (vrijw. 

W.A.O.'er), t.b.v. bej., 
ziek. en alleenst., godsd. 
ser. r.-k„ z.g. ref., zoekt 
per 10-1 -'86, event. later 

gem. kamer 

m. gebr. v.k.d.t. +ƒ 400,- 

Br. hr B. W. Nagtegaal, 
Haarlemmerstr. 76, 
2042 NE Zandvoort. Ejnrn woningbouwvereniging eendracht maakt machl 
Voor leden komen beschikbaar 

1. De flatwoning 

LORENTZSTRAAT 82 

Huur ƒ681,55 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, doucrie, berging, lift en 
cv. 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle- 
nen voor deze woning slechts woonvergunning aan; 

- twee-persoonshuishoudens 
- - (onvolledige) gezinnen. 

2. De flatwoning 

LIJSTERSTRAAT 2/14 

Huur ƒ477,30 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging, lift en 

cv. 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verle- 
nen voor deze woning slechts woonvergunning aan; 

- alleenstaanden van 65 jaar en ouder 

- echtparen waarvan één van de huwelijkspartners de leeftijd van 
65 jaar heeft bereikt. 

3. De garage 

KEESOMSTRAAT 1 1 A 

Huur ƒ57,70 per maand 

De huurders van de woningen in het flatgebouw Keesomstraat 25 
t/m 147 hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt 
in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de 
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze garage de op 
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede 
het rijbewijs te tonen. 

4. De garage 

KEESOMSTRAAT 87 A 

Huur ƒ57,70 per maand 

De huurders van de woningen in het flatgebouw Keesomstraat 273 
t/m 395 hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt 
in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de 
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze garage de op 
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede 
het rijbewijs te tonen. 

5. De garage 

HOFDIJKSTRAAT V 

Huur ƒ56,65 per maand 

Op deze garage kunnen alle leden inschrijven. De toewijzing ge- 
schiedt in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen 
van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze gara- 
ge de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 
alsmede het rijbewijs te tonen. 

6. De parkeerplaatsen 

MR. TROELSTRASTRAAT C + E 

Huur ƒ 25,00 per maand (per parkeerplaats) 
De huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat 62-1 t/m 62-27 
hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt in vol- 
gorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huur- 
overeenkomst dient de nieuwe huurder van deze parkeerplaatsen 
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 als- 
mede het rijbewijs te tonen. 

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de ver- 
eniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het 
toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het ge- 
meentelijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te ver- 
melden: 

- het lidmaatschapsnummer van de vereniging; 

- uw geboortedatum; 

- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten- 
systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het 
onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort. 

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 14 januari 1986 
vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men be- 
langstelling heeft voor meerdere woningen en/of garages kan men 
dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object 
een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volg- 
orde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de 
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1 . Het 
bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het 
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van bur- 
gemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag 
van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag 1 7 januari a.s. 
om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging 
worden gepubliceerd. RUILRUBRIEK JANUARI 1986 

1. AANGEBODEN: 

3-kamerflat 

VAN LENNEPWEG 

Huur ƒ277,75 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, gevelkachel 
en berging. 

GEVRAAGD: 
Eengezinswoning 

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te 
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomson- 
straat 1 . Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de 
ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigings- 
woning iemands lidmaatschapsnummer vervalt en men een nieuw 
nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, 
hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schrif- 
telijk reageren tot het einde van deze maand. 

2. AANGEBODEN: 

5-kamerflat 
SOPHIAWEG (1e etage) 

Huur ƒ 417,35 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, cv. en ber- 
ging. 

GEVRAAGD: 

kleinere woning (3 a 4 kamers) 

op de begane grond of een eengezinswoning. T" fcEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 JANUARI 1986 ADVERTENTIE 

OVERHEMDEN 

'. Extra lang, extra wijd 
: of naar maat. 

;)ok met monogram of lQgo. v. spïerings horenmades Hoofdstraat 178 Hillegom 
tel.02520-1 51 19 '}\. "De Sneeuwbal" 

EEMSTEDE - In Sneeuwcafè 
■•'jt Effekt" gevestigd in Centrum 
jl Herenweg 111 te Heemstede, kan 
rpi op donderdag 9 januari video life 
f estraties bekijken vanaf 20 uur. Ge- 
told worden eigen opnamen van op- 
trens door ondermeer Herman' 
Bod. The Dutch. Ga Ga. Rosa King. 
C-id Nine. The Thought. Putain Pu- 
tgi etcetera. Tevens zijn er opnamen 
, i(.ien van de grote festivals en con- 
Icten van het afgelopen jaar, zoals 
•^e Aid, Nurnberg Ring, Torhout- 
hechter waarbij groepen als U2, Ma- 
-f ion. Teh Alarm. Pretenders en zan- 
■ g Ene Clapton en vele anderen te 
2 n zijn. Men betaalt hiervoor / 1.- 
j- persoon. 

'n "De Sneeuwbal", de club van Cen- 
pm 111. kan men op zaterdag 11 ja- 
jari getuige zijn van een optreden 
,or de groep "The Breeze". Deze uit 
;iarlem afkomstige formatie bestaat 
it zeven leden, die dansbare pop met 
ï kzinvloeden brengt. Hun stijl is ver- 
* flijkbaar met het werk van Joe Jack- 
1 sn en The Style Council en dergelij- 
ke. Bij de groep "The Breeze" voeren de 
o aasinstrumenten de boventoon. 

i' Rond dit optreden zal De Sneeuw- 
bal-discotheek voor liet nodige swing- 
werk zorgen. Deze avond begint om 21 
üur en de toegangsprijs bedraagt vijf 

^gulden per persoon. Bewonersorganisatie start 
acties tegen de Spoorwegen ZANDVOORT - Door de bewo- 
nersorganisatie van Nieuw Uni- 
cum is een begin gemaakt met het 
verzenden van een brief aan ver- 
schillende instellingen en groepe- 
ringen in Zandvoort om mee te 
werken aan de actie tegen de Ne- 
derlandse Spoorwegen. Op een bij- 
eenkomst' hebben tal van maat- 
schappelijke en politieke organi- 
saties hun ongerustheid geuit 
over de openingstijden en de be- 
reikbaarheid van het station 
Zandvoort. Besloten werd dat een 
actie die door de gehele bevolking 
van Zandvoort zal worden gedra- 
gen waarschijnlijk meer vruchten 
zal afwerpen dan een actie van 
alleen de bewoners van Nieuw 
Unicum. De bewonersorganisatie 
heeft nu een aantal brieven ver- 
zonden waarin gevraagd wordt 
medewerking te verlenen. 

Kritiek heeft men in Zandvoort om- 
dat de berikbaarheid, bruikbaarheid 
en toegankelijkheid van het station 
Zandvoort duidelijk verschilt van an- 
dere stations in Nederland. Het perron 
ligt namelijk vijf a zes meter lager dan 
de openbare weg. De uitgang langs de 
loketten is dan ook slechts bereikbaar 
via twee trappen of een lift. Deze uit- 
gang komt uit op het Stationsplein, 
waar telefooncellen aanwezig zijn, zo- 
dat men een taxi kan bellen of van de 
bus gebruik kan maken. 

Nu deze uitgang en ook de lift 's 
avonds na negen uur worden gesloten, 
zijn de reizigers genoodzaakt om ge- 
bruik te maken van een helling. Deze 
is zeker in de wintermaanden bij glad- 
heid levensgevaarlijk. De enige andere weg is die via het andere uiterste ge- 
deelte van het station. Men arriveert 
dan in een stille woonwijk waar geen 
bussen rijden en waar geen telefoon- 
cellen zijn. Gedupeerden Behalve de bewoners van Nieuw 
Unicum, worden ook tal van andere 
inwoners van Zandvoort door deze 
maatregel gedupeerd. Zandvoort kent 
nu eenmaal onder haar inwoners veel 
bejaarden. Ouderen die nu aarzelen 
om 's avonds later dan negen uur in 
hun woonplaats terug te keren per 
trein. Inwoners van Nieuw Noord wor- 
den gedupeerd omdat zij nu vanaf het 
centrum moeten lopen. De NZH-bus 
rijdt niet meer 's avonds en ook aan- 
komst op het station is moeilijk. Gaat 
men. om dit te vermijden, per fiets 
naar het station, dan is het onmogelijk 
om daar veilig een fiets te stallen. Dit 
kan wel. maar de stalling is niet be- 
waakt en er zijn dan ook al verschil- 
lende rijwielen uit deze staling ver- 
dwenen. Een fietsenkluis huren, kan 
slechts wanneer men dagelijks per 
trein reist en niet wanneer men dit 
slechts één of twee maal per week doet. 

Behalve de bewoners van Nieuw 
Unicum worden ook tal van andere 
groeperingen benadeeld, zoals Casino- 
bezoekers en de toeristen die ook in de 
wintermaanden naar Zandvoort ko- 
men. Het station ligt er nu 's avonds 
eenzaam en verlaten bij. een situatie 
waarin verandering gebracht moet 
worden, aldus de actievoerders. 

Eisen 

De bewonersorganisatie van Nieuw Unicum en met haar de Vereniging 
Federatieve Vrouwenraad, Comité 
Stichting Prinses Beatrixfonds, de 
Commissie Lichamelijk Gehandicap- 
ten Zuid Kennemerland, het Provin- 
ciaal Overleg Gehandicapten, de 
Stichting VVV Zandvoort en de poli- 
tieke partijen, VVD, PvdA, CDA en 
D66 uit Zandvoort, zijn van mening 
dat slechts een gezamenlijke actie re- 
sultaat zal hebben. 

Uitgaande van het principe dat de 
Nederlandse Spoorwegen een alge- 
meen dienstverlenend bedrijf is, be- 
hoort een beheerder in de avonduren 
op het station van Zandvoort aanwe- 
zig te zijn. "Deze is. in de specifieke 
Zandvoortse situatie onontbeerlijk" 
wordt door de actievoerders gezegd. 
Men wil met de actie bereiken dat er 
weer een bewaakte fietsenstalling 
komt en dat het station óók in de win- 
termaanden open blijft tot na de laat- 
ste passagierstrein. 

Aan alle verenigingen, instellingen 
en andere groeperingen wordt ge- 
vraagd medewerking te verlenen, de 
komende acties te doen slagen en hier- 
over contact op te nemen met de Be- 
wonersorganisatie van Nieuw Uni- 
cum die deze acties zal coördineren. 
Tentoonstelling 
in Duysterghast 

ZANDVOORT- Theo Blankestein. 
kunstschilder, e> poseert in de periode 
van 12 januari tot 9 lebruan 1986 in 
-ocieteit Duysterghast aan het Gast- 
luu.splein Het bet relt hit r een exposi- 
tie \an aquarellen en kleurenhtho's 
die \eelal betrekking hebben op de zee 
en de Nederlandse polders 

De expositie wordt zondagmiddag 
geopend om 17 00 uur Hierna is de 
tentoonstelling te bezichtigen gedu- 
rende de openmg.stiulen v.ui de .socië- 
teit elke zaterdag en zondag \ an 14.00- 
18 0(1 uur Ongebruikelijk is dat de 
stukken van de exposiuc niet alleen 
gekocht, maar ook geleend kunnen 
worden voor een bepaalde periode. 
Ook m huurkoop nemen \an de «er- 
ken is mogelijk iiiiniiiffc 

foto-Berlott Een overweldigende drukte in de raadszaal. 

' voorspoedig Nieuwjaar' 

ZANDVOORT- Ondanks de sneewv en gladheid hebben reel intranet v run 
de gelegenheid gebruik gemaakt de nieiavuiarsreeeplie run liet eolleqe run 
burgemeester en u et houders te be:oeken Het aantal meun murivensei s n as 
zells reel groter dan m voorafgaande /aren Een feit dal door de trutiue 
laarlukse klanten irerd opgemerkt "Misvehien om liet neslouken eolleqe tot li 
te laten zien dat men achter hel gemeentebestuur staat" veionderslelde een 
y.androortse pohtmis. Een ziensiviKe die niet door een tedei ireid gedeeld, 
irel bleek hel voor velen een goede gelegenheid behalve hel college elkaar ook 
de goede wensen aan te bieden. 

Een traditie, oo bleek viudag 3 lanuan JUSH in Zandvoort. die zekei nog 
larenlanq gehandhaald dient te bluven HAARLEM - De tentoonstelling 
„Panpoeticon Batavum" is op dit 
moment te zien in het Haarlemse 
Teyler Museum, Spaarne 16. Het mu- 
seum is geopend van dinsdag tot en 
met zaterdag, van 10.00 tot 16.00 uur, 
op zondag van 13.00 tot 16.00 uur en 
op tweede kerstdag, ook van 13.00 tot 
16.00 uur. 

„Panpoeticon Batavum" is een 
Grieks-latijnse term, afkomstig van 
de achttiende-eeuwse kunstenaar Ar- Herinneringen aan het oude Zandvoort l v Een vermaard dorp met ene schoone kerke" door Bertus Voets , In het jaar 1730, toen reizen 
\nog een heel bijzondere ge- 
beurtenis loas besloten de he- 
ven Claes Bruins en Gerrit 
.Schoenmaker samen met 
baard en luagen heel Noord- 
molland door te trekken. Ger- 
\rits broer Andries moedigde 
'beide mannen aan om datge- 
ne, wat zij op hun doortocht 
meemaakten, nauwkeurig 
, rast te leggen. Andries, die 
pede kontakten had met de 
Amsterdamse boekverkoper 
'■Evert Visscher zou loei zorgen 
dat de reisherinneringen wer- 
den uitgegeven onder de titel 
Noordhollandsche Arcadia. 
De uitgave verscheen voor 
het eerst in 1732, meerdere 
malen herdrukt, voor het 
laatst als facsimile uitgave bij 
Krussemann in Den Haag in 
1972. 

De reis duurde negen da- 
gen: de heren waren vertrok- 
ken vanuit Amsterdam, trok- 
ken het gehele gebied door en 
kivamen op de negende dag in 
Haarlem aan. Ze waren goe- 
de opmerkers: vertelden hun 
ervaringen in versvorm en 
hun aantekeningen zijn de 
beste informatie over de ste- 
den en dorpen in Noord-Hol- 
land in de eerste helft van de 
achttiende eeiau. 

f. Zandvoort vroeger 

In een aantekening, als de wagen langs Overveen voor- 
bij Zandvoort rijdt, vertelt 
Claes dat Zandvoort een ver- 
maard dorp plagt te zijn en 
had een schoone ruime kerk. 
In het dagelijkse leven zo 
gaat hij verder, moest men 
met de Zandvoorters reke- 
ning houden. Er was een vij- 
andige vloot voor de kust ver- 
schenen maar de Zandvoor- 
ters gingen er met hun bom- 
schuiten naar toe en vertel- 
den, dat het niet in dank zou 
wordeii afgenomen, als ze het 
dorp gingen bezetten. Hij 
schrijft: „In het jaar 1489 
wierd dit dorp met een over- 
val gedreigt dog tijdige waar- 
schouwing deed haar op haar 
hoede zijn, waardoor de 
storm op Wijk aan Zee neder- 
kwam". Maar na 1572 was de 
welvaart verdwenen; het vis- 
sen op zee was door de oorlog 
uitermate moeilijk geworden 
en de mensen vervielen tot 
grote armoede. pen. Maar alles wat je voor 
die goede mensen deed, was 
water dragen naar de zee. Het 
was onmogelijk om de men- 
sen uit hun ellende te halen. de: ,Ja, 't heeft wat in dus da- 
gelijks te ploegen, om soobre 
■winst, 't geen menig weelde- 
kind nooit recht beseft omdat 
het nooit bevind wat armoede 
is, dus wordt het nooit bewo- 
gen met naasten druk. Ontmoeting Informatie Wie had Bruins verteld dat 
Zandvoort een van de meest 
armelijke plaatsen uit Noord- 
Holland was geworden had, 
zo verneemt men uit de aante- 
keningen, de heer va?i Zand- 
voort Poulo Doot gedaan. Hij 
had in 1722 voor een lage prijs 
de heerlijkheid gekocht niet, 
zoals hij aan de familie 
Schoenmaker had verteld om 
er zelf beter van te ivorden, 
maar om de mensen te hei- Halverwege de weg van 
Berkenrode naar Ovefveen 
lag een ouderwetse uitspan- 
ning, waar de twee reizigers 
besloten wat uit te rusten. 
Terwijl ze uit het raam keken, 
zagen ze vrouwen en kinde- 
ren op bloten voeten uit het 
duin komen met een zware 
last op de schouders en 
Schoenmaker, die erg nieuws- 
gierig was en met de naam 
van Weetlust werd aange- 
duid, vroeg aan zijn metgezel, 
die heel veel wist en daarom 
in het verhaal Waarmond 
wordt genoemd, Wat dragen 
toch die menschen, mat en 
moede, op hunnen rug? Het 
schijnt een zwaare vracht. 
Bruins keek even op, schudde 
vol medeleven het hoofd en 
antwoordde „'t Is zeevisch, 
die van Zantvoort wordt ge- 
bracht, te Haarlem op de 
markt. Het was even stil, 
maar toen hij een paar kinde- 
ren zag lopen, zuchten onder 
de last, merkte hij op: „Ziet 
hoe ze zwoegen". Zijn metge- 
zel, die niet alleen graag over 
alles wat hij meemaakte wilde 
vertellen maar ook zo als het 
in dien tijd gewoon was, de ze- 
deprediker uithing antiooord- Elleridig Iedereen, die van zo nabij 
met bittere armoede wordt ge- 
confronteerd, wil er liefst zo 
gauw mogelijk aan voorbij- 
gaan. 

Hoewel weetlust, in zijn 
nieuwsgierigheid om alles tot 
de bodem te onderzoeken, 
graag door het duin naar het 
armoedigste dorp was ge- 
gaan, leidde Waarmond zijn 
aandacht af door in de verte 
te wijzen naar het lommerrij- 
ke Overveen en voor te stellen 
om daar zo gauw mogelijk 
naar toe te gaan. 

Het excuus 
was dat ze weinig tijd had- 
den: ze wilden op een bepaal- 
de tijd in Haarlem zijn en 
daarom werd een bezoek aan 
Zandvoort maar vergeten, in 
naam omdat de weg daar- 
heen door de duinen ging en 
ongemakkelijk was voor een 
equipage, maar in werkelijk- 
heid omdat zij niet die bittere 
armoe wilden zien, waaraan 
ze zelf toch ook schuld had- 
den. 
Aquarellen en keramieken in 
Gebouw Noord-Holland ■f. "f i 3 foch nog wintervakantie 

NDVOORT - Vooi de schooljeugd werd het uiteindelijk toch nog een echte 
iterse kerstvakantie toen de laatste dagen van het jaar de sneeuw met 
<ken uit de hemel kwam. Zaterdag en zondag verschenen er in Zandvoort 
ïl wat ouderwetse sneeuwpoppen die soms met behulp van vaders en 
eders tot stand kwam. Enkele kinderen waren oud genoeg om zelf fraaie 
ïstwerken te bouwen. Hoewel in enkele straten sneeuwforten favoriet 
ren, bleken de sneeuwpoppen het toch te winnen. Hier een aantal kinderen 
hun fraaie creatie. Met recht een reden om er trots bij te poseren. 

foto: Berlott HAARLEM - Voor de eerste exposi- 
tie in 1986 zijn voor de ruimte in Ge- 
oouw Noord-Holland aan het Spaar- 
ue, hoek Schipholweg te Haarlem. 
Arién van Waterloo uit Edam en Wille 
Boude wij n uit Assendelf t uitgenodigd. 
Van beide kunstenaressen zijn zowel 
landschappen en portretten in aqua- 
relverf als keramische objecten te be- 
wonderen van 12 januari tot en met 5 
februari. 

De tentoonstelling zal op zondag 12 
lanuan worden geopend om 15.00 uur 
door de heer W. van der Knoop. Voor 
de muzikale omlijsting tijdens de ope- 
ning wordt gezorgd door Hetty Ottens 
- clavecimbel. Alie de Roo - fagot. Nico 

Extra vergadering 
benoeming nieuwe 
wethouder 

ZANDVOORT - Op dinsdag 14 ja- 
nuari zal de gemeenteraad van Zand- 
voort in een extra vergadering bijeen- 
komen. Enig agendapunt is de benoe- 
ming van een nieuwe wethouder fi- 
nanciën. 

Op de begrotingsvergadering die op 17 
december werd gehouden, besloot 
wethouder Flieringa, na een motie 
van wantrouwen, xijn wethoudersze- 
tel te verlaten. Op diezelfde vergade- 
ring diende hij laat op de avond zijn 
ontslag als wethouder in. Om het dorp 
niet totaal onbestuurbaar te maken 
(wethouder Jongsma trad af in no- 
vember, en het college bestaat mo- 
menteel slechts uit twee man), is het 
dringend noodzakelijk zo snel moge- 
lijk een nieuwe wethouder te benoe- 
men. Wanneer de verkiezingsuitslag 
van 1982 wordt aangehouden zal deze 
wethouder opnieuw in VVD-kringen 
moeten worden gezocht. Vleggaar - dwarsfluit en Dick Wil- 
ders-hobo. 

Het is de eerste maal dat Arién en 
Wille samen exposeren. De wijze waar- 
ap beiden met hun materialen om- 
gaan, laat evenwel een dusdanige een- 
heid in speelsheid en kleurgebruik 
zien dat hiertoe werd besloten, na eer- 
dere solo- en groepstentoonstellingen 
in diverse combinaties. Met veel nieuw 
werk tonen zij waar ze toe in staat zijn 
in hun creaties met respectievelijk 
iquarelverf, klei en glazuur. De na- 
tuur is daarbij onmiskenbaar vastge- 
legd op papier en in de oven. 

Gebouw Noord-Holland is op alle 
werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. Gladheid oorzaak 
van vallen ZANDVOORT - Het onlangs inge- 
treden winterweer heeft weer voor de 
nodige gladheid gezorgd, hetgeen het 
lopen op straat aanzienlijk bemoei- 
lijkt. 

Op zaterdag was een 81-jarige man 
de dupe van een moeilijk begaanbaar 
trottoir. Hij kwam ten val op de hoek 
van de Zeestraat en de Burgstraat en 
was in een huis aan de Zeestraat naar 
binnen gebracht. De man klaagde 
over een pijnlijke heup en werd per 
ambulance naar het Elisabeth Gast- 
huis vervoerd. Daar constateerde men 
dat de heup was gebroken. 

Een 39-jarige Zandvoortse is in de 
vroege ochtend van 30 december ge- 
vallémtoeti zij haar woning in de Hel- 
mersfcraa't verliet. Vermoed- werd 'dat 
zij haar linker onderbeen had gebro- 
ken en de vrouw is ter behandeling 
overgebracht naar de Mariastichting. Teylers Museum 
toont dichters 

noud van Halen, die als eerste een 
verzameling aanlegde van tekenin- 
gen en prenten met portretten van 
Nederlandse dichters. In de achttien- 
de eeuw was het gebruikehik teke- 
ningen op onderwerp bi] elkaar te 
leggen. Door het uit de negentiende 
eeuw stammende ordeningssysteem 
op periode en op alfabet, zijn dergelij- 
ke onderwerpcollecties veelal uiteen 
gevallen. De directeuren van Teylers Stich- 
ting kochten in 1808 een dergelijke 
portrettenverzameling van een Haar- 
lemse colleetionneur en het Panpoe- 
ticon is een van de weinige verzame- 
lingen die vanal die ti|d bi] elkaar is 
gebleven en sindsdien verder is uitge- 
breid. Uit deze unieke portrettenga- 
lerij van Nederlandse dichters en 
schrijvers worden nu 23 bladen ge- 
toond. Hieronder zijn portretten van 
Joost van den Vondel. Pieter Langen- 
dijk en Jaeob van Lennep De kun- 
stenaars die de portretten vervaar- 
digden, zijn ondermeer David Bailly. 
Nicolaes Verkolje en Cornelis Troost Boeren en tuinders kunnen 
medewerkers krijgen BENNINGBROEK - Boeren en 
tuinders in Noord-Holland kun- 
nen voor één twee of drie dagen 
per week een agrarisch medewer- 
ker op hun bedrijf krijgen voor 
minstens een jaar met een gewen- 
ningssubsidie op de loonkosten. 

Via combinatie van deze deel- 
tijdbanen kunnen agrarische 
werklozen aan een volledige baan 
worden geholpen. 

De medewerker gaat een dienstver- 
band aan met de Bedrijfsverzorgings- 
dienst, die de loonadministratie voor 
de agrariër verricht. Op het dienstver- 
band is de CAO voor Akker- en Weide- 
bouw en de Veehouderij van toepas- 
sing. 

Een speciale toetsingscommissie 
van de Stichting Agrarische Projecten 
(STAP Noord-Holland), opgericht 
door de Gewestelijke Raad voor 
Noord-Holland van het landbouw- 
schap, zorgt ervoor dat het project niet 
leidt tot verdringing van de reguliere 
arbeid en concurrentievervalsing. landbouwschap in 1984 is gestart, 
slaat goed aan in de land- en tuin- 
bouw. In een aantal provincies in 
Oost-Nederland zijn ruim honderd ba- 
nen gecreëerd door het werk op ver- 
schillende agrarische bedrijven samen 
te voegen tot een volledige baan. Dit 
betekent dat een groot aantal agra- 
riërs is geholpen met een medewerker 
voor enige dagen in de week gedurende 
minstens een jaar. Veel agrariërs ma- 
ken (te) lange dagen, gezinsleden wer- 
ken veelal hard mee op het bednjl en 
toch komt al het werk dat gedaan 
moet worden met klaar. Aan de andere 
kant kunnen veel jongeren met een 
degelijke agrarische opleiding niet 
aan de slag komen. Het combinatieba- 
nenplan biedt een oplossing voor deze 
problematiek. Zijdeschilderen HEEMSTEDE - In CVnlrum 111. 
Herenweg 111 te Heemstede gaal op. 
dinsdag 14 lanuan weer een cursus- 
"zijdeschilderen ' van .Mart wanneer 
blijkt dat hienoor \oldoende belang-- 
stelling bestaat De les wordt gegeven" 
\an 13 •',() tot lri 30 uur 

Tijdens het eerste gedeelte \an de. 
cursus maakt men kennis met de ba- 
sistechnieken van het zijdeschilderen' 
Onderwezen wordt de "serti-techniek'- 
vvaarvan de zout- en alcohol-techniek, 
wel de mooiste is maar er zijn vele' 
andere mogelijkheden om dit traaie. 
materiaal te beschilderen Tevens; 
leert men de toepassingsmogelijkhe- 
den van de besehildeide zijde \an; 
kaart tot .schilden] en van sjaal tot 
kledmgstol '. 

Voor nadere mlormatie en mschn.i-! 
\ mg bellen naar de docente, tel. 02.1 1 Ó- 
45102 De cursus bestaat uit tien les-: 
sen en er kunnen maximaal twuull 
personen aan deelnemen De kusten 
bedragen / 80.-. exclusiel materiaal: 
Voor het basispakket met verl en zijde- 
betaalt men / 50.- Gespreksgroep voor 
gescheiden mensen HEEMSTEDE - Binnenkort gaat 
in Centrum 111. Herenweg 11). Heem-! 
stede, een gespreksgroep van start 
voor mensen die gescheiden zijn. 

Gedurende tien avonden komen 7 a 
9 vrouwen en mannen bij elkaar met' 
twee gespreksleidsters. Verschillende 
onderwerpen komen aan de orde. zoals' 
de veranderde verhouding met lami- 
lie. vrienden en kennissen, de ingewik- 
kelde financiële beslommeringen en 
dergelijke. 

Deze groej) ls niet speciaal bedoeld 
voor alleenstaande ouders; informatie 
over een dergelijke groei) kan men wel 
bij Centrum 111 krijgen Men kan x.ich 
opgeven voor de groep door te bellen: 
tel. 284975 Vragen naar Wil ot Ria en 
dan een alspraak maken vooreen ken- 
nismakingsgesprek Oproep Alle geïnteresseerde boeren en tuin- 
ders kunnen zich voor deelname aan 
het project aanmelden en/of informa- 
tie verkrijgen bij de coördinator van 
het Combinatiebanenplan in Noord- 
Holland, de heer P. D. Gorter. Klam- 
meland 2. Benningbroek. telefoon 
02299-833. Ook geïnteresseerde werk- 
zoekenden voor deze combinatiebanen 
kunnen zich bij de coördinator aan- 
melden. 

Het bestuur van de Stichting Agra- 
rische Projecten (STAP) Noord-Hol- 
land heeft nu besloten de reeds be- 
staande activiteit op dit terrein gelei- 
delijk tot de gehele provincie uit te 
breiden. 

Het combinatieplan. waarmee het 
cRi'stauranb 

Waardenburg 

Seizoen- 
Specialiteiten 

van Chef de Cuisine 
John Halvemaan Unieke 
gelegenheid 
voor uw zaken- 
of familiediner Ouderkerk atm deAinstd 
.liii5liki/Hi.M.ttliJ!HmtJ2'Mi-t2lt) 
Koffieconcert 

HAARLEM - In 'Landgoed Groe- 
nendaal" te Heemstede wordt op zon- 
dag 12 januari het vijfde koffieconcert 
gehouden van de serie 14. seizoen 1985- 
1986, aanvang 11.30 uur. 

Tijdens dit concert, waarvan de or- 
ganisatie in handen is van de Konink- 
lijke Nederlandse Toonkunstenaars 
Vereniging, worden ondermeer liede- 
ren van Franz Schubert en Roger 
Quilter en opera-aria's van Guiseppe 
Verdi en Gioacchino Rossi gebracht 
door Dieuwke Aalbers - sopraan, René 
Sluis - bas en Miep van Luin - piano. 

De toegangsprijs bedraagt f 4,50 per 
persoon, CJP en KNTV-kaarthouders 
betalen ƒ 3,50. kinderen / 2,50. j£ WEEKENDDE 
Weekend: 11 - 12 januari 
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW 
NOORD: tel. 19507. 
arts: Bart van Bergen 
HUISARTSENPRAKTIJK G..I..I. Mol 
en P.C.F. Paardekopcr: arts G..I..I. 
Mol. 

Verdere inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten worden verstrekt 
via de telefoonnummers van de huis- 
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, 
tel. 13355, Flierinsa, tel. 12181 en 
Zwerver, tel. 12499. 

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen 

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek. A. 
van Kempen, tel. 13073. 

WIJKVERPLEGING: Voor mlorma- 
tie over de dienstdoende vv ijkv erpleeg- 
kundige: 023-313233 

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine 
Oudshoorn. Koch.straat 6A Zand- 
voort. tel. 02507-14437. bgg: 023-323233 

DIERENARTS: Mevrouw Dekker. 
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort. tel 
15847. 
Weekend: 11 - 12 januari 
HERVORMDE KERK, Kerkplein: 

Zondag 10 00 uur. Ds. J.A. van Leeu- 
wen, crèche aanwezig. 
GEREFORMEERDE KERK 
Zondag 10.00 uur: Dr M.E Brinkman 
Thema "Een genezing op de sabbat' 
Kmdernevendienst en crèche 
NEDERLANDSE PROTESTANTEN- 
BOND 

Zondag: Mevrouw j A Brost rom- 
Bnun. Lisse-SassenheimDienst ver- 
zorgd door eigen leden 
ROOMS KATHOLIEKE KERK 
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en 
samenzang 

Zondag 10.30 uur Hoogmis m.m.v. St. 
Caecihakoor Celebrant H.J. Kaan- 
dorp. Thema: "De doop. een levenspro- 
gram". 

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, 
Haarlem 

Zondag 10.30 uur: Morgendienst dr. 
W. de Vries 

Zondag 19.00 uur: Avonddienst de heer 
J. Smink 

NEÜ.CIIRISTELIJKE GEMEEN- 
SCHAPSBOND 

Iedere veertien dagen samenkomst op 
maandag om 15.00 uur. tel. 14878. 
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- 
woud, Zondag 09.30-11.30 uur. Smede- 
straat 37 te Haarlem. 
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- 
tingen: R van Rongen, Van Raep- 
horststraat 3G te Haarlem, tel. 023- 
244553. POLITIE: Tel. 13043. Alarmnummer 

14444. 

Spreekuur wijklunctionans Noord 

(Guido \an Schagen) maandag 11.00- 

12.00 uur en 19 00-12 00 uur in de Van 

Pagee Sporthal (Stekkie). tel 17113 

Wijklunctionans Centrum (Peter 

Kuling) woensdag 10 00-11.00 uur en 

19.00 tot 20 30 uur in het politiebureau 

Hogeweg. 

Wijkt unctionans Zuid (Co Koper) 

maandag 19.00-20 30 uuren woensdag 

11 00-12 00 uur ( ENTKALE POST AMBULANCE- 
\ ERVOER (f PA) KENNEMER- 
LAND: Ongevallen tel 023-319191 

TAXI: tel. 12G00 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF 

tel. 17641 

\LG.MAATSCI1 APPELUK WERK 
'.ANDVOOKT: Noorderstraat 1. tel. 
3459 bgg 023-320899 ot 320464. Spreek- 
mr op werkdagen \an 9 00-10 00 uur. 
naandagavonci van 19 00-20 00 uur 
>'erder \olgens at spraak. Voor deze 
Hulpverlening beschikbaar \oor lede- 
re inwoner \an Zandvoort geldt dat 
ervoor de vrager geen kosten verbon- 
den ,'im 

('ENT1U M VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING. Voor mlormatie. 
ad\ ie- en hulp 'el 17373 op alle werk- 
dagen \an 10 30-12 30 uur Schnlte- 
li'k Po-tbu- 100. 2040 AC Zandvoort. 
\\ ETSW INKI'.L. Gemeenschapshuis 
1 P.ivicl-.-tiaat Eerste en derde 
w oen-dat. van de maand van 17.30- 
KS i() mir- 

DlENSTENCENTKOLKcmimjimie- 
vves; 1. ZamUoort. Spreekuur op 
maand ig; en ilonderd.ii; van 1.30 tot 
3.(10 uur door de heer Trits van Veen of 
na telefonische afspraak. 
PLANTENDOKTER: H Boekelman. 
na 18.00 uur. tel. 1(1973 
Periode 24 december 1985 - 6 januari 

1 986 ; 

Ondertrouwd: 

Smits. Jan en Groote. Martje. ; 

Geboren: 

Daan. zoon van: Johannes W en Van 

der Veen. Jeikehna 

Renee. dochter vun: Faber. George F. 

en Scholtz. Marjon 

Overleden: 

Evvoldt. Johannes Wilhelmus, oud 67 

jaar. 

Spoelstra geb Piers. Sara Christma 

oud 93 jaar. 

Molenaar. Fredenk. oud 81 jaar 

Slootjes geb. Helman. Andrea B . oud 

84 jaar 

Koning geb. Huber. Johanna M , oud 

95 jaar. WEEK WEEKMEDIA 30 
mamamac DONDERDAG 9 JANUARI 1986 Hii 

Bec 
hee 
koi 
hee 
mo 

iM 

op 20; 

Nic 

De 

pja op 


Geb 
droc 
Con 
R. h 
Zeis 
400C 
Duit tBij deze 
iS-danken 
thet ziel- 

'Ik wen. 
f*m^ Wl l&ffel lË&S^ l :ö2 Voor de nieuwe «ffifööf voorraad naar .TS?^^*"^. 


wg ^^o^^ m 
i Chateau de 
| Goelane 19°^ Classico 
1983 WAAROM 
BELGISCHEJENEVER? 

^ DirckJJZverkoopt al jaren 

\ós4 DEORIGINELE 

ÜVENJOUKEDEJONGHE 

KQRENMOUT 

een puur Nederlands 
I produkt met de allure van 
\ een echte vaderlandse borrel! 

'\hele liter -alc. 3oy. S-ï , Y'., rode wijn met 
bosbessensap, — 

kruiden en 

specerijen. 

Even , 

opwarmen f 

r Aie/e f; 
liter r i •; •-...iji' > <j;- j > ^V-"-'-" 


otiR' kÖ^G** 


Blanc 
I de Blancs . raa bbiit A P pe»^ on 

BlnHu Controlee 1980 

Saurroir 

V<..»_ VUL NU UW VOORRAAD* 
WEER EENS AAN !St981 

' -0IJH «s 

nillUX «S 

Georges 
FEBST P0P1T Rubv Tawny 
of White BOLS FRip^TiTr" 


y y$ ■j s ^. FINEVIEIUE — 
SUPERIEURES 
LEGNER '™ „er Blanc •••• 

illAHOS per • r—^ 
fles r- ' • ' ur •••* •** 

LITER -ALC. 30V. 'l_'j ./ " ."» f- 
■ i 

f; 
GLAZEN WIJNKAN 

Inhoud 1/2 liter. 
A'. /, »"7 - V > '\ = : — 

Haa/ A?ef b#y de gezelligste van Leerdanrr ^ , 

GOURMET, f»8üü 
LUXESHERRY èfÉp • 
.WIJNGLAS. pH^^ VzOLANGDEV (OORHAAD STREKT' c irssiner & Co. GAS- en OLIEHAARDEN- 
GASFORNUIZEN 

Etna - Faber - Benraad gashaarden 

Toonzaal 
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 

Deskundig advies 
Voor al uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. AS LANDELIJK ERKEND 

ELEICTRQ -INSTALLATEUR 

Voor een vrijblijvende prijsopgave: 

ZANDVOORT: 
HAARLEM: (C. Koper) 

023-25 50 21 02507-1 82 25 TE KOOP Emmaweg 11: Royale villa, gelegen in het 
„Groene Hart" v Zandvoort met perfect 
gebouwd zomerhuis. Ind.: entree, hal, 
woonk , eetk.. keuken, douche en toilet. 
1ste verdieping: 2 grote + 1 kleine slaapk. 
2de verdieping: zolderkamer. 
Grondoppervl.: 417 m 2 

Vraagprijs: ƒ 235.00 K.K. 

Cense Makelaars 0.G. Tel. 02507-12614 
/ SCHILDERWERK 

AUG. v. d. IVJIJE 

Marisstraat 13A - Zandvoort 
Telefoon 15186 Gevraagd voor het schoonhouden van de apotheek. 

Te bevr. bij A. van Kempen, apotheker, 
Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel. 13073. Micro Bontmantel- 
inruil: 

Nu een schilt nieuwe bont- 
mantel met (kleine) bijbeta- 
ling ook regelmantels met 
bontvoering, exclusieve Lam- 
my-coats 'en nappakleding 
Bel voor afspraak of folde r s 
020-233488 SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- 
grootten. 

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis 
Micro's op de pagina „MICRO'S 
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie. 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter. 
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur 

U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of 
02977-28411 of afgeven of zenden aan: 

• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand- 
voort. 

• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 
1430 AG Aalsmeer. 

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie. 

Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- 
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- 
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, 
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer 
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- 
le edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De 
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- 
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en 
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter 
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur. 

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar. 

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- in rekening ge- 
bracht 

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het 
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt 
ƒ2.50 in rekening gebracht 

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor 
bezorgklachten), of zenden aan: 
Centrale orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122, 
1000 AC Amsterdam. 

De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- 
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- 
rokaart Te huur gezocht 

Woonruimte met tuin of balkon, minimaal 5 kamers, Zand- 
voort of omgeving Voor langere tijd, dus ongemeubileerd 
Huur tot ca ƒ 1500 p m Evt opknappen geen bezwaar 
Br o nr 798-74116 bur vd blad * Gevraagd huish hulp voor 
15 uur p week Tel 14349 of 
16854 Happy Line 
Slankclub 

Afslanken in groepsverband 
Inl tel 02977 40728 of hoofd- 
kantoor, tel 02524-5200 Hillegom-antiek 

Vijf toonzalen leefbare meub 
m alle stijlen, ook Mechels en 
Henry II Laagste prijzen' 
Leidsestraat 122 Dag tel 
02520-20993 Koopavond * Houdt u ook van klaverjas- 
sen? Kom eens bij ons langs 
Boul Barnaarl 8 Tel 02507- 
14301 * Jongem 26 j , zkt stage- 
plaats in fotostudio Stud 
School v d Fotografie & Foto- 
nica Den Haag Inl 023- 
250613, na 18 uur * Kom ook zmgeni „Toon- 
kunst Zandvoort" (TOZ) repe- 
teert elke maandag om 8 uur 
s avonds in „De Krocht" 
O a in studie „Messiah" Met spoed gevr gemeub 
woonr in Zandvoort voor lan- 
gere termijn + ƒ 600 p mnd 
Schrift reacties Dr C A Ger 
kestraat 20-58, Zandvoort (De 
Schelp) of tel 13748 Moet weg Ren 4 TL, bj 77, 
beige moet opgekn worden, 
div nw onderd aanw Pr 
ƒ350 Tel 17225, Hollander •* Ook in januari een vol pro- 
gramma bij de verg VROU- 
WEN VAN NU Alle ml onder 
lel 16085 Of 14462 * OPPAS biedt zich aan Tel 
02507-18167 • Reflectanten op adverten- 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num- 
mer in de Imker-bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan Centrale Order- 
afd Weekmedia, Postbus 
122, 1000 AC Amsterdam Dit 
voorkomt vertraging in de be- 
handeling Rustige jongeman, 25 jaar, 
bbhh zoekt KAMER, incl 
tot ± ƒ 400 p m Br o nr 798- 
74118 bur vd blad • Aan komen lopen rode kat 
Tel 15120 • Te koop gevraagd Lego 
en Fabuland Tel 18340 • Te koop Pioneer tuner/ 
versterker draaitafel, 2x60 
watt boxen, cassettedeck 
Tel 02507 15178 • Te koop snowboots, mt 31 , 
ƒ 15, rubber Maja laarzen, mt 
29, ƒ 5 lang grijs met rode 
borgvoering winterjasje, mt 
116, ƒ30 Tel 18149 Te koop Sony CS video, 3 jr, 
incl afst bed , draaiend te 
zien ƒ475 Tel na 18 u 
02507 19653 Timmerbedrijf 
R. F. Lammers 

voor al uw timmer- en onder- 
houdswerk Tel 023-364168, 
bgg 023-381378 * Tk bielzentafel 65x150 
ƒ 100 groen grenen buro ƒ 50 
Tel 14593 of 15235 • T k bontjas, mt 38, wolf, 
ƒ 100, skipakje, mt92, m das, 
wantjes muts ƒ 25, skipakje 
mt80, ƒ10, 2 sp overalls, mt 
80, a ƒ 10 Tel 13312, na 18 u * T k moderne zit-slaap- 
bank beige bruin gebloemd, 
tevens nieuw wit video meu- 
bel nw prijs ƒ245, prijs 
notk Tel 17794 Voor voordelig SCHILDER- 
WIT- en BEHANGWERK 

De Boet Tel 02507-15655, voor 
vrijblijvende prijsopgave * Wie heeft naar onze BMW 
geïnformeerd 9 Gaarne con- 
tact opnemen Tel 02507- 
14451 Zonnestudio 

Kapsalon 
Passage 42 

y Lichaamssnelbrumer 
40 mm ƒ40, 
abonn 3x ƒ 100 
y Gezichtssnelbrumer 
20 min ƒ 10, 
abonn 4x ƒ30 
t Zonnebank/hemel 
20 min ƒ 8,50, 
abonn 10x ƒ 75 
Openingstijden Studio 
maandag t/m vrijdag 
Ook s avonds geopend 
Openingstijden kapsalon 
dinsdag t/m zaterdag en 

vrijdag t/m 21 00 uur 

Wij werken op afspraak 

Tel 02507-12500 

Tot ziens, 
Ellie, Edith en Ben * Te koop 3-zits bank (uit- 
neembare kussens), 1-pers 
houden bed, 2-del,g Lundia 
boekenrek Tel 19659 • Te koop 6 stel gebloemde 
kussens voor eiken bankstel 
ƒ35 Tel 15208 * Te koop aangeboden 
vrieskast, 130x55 cm, 4 laden 
met apart vriesvak, prijs 
ƒ 175 Tel 19292, na 17 uur * Te koop dames en heren 
set golfclubs, z g a n Tevens 
z g a n gebruikte golfballen 
Tel 18698 Aangeb Alfa Romeo Sun TT, 
bouwj '77, mot. in prima 
staat, ƒ750 Tel 17815 Hoe bespaart 
u ruimte, tijd en 

geld op uw 
ki-antenarchief? 

WEEKMEDIA OP MICROFICHE 
TEL. 020-562.2485 Solliciteer niet naar 
moeilijkheden! 

Sluit gvvn originele getuigschriften bij 
uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug. 

En daUerwijl heel veel boekhandels 
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift 
kopieren! 5 REGELS 
G R AT I S ICRO ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander 
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere 
sector kwijt wilt. 

Ook voor huishoudelijk personeel. 

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en 
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat 
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf 
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het 
voorbeeld aangeeft Voorbeeld » 
T 


e 
k 


o 


ei 


P 
h 


r 


u 


i 


d 


V 


J 


A 


P 

n 
m 


t 


3 


8 
e 


n 
m 


o 


d 


s 


a 


1 


o 


n 


t 


a 


r 


e 


1 
1 


e 


u 


- 


k 


e 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 


o 


e 


l 
T 


e 


1 

2 


- 


5 


1 MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN 
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS 
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S 
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN 

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA. 
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE 
KANTOREN. Zandvoorts Nieuwsblad • De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om 
1 3 30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week 
op donderdag Naam Adres Telefoon . 
Postcode Plaats Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) net 
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor. 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam 

of afgeven bij ( 

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad , 

Gasthuisplein 12, . 

2041 JM Zandvoort ! I WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 JANUARI 1986 ADVERTENTIE VEILINGGEBOUW 
DE WITTE ZWAAN 

De 

EERSTVOLGENDE 
VEILING 

is vastgesteld op 

22 januari 1986 

Inzenden van nette goederen 
dagelijks bij 

Veilinggebouw 

De Witte Zwaan, 

Gasthuisplein. 

Inlichtingen: 

tel. 1 20 64/ 1 37 13, na 

18.00 uur: 1 66 58 

Fa. WATERDRINKER Informatie-avond 
voor reislustigen 

ZANDVOORT - In samenwerking 
met een aantal touroperators organi- 
seert Reisbureau Zandvoort weer dia- 
en filmavonden. De avonden worden 
gehouden op 21 en 27 januari, 13 en 27 
februari en op 27 maart in de grote 
zaal van Hotel Keur, Zeestraat 49. 

Op deze avonden worden films ver- 
toond over Oostenrijk, Italië, Joegosla- 
vië, Noorwegen, Spanje, Grielsenland 
en Parijs. De bezoekers kunnen vra- 
gen stellen of suggesties doen aan de- 
genen die de reisorganisaties verte- 
genwoordigen. 

Tevens is er iedere avond een bingo- 

■onde met diverse prijzen. De kosten 

.bedragen ƒ3,- per persoon, inclusief 

:en kopje koffie. Kaarten voor de voor- 

- lichtingsavonden kunnen worden af- 

'Jgehaald bij Reisbureau Zandvoort, 

"•«Grote Krocht 20, tel. 12560. Nachtelijke races ZANDVOORT - Vroeg in de morgen 
op 30 december werd bij de politie ge- 
meld dat een aantal auto's rondreed op 
het circuit. De auto's, twee BMW's en 
een Ford, waren het eigendom van de 
Cenav. 

Drie onbekenden hadden 's nachts 
het hek opengemaakt en vervolgens 
besloten eens flink te gaan racen. 
Toen de politie arriveerde, hadden de 
heren reeds het hazepad gekozen, met 
achterlating van de drie "geleende" 
auto's, die ze ernstig hadden bescha- 
digd. Hun voetsporen waren duidelijk 
zichtbaar dwars door het binnencir- 
cuit, maar aangekomen bij de De Ruy- 
terstraat via de hoofdingang werd al- 
leen nog gezien dat drie personen ij- 
lings in een auto vertrokken. 

Van het drietal ontbreekt tot nu toe 
verder ieder spoor. Volkshuisvestingsplan behandeld in commissie De sportvelden van ZVM lijken de 
enige oplossing in de woningnood ZANDVOORT- Het Volkshuisvestingsplan van de gemeente is door 
de commissieleden Welzijn met waardering ontvangen. Met tevreden- 
heid werd geconstateerd dat het plan (waar wel enkele jaren op is 
gewacht) geen warhoofdig stuk is geworden. Integendeel, het biedt een 
helder overzicht van de mogelij k-en onmogelijkheden die Zandvoort 
heeft om het hoofd te bieden aan de steeds toenemende woningnood. Opvallend was dat de commissie- 
(raads-)leden geen bezwaren maakten 
toen de sportvelden van ZVM door 
commissie-voorzitter, burgemeester 
Machielsen, werden genoemd als eni- 
ge mogelijkheid de woningnood een 
halt toe te roepen. Het bleek dat de 
raadsleden van mening zijn dat hier 
inderdaad een groot aantal woningen 
kan worden gebouwd. Vereiste is dan 
wel dat ZVM de beschikking krijgt 
over sportvelden die elders zijn gele- 
gen. 

Enkele commissieleden uitten wel 
hun teleurstelling dat het volkshuis- 
vestingsplan nu niet direct gezien kan 
worden als een stuk woningbeleid. "Ik 
had er meer van verwacht. Beleidsma- 
tig is het wat mager", constateerde 
Toonen (PvdA) en ook Rita de Jong 
(VVD) stelde dat het plan haar toch 
teleurstelde. "Mijn fractiegenoot Met- 
horst heeft drie jaar geleden al om dit 
plan gevraagd. Dan verwacht je be- 
leidsmatig toch meer, maar misschien 
waren de verwachtingen wat hoog ge- 
spannen". 

De onafhankelijk liberaal in dit gezel- 
schap, Hans van Asperen, kwam na 
bestudering van het stuk met de me- 
dedeling dat deze nota als voorbeeld 
kon dienen voor een cursus volkshuis- 
vesting van de LOI en miste eveneens 
een beleid. Richard van As (CDA) was 
verheugd dat de gemeente ten aanzien 
van de koopwoningen ook beschik- 
baar te stellen aan niet-ingezetenen, 
wat water bij de wijn gedaan had, ter- 
wijl Termes (D66) zeker geen visionair 
stuk had verwacht en zijn tevreden- 
heid uitspraak over het verschenen 
plan. Een goede zaak was het volgens 
Van As ook dat oud-Zandvoorters niet 
geweerd zouden worden wanneer zij 
weer terug wilden keren naar hun 
vroegere dorp. 

Volgens voorzitter Machielsen, heerst 
er een levensgroot misverstand over de 
verkoop aan niet-ingezetenen. "Deze 
komen op de allerlaatste plaats. 
Slechts wanneer koopwoningen niet 
verkocht kunnen worden aan Zand- 
voorters. moeten wij niet afkerig staan 
tegenover verkoop aan mensen van 
buitenaf",' verduidelijkte hij nog eens. 

Voetbalvelden 

Dat de voetbalvelden van ZVM zul- 
len moeten wijken in de toekomst voor 
woningbouw, bleek uit de verdere dis- 
cussie. Gezien het huidige beleid van 
het Rijk, waarbij de nadruk wordt ge- 
legd op premiewoningen en minder op 
sociale woningbouw, is het noodzake- lijk voor een gemeente over bouw- 
grond te beschikken. 
Welnu in Zandvoort wordt larigzaam 
maar zeker ieder vrij stukje grond vol 
woningen gebouwd. Wil er ooit een 
eind komen aan de kwantitatieve en 
kwalitatieve woningnood, dan is het 
noodzakelijk dat er een grobt project 
woningbouw wordt gerealiseerd. Ge- 
dacht wordt dan aan een complex van 
circa tweehonderd tot driehonderd 
woningen. De enige beschikbare 
grond, na het afwijzen van -het Zuide- 
lijk duingebied, zijn de voetbalvelden 
van ZVM.' 

"Wij zullen dit toch serieus in ogen- 
schouw dienen te nemen", waar- 
schuwde burgemeester Machielsen. 
"Slechts wanneer wij over bouwgrond 
kunnen beschikken en kant-en-klare 
plannen kunnen indienen, kunnen 
wij de broodnodige contingenten (toe- 
stemming van het Rijk en financiële 
steun) binnenhalen. Er zullen lange 
procedures aan voorafgaan, verplaat- 
sing van de sportvelden etc. Toch zul- 
len wij hierover moeten denken en ook 
uitvoeren een andere oplossing is er 
niet" werd door hem medegedeeld. Een 
mededeling die door de commissiele- 
den misschien niet werd onderschre- 
ven, maar zeker niet werd afgewezen. 

Beleid 

Kritiek op het feit dat het volkshuis- 
vestingsplan nu niet gezien kan wor- 
den als een stuk woningbeleid, werd 
door Machielsen van de hand gewe- 
zen. "Het is zo'n gemakkelijke term in 
een discussie, de woorden 'Het is be- 
leidsmatig zo mager' het komt regel- 
matig voor in de discussies, maar is 
dat nu wel zo", repliceerde hij. 
Volgens Machielsen is het volkshuis- 
vestingsplan gemaakt om een duide- 
lijk inzicht te krijgen m de problema- 
tiek. Hierin is men geslaagd. Alle za- 
ken zijn op een rijtje gezet. Een beleid 
ontvangt de raad ieder jaar in de Nota 
van Aanbviedmg behorend bij de be- 
groting. Hierin was ook dit jaar het 
woningbouwbeleid van het college 
verwoord. 

Het volkshuisvestingsplan dient om 
'bij' te blijven, dient om ook direct te 
kunnen inspelen op de veranderde re- 
gels en verordeningen van het Rijk. 
Het huidige plan is een overzicht van 
de situatie tot aan augustus 1985. 
Hierna zijn al weer verschillende ver- 
anderingen opgetreden. De prijzen 
van de premiekoopwoningen zijn ver- 
hoogd, terwijl een nieuw type wonin- 
gen juist van de persen is gerold, na- 
• De voetbalvelden van ZVM die in de toekomst waarschijnlijk toch moeten 
wijken voor de zo noodzakelijke woningbouw. meiijk de premie-D woning. Wil je bij 
blijven en direct kunnen inspelen op 
de veranderde situatie dan moet je 
kunnen beschikken over een goed 
volkshuisvestingsplan. Het beleid 
moet regelmatig worden bijgeschaafd 
en bijgesteld en dit plan moet even- 
eens iedere keer up-to-date gebracht 
worden, maar met dit hulpmiddel ver- 
lies je de hoofdlijnen niet uit het oog" 
zo betoogde de burgervader. 

Plaatsing C-lijst 

Het gemeentebestuur wenst dat het 
Rijk Zandvoort zal plaatsen op de zo- 
genaamde 'c'hjst. Wanneer dit ge- 
beurt is Zandvoort niet meer verplicht 
alle burgers die zij volgens de wet een 
woonvergunning dient te geven, toe te 
laten. Het gaat hier dan met name om 
gepensioneerden, langdurig werklo- 
zen of gescheiden personen die niet 
econonomisch aan Zandvoort zijn ge- 
bonden. Wanneer een gemeente een C- 
status bezit behoeven deze personen 
door de gemeente Zandvoort met meer 
als woningzoekenden te worden gere- 
gistreerd, hetgeen nu wel het geval is. Wel mogen dan in Zandvoort als wo- 
ningzoekenden worden ingeschreven 
mensen die kunnen aantonen dat zij 
een maatschappelijk binding met de 
badplaats hebben. Dit kan onderande- 
re zijn wanneer men voorheen zes jaar 
onaigebroken in Zandvoort heeft ge- 
woond, of ouders en/of kinderen heeft 
die al in het dorp wonen. 

Voor plaatsing op deze C-lijst moet 
de gemeente aan diverse criteria vol- 
doen. Ten eerste moet het aantal wo- 
ningzoekenden het aanbod van hui- 
zen verre overtreffen: terwijl ook de 
uitbreidingsmogelijkheden van de ge- 
meente beperkt zijn door een streng 
planalogisch beleid. 

Zandvoort voldoet aan deze eisen en 
heeft dan ook een aanvraag ingediend. 
Door de staatssecretaris is verzocht 
nog meerdere gegevens beschikbaar te 
stellen, waaronder het volkshuisves- 
tingsplan. Nu dit is vastgesteld zal dit 
tezamen met nog andere gegevens die 
bij de aanvraag dienen te zijn gevoegd, 
binnenkort in een vergadering van de 
Zandvoortse gemeenteraad worden 
behandeld. STUIPZAND Ém4 

jt -4£>- -B • Deze week staat behalve de 
winterse temperatuur ook het 
volkshuisvestingsplan centraal. 
Een plan dat gunstiger door de 
raadsleden werd ontvangen dan 
wellicht was voorzien Een 
volkshuisvestingsplan dat nog 
eens de nadruk legt op het grote 
aantal woningzoekenden on de 
geringe hoeveelheid bouwgrond 
die in het dorp beschikbaar is 

• Dat uiteindelijk de 
voetbalvelden van 
Zandvoortmeeuwen. de m veler 
ogen 'heilige grond', zullen 
moeten verdwijnen zal 
waarschijnlijk nog heel wat stof 
doen opwaaien en er zullen vele 
goaltjes gescoord gaan worden in 
open doel. dat staat vast 

• Ook Tobber heelt zich m het 
volkshuisvestingsplan verdiept, 
en beweert het hele dorp 
rondgesjouwd te zijn op zoek 
naar grond voor woningbouw, 
want hy wil voorlopig nog iedere 
zondag naar het hoofdveld van 
Zandvoortmeeuwen. Of het nu 
de wedstrijd is of de kantine die 
hem aantrekt, daar laat hij zich 
niet over uit. 

• "Ik heb een heel andere plaats 
ontdekt waar nu maar eens 
gebouwd moet worden, namelijk 
Sterre der Zee. Hartstikke mooie 
plaats om huisjes te bouwen, 
waarom gebeurt dat eigenlijk 
niet ■>" blies hij wat 
verontwaardigd. 

"Heel gewoon Lieve Tob. de 
grond is te duur. Ooit na veel 
vieren en vijfen door de gemeente 
aangekocht voor sociale 
woningbouw. Maar de tijd zat 
tegen, er kwamen 
bezwaarschriften, er zou een 
politiebureau gebouwd worden, 
er zouden bejaardenflatjes 
komen en ga zo maar door. 
Uiteindelijk kost die grond de 
gemeente nu jaarlijks tachtig 
duizend gulden aan renteverhes. Dus wil men die wel kwijt aan 
een projectontwikkelaar die daar 
dan in vredesnaam maar 
premiekoopwoningen of zoiets 
moet gaan bouwen. Maar ja die 
grond wordt alsmaar duurder, 
dus liefhebbers staan nu niet 
bepaald te dringen" hebben wij 
hem uitgelegd. 

• Tot onze grote verbazing 
hield de kat wel drie minuten 
zijn mond. 

"Ja maar. ik heb mijn 
handtekening al gezet", 
mompelde hij verschrikt. 
"Een handtekening gezet, 
waarvoor in vredesnaam ?" 
"Nou ja" klonk het wat 
verontschuldigend. "Nou ja. ik 
heb een klein foutje gemaakt. " 

• "Er zijn mensen die ergeren 
er zich aan dat dit stuk grond 
aan het begin van het dorp wordt 
gebruikt als parkeerterrein. Die 
vinden dat zonde. Die kijken uit 
over al dat blik en die willen die 
heilige koeien daar verwijderen. 
Deze mensen zien liever een 
aardig stukje groen voor hun 
deur, ze vinden dat dat de entree 
van het dorp verbetert Dus zijn 
ze begonnen met het verzamelen 
van handtekeningen, en je weet 
dat ik graag een parkje of een 
tuintje zie. dus ik dacht er 
gebeurt toch niets mee. dus kom 
op ik teken wel even" 

• "Dom. zeer dom", hebben wij 
geantwoord. "Dacht je dat ze het 
goed zullen vinden dat er een 
stuk openbaar groen is dat de 
burgers jaarlijks zo'n 
honderdduizend gulden kost? 
Tachtigduizend renteverhes. 
plus de aanschaf van het groen 
en het onderhoud. Nee. nee dat 
kun je wel vergeten. Trouwens je 
komt eerst met een verhaal dat 
daar huizen gebouwd moeten 
worden, jij weet ook niet watje 
zegt". 

• Schuldbewust heeft hij de 
kop gebogen, en is vertrokken 
met de mededeling dat hij zich 
bezig gaat houden met het tellen 
van lantaarnpalen als hij zich 
niet met de woningbouw mag 
bemoeien. 

• Wat hij hiermee bedoelt is 
ons in de drukte ontgaan, maar- 
de krant is klaar, voetjes op tafel, 
tot volgende week. Autokrakers actief ZANDVOORT - Gedurende de afge- 
lopen twee weekenden zijn er schrik- 
barend veel auto's m Zandvoort open- 
gebroken. Volgens een woordvoerder 
van de politie waren het er ongeveer 
evenveel als gedurende de zomerweek- 
enden. 

In totaal werden twaalf auto's ge- 
kraakt en werden vijf pogingen hier- 
toe ondernomen. Verder werd aangifte 
gedaan van diefstal van een automo- 
biel en werd iemand betrapt die hier- 
mee bezig was. ADVERTENTIE 20-30% I SALON DE MODE Badhulsplein 8 
r-CfMI C" ZANDVOORT . Kinderdagverbijf gaat op 20 januari open 

Pippeloentje ziet er geweldig uit ZANDVOORT - Het kinderdag- 
verblijf Pippeloentje dat zaterdag- 
morgen om 11.00 uur door de bur- 
gemeester officieel zal worden ge- 
opend, zal er dan ongetwijfeld ge- 
weldig uitzien. De schoollokalen 
in de Christelijke Mavo Jaap Kie- 
wiet aan de Sophiaweg waar Pip- 
peloentje onderdak heeft gevon- 
den zijn omgetoverd in een vrolijk 
en licht kinderdagverblijf. 

Deze week wordt door de initiatief- 
neemsters de laatste hand gelegd aan 
het interieur. Relinde, Hetty, Patricia 
en Marina hebben met hulp van 
vrienden en familieleden de laatste 
weken keihard gewerkt om op tijd 
klaar te komen. De grijze en groene 
verf is vervangen door witte en rode, 
de schoolbanken zijn verdwenen om 
plaats te maken voor piepkleine stoel- 
tjes, ledikantjes. kinderboxen en speel- 
goed voor de peuters die hier van 's 
morgens 08.00 uur tot 18.00 uur zullen 
worden verzorgd. Veel hulp . Precies een jaar geleden kwamen de 
initiatiefneemsters met het voorstel 
om ook in Zandvoort een kinderdag- 
verblijf te realiseren. Aanvankelijk 
zag het er wat somber uit, omdat geen 
goede huisvesting gevonden kon wor- 
den. "Alles was te duur, en hoewel wij 
contact zochten met het schoolbe- 
stuur van de Jaap Kiewiet Mavo, le- 
verde dit niets op. Dankzij de bemidde- ■'t 
kijken zaterdag en nemen wat voor 
ons mee. Wij houden tot 15.00 uur 
open huis, en men zou ons hiermee erg 
helpen," vertellen de enthousiaste kin- 
derverzorgsters. 

*■ Bijzonder welkom zijn, behalve kin- 
derstoelen, ook de zogenaamde 'wip- 
stoeltjes', wellicht wat meer ledikant- 
jes en boxen, babyschommels etc. "Wy 
denken dat wij kunnen starten, dat 
wij genoeg hebben, maar de samen- 
stelling van de groepen is natuurlijk 
nog niet bekend" wordt gezegd. Wel 
hebben de leidsters ervoor gezorgd dat 
er en lange tafel is op peuterhoogte 
met genoeg kleine stoeltjes en krukjes 
evenals de eerste opvang op slaapge- 
bied. 

De wanden van het kinderdagver- 
blijf zullen worden opgevrolijkt door 
grote Walt Disneyplaten, hiervoor 
heeft men een vader kunnen strikken, 
die dit keurig heeft verzorgd, evenals 
een uithangbord van het beertje Pip- 
peloentje bij de ingang van het kinder- 
dagverblijf. Aanmeldingen Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort. 
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op 
donderdag Uitgave Weekmedia BV 
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur 
J M Pekelharing 

* Kantoor Gasthuisplein 

•■•'^^^ 12 Zandvoort, tel 02507 

^ÊS^A 17166 Postadres 

^jfflgEll. postbus 26 2040 AA 
«s«ii^w.u. Zandvoort 

Kantoor geopend* 
maandag 13 16 uf 
dinsdag 10 13 en 14-16 
u . woensdag 9 1 1 u 

donderdag 10 12 en 13 17 u . vrijdag 9-12 u 

Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8, 

Aalsmeer, tel 02977 28411 Postadres 

postbus 264 1430 AG Aalsmeer 

Verkoopleider B Lodewegen 

Micro advertenties tel 020 5626271' Telex 

advertenties 10730 PCADV 

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel 

02507- 12066 Postadres postbus 26 2040 

AA Zandvoort 

Margroel Ates -Constance Basarl 

Redactiecrtef Dick Piet 

Abonnementsprijzen:/ 10,65 per kwartaal./ 

19 55 per half |aar. ƒ 36 95 per jaar Voor 

postabonnees gelden andere tarieven Losse 

nummers/ 1 - 

Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507 - 

17166 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941 • Relinde en Hetty zijn, geholpen door de kleine Caroline, nog druk bezig met 
verfkwast en schoonmaakborstel. Zaterdagmorgen zullen de deuren van het 
kinderdagverblijf wijd opengaan (na de offciele opening door burgemeester 
Machielsen), dan kunnen belangstellenden kennismaken met Pippeloentje en 
medewerksters. foto Beriott ling van oud-wethouder Jongsma 
konden wij tot overeenstemming ko- 
men, en mogen wij nu hier beginnen. 
Wat ons betreft voor altijd want deze 
plaats is ideaal", vertelt Relinde die 
achtereenvolgens de voordelen op- 
noemt van deze lokatie. 

Ten eerste is er voor het kinderdag- 
verblijf een eigen ingang, namelijk die 
gelegen is aan de spoorbaanzijde; ten 
tweede mag men gebruik maken van 
het sportveld, ten derde is er ruimte 
om op dit gedeelte van de speelplaats 
een zandbak voor de kleintjes te ma- 
ken, die misschien later kan worden 
uitgebreid met meerdere speelwerk- 
tuigen: ten derde liggen de twee 
schoollokalen achter elkaar en worden 
verbonden met een schuifwand. Dit 
achterste gedeelte wordt ingericht als 
slaapz&altje, maar kan bij de speel- 
ruimte getrokken worden wanneer er 
geen kinderen slapen. Dan kunnen de 
peuters en kleuters ook vrij fietsen en 
andere spelletjes doen die veel ruimte 
vragen. 

Ten vierde is de ingang zo gesitueerd 
dat men door de hoofddeur naar bin- 
nenkomt, dan pas via een deur in de gang naar het kinderdagverblijf. Hier 
kunnen de kleintjes rustig hun jasjes 
uittrekken en pantoffeltjes aandoen, 
zonder dat zij direct op de tocht staan, 
en dan pas komt in het kinderdagver- 
blijf. "Mooier kan haast niet", zegt 
Hetty. Ten vijfde heeft men erg veel 
medewerking ondervonden van het 
schoolbestuur bij de herinrichting 
van de lokalen. Nog veel nodig Momenteel heeft men de beschik- 
king over acht ledikantjes, die alle- 
maal door de medewerksters wit zijn 
geschilderd, de dekbedjes zijn van het 
zelfde materiaal als de gordijnen, na- 
melijk wit met rode beertjes. Twee kin- 
derboxen kregen meteen maar een 
kwastje mee, maar gebrek bestaat er 
nog wel. Ten eerste aan speelgoed, ten 
tweede aan al die kleine zaken die peu- 
ters heden ten dage nodig hebben, of 
mee verwend zijn. Ondanks een drin- 
gend beroep op moeders en grootmoe- 
ders eens na te gaan of er nog hier en 
daar wat speelgoed teveel is, is het re- 
sultaat nog steeds kasten met vele lege 
plaatsen. "Wie weet komen er mensen Momenteel heeft men zeven peuters 
in de leeftijdsgroep 0-4 jaar kunnen 
inschrijven. Om echter bestaansrecht 
te hebben moet men minimaal tien 
'"peuters per dagdeel kunnen verzor- 
gen. Een dagdeel is een morgen of een 
.middag. Bij een continu bezetting be- 
tekent dit dat de medewerksters. Re- 
linde, Hetty, Patricia. Marina, Lilhn 
en stagiaire Diana hun handen vol 
.gullen hebben. Er zal in ploegendienst 
gewerkt worden omdat het kinderdag- 
verblijf van maandag t/m vrijdag geo- 
pend zal zijn. Vijf dagen per week van 
08.00 - 18.00 uur. Gerekend wordt op 
twintig uur per medewerkster per 
week 

Aanmeldingen kunnen op de open 
dag geschieden, dan kunnen de ouders 
ook rustig kennismaken met de mede- 
werksters en zelf de ruimte in ogen- 
schouw nemen. Telefonisch aanmel- 
den kan ook en wel via telefoonnum- 
mer: 17628 (Relinde Adegeest) of 18705 
(Hetty Offerhaus). 

Het kinderdagverblijf beschikt zelf 
nog niet over een telefoon, deze is ech- 
ter wel aangevraagd. "Wanneer men 
ons nu zou willen bereiken moet dit 
via de directeur van de Jaap Kiewiet- 
mavo, en dat lijkt ons niet de juiste 
weg. Dat zou veel te hinderlijk worden, 
en is ook niet efficiënt, daarom hopen 
wij binnenkort over een eigen num- 
mer en aansluting te kunnen beschik- 
ken", zegt Relinde. 

Ouders die' belangstelling hebben 
voor het kinderdagverblijf Pippeloen- 
tje zijn op zaterdag 11 januari 1986 
welkom in de Jaap Kiewiet-mavo. in- 
gang langs de spoorbaan van 11.30 - 
15.00 uur. Pippeloentje start zijn acti- 
viteiten op maandag 20 januari om 
08.00 uur. 
Hannie en. Jessica Allebes In het Zandvoorts Cultureel 
Centrum gaat op vrijdag 10 janu- 
ari een expositie van start, die is 
samengesteld uit kunstwerken 
door Zandvoortse hobbyisten. 
Men heeft aan deze tentoonstel- 
ling, waaraan door 25 amateurs 
wordt deelgenomen, de toepasse- 
lijke titel "25 Zandvoorters en hun 
hobby" gegeven. Tot deze groep 
kunstzinnige plaatsgenoten be- 
horen mevrouw Hannie Allebes 
en haar dochter Jessica. Van 
Hannie Allebes is een keur van 
haar voornamelijk uit klei ge- 
maakte beeldjes of plastieken te 
zien, die op gevoelige wijze de rea- 
liteit weergeven. Dochter Jessica, 
heeft zich na enkele omzwervin- 
gen, toegelegd op de kunst van het 
batiken. Met bij haar interpreta- 
tie van bestaande voorstellingen, 
waarbij ze gebruik maakt van 
fraaie kleurcombinaties, bereikt 
ze verrassende resultaten. 

"In 1973 ben ik begonnen met de 
cursussen die in Zandvoort werden ge- 
geven in diverse vormen van handen- 
arbeid", vertelt mevrouw Allebes. Ik 
vond direct het boetseren het leukst en 
toen ik met een voorwerp thuis kwam 
dat door mijn man herkend werd als 
cavia, dacht ik het gevonden te heb- 
ben en besloot hierin door te gaan. Bij 
Jong Haarlem Vooruit heb ik vervol- 
gens een paar jaar een cursus gevolgd 
bij Van Ee en later ook bij hem thuis, 
maar daar had ik het niet helemaal 
naar mijn zin. Toen ik de kans kreeg 
om lessen te volgen bij Lia Versteege 
had ik het echt gevonden. Ik geniet 
nog steeds enorm van haar manier 
van lesgeven. Bij haar word je uitste- 
kend begeleid, vooral waar het gaat 
om het leren van de juiste verhoudin- 
gen en dergelijke. Op het BKC. het 
Bloemendaal Kreatief Centrum, waar 
zij docent is, kan je volledig je eigen 
stijl ontwikkelen, ook al strookt die 
niet met de zogenaamde moderne op- 
vattingen. We werken met van be- 
staande voorbeelden, maar voorname- 
lijk naar eigen fantasie. 

"Ik maak mijn beeldjes in hoofdzaak 
uit klei. dat is het goedkoopste materi- 
aal. Boven heb ik een kamer speciaal 
voor deze werkzaamheden ingericht, 
dat kon vanaf het moment dat mijn 
oudste dochter het huis uitging. De 
kamer is wel niet groot, maar ik kan er 
alles lekker laten staan en hoef niet 
alles op te ruimen als ik even stop. Ik 
heb diverse perioden gehad: zo heb ik 
een tijd alleen vrouwenfiguren ge- 
boetseerd en daarna veel uitsluitend 
Afrikaanse beeldjes gemaakt. Nu ko- 
men er weer veel dieren aan bod, zoals 
bijvoorbeeld deze leguaan. 

"Zelf kom ik niet uit een artistiek 
gezin, mijn familieleden zijn voorna- 
melijk studiehoofden, echte intellec- 
tuelen, hoewel ze wel leuk kunnen hobbyisten schrijven. Maar ik denk dat mijn 
dochter haar talenten meer te danken 
heeft aan mijn man Gerard, die kan 
heel goed tekenen en dat zit bij hem 
ook echt in de familie. Deze vorm van 
vrije-tijdsbesteding verschaft mij 
enorm veel plezier, naast de uitgebrei- 
de schelpcollectie die we al jarenlang 
met z'n allen hebben opgebouwd. We 
hebben gelukkig een groot aantal hob- 
by's die ons veel plezier verschaffen 
Veel tijd en geduld om bij de televisie te 
zitten hebben we nog steeds niet." Dochter Jessica is verpleegster en 
daarnaast bijzonder productief bezig 
als ze even vrij is. Ze vertelt hierover 
het volgende: 

"Toen ik een jaar of tien was. zat ik 
al boordevol ideeën. Eigenlijk wilde ik 
edelsmid worden, maar het feit dat ik 
daarvoor helemaal naar Schoonhoven 
moest, trok me niet zo erg aan. Ik ben 
toen. met mijn moeder mee, naar de 
cursus boetseren gegaan en tekende 
ook erg veel. op school werd daar veel 
aandacht aan besteed. Een paar jaar 
geleden waren we met vakantie in een 
hotel in Spanje waar iemand diverse activiteiten begeleidde Daar heb ik de 
grondbeginselen geleerd van het bati- 
ken en sinds die tijd houd ik me daar 
veel mee bezig. 

"Dat is een fascinerende kunst, ik 
doe dat volgens de authentieke Indo- 
nesische manier, met een patroon op 
het doek en dan afdekken van hete 
was Over het algemeen gebruik ik ze- 
ven \ erfbaden, die je iedere keer apart 
moet laten drogen, je begint dan met 
de lichtste kleur en dat dek je dan af. 

Ik heb daar al vrij veel succes mee, ik 
exposeer veel bij de amateurinstelling 
"Handige Handen" door het hele land 
en heb al aardig wat verkocht. Mijn 
moeder zet er veelal haar beeldjes bij 
en we richten dan samen de stand in. 
Ik heb bovendien het geluk dat ik een 
pnvélijstenmaker heb: mijn vriend 
doet dat fantastisch, ook in zijn vrije 
tijd. 

"Sinds de lessen in de grondbeginse- 
len heb ik mezelf de verdere technie- 
ken bijgebracht. Daar zijn natuurlijk 
boekjes over te krijgen maar ik doe het 
ook veel door zelf maar te experimen- 
teren en nieuwe dingen te bedenken. 
Als het mogelijk is wil ik in grotere 
mate op deze manier in mijn eigen 
onderhoud gaan voorzien en wat meer 
op part-time basis in het ziekenhuis 
gaan werken, daar streef ik in ieder 
geval naar." 

C. M. BASART 
• Hannie en Jessica Allebes tonen de leguaan, een van de resultaten van de 
vrije-tijdsbesteding van mevrouw Allebes. Foto Boriott WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 JANUARI 1986 

• 
N 
2 


CQ 


W 


O 


CQ 


s 


« 


o 


W 


z 


J 

S 


u 


Q 


H 


£ 


W 


< 


S 


> wekelijkse 
pagina over 
auto's 
met • autotest 

• nieuwtjes 

• technische 
gegevens bijdragen, tips en 
ideeën zenden redactie 
weekmedia, 
postbus 333, 
1440 ah 
purmerend informatie over 
advertenties 
tel. 020-562 2230 ■S Eurovisie viert eerste 
eeuwfeest van auto 

o, _'p 29 januari zal de Duitse 
televisie in een Eurovisie- 
uitzending het eeuwfeest van de 
automobiel herdenken. Ten 
behoeve van filmopnamen voor 
deze uitzending hebben de ■ 
stylisten en research- 
specialisten van Daimler-Benz ANWB controleert 
weer verlichting 

öinds enige tijd bestaat weer de 
mogelijkheid om op de 
wegenwachtstations van de 
ANWB de autoverlichting gratis 
te laten controleren. Dit kan 
gebeuren op doordeweekse dagen 
tussen 10.00 en 21.00 uur. 

De dienstverlening houdt o.m. 
in het afstellen van de 
koplampen, controleren van 
overige verlichting, indien nodig 
lampjes vervangen (niet gratis), 
en als er mankementen zijn die de 
Wegenwacht niet zelf kan 
repareren, wordt er een garage- 
advieskaart verstrekt. 

De aktie is zowel voor leden als 
voor niet-leden. Wel dient van 
tevoren een telefonische afspraak 
te worden gemaakt met het 
bewuste wegenwachtstation. 

Om enkele nummers te 
noemen: Stadswegenwacht 
Amsterdam 020-268251, 
Badhoevedorp 02968-6151, 
Naarden 02159-42954. AG en Jubileumvoertuig", de 
Centomobil, ontwikkeld, dat 
„een tijdloze vorm van reizen" 
moet symboliseren. 

Het model spreekt tot de verbeelding 
door zijn passagiersruimte van 
gespiegeld of transparant plexiglas 
en de open zijkanten. Alle 
aggregaten zijn verchroomd, bekleed 
of van glanzend materiaal gemaakt. 
Ramen, deuren en spatborden 
ontbreken geheel. 

De transparante, respectievelijk 
reflecterende buitenkant 
veroorzaakt een trucage-effekt, 
waardoor de omgeving waarin het 
vierpersoons voertuig zich beweegt, 
wordt weerspiegeld in kleur, sfeer en 
vorm. Hierdoor wordt de suggestie 
versterkt dat een wonderbaarlijke 
reis vanuit het verleden via het 
heden naar de toekomst van de 
automobiel tot de mogelijkheden 
behoort. 

Het verbazingwekkende hierbij is 
dat het vervoermiddel geen enkele 
associatie wekt met een auto uit het 
verleden, heden of toekomst. 

Niki Lauda 

De jubileumfilm krijgt als titel mee 
„Die Zukunft hat Geburtstag" (de 
toekomst viert zijn verjaardag) en via 
een geënsceneerde reis door tijd en 
ruimte wil men de geschiedenis van 
de automobiel doen herleven. De 
hoofdrollen worden vertokt door ex- 
wereldkampioen Niki Lauda en de 
Amerikaanse film- en TV-ster Ross 
Haris. Michael Pfleghar voert de 
regie. 

Deze Centomobüs zuilen op 29 januari een rol vervullen in een Duitse Eurovisie 
tv-uitzending ter gelegenheid van het feit dat „de automobiel" honderd jaar oud 
(of jong) is geworden. Renault introduceert 
nieuwe bestelwagenlijn Ne De nieuwe Renault Express, een bestelwagen of combi met uitgebreide 
gebruiksmogelijkheden. I og dit jaar zal Renault in 
Frankrijk en in enkele Europese 
landen een compleet nieuwe 
serie bestelwagens op de markt 
brengen: de Renault Express. De 
Renault Express zal in niet 
minder dan zeven verschillende 
uitvoeringen worden gemaakt. 
De introduktie in Nederland 
gaat plaats vinden tijdens de 
Bedrijfsauto-RAI 1986. 

De Renault Express moet worden 
gezien als vervanger van de bekende 
4P6 Bestel en Combi en de 4F4 
Bestel. De nieuwe Express is een 
multi-functionele bestseller, die voor 
uiteenlopende transporttaken 
geschikt is en waarbij ook veel aandacht is besteed aan het comfort 
van de bestuurder. 

Om de gebruikersgroep van dit 
type zo gevarieerd is - van bloemist 
tot bakker, van loodgietersbedrijf tot 
posterijen of als stationcar voor 
vacantie en vrije tijd - biedt Renault 
de Express aan in tal van 
uitvoeringen. Zo zijn er 
besteluitvoeringen of combi- versies 
met zijruiten en vijf zitplaatsen. 

Enkele eigenschappen van de 
Express: verbruik 5,2 liter per 100 km 
bij 90 km/h, topsnelheid 130 km/h, 
comfort en rij-eigenschappen gelijk 
aan die van een moderne sedan, laad/ 
kofferruimte met een enorme 
capaciteit (710 tot 2500 dm 3 ), waarin 
zonder problemen fietsen of zelfs 
surfplanken kunnen worden 
vervoerd. Het vijfde wiel aan de 
wagen is vaak verhuisd In de beginjaren van de auto 
was een reservewiel, het vijfde 
wiel aan de wagen, een onont- 
beerlijk onderdeel. De paarden 
strooiden toen nog rijkelijk hoef- 
nagels over de wegen en ook de 
kwaliteit van de Iuchtbanden lag 
in die dagen heel ver achter bij 
die van de moderne band. 

De foto's brengen de ontwikkeling 
in beeld. Afbeelding 1 toont een 
Austin uit het jaar 1912 en daar zien 
we twee reservebanden aan de 
zijkant op de treeplank gemonteerd. 

Een langgewelfde uitholling van het 
voorspatbord was in die jaren ook 
een veel voorkomende opbergplaats. 

In latere jaren verhuisde de 
reserveband, voor een sneller gebruik 
nu kant-en-klaar op een wiel 
gemonteerd, naar de achterkant van 
de wagen. Vaak werd om het 
reservewiel een metalen plaatmantel 
aangebracht voor een betere bescherming van het rubber, zoals te 
zien bij een DKW uit de dertiger 
jaren (afb. 2). 

Toch ging de voorkeur uit naar het 
onderbrengen van het wiel in het 
binnenste van de carrosserie, 
waarvoor allereerst de kofferruimte 
in aanmerking kwam, zoals bij een 
BMW uit 1955 op afbeelding 3. Maar 
ook onder de wagenvloer vond het 
reservewiel - zoals bij een Renault uit 
1961 (afb. 4) - een bergplaats. 

De moderne banden zijn van een 
dusdanig goede kwaliteit, dat het 
gebruik van het reservewiel hoe 
langer hoe minder voorkomt. Het 
verdween in een speciale uitsparing 
onder de bagageruimte, zoals bij de 
Audi 100 (afb. 5) en bij de Volkswagen 
Golf, dus geheel uit het zicht. En 
omdat bandenpech nog maar zo 
weinig voorkomt heeft men het 
moderne reservewiel teruggebracht 
tot een licht hulpreservewiel 
waarmee men, zij het met iets 
verminderde snelheid, toch zijn huis 
of garage kan bereiken. 

Restaurant Delicia 

Kerkstraat 16 Zandvoört 
Tel. 12270 Ons MENU voor zondag a.s. 

Groentesoep 
* 

Varkensfilet 

gevuld met gehakt 

aardappelen met verse groenten 

• 

Us 
* 

Koffie 17,50 ,w^ p.p. 

ELKE DAG 

2e kopje koffie gratis .... 

of 

koffie met gebak 1,80 
3,50 Welke 't ook wordt* wij bieden u 
een zorgeloos 1986, 1983 1988,.., WORDT T 'N SPORTIEF ACCENT? 

Ons sterke nummer, de Peugeot 205, is in al zijn uitvoerin- 
gen jaloersmakend mooi. Van de verrassende 205 XE tot de 
geniale GT1. En 't begint al direct goed, met de sportieve Accent: 
vele extra's waarvoor u niets extra betaalt, 'n Dakspoiler, 'n felle 
rode bies rondom, brede stocHstrips, 'n zwarte dakantenne, full 
cover wielplaten op de onafhankelijk geveerde wielen en in 't 
fluistcrsülle interieur in hoogte verstelbare hoofdsteunen. 

Vanaf f 15.965,-. Leaseprijzen v.a. f 476,30 p.m. 
Bovendien leest u hiernaast meer over 'n bijzonder aantrekkelijk 
financieringsvoorstel. 

WORDT T DE VERVOLMAAKTE? 

Wat goed is kan steeds beter. En dat is aan de Peugeot 305 
duidelijk te merken. Neem nu bijvoorbeeld de nieuwe 1580 cm 3 
benzinemotor uit de 305 GR. Die zet in alle stilte opmerkelijk wat 
kracht op de weg. Terwijl hij net als de andere 305 motoren dat 
onverstoorbaar 20.000 km achter elkaar blijft doen voordaC hij 
weer eens 'n grote onderhoudsbeurt nodig heeft (diesel zelfs 
22.500 km!). 

Deze perfecte motor vindt u ook in 2 uitvoeringen van de 
hiernaast afgebeelde 305 Break. Peugeot 305: comfort, ruimte en 
betrouwbaarheid. Met de keus uit 4-bak, 5 -bak of automaat. 
Benzine of diesel. Break of Sedan. En altijd inclusief 'n uiterst 
economisch karakter. Vanaf f 20.615,-. Breakv.a. f23.870,-. 
Leaseprijzen v.a. f623,40 p.m. Break v.a. f697,88 p.m.. 

WORDT T 'N ONVERWACHTE ONTDEKKING? 

De nieuwe generatie Peugeot 505 is herkenbaar aan z'n 
nieuwe grille, z'n strakkere achterzijde en de vèr doorlopende 
bumpers. Binnenin is de verrassing compleet: 'n nieuw ergono- 
misch vormgegeven dashboard, nieuwe bedieningshandels ach- 
ter het net zo nieuwe stuur, bredere fauteuils en nóg meer been- 
ruimte voor de achterpassagiers. Onder de motorkap de grootste 
ontdekking: een motor die pas na 20.000 km (diesel 2 2.500 km) 
'n grote onderhoudsbeurt nodig heeft 

Een motor die méér presteert voor minder geld; nóg zuini- 
germet brandstof, maar guller met vermogen, 'n "Proefreis" levert 
het bewijs. U bent welkom. Vanaf f 28.700,-. Leaseprijzen 
v.a. f783,93 p.m. Peugeot 205 Accent 
PEU GEOT 205. 
NÜ HA LEN, Z OMER ' 86 BETALEN. 

U heeft twee mogelijkheden: 

1. U betaalt nu 30% van de koopprijs (en dat kan 
bijvoorbeeld door inruil van uw huidige auto). Voor de 
resterende 70% krijgt u een renteloze lening met 'n maxi- 
mum van flO.000,-. 1 Juli 1986 rekent u af. 

2. U betaalt nü 30%. De rest (ook max. flO.000-) 
betaalt u in 36 maanden. LI krijgt daarbij van ons 50% 
rentcreductic: effectieve rente 8,2%. Beide leningen 
onder de gebruikelijke voorwaarden van huurkoopover- 
eenkomst De Peugeot Talbot organisatie neemt de 
rente/ rentereductie voor haar rekening. 

(Dit aanbod geldt nog tot 31 januari 1986.) 'N ZORGELOOS 1986, 1987, 
EN 1988: DE PRO VAN PEUGEOT. Met de Peugeot Reparatie Overeen- 
komst (de PRO) neemt u het zekere voor het 
onzekere: tegen relatief lage kosten bent u na 
de gebruikelijke garantieperiode van twaalf 
maanden nog twee jaar verzekerd tegen 
onverwachte reparatiekosten. 

Want bij gebreken, anders dan door 
normale slijtage, aan vitale mechanische 
en elektrische onderdelen van uw auto, beta- 
len wij uw rekening. Dus als u nü een Peu- 
geot koopt, weet u zéker dat u tot 19 8 9 nooit 
voor onverwachte kosten kermt te staan. U 
kunt in ieder geval minstens 3 jaar of 
100.000 km zorgeloos genieten van uw 
nieuwe Peugeot 

De PRO is een, onderdeel van het 
Peugeot Talbot Zekerheidspakket : stan- 
daard 12 maanden garantie; daarbij gratis 
i3 x PT: kosteloze hulpverlening bij onver- 
hoopte panne, 2 jaar lang, dag-in-dag uit, 
dag-en- nacht. 

Over de preciese voorwaarden ver- 
tellen we u graag meer. I EAS1-I>RIJ/.EN ZIJN EXCL RTW. CATALOGUSPRIJZEN INCL. 1? 1"W. AF1.EVERINGSKOSTEN 205: 1 425,-; 305: 1450,-. VOOR DE 505: 1 475,-. WIJZIGINGEN VOORUEI ÏOUDEN. 
Zandvoört Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345 

PEUGEOT TALBOT: jbifHCUPUdcU OfL <#&}, "~ ■• - "^ ' - — ""- *™~^- •" ~" " """ ' """ -" ^^ N — ' ! ! ^* PEUGEOT WERELDKAMPIOEN RALLY'S 1985 


VEEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 JANUARI 1986 ADVERTENTIE 
SCHOOUNFORMATIE 1986 

12 JANUARI EN 

'S FEBRUARI ' 

f)' WEEKMEDIA/TOP 8 + I 

r A JANUARI 
/,.' HET PAROOL 

rOOR INFORMATIE EN 

IDVERTENTIE- 

IESERVERINGEN 

IEL WEEKMEDIA AALSMEER 

MN ACKER 

'EL 02977-284 1 1 Geflatteerde 
lederlaag Rinko 

ZANDVOORT - In het zaal- 
oetbalgebeuren leed Rinko een 
eflatteerde 7-4 nederlaag tegen 
^ankhaar. Rinko trad zonder een 
ioelverdediger aan waardoor 
eldspeler Piet Keur het doel 
noest zien schoon te houden. 

De Zandvoorters begonnen goed en 
agen schoten van Frans Post en 
'eun Vastenhouw gestopt. Lankhaar 
-of eenmaal de paal maar even later 
joorden de gasten toch snel tweemaal 
entereen, 0-2. Rinko zocht nog meer 
e aanval op en dat resulteerde in een 
oelpunt van Teun Vastenhouw. Deze 
ansluit-treffer gaf Rinko weer moed 
ïaar door het zeer aanvallende spel 
•erd de defensie enigszins verwaar- 
>osd en met snelle uitvallen scoorde 
jankhaar 1-3 en 1-4. 

Het zag er in de tweede helft somber 
it voor Rinko, toen Lankhaar in de 
ierde minuut de stand op 1-5 bracht. 
)e badgasten bleven echter alles uit 
e kast halen en kwamen toch knap 
srug. De actieve Frans Post zorgde 
oor 2-5 en 3-5 en Teun Vastenhouw 
tet zich ook niet onbetuigd, 4-5. Met 
ïog tien minuten was er nog van alles 
nogelijk en Rinko verhoogde druk op 
iet doei van Lankhaar. Het alles of 
[iets offensief leverde echter niet het 
ewenste resultaat op en in de slotmi- 
ïuten counterde Lankhaar zich naar 
en te ruime 4-7 overwinning. Benauwde 
winst 
dames ZVM-handballers overklassen 
Tornado in tweede gedeelte ZANDVOORT - Na een pauze 
van enige weken hebben de hand- 
balteams van ZVM de draad weer 
opgepakt en daarbij wonnen zo- 
wel de dames als de heren. De da- 
mes speelden een stroeve partij te- 
gen ADO'20 2 maar waren toch 
net iets sterker en zegevierden 
met 12-10. De ZVM heren hadden 
een zeer zwakke eerste helft en 
sloten die af met een 6-8 achter- 
stand. De tweede helft vergoedde 
echter zeer veel en met bijzonder 
aantrekkelijk handbal werd Tor- 
nado kansloos weggespeeld naar 
een 19-11 nederlaag. 

De opening van de ZVM heren was 
goed en Hans Mol kon al snel 1-0 laten 
aantekenen. Doch na deze treffer lie- 
ten de Zandvoorters het er lelijk bij 
zitten en kon Tornado vele malen de 
defensie uitspelen. Tornado nam een 
1-3 voorsprong en de twee doelpunten 
verschil bleven de eerste helft gehand- 
haafd. Verdedigend moest ZVM nogal 
eens aan de noodrem trekken en dat 
leverde Tornado vier strafworpen op, 
die alle benut werden. In de slotfase 
van de eerste helft moest ZVM met een 
man minder verder en de 5-8 achter- 
stand leek groter te worden. Toen be- 
ten de Zandvoorters zich wel vast in de 
tegenpartij en net voor het rustsig- 
naal kon Djurre Boukes de stand op 6- 
8 bepalen. 

Coach Herman Koper had in de rust 
de zaken duidelijk op een rij gezet en 
ZVM kwam als herboren in het' veld. 
Vooral Wim Brugman had er zin in en 
met enige zeer fraaie doelpunten werd 
het al snel 9-9. De Zandvoortse verde- 
diging met Hans Mol en Dirk Berk- 
hout aan het hoofd sloot nu wel goed 
en Tornado kon niet meer gevaarlijk 
worden. ZVM had geen enkel pro- 
bleem meer en bouwde een riante 
voorsprong op, die zou eindigen in een 
19-11 overwinning. 

De ZVM coach Herman Koper was 
zeer content met deze overwinning. 
,,In de rust hebben we elkaar eens diep 
in de ogen gekeken en we hebben ge- 
steld dat de verdediging dicht moest 
zitten tegen deze beweeglijke ploeg. 
Tornado had echter te veel kruit ver- 
schoten in het eerste gedeelte en bij 
ZVM ging het toen prima lopen. We 
moeten geloof hebben in eigen kunnen 
en dan lukt het wel. In de tweede helft 
heb ik aanvallen gezien, dan zeg ik „zo 
behoort handbal gespeeld te worden". 
Dit jaar moeten we weer leren te hand- 
ballen en denken het is een fijne sport. 
Ook al heb je verloren en je hebt een Voorselectie Camel Trophy ZANDVOORT -Op zondag 12 janu- 
iri worden vijftig kandidaten voor 
ieelname aan de Camel Trophy 1986 
litvoerig getest tijdens een regionale 
oorselectie op het Circuit. De deelne- 
ners aan deze voorronde zijn afkom- 
tig uit de provincies Noord-Holland, 
Jtrecht en Flevoland. 

Ruim 24.000 avontuurlijk ingestelde 
Jederlanders hebben zich in de afge- 
Dpen drie maanden ingeschreven 
oor de Camel Trophy, die in maart 
an het volgend jaar in Australië 
;ordt verreden. Uit die inschrijvings- 
ormulieren heeft de selectiecommis- 
ie inmiddels een keuze gemaakt van 
:00 mannen en vrouwen. Zij allen be- 
chikken over de juiste kwaliteiten om 
tan een dergelijke tocht te beginnen. 

Voor liet zover is, zullen zij zich eerst 
noeten bewijzen. En dat gebeurt tij- 
lens de vier regionale voorselecties in de eerste weken van januari. De kan- 
didaten worden dan getest op hun 
autotechnische kennis, mentale in- 
stelling, gevoel voor teamgeest en ui- 
teraard rijvaardigheid. Dat alles 
wordt kritisch gadegeslagen en beoor- 
deeld dooreen deskundige jury, waar- 
in onder andere ex-deelnemers aan de 
Camel Trophy zitting hebben. 

De overige regionale voorselecties, 
waaraan telkens vijftig kandidaten 
deelnemen, worden gehouden in Assen 
(4 januari), Valkenswaard (5 januari) 
en Rotterdam (11 januari). Deze regio- 
nale voorselecties leveren twintig kan- 
didaten op voor de grote nationale 
selectie op 19 januari op het Euro-Cir- 
cuit in Valkenswaard. Daarna volgt 
de finale selectie waar het team wordt 
samengesteld dat ons land in de Camel 
Trophy gaat vertegenwoordigen. De 
voorselectie begint om 10.00 uur. 
fijdens de Camel Trophy worden zo'n tweehonderd beken doorkruist. Goede partij Rinko ZANDVOORT - Een zonder 
Frans Post en Teun Vastenhouw 
aantredend Rinko heeft tegen 
topploeg Sekura zeer goed partij 
gegeven en leek op een verdienste- 
lijk resultaat af te stevenen. In de 
tweede helft zat het echter wat 
tegen en kon Sekura een 3-1 over- 
winning pakken. 

Rinko speelde een behoudende par- 
tij zaalvoetbal waardoor Sekura de 
aanval kon opzoeken. De Zandvoor- 
ters maakten geen haast en speelden 
de bal goed rond. Bovendien werden de 
spelers van Sekura verrast met een 
korte dekking en veel gevaar was er 
niet. Als dat er wel kwam dan stond 
Addy Ottho als vanouds zijn doel te 
verdedigen. Rinko moest het hebben 
van snelle counters en die waren erg (Postzegelnieuws 

HA ART, FM - Op vrijdag 10 januari 
|irganiseert de postzegelvereniging 
i.V. Philatelica, afdeling Haarlem- 
JSchalkwijk een bijeenkomst. Deze 
jvordt gehouden in het Wijkcentrum, 
Jtostenrijklaan 58, te Haarlem. 

Tijdens deze avond, die om 20.00 uur 
liegint, wordt een veiling gehouden. 
Ifevens bestaat de mogelijkheid voor 
liet ruilen van zegels. Belangstellen- 
den zijn van harte welkom. gevaarlijk. Zo knalde Simon Molenaar 
"tegen de doelman op en schoot Bart 
Botschuyver op de doelpaal. Rinko 
zou toch verrassend de leiding nemen 
toen Edgar Schrader zich vrij speelde 
en de bal door gaf aan Bart Botschuy- 
ver die niet faalde, 1-0. Bijna had die 
zelfde speler voor 2-0 gezorgd maar de 
bal ging rakelings naast. 

De gevaarlijke Bart Botschuyver 
leek toch op weg naar het tweede doel- 
punt maar werd vastgehouden door de 
doelman. Het spel ging echter door en 
de daardoor ontstane snelle aanval 
van Sekura betekende 1-1. 

De tweede helft gaf een zelfde spel- 
beeld te zien. Rinko wat verdedigend 
en Sekura dat probeerde de defensie 
open te breken. Dat lukte enige keren 
en daarbij had Addy Ottho geluk dat 
een knal tegen de paal belandde. Na 
tien minuten kwam Rinko toch op 
achterstand toen een snel genomen 
vrije trap in de bovenhoek verdween. 
1-2. Nu moest Rinko meer risico ne- 
men en kreeg Sekura meer ruimte. 

Dat betekende 1-3 en de strijd leek 
gestreden. De Zandvoorters gaven het 
echter niet op en hadden pech met een 
inzet van Simon Molenaar op de paal 
en één van Piet Keur die net naast 
verdween. Het bleef 1-3. hetgeen ge- 
zien het vertoonde spel ongelukkig ge- 
noemd kan worden. 
De gevaarlijk Wim Brugman wordt hardhandig gevloerd. lekkere pot gespeeld dan ben je goed 
bezig. De spelvreugde is erg belangrijk 
en in de tweede helft heb ik dat weer 
gezien." 

Scores ZVM: Wim Brugman 6. 
Djurre Boukes 5, Joost Berkhout 1. 
Dirk Berkhout 1. Joop Boukes 1, Henk 
Laurier 1. Hans Mol 2. Jos Dekker 2. 

Dames 

Met het vrij laag geplaatste ADO'20 
had ZVM meer moeite dan eigenlijk 
nodig was geweest. De Zandvoortse da- 
mes speelden bij vlagen goed handbal 
maar er waren te lange fases dat het 
geheel niet lukte. Dan was er veel bal- 
verlies en kon ADO'20 de schade be- 
perkt houden. In de beginfase was het 
ADO dat een 2-0 voorsprong nam alvo- 
rens Anja van de Koekelt na een fraaie 
aanval tegen kon scoren. 1-2. AVM ging op jacht naar de gelijkmaker 
maar door een schot op de doelpaal en 
enige onzuivere schoten bleef die ach- 
terwege. In plaats van 2-2 werd het via 
een snelle break out zelfs 1-3. Aanval- 
lend werd bij ZVM nogal eens het tem- 
po geremd door te veel loopfouten. 

De laatste vijf minuten van de eerste 
helft speelde ZVM echter zo als het 
kan en Elly Bol zorgde met twee tref- 
fers voor de 3-3 stand. ZVM ging door 
en kreeg grip op de strijd. Door doel- 
punten van Annie Trouw en Anja v.d. 
Koekelt werd de eerste helft afgesloten 
met een 5-3 voorsprong. 

De tweede helft was meer spannend 
dan fraai en ZVM kon de twee doel- 
punten voorsprong vasthouden. ZVM 
toonde wel goede wil maar het liep niet 
erg. De score kon niet worden uitge- 
bouwd en daardoor bleef ADO uitzicht Foto: HARRY OPHEIKENS 

houden op een goed resultaat. De.goe- 
de periode van ZVM kwam ook nu in 
het laatste gedeelte en via de snelle 
Janneke de Reus kon de 12-10 zege 
worden veilig gesteld. 

Coach Geert Dijkstra zag toch nog 
wel positieve punten. „Er is goed ge- 
knokt, en de zege dat zijn toch wel de 
positieve punten van deze partij. 
Handbaltechnisch was het wat min- 
der, al zaten er toch wel leuke aanval- 
len tussen. Over de gehele linie gespro- 
ken kan het beter. Verdedigend stapte 
we zwak uit waardoor de linkshandige 
speelster van ADO veel konden scoren, 
maar er waren momenten bij dat het 
wel ging. 

Scores ZVM: Janneke de Reus 4, 
Anja van de Koekelt 3. Elly Bol 2, Riny 
Cappel 1, Truus Hofstra 1, Annie 
Trouw 1. Uitslag trekking loterij 
kerstoomverbranding 

ZANDVOORT - Door de dienst Publieke Werken zijn aan iedereen, die kerstbo- 
men bracht voor de verbranding op vrijdag 3 januari, loten verstrekt. De 
trekking van deze loterij heeft inmiddels plaatsgevonden. 

De prijzen kunnen tegen inlevering van de winnende loten worden afgehaald 
op het kantoor van Publieke Werken, Raadhuisplein 4, afdeling Inlichtingen 
vanaf heden van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.45 tot 16.30 uur. 

De uitslag is als volgt: 

Ie prijs V.V.V.-bon van / 40,- op lotnummer blauw 298 

2e prijs V.V.V.-bon van ƒ 30,- op lotnummer roze 540 

3e prijs V.V.V.-bon van /20.- op lotnummer wit 1633 

WIT 

1402 

1403 

1440 

1455 

120 

1470 

1488 

1512 

261 

292 

301 

1612 
1617 
1657 
1729 
1753 
1776 

Eerste kwartaal K.N.Z.H.R.M. GEEL 
BLAUW 
303 


12 


304 


19 


349 


40 


321 


18 


368 


42 


325 


104 


430 


43 


371 


106 


460 


48 
351 


668 


1474 


382 
756 


49 


387 


121 
757 


50 


528 


139 


767 


55 


529 


227 
947 


1514 


903 


433 


053 
904 


1523 


960 
913 


459 
1542 


926 


503 
103 


936 


135 


960 


302 
168 


961 


334 
178 


963 


338 
196 


970 


341 

ROSÉ 
304 


733 


324 


734 


338 


830 


341 


885 
889 


373 
394 
396 
57 
86 
87 
517 
522 
572 
643 

ZANDVOORT - In overleg met de 
schipper J. van der Ploeg en de wip- 
percommandant H. M. Sol heeft de 
Koninklijke Noord- en Zuid-Holland- 
sche Redding-maatschappij de vol- 
gende activiteiten gepland voor het 
eerste kwartaal van 1986: 

Zaterdag, 18 januari 

Oefening met de Dr. Ir. S. L. Louwes. 
Vertrek van het boothuis om 9.00 uur. 

Zaterdag, 1 februari 

Oefening met het Wippertoestel. 
Vertrek van het boothuis om 9.00 uur. 

Zaterdag, 15 februari 

Oeiening met de Dr. Ir. S. L. Louwes. 
Vertrek van het boothuis om 8.00 uur. Maandag, 3 maart 

Oefening met het Wippertoestel. 
Vertrek van liet boothuis om 21.00 
uur. 

Maandag, 10 maart 

Oefening met het Wippertoestel. 
Vertrek van het boothuis om 20.00 
uur. 

Maandag, 17 maart 

Oefening met de dr. ir. S. L. Louwes. 
Vertrek van het boothuis om 20.00 
uur. 

Maandag, 7 april 

Bijeenkomst in het boothuis om 
20.00 uur. Jong Haarlem Vooruit geeft 
cursussen in 't Stekkie ZANDVOORT - Aan JHVU, 
„Jong Haarlem Vooruit" is door 
de gemeente Zandvoort gevraagd 
om samen met 't Stekkie een aan- 
tal cursussen in Zandvoort te 
gaan verzorgen. 

Tot nu toe werden de cursussen 
uitsluitend in Haarlem gegeven 
en naar rato van het aantal deel- 
nemers uit Zandvoort door de ge- 
meente Zandvoort gesubsidieerd. 
Aangezien er steeds meer Zand- 
voorters aan de cursussen deelne- 
men, heeft men besloten een deel 
van de lessen in Zandvoort te ge- 
ven. 

Er is samen gezocht naar een 
aantal cursussen om mee te be- 
ginnen. In de week van 27 januari 
starten, bij voldoende belangstel- 
ling, de volgende cursussen in 't 
Stekkie: 

Breien 

In deze cursus wordt de techniek 
breien uitvoerig behandeld. Aandacht 
wordt besteed aan materiaal- en 
kleurgebruik en het lezen van breipa- 
tronen. Gevorderden leren het ont- 
werpen van een trui en het uitvoeren 
ervan. 

Meenemen: ordner, teken- en ruit- 
papier A4-formaat. potlood, lineaal. 
centimeter, breinaalden en wol. Cur- 
susduur 12 lessen. Cursusgeld I 100.-. 
Cursusnr. 633 vrijdagochtend van 
09.15-11.45 uur. docente mevrouw J. E. 
M. Keizer. 

Chinees Tekenen 
(met staafjesinkt) 

Belangstelling voor Oosterse 
Kunst? Penseeltekenen met staafjes- 
inkt (zwart-wit schilderen) weerspie- 
gelt de filosofie van het Oosten. Bij 
deze methode wordt het resultaat ï.p.v. 
met kleureffecten bereikt door een- 
voudige penseelstreken. De onderwer- 
pen zijn: bomen, rotsen, landschappen 
en bloemen. Degenen, die reeds een of 
meer cursussen volgden, worden ver- 
zocht in te schrijven voor de cursus op 
donderdagmiddag. Cursusduur 12 les- 
sen. Cursusgeld / 100.-. De materiaal- 
kosten (plm. f 35.-) zijn niet bij het 
lesgeld inbegrepen. Cursusnr. 628 
maandagmiddag van 13.30-16.00 uur. 
docente mevrouw D. M. Chang. 

Origami 

(papier vouwen op z'n 

Japans) 

Weleens een papieren vliegtuigje ge- 
vouwen? Of een muts van een krant? 
Dan is men bezig geweest met de eeu- 
wenoude Japanse kunstvorm origami 
oftewel papier vouwen. Dat vliegtuigje 
en die muts zijn de simpelste origami- 
modellen. 

Origami is geen fröbelen, al beleven 
(jonge) kinderen er ook veel plezier 
aan. De cursus, die gegeven wordt 
door een bevoegde docent van de Ori- gami Sociëteit Nederland (OSN), die 
de cursist snel binnenvoeren in de 
wonderbaarlijke wereld van origami, 
waarin dieren, bloemen, decoraties, 
mensfiguren, abstracte modellen, kin- 
derspeelgoed, ja zelfs raketten en 
ruimtevaarders geschapen worden uit 
éen velletje vierkant papier. Alleen een 
pincetje en een klein schaartje mee 
nemen. De cursusleider verkoopt tij- 
dens de eerste les een perfect uitge- 
voerd cursusboek (kosten 18 gulden) 
en echt Japans vouwpapier. Origami 
is in zijn uitersten een ingenieuze 
kunstvorm, maar men hoeft geen vir- 
tuoos te zijn om zeer fraaie modellen te 
vervaardigen. De cursus is geschikt 
voor iedereen, die zijn creativiteit uit 
wil leven op dat gewone stukje papier 
waarmee elk vouwa vontuur begint. 

Cursusduur 6 lessen. Cursusgeld 
/ 45,-. Kosten syllabus plm. / 18.-. Cur- 
susnr. 640 woensdagochtend van 
09.30-11.30 uur, woensdagavond van 
20.00-22.00 uur, 641 docente Bibi van 
Eeden. 

Frans voor beginners 

Een elementaire cursus Frans be- 
stemd voor diegenen, die nog nooit in 
deze taal les hebben gehad. Naast de 
aandacht die aan grammatica, woor- 
den leren en vertalen wordt besteed, 
ligt de nadruk vooral op het spreken 
en verstaan, zodat u zich aan het einde 
van de cursus weet te redden op va- 
kantie, op de camping en in restau- 
rants en winkels. Cursusduur 12 les- 
sen. Cursusgeld f 70,-. 

Cursusnr. 632 donderdagavond van 
19.45-21.15 uur. docente Swen Hart- 
nians. 

Koken voor jongeren 

Om nu eens een keer niet thuis te 
eten. maar zélf voor een goedkope, 
makkelijke en vooral lekkere maaltijd 
te zorgen' Deze cursus is speciaal be- 
stemd vooi jongeren tussen de 12 en 16 
jaar. Per keer worden de gebruikte in- 
grediënten per persoon afgerekend en 
de plannen voor de volgende les ont- 
vouwd. Aan het eind van iedere les 
wordt er gezamenlijk gegeten. De re- 
cepten krijgt men mee. Op de eerste les 
meenemen: 1 theedoek en 2 pannelap- 
pen. Cursusduur 6 lessen. Cursusgeld 
/ 60.-. 

Cursusnr. 607 donderdagmiddag 
van 17.00-19.30 uur. docente Swen 
Hartmans. 

SPAANS 

In deze cursus voor beginners zullen 
de eerste beginselen van de Spaanse 
grammatica worden behandeld, maar 
het accent zal komen te liggen op het 
spreken en het verstaan, zodat u aan 
het eind van de cursus eenvoudige zin- 
netjes zult kunnen vormen. Cursus- 
duur 12 lessen. Cursusgeld ƒ 70.-. Cur- 
susnr. 631 donderdagochtend van 
09.30-11.00 uur. docente Melanie La- 
sance 

Stofversieren 

Houdt men van handwerken, maar 
is men nooit veel verder gekomen dan dat wat men op school leerde of heeft 
men al vaker naald en draad gehan- 
teerd? 

Op deze cursus zijn beide groepen op 
z'n plaats. We willen de cursist in aan- 
raking brengen met diverse technie- 
ken of de kennis die men daar al van 
heeft uitdiepen en de weg wijzen er 
zelfstandig verder mee te komen. 

In deze 12 lessen: 

1 Versierend bandopnaaien - spelen 
met randjes, bandjes en steken. 

2 Open naaien, een techniek die 
veelal bekend is van school, maar nu 
verder uitgewerkt wordt en daaruit 
voortkomend. 

3 Tenerife of „Zonnekant" maken. 
Deze techniek, die hier niet zo bekend 
is. is een logische voortzetting van 
open naaiwerk. 

Van al deze technieken wordt in de 
les een klein werkstukje gemaakt. 

Op de eerste les mee nemen: naaige- 
rei. borduurnaalden mét en zonder 
punt, rijggaren, kleurtjes borduurzij- de, ruitjesschrift en potlood. Cursus- 
duur 12 lessen. Cursusgeld f 100,-. 
Cursusnr." 604 donderdagmiddag van 
13.30-16.00. uur, 605 donderdagavond 
van 19.30-22.00 uur, docente Maja van 
Deene. 

Leren tekenen 

Iedereen zit weleens onder een tele- 
foongesprek of tijdens een vergadering 
een agenda of blocnote vol te kladde- 
ren. Dit kladderen gaan we bewuster 
maken, zodat het tekenen wordt. 

Na de twaalfde les heeft de cursist 
een mooie tekenrol vol met tekenin- 
gen, die men bijvoorbeeld kan gebrui- 
ken voor wenskaarten, voor een ont- 
werp van wand- of weefkleed, voor 
ontwerpen van sieraden of het versie- 
ren van keramiek. 

Op de eerste les meenemen: 3 vilt- 
stiften (1 Oneliner, 1 gewone dikte en 1 
dikke), 4 wasknijpers en ƒ 2,- voor een 
rol tekenpapier. Cursusduur 12 lessen. 
Cursusgeld ƒ 100,-. Cursusnr. 636 vrij- 
dagmiddag van 13.30-16.00 uur. docen- 
te Colette Metz. Aanmelding Aanmeldformulieren treft men aan 
in het programmaboekje van JHVU. 
Deze boekjes zijn gratis verkrijgbaar 
bij de balie van het raadhuis, de biblio- 
theek en Wijkcentrum 't Stekkie. Men 
kan ook terecht bij het kantoor van 
JHVU, Kamperstraat 37. Haarlem, 
tel. 17113 of 17612. Vervolg cursussen 

In de loop van januari start weer een 
naaicursus van 't Stekkie zelf onder 
leiding van Mevr. Ovaa. De cursus 
wordt gehouden op vrijdagavond van 
17.00 tot 19.30 uur. Het cursusgeld 
voor 12 lessen bedraagt / 75.—. 

Op de doorlopende cursus tekenen 
en/of schilderen is weer voor een aan- 
tal cursisten plaats. Men kan er op 
elke maandagavond tussen 20.00 en 
22.00 uur vrijblijvend een kijkje ne- 
men. Het lesgeld bedraagt ƒ 15.— per 
maand. Cursusleider is Hans van Pelt. 

AANMELDING bij 't Stekkie of on- 
der tel. 17113/17612. 

Disco's 

De maandelijkse disco's worden in 
januari gehouden op: 

kinderdisco 8-12 jaar vrijdagavond 
10 januari 19.00 tot 21.00 uur 

tienerdisco 12-16 jaar vrijdagavond 
24 januari 20.00 tot 23.00 uur 

Men is reeds bezig met het 
voorjaarsprogramma. In ieder geval 
komt er op veelvuldig verzoek een 
nieuwe cursus BROODDEEG en start 
de cursus POPPENMAKEN. 

Het bestuur van 't Stekkie nodigt 
iedereen uit. die een andere cursus of 
activiteit wil organiseren en staat 
open voor suggesties. Bij twintigjarige Sporting Club 
Zandvoort recreatiesport het doel ZANDVOORT - Stelde Dirk 
v.d. Nulft tijdens de viering van 
het derde lustrum in 1981 dat vol 
goede moed aan de volgende perio- 
de begonnen zou worden, in de af- 
gelopen jaren is gebleken dat die 
goede moed er altijd was en nog 
wel zal blijven bestaan de komen- 
de jaren. Daarvoor leeft de twin- 
tigjarige badmintonvereniging 
Sporting Club Zandvoort te veel. 
De voorzitter Dirk v.d. Nulft kijkt 
dan ook met genoegen terug op 
deze tijd en het is overduidelijk 
gebleken dat het recreatieve bad- 
mintonnen in een behoefte heeft 
en blijft voorzien. Een „recreatief" 
dat hoog in het vaandel staat van 
de Sporting Club Zandvoort. Een terugblik op twintig jaar Spor- 
ting Club Zandvoort toont dat er heel 
wat afgespeeld heeft in deze club. Vele 
activiteiten hebben vele verenigingen 
het licht doen zien. Zo is door de im- 
puls van de Sporting Club in 1966 ont- 
staan, natuurlijk het badminton, 
maar ook volleybal, basketball en zaal- 
voetbal. Later heeft Sporting het pres- 
tatieve afgestoten en zijn de vereni- 
gingen een zelfstandig leven gaan lei- 
den en doen dat uitstekend. 

Ook grote evenementen ontplooide 
de vereniging van Dirk v.d. Nulft. Zo- 
als de NCRV zeskamp, die behalve de 
deelnemers, duizenden Zandvoorters 
plezier verschafte voor de beeldbuis. De circuitloop die eveneens duizenden 
deelnemers trok. Een activerend aan- 
deel had Sportmg verder in de oprich- 
ting van de Sportraad, de sporthal, het 
zwembad en liet hippodrome. waaruit 
ontstaan de nu nog elk jaar succesvol- 
le week van het paard. 

V. d. Nulft stelt: „Hoogtepunten wa- 
ren er onder meer door de organisatie 
van de badminton-interland Neder- 
land-Schotland en ook het veteranen 
volleybal is toen van de grond geko- 
men. Jaren hebben we het grote zaal- 
voetbaltoernooi georganiseerd, wat nu 
floreert onder Zandvoortmeeuwen. 
Toch wel activiteiten waar we een 
beetje trots op mogen zijn." 
Dirk v.d. Nulft Van al die bedrijvigheid bij de Spor- 
ting Club is het badminton het be- 
langrijkste onderdeel van de vereni- 
ging geweest, en op dit moment zijn 
zo'n honderdvijfentwintig trouwe le- 
den volop bezig met een recreatieve 
onderlinge competitie. „Ons streven 
was altijd het laten bewegen van de 
inoividu in een ontspannen sfeer. Het 
blijkt dat onze doelstelling het recrea- 
tieve sporten zeer aanslaat, daar ze- 
ventig procent van de leden al meer 
dan tien jaar lid zijn. We hebben trou- 
wens zeven leden die vanaf de oprich- 
ting lid zijn en die mogen wel genoemd 
worden. Dat zijn Elly Keizer. Jan Kei- 
zer. Tmy v.d. Nulft, Maaike Leijen- 
horst. Marja Stobbelaar. Rob Drose en 
Wim van Duijn. En natuurlijk gaan 
we door met het badmintonnen. Niet 
alleen spelen we in onderling competi- 
tieverband maar ook is ons jaarlijkse 
toernooi in december altijd een zeer 
gezellige dag. Uit de badmintonners 
stellen we jaarlijks een zaalvoetbal- 
team samen dat dan met ZVM. de jon- 
gens van de beurs en luchtmacht een 
gezelligheidstoernooi houdt. Zo zie je 
we blijven volop actief bezig en blijven 
er zin in houden," aldus V. d. Nulft. 

Het twintigjarig bestaan van de 
Sporting Club zal met ongemerkt 
voorbij gaan, daar zijn de badminton- 
ners te goede feestvierders voor. Zater- 
dagavond 11 januari wordt er in Hotel 
Bouwes een groot feest georganiseerd 
met levende muziek. Voor dit feest zijn 
de leden en oud-leden uitgenodigd en 
volgens de praeses van de vereniging 
wordt het een grootse gebeurtenis. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 JANUARI 1986 WAT IK ZOCHT OP DE grote krocht 

Eveline Bunt (25), verkoopster, Born 

"Ik was zo blij dat ik m'n 
contactlens-specialist 
wel om de hals kon 
vallen." 

I. Vanaf m'n achtste jaar heb ik brillen 
? gedragen. De ene na de andere. Hoeveel 

glazen er gesneuveld zijn . . . 
Ik zou 't echt niet meer weten, 'n Jaar 
geleden was 't weer mis. 
Waarom probeer je niet eens een keer 
contactlenzen, stelde m'n contactlens-specialist 
voor. 
TITMUS lenzen. Die zijn zó zacht, dat je ze gewoon 
niet voelt. 
Goed, zei ik, ik wil de proef wel 'ns nemen. Ik paste ze. 
En het volgende moment kon ik de 
contactlens-specialist wel zoenen. 

' Helemaal 't einde vond ik die lenzen. Meteen al. En 
■^nog steeds. 

Alles doe ik ermee. Tot zwemmen toe. ZandvOOrtS KontaktlenS Centrum (afdeling van Slinger Optiek) 

A. G. J. S\\t\QQT Gedipl. optometrist - Kontaktlensspecialist A.N.V.C. 
Grote Krocht 20A - 2042 LW ZANDVOORT - Tel. 02507-14395 
GROTE KROCHT 7, NAAST A.H. AART VEER 

Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404 groenten en fruit VRIJDAG - ZATERDAG prachtig mooi 

HAMLOF héél pond 1,75 hand- en moes- 

GOUDREINETTEN 3 pond 2,25 NAVELS 
6 voor 2,50 Uit onze keuken 

STROGANOFF heerlijk op vlees of op toast, 
250 gram 2,50 Denk aan de vogels! 

vetbollen - 
pinda's en 
strooivoer 

Ook hebben wij 
voedertafels Dierenspeciaalzaak 

WEZENBEEK 

Grote Krocht 28, Zandvoort n: Altijd snel en 
schoner! 

st °Pparat |e J voor het 

,ivV adre y 'chemisch, 
<L_^^reinigen van 

al uw kleding en gordijnen, 
vloerkleden, dekens, slaap- 
zakken 

m «tomerij/dry claanlng ^ ^ 

Azeanette 

Zandvoort: Grote Krocht 21 

Heemstede: Zandvoortselaan 69 

■Bloemandaal: Bloemendaalseweg 23 ^ 

Haarlem: Jan Gijzenkade 163 

Grote sortering 
prachtige 
planten en 
bloemen erica GROTE KROCHT 24 
- ZANDVOORT SAUNA-SPORÏCEfyïER WIM BUCHEL 

A. J. v. d. Moolenstraat 47, tel. 15829 

GEZOND EN FIT DE WINTER DOOR!! 

Bezoek nu onze geheel gerenoveerde 
SAUNA 

ZEKER EEN BEZOEK WAARD" 

Speciale januan-aanbieding ƒ10,- 

Zonnebanken en 
Hemels-aanbieding ƒ 7,- 

Openingstijden 

Zon gehele week, ook de weekends 

Openingstijden Sauna 

Dames woensdagavond v.a. 19.00 uur 
donderdagmorgen 8.30 uur 

Heren donderdagavond v.a. 19.00 uur 
zondagmorgen 8.30 uur 

Echtparen 

dinsdagavond v.a. 19.00 uur 

Gemengd en alleenstaanden 
vrijdagavond v.a. 19.00 uur 
HALVE PÜ8JZEN r<io h t moei tomei move 

zonJyoort 

haltestraat 18 - 2042 lm zandvoort 
telefoon 02507-17878 WINTERSPORTEN IN WESTENDORF (Oostenrijk) 
MET HET PAROOL/WEEKMEDIA 10 dagen uit en thuis 

Voor een enigszins vergelijkbare reis 
betaalt u al gauw ƒ 475,- 
Tegen inlevering van onderstaande 
bon betaalt u als lezer van 395, Het Parool/Weekmedia 
slechts 

Speciaal voor lezers van Het Parool en 
de nieuws- en huis-aan-huisbladen van 
Weekmedia verzorgt D-reizen in sa- 
menwerking met PC-reizen een 
1 0-daagse wintersportreis naar het 
bekende WESTENDORF in Oosten- 
rijk. 

U vertrekt vanuit Nederland* met een 
luxe touringcar voorzien van bar, toilet 
en video naar het prachtige skigebied 
van WESTENDORF. 
Zowel voor skiërs als voor langlaufers zijn er uitstekende mogelijkheden. 
Voor de skiërs zijn er maar liefst 12 
skiliften. 

Langlaufers hebben de beschikking 
over 35 km loipen door een prachtig 
natuurgebied. WESTENDORF heeft 
een windbeschutte zonnige ligging, 
dus overal vindt u heerlijke zonneter- 
rassen. 

Verder kunt u in WESTENDORF rode- 
len, schaatsen, kegelen en curling spe- 
len. 

Ook kunt u arresleetochten maken. 
Voor wandelaars zijn er mooie wan- 
delroutes naar onder meer HOPF- 
GARTEN en KIRCHBERG. 

U vindt in WESTENDORF volop 
,,après-ski", oergezellige stuben, kon- 
ditoreien, knusse cafeetjes en disco- 
theken. Liefhebber van de sauna? Ook dat kan 
in WESTENDORF! 

DE REIS ^ 

U vertrekt op)r\10 of 17 januari 1986 
per luxe touringcar. Tien dagen uit en 
thuis met verblijf in het gezellige pen- 
sion INGEBORG, gelegen bij skiweide' 
en liften, op ongeveer 400 meter van ' 
het centrum. 

U logeert in een prima tweepersoons- 
kamer met bad of douche, toilet en bal- 
kon op basis van logies en ontbijt. 

De eigenaar van pension INGEBORG 
is tevens skileraar. 

U boekt op basis van minimaal 2 per- 
sonen. * OPSTAPPLAATSEN: 

Amsterdam/Den Bosch/Eindhoven/Den Haag/ 
Heerlen/Leiden/Rotterdam en Utrecht. Adressen PC-reizen Wibautstraat 131 Tel.- 020-5626265. Rokin 110 Tel. 020-5622382. 
/ VAKMTIEVOOfUWWIHKELS 

AMSTERDAM: 

Bilderdijkstraat 136 

(West] tel. (020) 18.05.05 

Linnaeusstraat 227 

(Oost) tel. (020) 65.48.40 

Motorkade 10 (Noord) 

(bij Dirk v.d. Broek) (020I 36.00.54 

Van Woustraat 207 

(Zuid) tel. (020) 62.77.08 

Tussenmeer 1 (Osdorp) 

(bij Dirk v.d. Broek] .. tel.(020)19.88.22 

Plein 40/45 nr. 1 1 

(Slotermeer](t.o. Kwantum] (020] 13.89.49 BEVERWIJK: 

Breestraat 37 tel. 102510) 1.18.18 

BOLNES: 

Vechtstraat la 

(bij Bas v.d. Heijden) . tel. (01804) 1.32.07 

BREDA: 

Van Coothplein 14 tel. (076) 14.11 .04 

BUSSUM: 

Huizerweg 9.,. tel. (02159) 1.34.00 

DEN HAAG\ 

Laan van McSrdervoort 443 

(bij de Fahrenheitstr.) . . tel. (070) 46.40.00 

EINDHOVEN: 

18 Septemberplein 22 

(naast V.V.V.) tel. (0401 43.12.90 

HAARLEM: 

Grote Houtstraat 156 . tel. (023) 31.20.53 

Gen. Cronjéstraat 54 . tel, (023) 26.38.69 HEERHUGOWAARD: 

Winkelcentrum Middenwaard 43 

(bij Vlaar supermarkt) tel. (02207) 1.67.98 

HILVERSUM: 

Groest 107 , winkelcentrum 'Hilvertshof' 

(t.o. bushalte) tel. (035) 4.20.20 

HOOFDDORP: 

Tuinweg3(Dirkson] . tel. (02503) 1.12.36 

KATWJJK AAN ZEE: 

Vi5serijkade2(Digros) tel. (01718) 1.69.92 

LEIDEN: 

LangeGracht3|Digros) tel. (071) 21.69.33 

PAPENDRECHT: 

Brederodeplein6 tel. (078) 41.01.00 

ROTTERDAM: 

Hoogstraat 142 IC) . . . tel. (010) 11.87.94 

Groene Hilledijk 164 (Zuid) 

(bij Bas v.d. Heijden) . . tel. (010) 32.78.99 SPIJKENISSE: 

Zomerakker 99. Winkelcentrum 

'De Akkerhof' tel. (01880) 3.88.00 

UTRECHT: 

Vredenburg 127, Hoog Catharijne (rechts 

v.d. hootdingangl tel. (030) 31.62.61 

Amsterdamsestraatweg 295 (030) 44.04.13 

WEESP: 

Binnenveer 11 tel.(02940)1.29.10 

ZAANDAM: (t.o. C&A) 

Gedempte Gracht B8 . . .tel. (075) 16.90.45 

ZEIST: 

Steynlaan19a.b (v.v.v.) tel.(03404)1.91.64 Huur ski's en schoenen 
voor 7 dagen 

Skipas 
voor 7 dagen ca. ƒ 85,- 
ca. ƒ 150,- U wilt liever per vliegtuig? Ook dat kan! , CQ _ 

Acht dagen uit en thuis voor ƒ O^O,- 

U vliegt met Martinair naar München van waaruit het nog ± 
1 1 /2 uur reizen is per bus naar WESTENDORF. 

U kunt boeken via alle D-reizen vakantievoordeelwinkels en via 
het reisbureau van HET PAROOL, PC-reizen. 
U kunt ook telefonisch boeken. 

D-reizen en PC-reizen zijn lid van de A.N.V.R. en aangeslo- 
ten bij het garantiefonds. Voordeelbon 
Het Parool/Weekmedia 

Wintersportreis WESTENDORF Naam: Adres: Postcode: woonplaats: Tel.nummer: B VEEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 JANUARI 1986 ZAND VOORT - Op vrijdag 11 
anuari wordt in het raadhuis een 
ifscheidsreceptie gegeven. Vanaf 
6 uur kunnen vrienden, collega's 
n bekenden afscheidnemen van 
<laas van den Heuvel, chef van 
Ie afdeling financiën, die besloten 
ïeeft vervroegd uit te treden. Een 
>esluit dat een jaar geleden al 
»ïïverd genomen, want ambtenaar 
'T an den Heuvel gaat niet over één 
gjacht ijs. Weloverwogen is dit be- 
sluit genomen, wellicht met een- 
zelfde precisie waarmee hij zijn 
verk heeft verricht. Want de cij- 
ertjes waarmee hij een levenlang 
!.eeft gewerkt, verlangen nu een- 
naai precisie en inzicht, twee ga- 
zen waarmee Van den Heuvel 
•uim lijkt gezegend. Klaas van den Heuvel is ruim veer- 
igjaar in Rijksdienst geweest. Begon- 
ïen op zeventienjarige leeftijd in zijn 
geboorteplaats Veenendaal, vertrok 
lij in 1956 naar Hoorn. Toen deze 
jroeigemeente te snel uitdijde tot een 
"orensenstad met wijken van driehon- 
derd dezelfde voordeuren, vond Van 
3en Heuvel het tijd te vertrekken. In 
1971 werd hij benoemd in Zand voort, 
weaar hij sindsdien op de afdeling fi- 
nanciën de scepter zwaaide. 

"Ik kwam hier als waarnemend ont- 
vanger, dat was nog zo in die tijd. In 
Hoorn zat ik ook al op het bureau van 
de Gemeenteontvanger, en in Zand- 
voort was dit in het begin hetzelfde. In 
de loop der jaren is dit veranderd, 
maar goed ook. Als ik nu bedenk hoe- 
veel handelingen er verricht moesten 
worden, daar zou je nu niet meer aan 
kunnen beginnen. Kijk eerst moest er 
een mandaat gemaakt worden, dan 
,werd dit ingeschreven in het secreta- 
rieregister, vervolgens in het hulpkas- 
boek, dan een giro uitschrijven, dan in 
het net kasboek, dan in het grootboek 
en vervolgens in de staten J en K. 
Zeven handelingen die nu in een keer 
gebeuren. Nu op de computers zie je op 
,het scherm al wat er gebeurt, trou- 
wens wij zouden er de tijd niet voor 
hebben. Als je nagaat dat toen ik 
kw^m in 1971 er een halve ambtenaar 
waS op de afdeling belastingen, en nu 
zijn er drie man vijf dagen per week 
mee bezeig, dan begrijp je direct dat de 
gemeentebelastingen een grote vlucht 
hebben genomen. 

Vroeger was het anders 

Eigenlijk was Van den Heuvel van 
plan door te gaan in talen Engels en 
Nederlands in 1945, vlak na de oorlog. 
Maar ja destijds was werk ook schaars, 
dus toen hij het hoofd van de school 
tegenkwam die hem adviseerde eens Topambtenaar Van den Heuvel gaat met pensioen 

Politieke inzichten zijn onbelangrijk 
als je maar met elkaar kunt praten op het raadhuis langs te lopen "omdat 
ze daar wel iemand kunnen gebrui-,_ 
ken" stapte hij daar naar binnen. "Ik 
werd meteen aangenomen en kon di- 
rect beginnen, dus dan schakel je wel 
over. Dat deed je dan automatisch, ei- 
genlijk had ik niet zo'n cfjferhoofd, ik 
haalde gewoon zesjes en hier een daar 
een zeventje voor de vakken boekhou- 
den en handelsrekenen. Dat verander- 
de toen natuurlijk wel. Ik ben begon- 
nen met boekhouden MBA en later 
gedurende mijn huwelijk met gemeen- 
tefinancién. Die gemeentefinanciën 
was toen nog een studie van vijf jaar. 
Na twee jaar moest je je eerste deel 
gehaald hebben, dan nog eens driejaar 
voor het tweede deel. Je moest dan wel 
slagen, want zakte je, dan was je ook je 
eerste deel kwijt. Als je erop terugkijkt 
een zware belasting, maar zo zat dat in 
elkaar en dat accepteerde je dan", ver- 
telt hij over zijn studie. 

Zijn periode in Veenendaal werd nog 
onderbroken door de militaire dienst- 
tijd. Van den Heuvel heeft die doorge- 
bracht in Bandoeng en heeft er be- 
paald zeer plezierige herinneringen 
aan 

Drie wethouders 

Gedurende de veertien jaar die hij in 
Zandvoort heeft gewerkt, heeft hij te 
maken gehad met drie wethouders, 
namelijk Kerkman, Aukema en Flie- 
ringa. Hij vertelt hierover: "Als chef 
van de afdeling financiën, sinds 1973, 
ben ik dus nauw betrokken'geweest bij 
het financiële beleid van de gemeente. 
De politieke kleur maakt eigenlijk niet 
zoveel uit. veel belangrijker is als je 
maar op gespreksniveau met elkaar 
overweg kunt. Daar heb ik nimmer 
moeite mee gehad." Overduidelijk 
blijkt dat een wethouder financiën 
door Van den Heuvel ook niet direct 
gezien werd als zijn 'baas', meer als de 
man met wie hij moest samenwerken. 

De chef financiën heeft altijd plezier 
gehad in zijn werk. Dat bleek ook over- 
duidelijk op vergaderingen van de 
commissie waar zijn advies werd ge- 
vraagd. Zelden was hij van zijn stuk te 
brengen en uit zijn optreden, de waak- 
zame blik in de ogen tijdens de discus- 
sies, bracht duidelijk het plezier dat 
hij in zijn werk had op buitenstaan- 
ders over. 

archieffoto) "Een van de leukste dingen is ge- je als financieel-technisch man na- 
weest het financieel gestalte geven tuurlijk wijzen op wat wel en niet zou 
aan de visie van de raad. Daarbij kun kunnen. Prettig is het wanneer je ad- viezen worden overgenomen. Dat ge- 
beurt natuurlijk niet altijd en dan 
denk je dat gaat misschien verkeerd, 
doch daar kan je dan niets aan doen. 
Soms valt dat verkeerd gaan nog best 
mee ook. Ik heb daar nooit wakker van 
gelegen". 

Besluit tot vertrek 

Vorig jaar heeft Van den Heuvel al 
besloten dat hij per 1 februari 1986 zou 
vertrekken. Eén van de zaken die hem 
hiertoe deed besluiten was de automa- 
tisering. "Ik heb er lang over nage- 
dacht, het is een bewuste keuze ge- 
weest. Wanneer je je helemaal inwerkt 
in de nieuwe systemen, dan moet je 
toch zeker nog vijfjaar blijven zitten. 
De nieuwe begrotingsvoorschriften, 
die volgens mij zeer geslaagd zijn. de 
nieuwe begroting was toch duidelijk 
een verbetering, brengen toch alle- 
maal veranderingen met zich mee 
evenals de automatisering. Dat heb ik 
nu aan anderen overgelaten. In vijf 
jaar had ik geen zin. dus heb ik vorig 
jaar al het besluit genomen in de VUT 
te gaan. Trouwens ik heb nu de tijd om 
zoveel andere zaken te gaan doen. 

"Ten eerste zal ik de financiën niet 
vaarwel zeggen. Ik ben benoemd in het 
bestuur van het Huis in het Kostver- 
loren en het Huis in de Duinen. Er 
komen interessante ontwikkelingen 
in het bejaardenbeleid, op financieel 
gebied, daar wil ik mij graag in verdie- 
pen. Verder krijg ik meer tijd voor 
mijn sporten, volleybal, tennis en 
zwemmen en 's winters schaatsen. 
Dan zit ik nog in het bestuur van het 
zwembad en de sporthal. Ik wil graag 
veel boeken gaan lezen, als ik het zo 
bekijk dan kom ik straks nog tijd te- 
kort". 

De laatste werkdag voor Klaas van 
den Heuvel is vrijdag 10 januari 1986. 
Toch moet men niet vreemd opkijken 
wanneer men hem na die datum nog" 
in het raadhuis tegen komt. Niet om- 
dat de comptabele geen afscheid zou 
kunnen nemen, maar omdat hij be- 
loofd heeft zijn opvolger, de heer De 
Regt uit Strijen, die op 1 februari in 
dienst treedt nog wat in te werken. 

MARGREET ATES Concept beleidsnota Nieuw Unicum 
igen kamer voor iedere 
bewoner is een noodzaak ZANDVOORT- Door de Stich- 
ting Nieuw Unicum is in het ka- 
der van het vijftienjarig bestaan, 
een beleidsnota in concept ge- 
schreven voor de toekomst van 
het bewonerscentrum tot aan het 
Ijaar 2000. Eén van de belangrijk- 
ste punten van deze nota is onge- 
twijfeld het hoofdstuk 'wonen' 
waarin wordt gesteld dat iedere 
: bewoners het recht heeft op een 
eigen kamer. 

Momenteel is het nog steeds gebrui- 
kelijk dat een aantal bewoners op een 
twecpersoonskamer wordt onderge- 
bracht. . Nieuwe bewoners moeten 
veelakeen jaar wachten voordat een 
eenpersoohskamer vóór hen beschik- 
baar komt. tiet opheffen van dit on- 
vrijwillige samenwonen op ongeveer 
zestien kamers wordt het belangryk- 
ste geacht in het kader van het woon- 
beleid op korte termijn. De volgende 
slap, aldus de Stichting, behoort te 
zijn het verruimen van de kamer- 
grootte (momenteel bedraagt deze 15 
m2 per persoon) en'het individualise- 
ren van de sanitaire voorzieningen. 

Het tweede belangrijke vraagstuk 
waar het het wonen betreft, is de 
langzaam toenemende hulpbehoefte 
van de bewoners. Nu steeds meer ge- 
handicapten in de gelegenheid wor- 
den gesteld om zelfstandig: te (blijven) 
wonen, zijn \f>oral de mensen met een 
zware handicap op Nieuw Unicum 
aangewezen. "Om het wonen op het- 
zelfde kwaliteitsniveau te handhaven 
zal een zekere schaalverkleining van 
de woonvleugels moeten worden toe- 
gepast", wordt in de nota gesteld. 

i 
Het vraagstuk van de toenemende hulpvraag staat centraal in het hoofd- 
stuk 'hulpverlening'. Sinds 1985 wordt 
een experiment in Nieuw Unicum uit- 
gevoerd waarbij een individueel hulp- 
verleningscontract tussen bewoners 
en organisatie wordt uitgetest. Deze 
aanpak lijkt succesvol te werken en 
zal dan ook begin 1986 worden uitge- 
breid. 

Het opstellen van van een contract 
houdt in dat in overleg met de bewoner 
zijn of haar hulpbehoefte wordt vast- 
gesteld op de verschillende terreinen 
van de dienstverlening. Daaronder 
valt ock het maatschappelijk en soci- 
aal functioneren van de bewoner bin- 
nen en buiten de instelling. Een twee- 
de belangrijk effect van dit individuele 
hulpverleningscontract is de moge- 
lijkheid om vrij goed de totale hulpbe- 
hoefte van de bewoners vast te stellen. 
Deze wijze van werken geeft Nieuw 
Unicum een goed instrument in han- 
den om de ontwikkeling van de hulp- 
behoefte te meten en daarop vooruit te 
lopen. gevoerd. Daarbij moet worden gedacht 
aan de inspraak van de bewoners en 
medewerkers, waarbij beide groepen 
de bezuiningen aan den lijve onder- 
vinden. Het zou gemakkelijk zijn om 
de materiële voorzieningen te ver- 
waarlozen ten gunste van personeels- 
voorzieningen. "Toch wordt daarvoor 
rriet gekozen omdat het gebouw en de 
voorzieningen een wezenlijk deel van 
de woonomgeving van de bewoners 
zijn", aldus de nota. 

Toekomst 

Volgens de ««nceptnota is het duide- 
lijk dat Nieuw Unicum en haar bewo- 
ners een belangrijke, maar ook moei- 
lijke, tijd tegemoet gaan. Gewaar- 
schuwd wordt dat juist in deze tijd 
geen geweld mag worden 'aangedaan 
aan het goede overleg met de Bewoner- t 
sorganisatie. "Integendeel", zo wordt ,. gesteld, "Het overleg dat nu op instel- 
lingsniveau is gestructureerd, zal ook 
op de woonvleugels vaste vorm moeten 
krijgen". 

■ Gewezen wordt op het feit dat het 
hier immers de woon- en leefomgeving 
van de bewoners betreft, die daar vaak 
vierentwintig uur per etmaal moeten 
leven. Uitgangspunt van de concept- 
nota is dat de bewoners van Nieuw 
Unicum hun eigen leven moeten kun- 
nen organiseren, ondanks het feit dat 
zij gehandicapt zijn en in een instel- 
ling behoren. Dit betekent, ook in de 
toekomst, voor Nieuw Unicum de 
handhaving van de gedachte "Dat de 
natuurlijke neiging om voor de men- 
sen te zorgen, moet worden omgezet in 
het samen bepalen van de zorg. Dit 
betekent eveneens dat de beperkingen 
van het zelfgekozen leefpatroon door 
de instelling minimaal dienen te zijn". Organisatie Volgens de conceptnota is het duide- 
lijk dat de organisatie zelf voortdu- 
rend dient te worden aangepast aan de 
veranderingen in en buiten het bewo- 
nerscentrum. Die veranderingen be- 
treffen zowel het beleid van de over- 
heid (bezuiningen en budgetteringen), 
als de veranderingen in de hulpvraag 
van gehandicapte mensen; de ontwik- 
kelingen in de medische technologie 
als de ontwikkelingen van de electro- 
nica bij de hulpmiddelen voor gehan- 
dicapten. 

Veranderingen in de organisatie zelf 
zullen zorgvuldig moeten worden uit- PEN wil meer windmolens HAARLEM - Het PEN, het Provin- 
ciaal Electriciteitsbedrijf, heeft het 
voornemen om verspreid over de pro- 
vincie een groot aantal windmolens te 
plaatsen. Dit wordt bekend gemaakt 
in een nieuwsbrief die door het provin- 
ciaal bureau energiebesparing Noord- 
Holland (PBE) werd uitgebracht. 

De provincie is van mening dat het 
een goede zaak zou zijn wanneer de 
electricitetitsbedrijven meer in winde- 
nergie zou gaan investeren. Het PEN 
is van plan om het goede voorbeeld te 
geven en een honderdtal kleine wind- 
turbines (met een vermogen van tus- 
sen de 30 en de 60 kilowatt) te plaatsen 
bij landbouwbedrijven, in kleine wind- 
parken en bij industriële bedrijven. In 
de onlangs verschenen provinciale 
energiebeleidsnota "Beweging Overal" 
wordt ervoor gepleit om de introductie 
van duurzame energiebronnen te ver- 
snellen. Voor de opwekking van elec- 
triciteit is ook de benutting van wind- 
energie van belang. 

Het PEN zou daarbij nieuwe initia- 
tieven moeten ontwikkelen. Op dit 
moment stagneert de verkoop van 
windmolens, onder andere vanwege de 
hoge prijs. Met de investering is een 
bedrag gemoeid van ongeveer vijftien 
miljoen gulden. Men hoopt te bereiken 
dat standaard windmolens in serie 
kunnen worden gebouwd, waardoor 
de prijs in de toekomst aantrekkelijker 
wordt. De windturbines zullen door 
het PEN worden beheerd en niet door 
de bedrijven zelf worden aangeschaft. 
Men verwacht dat de exploitatie een 
verlies zal opleveren. Het is de bedoe- 
ling dat dit verlies wordt opgevangen 
met de reserve die het PEN heeft opge- 
bouwd voor financiële risico's van 
nieuwe vormen van energie-opwek- 
king. Uit dit fonds, dat 17,6 miljoen 
groot is, zal ruim vier miljoen ter be- 
schikking worden gesteld. Men schat 
dat het project minimaal drie jaar 
gaat duren. 

Een exemplaar van de nieuwsbrief is 
op te vragen bij bureau Voorlichting, 
tel. 023-163110/163211. In de nieuws- 
brief wordt ook aandacht geschonken 
aan de introductie van een verbeterde 
versie van een nieuwe lamp, de uitrei- 
king van de energiebesparingstrofee 
1985 (aan de kunstijsbaan Kennemer- 
land) en aan de provinciale energiebe- 
leidsnota "Beweging Overal". Boven- 
dien is er een tussen-evaluatie opgeno- 
men van het experiment met verschil- 
lende energie-arme woningen in 
Hoofddorp. 

Gemeenten, instellingen of bedrijven 
die overwegen een of meer windmolens 
te plaatsen, kunnen voor nadere infor- 
matie contact opnemen met het PEN, 
de heer ir. 3S. Molendijk, tel. 023- 
270024. © De Brink in Nieuw Unicum, het wooncentrum voor gehandicapten, het 'centrum' van de leef-en woongemeenschap. 

(archieffoto) Vrijwillige Hulpverlening 
17373 Informatiemiddag 
voor videofilmers 

ZANDVOORT - Zondagmiddag 12 
januari wordt vanaf 16.00 uur in het 
restaurant van het PALACE HOTEL 
op de 18e etage een gratis toegankelij- 
ke middag georganiseerd voor video- 
enthousiasten. 

Vele filmliefhebbers maakten voor- 
heen hun opnames op super 8. Tegen- 
woordig is er nog nauwelijks een super 
8 camera te koop. Meer dan 10.000 vi- 
deocamera's werden er de laatste 
maanden verkocht, waarbij de opna- 
meband ter grootte van een compact- 
cassette in de camera zit weggewerkt. 
(o.a. Sony V8). Het weegt bijna niets 
meer, de plaatjes zijn kleurrijk en 
scherp en het geluid staat op het ni- 
veau van een compact disk. 

De meeste kopers knjgen echter met 
kleine probleempjes te maken: Hoe 
sluit je twee verschillende merken op 
elkaar aan als je wilt kopiëren of mon- 
teren? Wat is een insert? Hoe krijg je 
geluid bij een montage? Hoe kun je het 
beste scherpstellen? 

VAN DER MEER VIDEOPRO- 
DUKTIES uit Zandvoort geeft hier 
antwoord op. Zij beschikt over kennis 
van de allernieuwste apparatuur en 
heeft contacten met de amateur film- 
en videowereld. 

Verdere informatie: VAN DER 
MEER VIDEOPRODUKTIES, tel. 
02507-17701. Informatiemiddagen voor 50-plussers HAARLEM - Door de de groep "An- 
ders Wonen voor 50+" van Humani- 
tas, afdeling Zuid-Kennemerland 
wordt op maandag 20 en op maandag 
27 januari aan de Verspronckweg 39 
te Haarlem antwoord verstrekt op 
vragen over de diverse activiteiten. 
Ondermeer zal men op deze middag' ingaan op de mogelijke woonvormen 
voor ouderen. 

Op beide middagen worden vanaf 
14 uur inlichtingen verstrekt door en- 
kele leden van de groep en twee mede- 
werkers van Ilumanitas. Iedereen die 
vragen heeft op dit terrein is van har- 
te welkom. Touwtrekken rond de 
Huis in de Duinen. ZANDVOORT- Sinds 1982 is de heer 
J.L.G.Niessen bezig de aandacht van 
het gemeentebestuur te vestigen op de 
slechte verlichting rond het Huis in de 
Duinen. Een strijd die hij tot nu toe 
tevergeefs heeft gevoerd. Bij wethou- 
der Attema werd hij volgens zijn woor- 
den 'met een kluitje m het riet ge- 
stuurd'. Sinds de benoeming van wet- 
houder Van Caspel op de post Publie- 
ke Werken heeft deze Zandvoorter op- 
nieuw aandacht gevraagd voor dit 
toch wel serieuze probleem. Na een 
ingezonden brief m deze krant volgde 
de uitnodiging van de wethouder voor 
een gesprek, waarvan onderstaand 
een verslag. Gesprekken komen 
moeizaam op gang "Na de gebruikelijke nieuwjaars- 
wens kwam het gesprek over het 
plaatsen van zes lantaarnpalen achter 
het Huis in de Duinen. Volgens de 
wethouder is dit niet eenvoudig. Ten 
eerste, is er geen geld. ten tweede, het 
aanbrengen van zo'n verlichting moet 
door de raad ook nog goedgekeurd 
worden en dat kost geld." "Ik gaf het volgende advies: Om het 
Huis in de Duinen staan dertig villa's 
en een straatverlichting van dertig 
lantaarnpalen, hoek Quarles van Uf- 
fordlaan/ Burgemeester Nawijnlaan 
(huis van de burgemeester) 3. Een is 
mijns inziens voldoende. Over twee 
stuks. 

Om de zes aparte villa's (van het totaal 
van dertig) langs het verbindingspad 
staan zeven bollantaarns. Vijf is hier 
meer dan voldoende. Over twee stuks. 
Aan liet begin van het achterpad van 
het Huis in de Duinen staan er twee 
bij elkaar. De paal die vervangen is 
door een bollantaarn ligt vermoedelijk 
op het terrein van PW. Een is voldoen, 
dus weereen over. plus die weggehaald 
is, dat is zes. 

In totaal hebben wij dan zes lantaarn- 
palen. Het plaatsen hoeft geen pro-" 
bleem te zijn. Voor het graafwerk kan ; 
desnoods een beroep gedaan worden, 
op vrijwilligers. Volgens mijn bereke-' 
ning zijn de kosten dan: 
Ie Het aanschaffen van de grondka- 
bel: 2e Het aansluiten van de lan- 
taarns o]3 de dichtsbijzijnde kabel. 
Zo luidt dus het voorstel van de heer' 
N lessen aan de wethouder gedaan. 
Met belangstelling wordt door de be- " 
woners van het Huis m de Duinen het 
vervolg van dit gesprek tegemoet ge- 
zien. 
...• v/?>.ja^ • De verlichting rond het Huis in de Duinen, te weinig en te vroeg op het 
nachtpitje. ADVERTENTIE Reisburo Zandvoort 

organiseert in 1986 weer filmavonden 

21 jan. De Jong Intra en Gulliver 

Spanje - Oostenrijk -Parijs - Noorwegen 

27 jan. ÉrTJ. Reizen ;? 

Specialist verre reizen - Spanje - Italië - Griekenland 

13 febr. M 2000 ^iek^tóhd v 

27 febr. YugotOUrS Joegoslavië 

Zeer populaire vakantiebestemming voor 1986 

27 maart Arke Beizin 

Kaarten af te halen bij Reisburo Zandvoort, Gr. Krocht 
20 of telefonisch 12560. 

Kosten slechts ƒ$,- incL kopje koffie. ledere avond 


gratis bingo met 
diverse prijzen. WEEKMEDIA 30 
V ■ DONDERDAG 9 JANUARI 1986 De Renault-dealers 
blijven ook in januari 
buiten het boetóe gaan. 
Door de enorme belangstelling 
voor onze laatst gehouden 
f 2.000.- extra inruil aktie,gaan 
we hier nog even tot en met 31 januari 
a.s. mee door. 

Met wat voor een auto u ook bij 
ons voor komt rijden, u krijgt er mini- 
maal f 2000,- voor terug. Ook al is het 
een heel oude auto. Voorwaarde is dat u een nieuwe Renault 5, 9, 11 of 18 aan- 
schaft en deze laat financieren door 
Renault Credit Nederland. 

Heeft u een wat nettere auto, 
dan treft u het helemaal. U krijgt dan 
f 2000,- inruil boven de tnruilprijs die de 
ANWB/BOVAG koerslijst aangeeft. 

De auto die u bij ons wilt inruilen 
moet wel minstens 2 maanden op uw naam staan. De financiering geschiedt 
op basis van een huurkoopover- 
eenkomst waarbij de wettelijke aanbe- 
taling verplicht is. 

Mocht u helemaal geen auto in te 
ruilen hebben, maar toch graag op een 
aantrekkelijke manier zo'n Renault 5, 9, 
11 of 18 willen aanschaffen, komt u dan 
vooral ook langs... Tot straks! ö I.I.U j ll.Ult \v < m ki-i.u »1 ] l! Il ' 'RENAULT Renault adviseert elf oliëa Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord), 

Tel. 02507-13360. 
lm DE HOUTLOODS ■ c RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1 
HEEMSTEDE - TEL. 023 - 29 00 28 • HOUT 

• PLAATMATERIAAL 

• RAMEN 

• DEUREN 

• KOZIJNEN 

Alles op maat gemaakt 
Gratis thuisbezorgd Kamer 

te huur 

aangeboden 

ƒ500,- 

incl. cv., g.l.w. met 
gebr. v.k.d.t. 

Inl. tel. 15444, tussen 
10.00-18.00 uur. HONDENKAPSALON 

RENEE Een begrip voor Zandvoort 

Voor uw rashond, 

bastaard en kat. 

Gespecialiseerd in poedels en 

terriërs 

v. Ostadestraat 26. 

Tel. 02507-15626. 

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid 


|t SLAGERIJ ARBDUW** 

HALTESTHAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT -TEt. (02507) 1 26 16 
&#< 

Riblappen soo gr. 9,50 

Biefstuk 250 gr. 7,25 

Osseworst 150 gr. 2,65 

Fricandeau 100 gr. 1,95 

Ham 150 gr. 2,25 

Leverkaas 150 gr. 1,80 

Pekelvlees 100 gr. 1,95 

Lever 100 gr. 1,60 

Leverworst 250 gr. 2,25 Limousiri. Puur natuur uit de Franse Dordoenè. Gegarandeerd rundvlees 
zonder verboden hormonen. 
VANAVOND UIT OF VANAVOND THUI 

U gaat uit in Amsterdam vanavond? 

Borreltje, hapje, filmpje, stapje? Dan is 

Parool Uit en Thuis een krant voor u. 

Oh, u blijft lekker thuis vanavond. 

Bij buis of video. Lezend, puzzelend of 

knutselend. Dan is Parool Uit en Thuis een 

krant voor u. 

Parool Uit en Thuis is een 

initiatief van Het Parool. Verschijnt elke week met verse informatie 
over film, theater, restaurants, kunst, 
hobby's, video, boeken en cafés. 
Op handzaam formaat, minimaal 20 
pagina's dik en altijd inclusief de komplete 
agenda. Parool Uit en Thuis zit iedere 
woensdag in uw Parool bijgesloten. 
HET PAROOL COMPLEET MET UIT EN 
THUISKRANT 4 WEKEN VOOR ƒ 9,90 

Naam: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Giro: Telefoon: 

Daarna word ik abonnee en betaal per: 

D maand ƒ21,45 

□ kwartaal ƒ 64,25 D jaar ƒ 253,90 

Deze bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar HET PAROOL 
Antwoordnummer 2470. 1000 PA Amsterdam Bellen kan ook 020-562 6266 FOTO QUELLE 

Compleet foto'filmassor- 
timent. voordelig afdruk- 
ken en ontwikkelen 

DROGISTERIJ '. 
MOERENBURG 
Haltestraat 1 
Zandvoort Jonge man 
zoekt tijdelijke 

woonruimte 

in Zandvoort 
(1 of 2 kamers) 

Tel. 020-955340 Pasfoto's 

Klaar terwijl 
u wacht 

DROGISTERIJ 
MOERENBURG 

Haltestraat 1 
ZANDVOORT Drogisterij - Reform 

MOERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET- 
ARTIKELEIM 

voor suikei patiënten 

en zoutloos 

Haltestraat 1 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 PAROOL UIT EN THUIS, DE UITGAANS- EN 
THUISBUJFKRANÏ VOOR AMSTERDAM. 
Te koop gevr. 

HUIS MET 

TUIN 

± ƒ 160.000,- 

Br. o. nr 74.119 
bur. v. d. blad. Voor permanente 
bewoning 

gemeubileerde 

KAMER TE HUUR 

Tel. 15182 

na 18.00 uur [• 

WOONINFORMATIE 

Nieuwsblad Donderdag 16 'Januari 1986 Los nummer ƒ1,- ^eek^ edia 
Editie:30 Oplage: 4.300 Er ararfa aagg wmg ni'.j-^ PTBaBESj» T ireajKïtn«3ï!mE!ïr?raai^ a . -r rN 1 !'^"! ■yriï ._ 'T-ST/TfJ.^" Brandstichting als oorzaak genoemd ., j>. >.-\ »> . * ,14, x>.> ■ ,; s _LA Vuurzee verwoest Chaplinbar • Metershoog sloegen de vlammen de Kerkstraat in. 

foto Berlott 

t r ui" ~^~mTi ,~ r— r i TTTnY7- ,rr -'"" LI -'>i"rT'P n '"" J ~* : ZANDVOORT - Een felle 
uitslaande brand heeft vorige 
week donderdagmorgen de 
bekende Chaplinbar in de 
Kerkstraat volledig verwoest. 
Ook de boven de bar gelegen 
woning is in vlammen opge- 
gaan. Persoonlijke ongeluk- 
ken hebben zich niet voorge- 
daan, hoewel' enige tijd onze- 
kerheid heeft geheerst over 
het lot van de eigenaresse. 
Men vermoedde dat deze zich 
nog in het pand bevond tij- 
dens de brand, doch dit bleek 
achteraf niet het geval te zijn 
geweest. 

Rond half twee in de morgen 
ontving de politie in Zandvoort 
via de Haarlemse Brandweercen- 
trale de brandmelding. De direct 
uitgerukte brandweer was bin- 
nen drie minuten terplaatse doch 
kon niet voorkomen dat het pand 
volledig uitbrandde. "Toen wij 
drie minuten na de melding arri- 
veerden, sloegen de metershoge 
vlammen de Kerkstraat in, dus 
was onze eerste taak ervoor te 
zorgen dat de belendende perce- 
len niet verder vlam vatten. Des- 
ondanks sprongen er winkelrui- 
ten door de hitte en zijn verschil- 
lende daklijsten beschadigd. 

Onze mensen hebben ook direct 
de buren gewaarschuwd naar 
buiten te komen. Gelukkig heeft 
deze brand geen slachtoffers ge- 
ëist, wel zijn een poesje en een 
zestigtal postduiven door verstik- 
king omgekomen", vertelt brand- 
weercommandant Paap enkele 
dagen later. 

De barkeeper van de Chaplin- 
bar heeft de brand gemeld. Vol- 
gens een woordvoerder van de 
brandweer luidt zijn verhaal 'dat 
iemand een brandend voorwerp 
naar binnengooide'. Zelf kon de barkeeper ternauwernood aan de 
vuurzee ontsnappen. Het lukte 
hem via de achteruitgang de 
straat te bereiken en alarm te 
slaan bij een dichtbijgelegen eta- 
blissement. Op dat moment be- 
vonden er zich geen bezoekers of 
ander personeel in de bar. Door 
ambtenaren van het Gerechtelijk 
Laboratorium uit Den Haag is 
vrijdag een technisch sporenon- 
derzoek ingesteld. Dit in samen- 
werking met de Zandvoortse 
brandweer. Hiervan is nog geen 
resultaat bekend gemaakt. 

De totale schade wordt door de 
brandweercommandant ge- 

raamd op een bedrag tussen de 
zes- en achthonderdduizend gul- 
den. "Hierbij bereken ik dan glo- 
baal ook de schade die is ontstaan 
aan de aangrenzenden panden en die is behoorlijk hoog." Hoewel al 
om kwart voor drie het sein 
'brand meester' gegeven kon wor- 
den, heeft het nabluswerk nog 
enkele uren in beslaggenomen. 
Politie en medewerkers van de 
Dienst Publieke Werken zijn 
eveneens nog uren in touw ge- 
weest. De politie voor de bewa- 
king' bij de winkels waarvan de 
ruiten door de hitte waren ge- 
sprongen, de medewerkers PW 
voor de afvoer van het bluswater 
en zout strooien. De buitentem- 
peratuur was tijdens de brand -4 
graden, zodat het wegdek dreigde 
te veranderen in een ijsbaan. 

De politie verzoekt nog eventu- 
ele getuigen van deze brand zich 
te melden aan het bureau Hoge- 
weg, afdeling recherche, tel: 
13043. 
• Een brandweerman op de hoogwerker en een collega in het pand, zoeken 
tevergeefs naar eventuele slachtoffers in het nog brandende huis. De gealar- 
meerde ambulance van GG&GD hoefde echter niet in actie te komen. 

foto Berlott Ontknoping afpersing 
vindt plaats in ZVoort naciajrx a »zp-J.z^j- -nirif ,, ZANDVOORT - Een 41-jarige 
Santpoorter en een 38-jarige man, 
die ervan worden verdacht het 
kopieerbedrijf Océ-Van Grinten 
te Venlo maar liefst vijf miljoen 
gulden te hebben willen afpersen, 
zijn maandagmorgen vroeg in de 
Zandvoortse duinen aangehou- 
den. 

De mannen werden in de kraag ge- 
pakt door Zandvoortse en Venlose po- 
litiemensen, nadat men ze op film- 
achtige 'wijze had gevolgd, op aanwij- 
zingen van politiekorpsen uit het hele 
land. Zelfs de Rijksluchtvaartdienst 
werd erbij ingeschakeld, die helikop- 
ters verstrekte voor het laatste deel 
van de achtervolging. Men heeft zelfs 
het geld weer terug, dat was achterge- 
laten op de door de misdadigers aange- 
wezen plaats. 

In de nacht van maandag op dins- 
dag werd door de directie van Océ-Van 
Grinten gemeld, dat er was ingebro- 
ken in hun bedrijf aan de St. Urbanus- 
weg te Venlo. Men had zich toegang 
verschaft via een deur aan de achter- 
zijde. Er werd een onderzoek ingesteld 
en even later werden drie brieven ge- 
vonden. In de eerste brief werd een 
bedrag geëist van vijf miljoen gulden 
in bepaalde coupures, in de tweede 
stond dat er een bom was geplaatst in 
de kelder van het gebouw en dat ieder- 
een werd afgeraden om zelfs maar in 
de buurt van de benedenverdieping te 
komen. De derde brief gaf instructies 
over de manier van reizen naar Zand- 
voort en eiste dat iemand van om- 
streeks de veertig jaar het geld zou 
vervoeren. Deze koerier diende met de 
trein van 13.31 uur via de stations van 
Eindhoven, Utrecht, Amsterdam met 
eindbestemming Zandvoort te reizen 
in een eerste-klas coupé. Hij mocht 
onderweg met niemand enig contact 
hebben, uitgezonderd met de conduc- 
teur voor het knippen van zijn kaartje. 
Uiteraard vermeldden de brieven dat 
I de politie niet mocht worden ingelicht. Aukema terug van weggeweest 

Socialisten weer terug in het college 
.• Zandvoort heeft weer twee wethouders. Van Caspel (I) feliciteert Aukema (r) 
met zijn benoeming. Foto: Berlott Grand Prix 1986 definitief 
van racekalender geschrapt ZANDVOORT- De Grand Prix 
van Nederland is definitief van de 
kalender geschrapt. De formule-1 
race die op zondag 31 augustus 
1986 op het circuit van Zandvoort 
zou worden verreden, zal derhalve 
geen doorgang vinden. Dit heeft 
de persdienst van het Circuit 
Zandvoort op vrijdagmiddag 10 
januari 1986 bekend gemaakt. 

Als hoofdoorzaak wordt genoemd de 
gebrekkige accommodatie voor een 
aantal diensten die werkzaam zijn tij- 
dens de Grand Prix. De gebouwen van 
het Rode Kruis, Officials, politie en 
het perscommunicatiecentrum vol- 
doen niet meer aan de eisen van deze 
tijd. "Nieuwe investeringen worden 
niet gedaan, omdat de onzekere facto- 
ren die de Provincie Noord Holland 
stelt met de voorwaarden betreffende 
de wet geluidhinder dit verhinderen", 
wordt in het persbericht gezegd. 
Bovendien blijkt 'de grote baas' van 
het racegebeuren Bernie Ecclestone 
van mening dat hij in Nederland wei- 
nig medewerking krijgt. Door Eccles- 
tone werden investeringen in het 
vooruitzicht gesteld, mits de Neder- 
landse overheid het voortbestaan van 
het circuit kan garanderen. Nu deze 
toezeggingen uitblijven stelt de Brit 
dat aan een evenement waar bijna een 
miljard tv-kijkers kennis van kunnen 
nemen, de overheid in het kader van 
de Holland promotie best een finan- 
cieel steentje kan bijdragen. 

In het persbericht van het Circuit 
Zandvoort komt tot uiting dat men 
ondanks deze tegenvaller toch opti- 
mistisch blijft over een Grand Prix 
1987. "Sinds 1948 zijn er vierendertig 
formule-1 wedstrijden verreden en 
met de gemeente Zandvoort vinden 
onderhandelingen plaats over het af- 
sluiten van een veertig jarig contract. 
Bovendien zal Zandvoort een plan 
ontwerpen voor modernisering van de 
accommodatie voor publiek en andere 
belanghebbenden". 
Omdat de Grand Prix dit jaar geen 
doorgang zal vinden betekent dit voor de gemeente een inkomstenderving 
van vierhonderdduizend gulden. De 
directie van het Circuit Zandvoort 
heeft aangekondigd dat zij een bedrag 
van driehonderdduizend gulkden van 
de pachtsom zal aftrekken. 

In de commissievergadering van AZ 
die op woensdag 8 januari werd gehou- 
den heeft burgemeester Machielsen 
geantwoord op vragen van de socialist 
Toonen dat Ecclestone uitgenodigd zal 
worden om de plannen van de gemeen- 
te te bespreken. 

Het meerjarencontract en het 'over- 
gangscontract' dat door de Gemeente 
Zandvoort wordt opgesteld wordt mo- 
menteel behandeld door een jurist. 
Door de meerderheid van de raad zijn 
enkele stringente voorwaarden ge- 
noemd waaraan voldaan moet zijn 
voordat het nieuwe contract onderte- 
kend kan worden, 
deze zijn onderandere: 

• Er moet zekerheid bestaan over vol- 
doende financiële bijdrage van het 
rijk; 

• Er zal overeenstemming moeten zijn 
over de duur van het langjaren con- 
tract; 

• Er dient juridisch zekerheid te be- 
staan dt een overgangscontract van 
vijf jaar geen automatische verlen- 
ging van nog eens vijf jaar inhoudt; 

• Er dient een waterdichte ontbin- 
dingsclausule in het contract te ko- 
men zodat, wanneer blijkt dat het 
Vendoradopark en het circuit niet 
naast elkaar kunnen voortbestaan de 
voorkeur gegeven wordt aan het park; 

• Er zal zekerheid moeten bestaan over 
de totstandkoming van een nieuwe be- 
heersstructuur ten aanzien van de 
exploitatie van het circuit 
Bovendien zal een uitgebreide toelich- 
ting moeten komen op de relatie van 
de bepalingen van de wet geluidhinder 
ten aanzien van het circuit. 

Met deze voorwaarden hebben zich 
de fracties van de VVD, D66, PvdA en 
het CDA geconformeerd. Inspraak 
Nu, de Onafhankelijk Liberalen en 
Gemeente Belangen zijn fel tegen ZANDVOORT- De socialist Ide 
Aukema is na ruim drie-en-een- 
half jaar terug op de wethouders- 
zetel, die hij na de gemeenteraads- 
verkiezing van 1982 moest verla- 
ten. Met tien stemmen vóór en zes 
tegen werd hij gesteund door de 
fracties van PvdA, VVD, D66 en 
het CDA gekozen om de openge- 
vallen plaats in het college te be- 
zetten. Dit geschiedde 'omwille 
van de bestuurbaarheid van 
Zandvoort' en het ging tenkoste 
van het collegeprogram 1982, zo- 
als dit door VVD en Inspraak Nu 
destijds is opgesteld. 

Bovendien lijkt het moeilijk om met 
dit college vaart te zetten achter de 
plannen een nieuw langjarig contract 
met de circuitexploitant overeen te 
komen. Bij de benoeming van Aukema 
werd uitdrukkelijk door de vier lande- 
lijke 'partijen gesteld dat 'politiek ge- 
voelige zaken in deze zittingsperiode 
niet meer op de rails worden gezet', 
terwijl eveneens het aangaan door de 
gemeente van een meerjaren contract 
met de circuitexploitant aan zoveel re- 
stricties moet voldoen, dat de verwe- 
zenlijking hiervan op de lange baan 
geschoven lijkt. 

Collegeprogram '82 

Het feit dat het collegeprogram 1982, 
dat destijds door de grote overwinnaar 
van de gemeenteraadsverkiezing, de 
VVD, in samenwerking met college- 
partner de groepering Inspraak Nu 
werd opgesteld door de benoeming van 
Aukema is weggevallen, wekte geen 
verbazing, wél irritatie bij Inspraak 
Nu en de Onafhankelijk Liberalen. 
Nadat de fractievoorzitter van de 
PvdA de voorwaarden bekend had ge- 
maakt waarop Aukema opnieuw deel zou uitmaken van h\ i, college, vroeg 
Flieringa (oud-wethouder en fractie- 
voorzitter van Inspraak Nu) om een 
schorsing. Na teruggekeerd te zijn in 
de raadszaal verklaarde hij ernstig be- 
zwaar te hebben dat het college in de 
huidige samenstelling slechts op de 
winkel wilde passen. "In deze tijd kan 
dit niet, er zullen maatregelen geno- 
men dienen te worden, er zijn té veel 
hete hangijzers die niet in de koelkast 
opgeborgen kunnen worden"aldus een 
verbolgen Flieringa. "De oppositie 
heeft ons steeds verweten dat wij 'op de 
winkel pasten', en juist nu met een 
dreigende inkomstenderving is dit 
niet mogelijk". 

Bovendien bleek uit de verklaring van 
PvdA, VVD, D66 en het CDA, volgens 
Flieringa, dat men het al helemaal 
eens was en dat op deze wijze niet al- 
leen de stembusuitslag vn 1982 geweld 
werd aangedaan, maar dat de inwo- 
ners ook niet meer naar de stembus 
behoefden te gaan in maart aanstaan- 
de, omdat de coalitie al vast stond. ZIE OOK PAGINA ADVERTENTIE Live Jazz 
on Sunday a.s. zondag 19 januari om 
15.30 uur in de „Manege" 
aan de Zandvoortselaan in 
Zandvoort het live optreden 
van 

Jaap Dekker 
Boogiesef Stembusstrijd '86- ZANDVOORT - In Zandvoort 
zullen in totaal acht politieke 
partijen en groeperingen deelne- 
men aan de gemeenteraadverkie- 
zing 1986 die op 19 maart wordt 
gehouden. Volgens opgave van 
het gemeentelijk registratiebu- 
reau hebben behalve de vier lan- 
delijke grote partijen, CDA, 
PvdA, VVD en D66 ook de navol- 
gende plaatselijke groeperingen 
zich laten inschrijven: Gemeen- 
tebelangen Zandvoort, Zandvoort 
2000, 'De plek van de nietstem- 
mer' en 'Zandvoort Opnieuw'. 

Gemeentebelangen Zandvoort 
is een samenvoeging van de be- 
kende groepering Inspraak Nu 
(zittende raadsleden Gielen en 
Flieringa), de Onafhankelijk Li- 
beralen (Jongsma, en Landman), 
en de huidige vertegenwoordiger 
van de groepering Gemeente Be- 
langen de heer Jansen. 
Zandvoort 2000 heeft als hoofd- 
doel de bevordering van een beter 
leefklimaat in Zandvoort en 
Bentveld. Dit beleid wordt gekop- 
peld aan het bevorderen en uit- 
breiden van het toeristisch en re- 
creatief gebeuren. De voorlopige kandidatenlijst vermeldt: Henk 
van Ekeren, Jaap Brugman, Jan 
Kalf f, Henny de Muinck en Rein 
van der Werff jr. 
'De plek van de nietstemmer' 
heeft voorgaande gemeente- 
raadsveikiczint,eiv deelgenomen, 
doch behaalde niet genoeg stem- 
men voor een raadszetel. Initia- 
tiefnemmer A.A.W. de Vries zegt 
dat het de bedoeling van zijn 
groepering is de nietstemmer 
weer stemzin te geven door een 
duidelijk programma met een 
maximale referenduminspraak. 
Inlichtingen worden verstrekt 
onder telefoonnummer: 17433 en 
19221 of bij postbus 139, 2040 AC 
in Zandvoort. 

'Zandvoort Opnieuw' tenslotte 
blijkt een initiatief van de Zand- 
voorter Ron Schouten. Veel gege- 
vens hierover zijn nog niet be- 
kend, doch zullen volgen. 

Vanaf volgende week ver- 
schijnt in de rubriek 'Stembus- 
strijd 1986' een uitgebreid inter- 
view met de lijsttrekkers en/of 
anderen van de respectievelijke 
partijen waarin de verkiezings- 
programma's door hen nader zul- 
len worden toegelicht. Winkeldiefstal ZANDVOORT - Op zaterdag is in 
een winkel aan de Grote Krocht een 
18-jarig Zandvoorts meisje aangehou- 
den, dat ervan werd verdacht scheer- 
mesjes ter waarde van ƒ 8,75 te hebben 
gestolen. Omdat het de tweede maal in 
twee maanden was dat zij van winkel- 
diefstal werd beticht, heeft de politie 
hiervan een proces-verbaal opge- 
maakt. 

Haar woning werd, met haar toe- 
stemming, aan een onderzoek onder- 
worpen en de Zandvoortse mocht na 
een verhoor op het bureau weer naar 
huis. r^'s-ïrrsssp-ïGffv"^.! . 
*'l!A!™lUi:W^l' ITIt'i.'^il'J. WATER- 
STANDEN Datum HW LW HW LW 

16 jan. 728 322 1953 1530 

17 jan 811 4 12 2041 1613 

18 jan 8 57 4 56 2130 16 54 

19 jan 9 51 5 43 22 28 17 41 

20 jan 1101 6 34 23 52 7 31 

21 jan - 7 31 1214 19 37 

22 jan 1 03 8 37 13 13 20 50 

23 jan. 155 9 41 14 03 2159 
Maanstanden vrijdag 17 januari EK 23 13 uur 
Doodtij. maandag 20 januari NAP + 65 cm 
11 21 uur Mede dankzij het feit dat door het 
bedrijf de politie niettemin toch werd 
ingeschakeld en deze zelfs een koerier 
aanwees, heeft men de zaak binnen 
sen periode van acht uur kunnen op- 
lossen. De tas met geld, waarmee de 
koerier omstreeks half zes in Zand- 
voort arriveerde, werd in de gaten ge- 
houden en volgens de eis geplaatst 
tussen twee containers achter Hotel 
Bouwes. Omstreeks 20.00 uur werd de 
tas opgepikt door de Santpoorter van- 
uit een rijdende auto en de achtervol- 
ging richting duinen werd ingezet. 
Binnen korte tijd had men de Sant- 
poorter te pakken en kon men beslag 
leggen op hun vervoermiddel, een 
snelle middelgrote personenauto, 
waarin zich het geld bevond. De man 
uit Venlo werd later die nacht nog 
aangehouden. Beide heren bleken te 
beschikken over een uitgebreid straf- 
register, hoewel afpersing nog niet 
stond vermeld. Ze hebben nog niet be- 
kend deze misdaad te hebben gepleegd, 
maar gezien de overweldigende hoe- 
veelheid aanwijzmgmgen. acht de po- 
litie hun aanhouding alleszins ge- 
rechtvaardigd. 

De explosievendienst, die was inge- 
schakeld voor het onschadelijk maken 
van de bom, constateerde dat de met 
bladlood beklede koffer in de kelder, 
niet meer bevatte dan een horloge en 
een draagbare radio. Desondanks 
heeft men het gehele gebouw aan een 
grondig onderzoek onderworpen, om- 
dat men het niet uitgesloten achtte 
dat er elders explosieven waren ge- 
plaatst. Men heeft niets kunnen vin- 
den. 

Het voorval werd officeel bekend ge- 
maakt op een persconferentie, die door 
de politie te Venlo op dinsdagmiddag 
werd gehouden. Brigadier Q.F.M. 
Vink van dit politiekorps verstrekte 
later nog nadere gegevens en een ge- 
weldige ondersteuning te hebben ge- 
had van de Zandvoortse politie. De 
persvoorlichter van de Zandvoortse 
politie had gedurende de ochtend al 
melding gemaakt van het feit dat een 
ernstige misdadiger was aangehou- 
den, maar kon op dat moment geen 
verdere inlichtingen verstrekken, om- 
dat de tweede man nog voortvluchtig 
was. Ongehoorzame gast 

ZANDVOORT - De eigenaar van 
een hotel aan de Brederodestraat heeft 
afgelopen vrijdagmiddag om assisten- 
tie verzocht bij de verwijdering van 
één van zijn gasten. De hotelgast had 
op onaanvaardbare wijze de huisre- 
gels overtreden. 

De man weigerde gehoor te geven 
aan het verzoek van de hoteleigenaar 
om te vertrekken. Maar toen de politie 
verscheen, bedacht hij zich en besloot 
dat het toch raadzamer was om elders 
onderdak te gaan zoeken. 

ADVERTENTIE Dansschool 

Albert 
van Lingen 

studio: Oranjestraat 12 
Zandvoort-centrum 

Ballroom en 
Latin American 

Nieuwe clubs voor 

beginners- 
gevorderden etc. 

Aanvang januari. 
Speciale clubs voor 
paren (elke leeftijd) 

Nieuw: 

clubs voor kinderen 

(6-12 jaar) 

Les in kinder-disco dansen 

Prospektus en inlichtingen 

telefoon: 

02507-16623/17082 Nieuwsblad 

iedere week zelf in de bus 

Abonnementsprijs slechts f 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar) 
(Voor postabonnees gelden andere tarieven) 

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan 

Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel 

de abonnementenafdeling 020-5623066. BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE.' I Naam: 

I Adres: ( 

I Postcode: X 

j Woonplaats: ] 

j Telefoon: [ 

j Giro/Bankr.: J 

J Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar ƒ 36,95 ' 

I Zandvoorts Nieuwsblad | 

I Losse nummers 1 gulden. I WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 16 JANUARI 1986 2' * i> -u-k ~z •*■&■&■&■£!■&■&■&•£:■&•&•& ■*x Op 10 februari 1986 hopen onze ouders, groot- 
en overgrootouders 

D. Halderman 

en 

G. Halderman-Paap 

de dag te herdenken dat zij 65 jaar geleden in het £ 
huwelijk zijn getreden. >- 

Cothen: 

D. Halderman 

A. Halderman-van Ede 

Basel: 

T. Rudiger-Halderman 
D. Rudiger 

Amsterdam: 

J. Venmans-Halderman 
J. Ven mans 

Klein- en achterkleinkinderen 

Zandvoort, Dr. Schaepmanstraat 2 j-, : . u ■'- -ir <- -fr •U -ü £• i t •& -b -ü -si- 
Enige en algemene kennisgeving. 

Na een moedig gedragen langdurige ziekte is 
overleden 

Nellie 
Petronella Wilhelmina 
van Beem-ten Velden 

4 december 1921 f 14 januari 1986 

Zandvoort: 

H. van Beem 

2042 GE Zandvoort, 14 januari 1986 
Hogeweg 47 RD 

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 17 janua- 
ri a.s. om 11.45 uur in het crematorium „Velsen" 
te Driehuis-Westerveld. 

De overledene is opgebaard in het uitvaartcen- 
trum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te 
Zandvoort, aldaar geen bezoek. 
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum, Poststraat 7, 
Zandvoort, om 11.00 uur. 

Geen bezoek aan huis. 
Na een werkzaam leven is van ons heengegaan 
onze lieve man, vader, schoonvader en opa 

Bertus Wit 

op de leeftijd van 77 jaar. 

Zijn positieve levensinstelling en zijn vermogen 
om van kleine dingen te genieten, zullen wij 
nooit vergeten. 

Zandvoort: 

M. Wit-Brandsma 

Hillie Wit 

Hilleke en Janneke 

Noord wijkerhout: 

Maike Danielsson-Wit 
René Danielsson 

2041 NC Zandvoort, 8 januari 1986 
A.J. van der Moolenstraat 31 

De crematie heeft inmiddels in stilte plaatsge- 
vonden. Heden is na een moedig gedragen ziekte overle- 
den 

Jansje Elisabeth Sliker 

weduwe van Thomas van Soelen 

eerder weduwe van 

Theodoor Johan Ferdinand van Zoelen 

op de leeftijd van 79 jaar. 

Uit aller naam: 

Mr. L. H. M. van Noordwijk 
Ex. Test. 

Zandvoort, 7 januari 1986 
De Favaugeplein 21 flat 64 

Correspondentieadres: 
Mr. L. H. M. van Noordwijk 
Kennemerplein 11 
2011 MH Haarlem 

De crematie heeft vrijdag 10 januari plaatsgehad. i 1 Met diepe droefheid moeten wij u kennis geven, 
dat onverwacht uit ons midden is heengegaan 
mijn geliefde man, onze zorgzame vader en lieve 
opa, onze broer, zwager en oom 

Klaas Jacobs 

op de leeftijd van 59 jaar. 

E. Jacobs-Terol 

Jasperdina en Karel 

Martin 

Mirjam 

Ans en Roger 
Armand 

Klaas en Martha 

'. en verdere familie. 

, 2041 VP Zandvoort, 14 januari 1986. 
Van Leeuwenhoekstraat 11 

Geen bezoek aan huis 
Geen bloemen 

Klaas is opgebaard in het uitvaartcentrum, 
Poststraat 7 te Zandvoort alwaar gelegenheid is 
tot afscheidnemen en condoleren donderdag- 
avond van 19.00 tot 19.30 uur. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 
17 januari om 11.30 uur in het crematorium Vel- 
, sen te Driehuis-Westerveld. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in een 
der ontvangkamers. i&bm Rust nu maar uit, je hebt je strijd 

gestreden. 
Je hebt het met veel moed gedaan. 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden? 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan? 

'~ Bedroefd om haar heengaan, maar heel dankbaar 
. voor wat zij voor ons heeft betekend geven wij u 
' kennis dat woensdag 8-l-'86 in de Mariastich- 
; ting te Haarlem van ons is heengegaan mijn lieve 
" vrouw en onze lieve moeder en oma 

Wilhelmina Fortgens 

echtgenote van B. Paap 

op de leeftijd van 58 jaar. 

Fred 

Hennie 

Sonja 

Philip 

en kleinkinderen 

i januari 1986 
A. J. v.d. Moolenstraat 43 
2041 NC Zandvoort 

Overeenkomstig de wens van de overledene 
heeft de crematie in stilte plaatsgevonden. Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming en medele- 
ven en de mooie bloemen ons betoond bij overlijden van 
mijn lieve man, vader en opa 

Cornelis Jacobus Twisk 

betuigen wij u onze oprechte dank. 

Uit aller naam: 

E. M. Twisk-van Deursen 

Zandvoort, januari 1986 Voor uw medeleven en belangstelling ondervonden tij- 
dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man 

Evert Janssen 

onze vader en opa willen wij u langs deze weg graag 
hartelijk bedanken. 

W. C. J. Janssen-Bionda 

Kinderen en kleinkinderen 

Zandvoort, januari 1986 
Herm. Heijermansweg 1/35 In een tijd waarin naastenhulp en medeleven 
steeds minder voorkomt heeft mijn man 

Evert Janssen 

de liefdevolle verzorging en ik de volledige steun 
mogen ondervinden tijdens zijn ziekte en het 
overlijden. Hiervoor wil ik Dr. Bouwman, Dr. v. 
Bergen, Dr. Scipio-Blume, Joost, Eelco, de^zus- 
ters en broeders van de Kruisvereniging alsmede 
de staf van het Huis in de Duinen hartelijk be- 
danken. 

W. C. J. Janssen-Bionda 

Herm. Heijermansweg 1/35 
Zandvoort UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 
Tel. 02507-1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78 EERSTE CHRISTELIJK LYCEUM 

Scholengemeenschap voor Havo, Atheneum en 
Gymnasium. 

Het ECL is centraal gelegen bij ,,het Schouwtje", 
direkt aan de buslijn A'dam-Zandvoort met een 
vaste stopplaats op 2 min. loopafstand van het 
gebouw. 

Zuider Emmakade 43, Haarlem, telefoon 
023-311651 

Rector: J. G. Landstra 
Spreekuren: na tel. afspraak 

OPEN DAG 

zat. 1 febr. 10.00 u - 13.00 uur 

Op het E.C.L. zijn ook leerlingen uit klas 4 Mavo 
welkom, die overwegen in 4 Havo plaats te nemen. 

Leerlingen van de zesde klas van de basisscholen 
en hun ouders zijn van harte welkom om kennis te 
maken met de school. DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 23 27 

Uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN, 

PANTY'S, KNIE- en 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT VERHUIZEN? 

Verhuizen is vakwerk! 

Neem daarom geen risico, maar laat het 

o.ver aan de vakman. 

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met 

waardevolle tips. 

JJW VERHUIZING. ONZE ZORG' DE WIT VERHUIZINGEN 
(ERKENDE 
VERHUIZERS A. J. v. d. Moolenstraat 54rd 
Zandvoprt - Tel. 02507 - 1 74 00 
Haarlem - Tel. 023 - 31, 04 04 We staan bekend om onze 
warme gastvrijheid, 
daarom laten we u ook maar 
even in de kou staan. 

NU ZIJN WE GESLOTEN, 

maar vanaf vrijdag 24 januari bent u 
weer heel erg welkom. 
In die tussentijd wordt er een gloed- 
nieuwe keuken geïnstalleerd, zodat 
wc u in de toekomst nog smakelijker 
kunnen ontvangen. 

Vanwege uw geduld is het aperitief 
die dag voor onze rekening. 

Visrestaurant 
Duivenvoorden 

Haltestraat 49, Zandvoort. 
Telefoon 02507-12824. Voor opbaring in uitvaartcentrum en 
voor verzorging van uitvaart: W uitvaartverzorging 
kennemerland 

tel.02507-1 53 51 

DA G EN NA CHT VERZORGING 
WIE MAAKT U 
WEGWIJS IN DE WIR-WAR 

VAN ONZE 

SOCIALE 

UITKERINGEN? HET PAROOL! 

Het sociale stelsel - 1e kwartaal 1986. 

Alle sociale premies en uitkeringen op 'n rijtje. 

Wie heeft in 1986 recht op een uitkering, hoe hoog zijn 
de uitkeringen voor de verschillende groepen mensen, 
wie moet ervoor betalen en hoe hoog zijn al die 
verschillende premies? 

Het antwoord op deze en dergelijke vragen stond op 
een overzichtelijke manier op twee krantepagina's in 
Het Parool van 30 december 1985. 

De overdruk die we daarvan voor u hebben laten 
maken is zojuist door de drukker afgeleverd. 

De poster is te koop bij alle kantoren van Het Parool in 
en om Amsterdam voor ƒ 5,- per stuk. 

Bestellen kan ook, door ƒ 7,50 (poster, 
porto en verpakking) over te maken 
op postgirorekening 260728 ten 
name van PAROOL SPECIAAL in 
Amsterdam met vermelding 
„poster uitkeringen 1986". 

NU HALEN, ZOMER '86 PAS BETALEN. WAARIN EEN STERK NUMMER 
SOEPEL KAN ZIJN. 

De Peugeot 205 is zonder meer een sterk 
nummer. Mooi om te zien. Doordacht. Elegant. Ruim 
en comfortabel. Dynamisch. 

In 16 uitvoeringen, zowel benzine als diesel. 
Nieuw is de sportieve Peugeot 205 XT. 
Zn 80 DIN/pk is goed voor 170 km/u. 

Bij al die sterke punten kunt u nu - tijdelijk - 
nog een ijzersterk pluspunt tellen. Een uiterst soepel en 
uitermate g unsti g financierin g saanbod. Wie nu een 
Peugeot 205 personenauto koopt en registreert 
vóór uiterli j k 31 j anuari 1986 heeft de keuze uit twee 
fantastische financiële aanbiedingen. 

■ U kunt profiteren van een renteloze lening 
tot 70% van de aanschafprijs, met een maximum 
van 10.000 gulden. Na 30% aanbetaling gaat u tot 1 juli 
1986 rijden zonder rente te betalen of zelfs maar 
iets af te lossen. 

Die aanbetaling kunt u in de meeste gevallen 
trouwens heel simpel oplossen door uw huidige autr 
in te ruilen. 1 Juli 1986 rekent u af. ■ In plaats van die renteloze lening kunt u ook 
kiezen voor een autolening van 3 jaar met 50% 
rentereductie. Na een aanbetaling van eveneens 30% 
betaalt u uw lening in 36 maanden af. Maximum 
te lenen bedrag 10.000 gulden. Effectieve rente op 
jaarbasis 8,2%. 

Beide leningen worden door Peugeot Talbot 
Financiering verstrekt onder de gebruikelijke voor- 
waarden van huurkoopovereenkomst, waarbij de 
Peugeot Talbot organisatie de rente/rentereductie voor 
haar rekening neemt. 

DUBBEL VOORDEEL VOOR 
PEUGEOT 205 ACCENT KOPERS. 

Dit tijdelijke financieringsvoordeel geldt natuurlijk 
ook voor de sportieve Peugeot 205 Accent. Die is uitgerust met een aantal 
speciale extra's. 

Zoals: dakspoiler, zwarte antenne, brede 
stootstrips met een rode bies die doorloöptm de bum- 
pers, specifieke type-aanduiding op de flanken en 
achter, full cover wielplaten en in hoogte verstelbare 
hoofdsteunen. 

Extra's waarvoor u niets extra betaalt. De 
Peugeot 205 Accent vanaf f 15.965,-. 

Aantrekkelijk genoeg om even bij ons langs te 
rijden? Doe dat dan wel zo snel mogelijk, want dit aan- 
bod is tijdelijk! m PEUGEOT 205 

PEUGEOT 205 ACCENT VANAF F 15.965,-. 
v - v- 'i' *, • PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW. AFLEVERINGSKOSTEN F 425,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN PEUGEOT TALBOT LEASE, DIRECT LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS 

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21 , tel.: 02507-12345. 
PEUGEOT TALBOT: ^bifttomUcll OfX tuef PEUGEOT WERELDKAMPIOEN RALLY'S 1985 V 


EEKMEDIA 30 Fokker 50 moet succes van Friendsh DONDERDAG 16 JANUARI 1986 
SCHIPHOL - Afgelopen za- 
erdag heeft vanaf Schiphol 
iet prototype van Fokkers 
lieuwe verkeersvliegtuig, de 
'okker 50, zijn eerste vlucht 
emaakt. De Fokker 50, die be- 
loeld is voor circa vijftig pas- 
agiers, moet het succes van de 
iu ruim dertig jaar oude 

riendship voortzetten. 

De Fokker 50 lijkt uiterlijk nog 
teeds zeer sterk op de trouwe P.27 
'riendship en lijkt er uiterlijk nog 
ieel sterk op. De P.27 gaat al mee sinds 
958, toen de eerste exemplaren aan de 
uchtvaartmaatschappijen werden af- 
eleverd. Fokker heeft sindsdien met 
eleidelijke vernieuwingen het vlieg- 
uig steeds modern en aantrekkelijk 
/eten te houden. Er zijn nu in totaal 
uim 750 Friendships verkocht, inclu- 
ïef 206 stuks die in licentie bij de Ame- 
ilcaanse vliegtuigfabriek Fairchild 
/erden gebouwd. oor René de Leeuw Door de jaren heen is er aan de F.27 
oveel veranderd, dat behalve de uiter- 

I jke gelijkenis de overeenkomsten 
ussen de eerstgebouwde en laatste 
'riendships niet al te groot meer zijn. 
'hans hebben de ontwikkelingen in 
e luchtvaart de F.27 achterhaald en 
eeft Fokker de Friendship tot een 

s njwel geheel nieuw vliegtuig ge- 

' unsformeerd. II De grote aanzet tot de ontwikkelin- 
gen in de sector regionale luchtvaart, 
J/tarvoor de Fokker 50 bedoeld is, werd 
h. 1978 gegeven in de Verenigde Sta- 
len. Daar werden toen veel regels voor 
net burgerluchtverkeer opgedoekt, 
kis gevolg van deze 'deregulering' nam 
Be' concurrentie sterk toe en kregen 
regionale luchtvaartmaatschappijen 
laeer kansen zich in de strijd om de 
iilnst van de luchtreiziger te mengen. 
|)aarvoor hadden die maatschappijen 
'iauwe vliegtuigen nodig en dat mani- 
;steerde zich meteen in een toename 
an de belangstelling voor onder meer 
e Friendship. Fokker kreeg orders uit 
e VS en ging over tot verhoging van 
Ie produktie. optimistisch 

fokker bekeek de zaken heel opti- 
stisch en dacht dat de Friendship 
.1 wel tot aan het eind van de eeuw in 
pduktie kon blijven. Toch bleek na 
bn paar jaar dat het voor de Friend- 
iip erg moeilijk werd om blijvend te 
unnen wedijveren met allerlei nieu- 
?e typen kleine verkeersvliegtuig. De 
p evende Amerikaanse regionale MWrimmmNMMiiMiMiMmMm ,*. -V,, 


De Fokker 50 tijdens zijn eerste vlucht. Foto Fokker • De produktielijn van de illustere F.27 Friendship. markt inspireerde namelijk tal van 
andere fabrikanten tot de ontwikke- 
ling van nieuwe toestellen. En in die 
vliegtuigen werd veel nieuwe techno- 
logie verwerkt, met als belangrijkste 
resultaat een belangrijk lagere brand- 
stofrekening. 

Na het mislukte avontuur met 
McDonnell Douglas, waarmee Fokker 
samen de 150-zits MDF-100 wilde bou- 
wen, concentreerde Fokker zich op 
verbetering en ingrijpende vernieu- 
wing van de Friendship en de ontwik- 
keling van de 100-zits Fokker 100 uit 
de F.28 Fellowship. Fokker overwoog 
aanvankelijk de dertig jaar lang ge- 
volgde lijn van geleidelijke vernieu- 
wing van de F.27 voort te zetten met 
het inbouwen van nieuwe motoren. 
Spoedig werd duidelijk dat dit niet 
voldoende was zijn om de concurrentie 
het hoofd te kunnen bieden. Ook is 
gekeken naar de mogelijkheid van de 
ontwikkeling van een geheel nieuw 
vliegtuig, voor ongeveer vijftig passa- 
giers. Dat bleek erg duur en bovendien 
had de F.27 nog eigenschappen, waar- 
mee in de moderne luchtvaart nog 
heel goed te concurreren viel. Fokker 
besloot de middenweg te volgen: de 
F.27 constructie (romp, vleugel etc.) 
handhaven en verder praktisch alles 
vernieuwen: een nieuwe motor, een 
nieuwe propeller, een nieuw onderstel, een nieuwe cockpit met beeldscher- 
men in plaats van traditionele instru- 
menten, een gemoderniseerde cabine, 
etc. Het resultaat verschilde zoveel 
van de F.27 dat het vliegtuig een ande- 
re aanduiding kreeg, namelijk Fokker 
50. 

Geen wonder dat de Fokker 50 uiter- 
lijk nog heel veel op de Friendship 
lijkt, maar er zijn toch ook voor de 
oppervlakkige waarnemer enkele dui- 
delijke verschillen: de zesbladige in 
plaats van een vierbladige propeller, 
een dubbel in plaats van een enkel 
neuswiel, een andere vorm van de mo- 
torgondel en een groter aantal kleine 
ramen. 

Comfort 

Een van belangrijkste uitgangspun- 
ten bij het ontwerpen van de Fokker 
50 is het comfort voor de passagier. In 
veel gevallen zal die passagier overge- 
stapt zijn van een lange-afstands- 
vlucht en vermoeid zijn. Het verschil 
in comfort mag daarom niet al te groot 
zijn en dat stelt eisen aan de stoel- en 
bagageruimte en vooral aan het ge- 
luidsniveau in de cabine. Dat geluids- 
niveau is 5 decibel omlaag gegaan in 
vergelijking met de laatste Friends- 
hips. De belangrijkste bijdrage daar- 
aan wordt geleverd door de zesbladige propeller, die dankzij het grotere aan- 
tal bladen minder snel hoeft rond te 
draaien om dezelfde prestaties te ha- 
len. Gebleken is dat vooral de tipsnel- 
heid van invloed is op het geluidsni- 
veau: hoe lager de tipsnelheid, hoe 
minder lawaai. Overigens kleven er 
aan een zesbladige propeller ook nade- 
len. Hij is duurder en heeft ook een 
lager rendement, zodat iets meer 
brandstof wordt verstookt. Fokker 
heeft dit echter voor een lager geluids- 
niveau in de cabine wel over. 

Het brandstofverbruik ligt deson- ' 
danks toch ruim dertig procent bene- 
den dat van bij de Friendship. Dat is te 
danken aan de nieuwe motor, de 
PW124 van Pratt & Whitney Canada. 
Voor de Friendship heeft Fokker altijd 
de Rolls-Royce Dart turbopropmotor 
gebruikt, maar hoewel van deze motor 
door de jaren heen steeds zuiniger ver- 
sies zijn ontwikkeld, kan de motor niet 
meer meekomen met de allernieuwste 
motortypen. De keuze voor de nieuwe 
motor heeft tot gevolg dat de gondel, 
waar de motor in zit, een andere vorm 
heeft gekregen. 

De vliegers krijgen in de cockpit de 
beschikking over vier of vijf beeld- 
schermen in de cockpit, waarop de 
belangrijkste vlieggegevens via com- 
puters worden gepresenteerd, net zo- als in cockpits van grote verkeers- 
vliegtuigen als de Airbus A310 van de 
KLM. Er kleeft hieraan echter ook een 
nadeel. Veel klanten van de Friend- 
ship opereren in de derde wereld en 
vele daarvan kunnen nog niet over- 
weg met de moderne technologie van 
de digitale cockpit. Fokker mikt er 
echter op de eerste tijd de Fokker 50 
voornamelijk aan moderne westerse 
maatschappijen te verkopen. Na ver- 
loop van tijd zal de digitale cockpit ook 
in de derde wereld oprukken en de 
Fokker 50 aan aantrekkelijkheid win- 
nen. 

Een ander belangrijk verschil is de 
vervanging van het pneumatische op- 
derstel van de F.27 door een hydrau- 
lisch onderstel. Dit laatste is niet ge- 
beurd omdat het pneumatische sys- 
teem niet voldoet, maar omdat de 
luchtvaartindustrie nagenoeg nog 
uitsluitend hydraulische onderstellen 
toepast. Daardoor is de technologie 
van het hydraulisch onderstel verder 
ontwikkeld en aantrekkelijker voor 
toepassing in de Fokker 50. De cockpit heeft een groter aantal 
kleinere ramen gekregen. De indeling 
van de grote ramen en stoelen in de 
F.27 leidt ertoe dat naar buiten kijken 
niet altijd even gemakkelijk is zonder lolo f >(>r 

kramp in je nek te krijgen Verder is de 
cabine geheel opnieuw ontworpen. De 
passagiers stappen voortaan in aan de 
voorkant van het vliegtuig, terwijl dat 
bij de F.27 achterin gebeurde. Deze 
verandering is ingegeven om gemak- 
kelijker aan te kunnen sluiten op avio- 
bruggen op grote luchthavens. 

In de constructie van de Fokker 50 
worden op grotere schaal nieuwe 
kunststofmaterialen gebruikt dan bij 
de F.27. Het gaat daarbij om materia- 
len, zoals koolstof- en glasvezel-ver- 
sterkte plastics, die een lager gewicht 
hebben en beter bestand zijn tegen 
vermoeiing. De gewichtsbesparing 
kan ten goede komen aan verhoging 
van de nuttige lading of aan extra 
brandstof ter vergroting van het vlieg- 
bereik. De verkoop van de Fokker 50 is tot 
dusver zeer goed gegaan. Er zijn er 38 
verkocht en er is optie genomen op nog 
12 stuks. Bij een produktietempo van 
circa 25 per maand is er nu anderhalf 
jaar produktie verkocht. Bepalend 
voor het succes is niet alleen liet aan- 
tal, maar ook welke maatschappijen 
tot aankoop hebben besloten. Hierover 
heeft Fokker geen klagen. Tot de klan- 
ten behoren Ansett Airlines (Austra- 
lië, 15 stuks), een toonaangevende 
maatschappij met grote technologi- sche kennis in huis, en DLT (Duits- 
land) een .samenwerkingspartner van' 
Lufthansa Andere orders komen van' 
Austnan Airlines (Oostenrijk), Busy 
Bee (Noorwegen). Maersk Air (Dene- 
marken) en Corsair (VS. verbonden- 
met Ansett) 

Dit is een rijtje namen waar de con^ 
currentie jaloers op kan zijn. Die con-;. 
currentie komt vooral van de nieuwe' 
Frans-Italiaanse ATR 42, die iets klei-;' 
ner is dan de Fokker 50 en van de. 
Britse ATP (Ad\anced Turbo PropK- 
die met 64 stoelen iets groter is. De" 
belangrijkste concui rent wordt echter" 
een nieuw produkt van De Havilland- 
Canada, de DASH 8-300. een verlengde; 1 
uitvoering van de 37-zits DASH 8. Het" 
gewicht van deze concurrent wordt. 
met in de eeiste plaats bepaald door de; 
kwaliteiten, als wel door liet feit dat de-] 
Amerikaanse vliegtuigfabriek Boeing, 
recent de Canadese fabriek heeft over-.- 
genomen Daarmee is er op de Ameri-' 
kaanse markt een eigen vliegtuigmo-' 
del gekomen, wat tot dusver niet het, 
geval was. Bovendien ziet Boeing goe- 
de mogelijkheden de DASH 8 te verko-' 
pen m combinatie met de eigen grote 
verkeersvliegtuigen, al dan niet met 
aantrekkelijke kortingen, aan regio- 
nale luchtvaartmaatschappijen, die] 
nipt grote maatschappijen samenwer- 
ken De laatste jaren tekent zich de 
tendens van deze samenwerking, 
steeds nadrukkelijker af. Voor Fokker,' 
dat tot dusver veel tijd gestoken heeft 
in de Amerikaanse markt, juist in 
maatschappijen met dergelijke sa- 
menwerkingsverbanden, wordt de 
Amerikaanse markt er zo niet gemak- 
kelijker op. Fokker heeft in ieder geval 
wel een paar jaar voorsprong, omdat 
de DASH 8-300 nog niet vliegt. Oerdegelijk Een sterk verkoopargument voor 
Fokker in vergelijking met vooral dp 
belangrijke ATR 42 is de door en door 
beproelde en oerdegelijke constructie, 
die van de F.27 is overgenomen. De 
ATR 42 moet zich in dit opzicht nog 
bewijzen en dat gaat m ieder geval de 
eerste tijd met belangrijk hogere on- 
derhoudskosten gepaard. De eerste vlucht van de Fokker 50 
luidde een testprogramma m, dat on- 
geveer een half jaar gaat duren en de 
bedoeling is dat eind 1986 de eerste 
produktiemachines worden afgele- 
verd aan Ansett en DLT. Fokker heeft 
plannen voor een verlengde uitvoe- 
ring van de Fokker 50 voor 70 passa- 
giers, maar voordat men hiermee be- 
gint wil men eerst de Fokker_50 en^ 
Fokker 100 projecten goed van de! 
grond hebben. (anuari-programma 
^Vrouwen Van Nu" JD VOORT - Voor de tweede 
|J!t van de maand januari heeft 
Tsandvoortse vereniging "Vrou- 
ji van Nu" het volgende pro-' 
|£mma samengesteld: 

nderdag 16 jan. De diëtiste me- 

nw Van der Ende van de Neder- 

tse Hartstichting houdt vanaf 

.0) uur een lezing over het belang 

ngoede voeding. Onder haar leiding 

ij [rlen verantwoorde hapjes bereid. 

Sj -vordt tevens een quiz gehouden. Donderdag 30 jan. Bezichtiging van 
het werk van Rembrandt onder lei- 
ding van de heer Kooij'in het Rijks- 
museum. Verzamelen om 10.00 bij de 
rechteringang van het museum. Kos- 
ten vier gulden per persoon. 

Dinsdag 4 feb. Contactochtend in 
Hotel Zomerlust, aanvang 10.00 uur. Spnsdag 21 jan. Om 8.30 uur ver- 
J ikt de bus van het Gemeenschaps- 
1] i: voor een excursie naar Potterie 
i ; Driehoek in Huizen onder leiding 
h. Rieke Visser. Lunch in Hilver- 
tpn Vanaf 14.00 rondleiding door het 
jpioepmuseum. Kosten ƒ 22,50 per 
ersx>n, inclusief koffie met gebak, 
ondeiding en entree museum. 

«nderdag 23 jan. Met twintig per- 
en lunchen bij de Technische 
x)l aan de Verspronckweg 150, 
lem. Verzamelen om 11.30 uur bij 
halte van bus 81 aan de Louis Da- 
.traat of om 12.00 bij de Techni- 
bfe School. Prijs ƒ 10,- inclusief kof- [rouwencentrum 

r HOOFDDORP - In het Vrouwen- 

öitrum zal op 21 januari een thema- 

Shtend worden gehouden over bur- 

fihijke ongehoorzaamheid. Ditactue- 

jj thema zal door Wil Gevers van 

intekeningen worden voorzien. De 

snkomst begint om 9.15 uur. Het 

ojwencentrum bevindt zich aan de 

cfdweg 677, naast het Oude Raad- 

is. Kinderopvang is aanwezig. Studenten hielden 
succesvolle actie 

SANTPOORT - De twee acties die 
rond de kerstdagen door de leerlingen 
en leerkrachten van de IJmond- 
M.T.S. werden gehouden, zijn bijzon- 
der goed verlopen. De ouderen, min- 
der-validen en gehandicapten werden 
naar volle tevredenheid van hun lek- 
kende kranen, lichtstoringen, niet- 1 
sluitende deuren en dergelijke afge- 
holpen door de hoogste Wassers. Bo- 
vendien vervaardigden zij voor gehan- 
dicapten speciaal speelgoed en ge- 
bruiksvoorwerpen. 

De eerste- en tweede-klassers collec- 
teerden het enorme bedrag van ƒ 
27.692.45 bij elkaar, hetgeen alle ver- 
wachtingen overtrof. Met dit geld, dat 
via het Nederlandse Jeugd Rode Kruis 
naar Noord-Colombia gaat, kan de be- 
nodigde inventaris voor de inrichting 
van de varende medische hulppost in 
het district Choco (Colombia) worden 
aangeschaft. Dankzij de grote inzet 
van deze M.T.S.-leerlingen en de gene- 
reuze gevers, hoopt het Rode Kruis de 
nood in dit gebied (het sterftecijfer is 
hier het hoogst van heel Latijs-Ameri- 
ka) enigszins te kunnen lenigen.' Werkloze jongeren worden 
eholpen door Luchthaven ichiphol - De Luchthaven Schiphol 
t een soort intern uitzendbureau 
;innen voor werkloze schoolverla- 
5 van MAVO, HAVO of VWO. Via 
interne uitzendbureau kunnen zij 

• 'n der in het bedrijf worden inge- 

• Set is de bedoeling dat zij na ver- 

EP van tijd de gelegenheid krijgen 
K in vaste dienst te komen. Schiphol 
' ert overigens nog een bijdrage aan 
' bestrijding van de jeugdwerkeloos- 
8 d Door middel van verschillende 
j[ Jfcten van de Luchthaven komen 
l' i dertig jonge werklozen aan een 
f t» of tijdelijke baan. 
f, 

3 e jongeren die voor het interne uit- 
1 4iureau gaan werken krijgen een 
| fHaal arbeidscontract. Door op ver- 
' ülende plaatsen in het bedrijf te 
■ ken, zullen zij snel praktijkerva- 
t ' opdoen. 

thoolverlaters van LTS en MTS 
k _ sinds 1984 bij verschillende onder- 
si n van de Technische Dienst op de 
? 'thaven werkzaam. Vorig jaar 
" "len er vier schoolverlaters bij, 
f, het totaal daar op zestien bracht. 

i de automatische administratie 
rte Luchthaven is pas geleden een 
IjJ^e medewerkster gekomen die de door het Gewestelijk Arbeidsbureau 
verzorgde opleiding applicatiepro- 
grammeur volgde. Dit is een opleiding 
van het arbeidsbureau voor mensen 
die zich willen laten omscholen tot 
programmeur of systeemanalist. De 
Luchthaven verwacht dat er via deze 
opleiding in de toekomst meer pro- 
grammeurs worden aangetrokken. 

Schiphol neemt verder deel aan een 
zogenaamd "Informatie Instroompro- 
ject". Dit is een door het Rijk gesteund 
project, waarbij schoolverlaters wor- 
den opgeleid voor informaticaberoe- 
pen door middel van scholing en sta- 
ges. In 1986 neemt de luchthaven via 
dit project minimaal zeven beginnen- 
de programmeurs en begeleiders mi- 
cro-computer op in haar gelederen. Zij 
zullen vijf maanden stage lopen hij 
Schiphol. Een definitieve aanstelling 
van enkele programmeurs na afloop 
van de stage wordt niet uitgesloten. Een laatste project waar de Lucht- 
haven aan deelneemt, is gericht op 
jonge werkeloze academici. Het betreft 
hier twee jonge academici die een tij- 
delijk contract hebben gekregen. Zij 
krijgen op Schiphol de kans zich op 
een aantal gebieden te bekwamen. Depressiefronten hebben 
voorkeur voor Nederland Al eerder hebt u op deze plaas kun- 
nen lezen dat de strijd tussen polaire 
lucht die in de richting van de evenaar 
beweegt en tropische lucht die in de 
richting van de pool beweegt, depres- 
sies veroorzaakt langs het grensvlak, 
het polaire front. Een voorkeurgebied 
is de noordwestelijke Atlantische 
Oceaan langs de oostkust van Noord- 
Amerika. Hoe gaat dit precies in z'n 
werk? 

Om te beginnen dringt er wat war- 
me, vochtige tropische lucht aan de 
zuidkant in de koudere, drogere pool- 
lucht aan de noordkant van het polai- 
re front en maakt zo een knik in dit 
front. De warme lucht schuift nu over 
de koude lucht heen. Onder de opstij- 
gende, lichtere, warme lucht zal de 
luchtdruk gaan dalen en deze plaats 
zal het centrum van de depressie wor- 
den, die zich kan ontwikkelen tot een 
van grote diepte en enorme omvang. 
Een bijzonder grote oceaanre'us trof- fen wij eind vorige week op de 'weer- 
kaart aan. Daarover straks meer. 

Koude (zwaardere) polaire lucht, die 
uit het noorden komt, vervangt de op- 
stijgende warme lucht. Deze lucht spi- 
raliseert naar het midden van de de- 
pressie. Er ontstaat een circulatie van 
lucht, de koude lucht jaagt achter de 
warme lucht aan. De warme lucht 
gaat verder in noordelijke richting, 
stijgt almaar op en schuift verder over 
de koude lucht heen. De koude lucht 
dringt inmiddels verder naar het zui- 
den, door onder de warme lucht heen 
te kruipen. De rand van de opdringen- 
de warme lucht wordt een warmte- 
f ront genoemd, de rand van de opdrin- 
gende koude lucht een koufront. Beide 
fronten kunnen wel honderden, soms 
wel meer dan duizend kilometers lang 
zijn. 

Het warmte- en koufront worden op 
de weerkaarten aangeduid respectie- 
HET WEER door Paul Dekkers velijk door halve cirkels en halve drie- 
hoeken aan de zijde van de bewegings- 
richting van het front. Trekt men in 
gedachten vanuit het centrum van de 
depressie twee lijnen naar buiten, na- 
melijk een in ongeveer zuidoostelijke 
richting, de warmtefrontlijn, en een 
naar het zuidwesten, de koufrontlijn, 
dan ligt tussen beide lijnen een tong 
van warme lucht, de zogeheten warme 
sector van de depressie. Elke depressie 
die zich boven de oceaan ontwikkelt, 
kent aan de voorzijde een warm tef ront en aan de achterzijde een koufront. Zij 
bewegen zich vaak, als gevolg van de 
overheersende sterke westelijke lucht- 
stroming, naar het oosten in de rich- 
ting van het Europese continent. 
Ge»n wonder dat wij hier in Neder- 
land met heel wat fronten te maken 
krijgen; per jaar passeren ons land ge- 
middeld tussen de 100 en 120 fronten. 

Een zo'n front rekende vorige week 
vrijdag radicaal af met het wat win- 
terse karakter van het weer, waarvan 
in de eerste januaridecade sprake was. 
Tot de 10e januari berekenden wij voor 
Mijdrecht in deze louwmaand een ge- 
middelde mmimumtemperatuur van 
-2,6 gr. C. en een maximumtempera- 
tuur van +0,7 gr. C, ongeveer drie gra- 
den onder normaal. Als laagste tempe- 
ratuur werd -5,8 gr. C. geboekt, t.w. op 
dinsdag 7 januari. Op donderdag 9 ja- 
nuari bleef het ook overdag bij ons 
minstens 2,5 graden vriezen. 

Het genoemde dooifront, dat 8 mm 
regen bracht en de temperatuur 's 
avonds deed stijgen naar 6,0 gr. C, 
behoorde bij een zeer diepe stormde- 
pressie, waarvan de kern met een wel- 
haast ongelooflijk lage luchtdruk van 
934 millibar tussen IJsland en Schot- 
land werd aangetroffen. Bij veel huis- 
barometers gaat de schaalverdeling wat de laagste druk betreft niet eens 
verder dan 950 millibar of daarom- 
trent. Geen wonder dat in die buurt 
een enorm stormveld werd gevormd. 
Het was hetzelfde minimum dat com- 
puters, KNMl-meteorologen en weer- 
amateurs in verlegenheid bracht. Vol- 
op twijfels bestonden of dit systeem 
wel in staat werd geacht de vorst in 
ons land te verdrijven, te meer daar 
tegelijkertijd boven Scandinavië een. 
hogedrukgebied, tot 1030 millibar, tot 
ontwikkeling kwam en dit mogelijk 
voldoende tegengas kon bieden. Maar 
het uitdiepingsproces (activiteit) van 
de depressie ging nóg verder dan werd_ 
verwacht, zodat deze uiteindelijk toch 
een geslaagde aanval op de vorst kon 
ondernemen. 

Ook in het weekeinde zaten we met • 
oceanische lucht opgescheept, waar- j 
door de maximumtemperaturen in , 
Mijdrecht op zaterdag en zondag met r 
respectievelijk 6.8 en 6,7 gr. C. enkele ; 
graden boven de normale waarde aan- ! 
wezen, 's Nachts bleef de temperatuur 
met laagste waarden van respectieve- 
lijk 3,2 en 3.0 gr. C. ruim van het vries- 
nnnt verwilderd. 

Temperatuurnormalen voor de pe- 
riode 15-22 januari: maximumtempe- 
ratuur (overdag): 4 gr. C; mmimum- 
temperatuur ('s nachts): gr. C. Oosterparkstraat 59 

Halfvrijstaand woonhuis 

met schuur voor- en achtertuin. 

Indeling: woonkamer met schuifpui, open haard, luxe 
keuken, toilet. 1e verd. 3 slaapkamers, douche. 2e 
verd. te bereiken met vaste trap, zeer royale kamer 
met daarboven een bergruimte. Het pand is goed on- 
derhouden en voorzien van thermopane beglazing en 
centrale verwarming gas. 

Inl. Makelaar o.g. H. W. COSTER b'.v. 

Telefoon 15531. 3 SUISSES 

KORTINGSAKTIE 

op verschillende soorten wol 

10 tot 25% 
tevens opruiming 

RESTANTEN v.a. 1 ,~ p. bol 
De specialist 

in al uw 
bloemwerken Storm en regen met 
een bloemetje van 
Bluys kan je ertegen. 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 - Zandvoort 
Tel. 1 20 60 HonrJenkapsalon „ELSE" Molenaar 

gediplomeerd trimster 

De juiste vachtverzorging van uw 
rashond en bastaard. 
Behandeling volgens afspraak. 
Tel. 02507 - 1 30 77 
Lorentzstraat 158 - Zandvoort 
CSU Schoonmaak Efficiency B.V. 

vraagt 

NETTE OPROEP- 
KRACHTEN M/V 

voor het uitvoeren van 
schoonmaakwerkzaamheden op 
diverse panden in Zandvoort. 

Uw reaktie zien wij met belangstelling 
tegemoet op telefoonnr.: 071-124875 
(tijdens kantooruren). Nieuw! Nieuw! 

Balletstudio 118 

start per februari nieuwe cursussen 

Jazz ballet en Taptiance 

op woensdagavond voor jeugd en 
volwassenen. 

Bel voor info 
17789 of 070-648415. 

Studio-adres: Corn. Slegersstraat 2a. MIELE WASSALON 
Haltestraat 63 b, tel. 14417 

Profiteer nu nog van onze 
heropenings aanbieding: °/c ö in nieuwe hoogcentrifugerende 
wasautomaten van f\/l!ELE Wassen, verzorgde wassen 

Lakenpakketten 

Dry-cleaning 

Leer- en suèdereiniging 

Dekbedreiniging 

Overhemden wassen en strijken 

Kilo-wassen voor bedrijven Tot ziens! Joke en Stef Weller 

WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 16 JANUARI 1986 Oude keukens 

weer als "nieuw" Begint uw keuken croud uit te 

zien'? Voordelig en snel maakt 
PORTAS uw keuken weer als 
nieuw, door het vervangen van 
de keukendeurtjes door waarde- 
volle PORTAS-deurtjes met ver- 
verwisselbare panelen Naar 
keuze 24 uitvoeringen in vele 
natuurgetrouwe hout motieven 
Brjplaatsen van elem enten is 
mogelijk 
Vraag inlich- 
tingen of be- 
zoekonze 
show. 
'ïi3r p/^DT[k C wï| vernieuwen deuren & keukens PORTAS-Vakbedrijf 
Haarlem Zaandam b.v. 

Jan Sluyterslaan 3 
2033 TM Haarlem 

IS 1 023/ 33 25 24 DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

voor 

Dr. Vogel 
homeopathie 

Haltestraat 1 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 KLEIN ZWART WIT 
KATERTJE 

9 maanden, 

m. vlooienbandje (niet 

gecastreerd), roepn. 

Frits, omg. Baureweg- 

Westerstraat. 

Tel. 13361. Jt Klaar terwijl 
u wacht Haltestraat 1 
ZANDVOORT Tegen inlevering van 
deze advertentie 

PAÏAÏES 

KRQKETTEK 

FRIKANDELLEIIL 

De Drie Puntjes 

Bloemendaal aan Zee 

Snackbar 

Boul. Barnaart 8, 

Zandvoort. 

Tel. 14301 Drogisterij - Reform 

ftflOERERIBURG 

Gespecialiseerd in 

D1EET- 
AFtTMELEN 

voor suikerpatiënten 

en zoutloos 

Haltestraat 1 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 Muzieklessen: 

PIANO 
BLOKFLUIT 

(ook groepsles) 

CELLO 

Tel. 18486 Compleet foto/filmassor- 
timent, voordelig afdruk- 
ken en ontwikkelen 

DROGISTERIJ 
MOERENBURG 
Haltestraat 1 
Zandvoort komt aan huls. 
Ook 's avonds. 

Tel. 19632 word ook 
bloeddonor 

)20-123456 ) o\ ^.i 
\insti'rti;im 

l'll (HllStli'kiMl. 
ssêw 


m 
mi 

fM 

il 
tji 
m 

te 

&<;£»•"'*' • 

m m 

SS 
#ȣ 

tei 
in 

IS (SP*' 


koffie Je bent er zo aan gewend, wordt altijd gezegd. Geen artikel is zo merkgevoelig 
als koffie. Maar is dat wel rechtvaardig? Oirkson daagt u uit. 
Probeer eens één keer Hotel koffie (en let dan niet op de prijs)! Proef desnoods 
eens „blind,,. Best mogelijk dat u van gedachte verandert, dat u moet toegeven 

dat u geen verschil proeft, of dat u Hotel koffie als beter beoordeelt. 

Best mogelijk, want Hotel koffie komt immers van die branderij die 

de koffienaam heeft. Probeer het maar eens, dan komt u voortaan 

wat de prijs betreft niet meer op de „koffie,,. i\le 


9 eke " nr 'n\ev lai •b «'** e Xx*°°<"Zre6e« r é is het 
gara" n/et 
deren- iet tew HOTEL KOFFIE 
ROODMERK 

dus kwaliteit. Snelfilter- 

maling, vacuüm verpakt 

PAK 250 GRAM '.«iögff r HAG 
KOFFIE 

cafeïnevrij, 
snelfiltermaling 
PAK 250 GRAM geenj&StTmaar geen .4<9tf maar geen jxdïTm aar ï'XVSiïMMïJï^kiïlk:' 5-,. . " styks c/ - » 


•/ I' I .'luJi I I origineel Beiers 

PORCELEINEN 
KOP en SCHOTELS 

het merk mogen we 

helaas niet noemen 

KEUZE UIT 12 

MODELLEN EN DESSINS + :, IIGEMALEN KOFFIE! 
ROODMERK Ir HMAI1X. ^y v^ 's<& \k: Maar natuurlijk verkoopt Dirkson nog meer dan 20 andere 

soorten koffie, zoals: Douwe Egberts, van Nel Ie Supra, Gala, Nescafé 

enz. enz. èn natuurlijk voor de bekende lage Dirkson prijzen. i-'J GEÏSOLEERDE 
TKTHERÜOSKAN 

met glazen binnen f les en gemerkte 
afsluitdop, voor warme en koud» ^ 

dranken. In rood/wit - wit/wit 13ES5 

en grijs/wit. Inhoud: bijna 1 liter •"^' p RlJSBEW> VZBNÈ AMC HALFVOLLE 
KOFFIEMELK 

ook buiten de koeling houdbaar 

UTERPAK 2,29 >&> „•-•"*-•' 


NUTROMACUPS tray 

KOFFIEMELK 8 

ook voor zwart drinkers handig ClipS 
om in huis te hebben ^-s 

voor onverwachte visite ^J*29 VSSSt "te** «o* 


fflezinsj 
PRONT röui >-«oï STtWT! wyii^ JÏKS5 *w*» °ffiSt- NUTROMA 
KOFH1ROOM 

slechts één wolk/e is voldoende 

voor een heerlijk romig kopje ^^ 

koffie, flesje O. f liter ^75 5Tfi>7Zrï* Wel van , -"^ena ae^h-i. — 

C ° mp f ^^1dde, 
f ns van geur NR.2 ouderwetse kw e//te/t sT^^lvaT" \ ufö%ÏÏÜ3Ü*« 

VANJ^^ NU v AKt tU? f «* van geur™' 

U1491& ZUURKOOL 
JWUHBL 

wk 500 gram Nu vA NJ 48r VOOR ook geschikt voor uw 
koffie automaat PAK a 80 STUKS 129 ff S.K.S. GEVULDE 

KANO'S METBANKETSPIJS 

PAK a 5 STUKS t.25 ROYCO 
SOEPEN /Ol K UIT 
('i H /AKJI 

GEEN 78 MAAR VEMA 
APPEL- 
MOES 

GEEN 99 MAAR GEKRUIDE 

SOEP- 
AROMA GEEN 95 MAAR BLAIMC UE BLANC 

TAND- 
PASTA gtMMi 98 maar UNOX MAGER 
ZUURKOOLSPEK 1'inlOO GRAM 
gciMi 1.49 in.tar ^LAs SUKRETTINE 

zoetstof, ook geschikt voor diabetici, 
één tabletje komt overeen met 4 gram 
suiker. In handig tafeldoseerbusfe 

BUS 700 STUKS 725 CSM 
SUIKERKLONTJES 

in de handige uitdeeldoos 

DOOS i1 KILO 2,85 voor rijk 

opg»maAt 

vriM-vers 

MOCCA 

SLAG- 
CAKE EXTRA VERS VOORDEEL 

BLANKE MA6&& 

VARKENSIARJES HEEL 
KILO %9S 3o69 SarktSaan 55 

IJEUW VENNEP 
Hoofdweg 1185 jfom AÊtaakAtóKM- ZWANENBURG 
Dennenlaan 19 

ZANDVOORT 

Burg. Enge! bert sst raat 21 •• WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 16 JANUARI 1986 Flieringa pessimistisch over inkomsten gemeente 

Wanneer alle maatregelen ZAND VOORT - Door tegenvallende factoren die voor het jaar 1986 
aanwezig lijken te zijn, ziet het er naar uit dat de gemeente Zandvoort 
in bijzonder zorgelijke financiële omstandigheden komt te verkeren. „Het spook van 'artikel 12 gemeente' doemt op aan de horizon", aldus 
raadslid Fliering tijdens de commissievergadering van financiën die 
maandagavond 13 januari werd gehouden. 

Niet alleen is de Grand Prix Nederland van de racekalender 1986 
geschrapt, hetgeen een verlies van ƒ 450.000,- / 500.000,- betekent voor 
Zandvoort, maar ook ziet het er niet naar uit dat nog dit jaar de 
parkeerboetes gefiscaliseerd kunnen worden. Opnieuw een post van ƒ 
50.000,— minder inkomsten waar in de begroting rekening mee is 
gehouden. Bovendien bestaat er nog geen zekerheid dat aan het 
Casino niet reeds geïnde toeristenbelasting terug betaald moet wor- 
den, en wordt de leges van speelautomaten verlaagd. door gaan balanceert ZVoort 
o p de rand van faillissement In de commissievergadering van fi- 
nanciën, waar de heer Flieringa voor 
de laatste maal als voorzitter optrad, 
werd door hem een waarschuwing ge- 
uit ten aanzien van het Mabonplan. 
Ook hier rekent de gemeente Zand- 
voort op inkomsten die geïnd kunnen 
worden via de toeristenbelasting. 
"Doch zoals de zaken er nu voor staan 
is dit nog lang niet zeker. Daarom heb 
ik er in het college ook de nadruk opge- 
legd dat deze kwestie eerst terdege 
wordt onderzocht, voordat de exploi- 
tant de grond in handen krijgt. Het is 
onze duurste grond en daar moeten 
bepaalde inkomsten tegenover staan", 
aldus Flieringa. 

Flieringa verklaarde dat door hem 
aan de vertegenwoordiger van Bin- 
nenlandse Zaken de vraag werd ge- 
steld, in hoeverre een oplossing van de 
rijksoverheid kan worden verwacht 
met betrekking tot de problematiek 
aangaande de opbrengst van heffin- 
gen voor casino's etc. Achtergrond 
voor deze vraag vormde het mogelijk 
niet doorgaan van de recreatiebelas- 
ting en de door de kamerleden Her- 
mans en De Grave gestelde vragen 
over het Casino in Amsterdam. Het 
enige antwoord dat Flieringa ontving, 
was 'dat het overleg nog steeds gaande 
is* 

"Dwars door alles en over iedereen 
heen, mag Amsterdam nu plotseling 
wel een vergoeding per bezoeker ont- 
vangen. Dit geschiedt opo privaat- 
rechtelijke gronden. Ik weet niet pre- 
cies hoe men dat voor elkaar gekregen 
heeft, omdat het Rijk niet verder wilde 
gaan dan twee gulden per bezoeker en 
Amsterdam vast hield aan een rijks- 
daalder, feit is wel dat zij het voor 
elkaar gekregen hebben, en wij nog 
steeds op antwoord wachten," ver- 
klaarde hij. 

Hij sprak de hoop uit dat misschien in 
de toekomst Zandvoort eenzelfde rege- 
ling mag toepassen, maar zeker is dat 
nog lang niet, terwijl de zaak over eventueel teveel betaalde toeristenbe- 
lasting door het Casino Zandvoort aan 
de gemeente ook nog niet is geregeld. 

Een forse vordering van het Casino op 
de gemeente lijkt niet tot de onmoge- 
lijkheden te horen. Fiscalisering Hoewel in oktober 1985 de minister- 
raad accoord gegaan is met het voor- 
stel te komen tot een wijziging van de 
gemeentewet en enkele andere wetten, 
om te komen tot een fiscale afdoening 
van parkeerboetes met ingang van 1 
april 1986, lijkt dit nu extra vertraagd 
te worden. Gewacht wordt onder an- 
dere op het advies van de Raad van 
State. Deze instantie zal bij haar be- 
oordeling mede betrekken het rap- 
port-Mulder, zodat vertraging wordt 
verwacht. De politieke haalbaarheid 
van het voorstel wordt eveneens du- 
bieus, nu de CDA-kamerfractie heeft 
verklaard tegen dit wetsvoorstel te 
zijn. 

Dit betekent dat inkomsten van 
parkeerboetes, die voor Zandvoort 
werden beraamd op ƒ 50.000,- per jaar, 
niet geïnd zullen worden. Enkele 
raadsleden, onder anderen Methorst 
(VVD), maakten bij de begrotingsbe- 
handeling al bezwaar tegen inkom- 
sten die nog niet vast staan; zij lijken 
nu in het gelijk gesteld te worden. Op- 
nieuw een tegenvaller voor de gemeen- 
te dus. 

Leges kansspelen 

Een forse inkomstenderving bete- 
kent eveneens een advies van de Raad 
voor Gemeentefinanciën. Door Econo- 
mische Zaken wordt voorgesteld / 
125,- voor de eerste en / 75,- voor elke 
volgende speelautomaat op dezelfde 
vergunning te heffen. Het advies van 
de Raad voor Gemeentefinanciën 
• Voorzitter Flieringa maakte zich op de commissievergadering veel zorgen 
over de toekomst van Zandvoort. (archieffoto) 

dat eventuele inkomstenderving via 
het gemeentefonds (hieruit ontvangen luidt nu dat limitering afgewezen 
dient te worden, maar stelt eveneens gemeenten uitkeringen) moet worden 
gecompenseerd. 

Volgens Flieringa blijkt uit het ant- 
woord van de vertegenwoordiger van 
Binnenlandse Zaken dat zeker de limi- 
tering doorgang zal vinden, terwijl de 
compensatie voor de gemeenten nog 
lag niet vast staat. 

Woonforensenbelasting 

Door de commissie-Christiaanse is 
het voorstel gedaan de woonforensen- 
belasting en de toeristenbelasting tot 
één verblijfsbelasting samen te voe- 
gen, plus recreatiebelasting in te voe- 
ren. Dit zou voor Zandvoort bijzonder 
belangrijk zijn. Door Flieringa werd er 
in de vergadering opgewezen dat tot 
op heden het regeringsstandpunt nog 
niet bekend is. Bovendien wordt door 
hem betwijfeld of ooit zal worden over- 
gegaan tot een verdubbeling van de 
Onroerendgoed-belasting. Een verho- 
ging van deze belasting zou waar- 
schijnlijk de gemeentekas wel soelaas 
bieden, maar dit zit er voorlopig niet 
in. 

"Een recreatiebelasting is wel van 
belang voor Zandvoort, maar gezien de 
laatste ontwikkelingen zeer zeer twij- 
felachtig", aldus de voormalig wethou- 
der van financiën in de vergadering. 

"Gebleken is tevens dat vanuit het be- 
drijfsleven een zeer sterke lobby gaan- 
de is voor het volledig afschaffen van 
de woonforensen- en toeristenbelas- 
ting, een idee dat een gewillig oor lijkt 
te vinden bij verschillende ministeries. 
Zandvoort moet dus alert blijven", 
waarschuwde hij. 

Grand Prix 

Door Jongsma werd de aandacht ge- 
vestigd op het extra verlies aan inko- 
men dat Zandvoort lijkt te krijgen 
door het wegvallen van de gelden uit de Grand Prix. "Er zal toch snel iets 
moeten gebeuren, in samenwerking 
met Provincie en Rijk kunnen wij 
misschien nog redden wat er te redden 
valt. Ik heb gehoord dat de voorzitter 
van de commissie Algemene Zaken op 
vragen over het wegvallen van de 
Grand Prix geantwoord heeft dat er 
binnenkort een brief uit zal gaan aan 
Ecclestone waarbij hij in kennis ge- 
steld zal worden van de huidige plan- 
nen en activiteiten. Niet om het één of ander, maar dat lijkt mij rijkelijk laat" 
aldus Jongsma, die aandrong op actie 
vanuit de gemeente. Zijn medecom- 
missieleden bewaarden echter het stil- 
zwijgen. Slechts voorzitter Flieringa 
beaamde dat hij zich van de ernst van 
de situatie bewust was, en dat het 
schrikbeeld van 'artikel twaalf ge- 
meente' toch wel naderbij kwam. 

Een gemeente krijgt de status 'arti- 
kel twaalf gemeente' wanneer de uit- 
gaven de inkomsten in een gemeente 
overschrijden. Wanneer zelfs de reser- 
ves niet meer voldoende blijken en 
men door heffingen het inkomen niet 
meer kan vergroten. Dan kan men 
deze status bij het Rijk aanvragen. 

Wanneer dit wordt goedgekeurd, ont- 
vangt men behalve een uitkering van 
het Rijk eveneens bezoek van een 
ambtenaar die de hele boekhouding 
van de gemeente doorlicht om na te 
gaan hoe men in deze situatie terecht 
is gekomen. "Men is dan geen baas 
meer in eigen huis, want iedere uitga- 
ve wordt dan nog eens door het Rijk 
gecontroleerd". 

Volgens de commissieleden van fi- 
nanciën was dit toekomstbeeld wat te 
zwart, doch men kon niet verhelen dat 
het Zandvoort in financieel opzicht ze- 
ker niet voor de wind gaat Bij het wisselen van de wacht 

ZANDVOORT- Aan het einde van de commissievergadering financiën, afge- 
lopen maandagavond, werd door oud wethouder Flieringa dank gebracht voor 
de wijze waarop de commissieleden hadden bijgedragen aan de open discussies 
in zijn vergaderingen. Hij zei geen rancune te voelen. 

"Als politicus moet het je niet uitmaken op welke plaats je zit. Ik ben er altijd 
van uitgegaan datje het met zijn zeventienen moet doen. Wel wil ik waarschu- 
wern dat de komende tijd een bijzonder zware zal zijn, Wij zullen met zijn allen 
aan de bak moeten willen wij ervoor zorgen dat Zandvoort geen artikel twaalf 
gemeente wordt. Er zal geen tijd zijn voor onderlinge geschillen en verschillen. 
De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door te veel persoonlijke rancune 
en teveel persoonlijk gewin. Dit is de democratie niet ten goede gekomen en de 
gevolgen zijn misschien wel begrijpenlijk maar grijpen diep in in sommige 
levens, niet iedereen kan dit verdragen en dragen, daar moet wel begrip voor 
zijn". 

Vervolgens dankte Ide Aukema de wethouder voor zijn werk in de afgelopen 
periode. 'Onder Uw leiding hebben wij altijd bijzonder prettig vergaderd en het 
is jammer dat daar een abrupt einde aangekomen is. Maar dat was politiek 
noodzakelijk". 

Verbazingwekkend was daarom de houding van Flieringa aan het einde van 
de raadsvergadering op 14 januari. Niet het feit dat hij de ambtenaren bedankte 
voor de prettige samenwerking, ook nog niet het verwijt aan Aukema. "Ik zal 
zeker niet op Uw vergadering komen op de wijze zoals U dat bij mij heeft gedaan. 
Nee ik zal net als het CDA de voorstellen constructief beoordelen en daaraan 
mijn medewerking verlenen". Het venijn zat in de staart toen hij besloot met de 
woorden: "Ik moet U waarschuwen. Vier jaar geleden bezat U hier in dit huis 
een groot imago, dit imago is geslonken tot nul. Daar moet U rekening meehou- 
den". 

Aukema had deze laatste opmerking kunnen laten voor wat die was, namelijk 
tóch rancune, of persoonlijk kunnen reageren, dat was voor hem een klein 
kunstje geweest. Dit werd nu gedaan door Toonen. 
Dan kun je je afvragen "Had Aukema hier geen woorden voor ?" 


i Nieuwe partij neemt deel aan verkiezing 

"Er moet een frisse wind waaien 
door de plaatselijke politiek" ZANDVOORT - Maandag- 
avond 13 januari heeft de nieuwe 
groepering Zandvoort 2000 zich 
voorgesteld aan pers en belang- 
stellenden. Lijsttrekker Henk van 
Ekeren stelde dat in Zandvoort 
jong en oud het huidige gedoe in 
de politiek meer dan zat is. "Zand- 
voort 2000 is een naam die bewust 
gekozen is. Het is noodzakelijk dat 
er een beleid komt in Zandvoort 
en Bentveld voor een langere ter- 
mijn. 2000 Geeft aan dat wij ons 
serieus met de politiek zullen be- 
zighouden. Zandvoort is niet te- 
vreden over de huidige bestuur- 
ders, het wordt tijd dat er een fris- 
se wind door de raadszaal gaat 
waaien". 

Zandvoort 2000 is een initiatief van 
een aantal bestuurders van sportvere- 
nigingen. Het ligt in de bedoeling het 
werk van wijlen Jaap Koning (vroege- 
■ re fractievoorzitter van Gemeente Be- 
langen; red.) voort te zetten. Zand- 
voort 2000 heeft bezwaar tegen de wij- 
ze waarop de plaatsvervanger van Ko- 
ning zich momenteel in de Zandvoort- 
se politiek opstelt. De huidige 
fractievoorzitter van deze groepering 
is namelijk van plan om tezamen met 
Inspraak Nu en de Onafhankelijk li- beralen van Jongsma met één lijst 
onder de naam Gemeente Belangen 
Zandvoort deel te nemen. Dit tot onge- 
noegen van Van Ekeren die dit reeds 
via een ingezonden brief in deze krant 
heeft laten weten. Resultaat van dit 
ongenoegen is de oprichting van de 
groepering Zandvoort 2000. 

Zandvoort 2000 zal niet gebonden 
zijn aan de landelijke politieke partij- 
en, de doelstelling is de bevordering 
van een beter leefklimaat in Zand- 
voort en Bentveld. Dit beleid zal wor- 
den gekoppeld aan het bevorderen en 
uitbreiden van het toeristisch/recrea- 
tief gebeuren. Men staat een zakelijk 
beleid voor dat zich zal richten op die 
zaken die van wezenlijk belang voor de 
gemeente worden geacht. Open beleid Door de initiatiefnemers wordt ge- 
zegd dat men een open beleid zal voe- 
ren, dat voor iedere burger begrijp- 
baar en aanspreekbaar is. Men stelt 
hier tegenover de organisatorische 
kwaliteiten van de leden van Zand- 
voort 2000, alsmede kennis van Zand- 
voort en haar ingezetenen, kennis van 
de financiële mogelijkheden, en over- 
legervaring in bestuurlijke kwesties. 
Voorstander is men van een ombuds- 
man voor burgers die in sociale nood Spoorwegen doof voor 
klachten uit Zandvoort ZANDVOORT- Het gesprek dat de 
gemeente Zandvoort in december met 
medewerkers van de Nederlandse 
Spoorwegen heeft gevoerd over de 
sluitingstijden en de voorgenoemen 
herstel werkzaamheden heeft geen re- Zandvoorts 
Nieuwsblad O ivi i erven Itail 

lil 
w Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, 
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op 
donderdag Uitgave Weekmedia BV 
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur. 
J M Pekelharing 

Kantoor Gasthuisplein 
12, Zandvoort, tel 02507 
17166 Postadres 
postbus 26, 2040 AA 
Zandvoort 
Kantoor geopend 
maandag 13-16 u; 
dinsdag 10-13 en 14-16 
u, woensdag 9- 11 u; 
donderdag 10-12 en 13-17 u , vri|dag 9-12 u 
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8, 
Aalsmeer, tel 02977 - 2341 1 Postadres- 
postbus 264, 1430 AG Aalsmeer 
Verkoopleider B Lodewsgen 
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex 
advertenties 10730 PCADV 
Redactie.' Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 
02507 - 12066 Postadres postbus 26. 2040 
AA 7andvonrt. 

Margreel Ates, Constance Basart 
Redactiechef- Dick Piet 
Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal, ƒ 
19.55 per half jaar; ƒ 36,95 per jaar. Voor 
postabonnees gelden andere tarieven Losse 
nummers/ 1,-. 

Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 - 
17166 

Zandvoorts Nieuwsblad is opqencht in 
1941 sultaat gehad. 

Dit bleek op de commissievergadering 
Algemene Zaken die vorige week 
woensdag werd gehouden. Voorzitter 
Machielsen deelde mee dat de NS niet 
ontvankelijk is voor de bezwaren die 
door het gemeentebestuur naar voren 
zijn gebracht. 

Deze zijn ondermeer de avondsluiting 
in de wintermaanden, het buitenge- 
bruik stellen van lift en hoofdingang, 
hetgeen met name voor ouderen en 
mindervaliden een grote handicap 
blijkt te zijn. 

In de maanden maart/april dus tij- 
dens het Paasweekeinde zal Zandvoort 
voor treinpassagiers niet bereikbaar 
zijn. Herstelwerkzaamheden aan het 
baanvak nopen de NS het baanvak te 
sluiten. Er zou een mogelijkheid zijn 
om slechts één baanvak open te hou- 
den, en het reizigersverkeer door mid- 
del van diesellocomotieven over dit 
spoor te leiden en zo het station open 
te houden, doch NS voelt hier niets 
voor. Evenmin voor overwerk van de 
spoorwegmensen, zodat het werk bin- 
nen een korte tijd geklaard zou kun- 
nen worden. 

Treinpassagiers zullen in deze periode 
per bussen naar Zandvoort worden 
vervoerd. 

Tegen de sluiting van het baanbak 
overweegt de gemeente Zandvoort nu 
een kort geding tegen de NS aan te 
spannen. "Juist in een tijd, het voor- 
jaar, wanneer een badplaats veel gas- 
ten verwacht, kan Zandvoort de eco- 
nomische gevolgen van een dergelijke 
maatregel niet dragen" aldus Ma- 
chielsen in deze vergadering. verkeren. "Zij moeten een aanspreek- 
punt hebben bij een onafhankelijke 
instantie", staat in het programma. 

Verder wil men de verbindingen met 
het achterland verbeteren, de watero- 
verlast in het dorp terugdringen, en de 
bestaande sportaccommodaties in- 
standhouden en/of uitbreiden. Boven- 
dien wil men zich sterk maken voor 
bevordering van evenementen en stre- 
ven naar een plaats in de samenleving 
voor het culturele verleden van Zand- 
voort. 

De voorlopige kandidatenlijst van 
deze partij vermeldt de volgende na- 
men: Henk van Ekeren, Jaap Brug- 
man, Jan Kalff, Henny de Muinck en 
Rein van der Werff jr. 

ADVERTENTIE 
SCHOOLINFORMATIE 1986 

22 JANUARI EN 

26 FEBRUARI 

IN WEEKMEDIA/TOP 8 + 1 

24 JANUARI 
IN HET PAROOI 

VOOR INFORMATIE EN 
ADVERTENTIE- 
RESERVERINGEN 

BEI WEEKMEDIA AALSMEER 

HAN ACKER 

TEL 02977-284 1 1 Stuifzand 
• Elf vóór, zes tégen. Dat is de 
afgelopen collegeperiode de 
stemverhouding geweest in de 
Zandvoortse raad. Nu de socialist 
Aukema zijn benoeming heeft 
aanvaard als wethouder van 
financiën, lijkt hierin weinig 
verandering tekomen. 

• Toch een heel duidelijke 
verandering, immers voorheen 
kwamen de positieve stemmen 
van de fractie VVD, acht stuks, en 
twee van Inspraak Nu, plus de 
stem van Gemeente Belangen. 
Tegenstemmers waren het CDA 
twee stemmen, D66, één, en de 
PvdA met drie. 

• Dinsdagavond bleek duidelijk 
dat de Zandvoortse raad een 
volledige ommezwaai heeft 
gemaakt, namelijk tien voor 
betekent nu: drie stemmen van 
PvdA, vijf van de VVD, DSSen het 
CDA was deze avond slechts met 
een man vertegenwoordigd, 
anders was de stemuitslag 
ongetwijfeld geweest elf voor en 
zes tegen. 

• Behalve de stemverhouding ook een ommezwaai in het college, 
hetgeen geweten wordt aan de 
bestuurbaarheid van Zandvoort. 
De VVD hield vol dat geen afbreuk 
werd gedaan aan liet 
collegeprogram 1982, terwijl de 
PvdA met duidelijke tevredenheid 
constateerde "Dat de basis onder 
dat collegeprogram is 
weggevallen, dus ook dit 
programma nu vervallen is". 

• De tijd zal moeten leren, met 
andere woorden de 
gemeenteraadsverkiezing van dit 
jaar, hoe de burgers van 
Zandvoort over dit alles denken. 
Wanneer alle partijen die 
deelnemen aan deze verkiezing 
gelijk krijgen dan zou de raad fiks 
uitgebreid moeten worden, want 
achteloze prognoses zijn: 
PvdA: "Wij rekenen op minimaal 
vier zetels, plus misschien een 
rest" Toonen; 

CDA: "Wij zijn ervan overtuigd 
dat het verlies uit 1982 
teruggedraaid wordt, toch wel 
drie zetels"; 

Zandvoort 2000: "De burgers zijn 
dat geruzie van de grote landelijke 
partijen zat. Wij mogen wel op 
twee zetels rekenen"; 
Gemeente Belangen Zandvoort: 
"De mensen weten wat zij aan ons 
hebben, wij kunnen zeker rekenen 
op twee of drie zetels, als het er 
niet meer worden" Gielen; 
VVD: "Wij hebben orde op zaken 
gesteld. Wij zullen misschien 
verliezen, maar dat verlies zal 
beperkt blijven" (Goed laat ons 
zeggen vier); D66: "Wij hebben er nu één, en als 
de landelijke tendens zich 
voortzet, weet ik het nog niet, om 
zeker te zijn laten wij die ene 
maar houden" Termes; 
Zandvoort Opnieuw zal toch ook 
wel een zetel wensen, want wat is 
anders het nut van deelname aan 
de verkiezing, terwijl ook de Plek 
van de nietstemmer weer 
enthousiast een 
verkiezingscmpagne start. 

• Wanneer iedereen gelijk zou 
krijgen, zou Zandvoort een 
gemeenteraad moeten krijgen met 
twintig vertegenwoordigers, wat 
al te veel van het goede, want het 
is bepaald niet zo geweest de 
laatste jaren dat gesproken kon 
worden "Van hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd'". 

• De politici hebben voorlopig 
gesproken, (in de raadszaal is 
daar vaak geen woord Frans bij) 
liet lijkt tijd te worden dat de 
burger ook eens aan liet woord 
komt. 

• Tobber heeft het ook niet 
vorzien op de huidige raadsleden. 
Geërgerd merkt hij op 'dat het 
slechts aan katten en honden is 
voorbehouden om rollebollend 
vechtend over straat te rollen, en 
dat dit niet behoort tot figuren 
van het menselijk ras". 

• "Bovendien", klaagt hij, "Ze 
houden nooit op. Kijk ik kan een 
stevig robbertje vechten met de 
kat van de buren, hij mag niet in mijn tuin, en van mijn voer blijft 
hij ook af. Maar daarom leven wij 
niet als kat en hond om het zo 
maar uit te drukken. Goed, wij 
hébben wel eens woorden, maar 
hier in Zandvoort, brrr, mensen 
hebben zulke lange geheugens. 
Dinsdagavond bijvoorbeeld, 
iedere keer weer dat men 
rollebollend over straat gelegen 
had, ik héb zitten turven, van 
links en rechts en vanuit het 
midden, ik denk dat ze het 
prachtig vinden, practisch iedere 
partij heeft dat woord gebruikt. In 
totaal tien maal, Nu lijkt alles pais 
en vree tussen de grote landelijke 
partijen. Ik krijg gewoon het 
gevoel dat zij toch wel bevreesd 
zijn dat al de plaatselijke 
groeperingen straks op 'hun' 
stoeltjes gaan zitten. Echt waar 
hoor, ze hébben allemaal een eigen 
stoeltje, onzichtbaar staat daar 
een naam op. Straks als die 
stoeltjes weer verdeeld zijn, begint 
het geharrewar en gerollebol 
misschien wel weer, ik ben daar 
helemaal niet gerust op. Een 
vrijage tussen VVD en PvdA heet 
zoiets, nou ik ben bang dat het een 
korte verkering wordt". 

• Hoofdschuddend en 
diepzorgelijk is hij 
vertrokken.Bovendien is hij erin 
geslaagd ons deelgenoot van zijn 
zorgen te maken, doch wij zijn 
optimistisch. Op 19 maart, dan 
zien wij het wel. 

• Dit ivas het dan, de krant is 
klaar, voetjes op tafel, tot volgende 
iveek.... Kerken houden 
dienst samen 

ZANDVOORT - Op zondag 19 janu- 
ari wordt om 10.00 uur in de Gerefor- 
meerde Kerk aan de Julianaweg door 
de lokale kerken een gezamenlijke 
dienst gehouden van woord en tafel. 
De dienst vindt plaats in het kader 
van de week van "Gebed om eenheid", 
die plaats vindt van 18 tot 26 januari. 

Ds. Brinkman, ds. Van Leeuwen, 
pastoor Kaandorp en mevrouw 
Schram zullen in deze dienst voor- 
gaan. Het thema van deze zondag 
luidt "Samen getuigen zijn". Na afloop 
is er gelegenheid voor gesprekken en 
een gezellig samenzijn onder het genot 
van een kopje koffie. De lokale raad 
van kerken nodigt iedereen uit tot het 
bijwonen van deze samenkomst. Vroegere adjunct- directeur overleden 


ZANDVOORT - Op 77 jarige 


Eén van zijn laatste werken 


leeftijd is in zijn woonplaats 


was het realiseren van de remise 


overleden de heer B. Wit, 


van de dienst PW aan de 


voormalig adjunct-directeur van 


Kamerlingh Onnesstraat, waar 


de Dienst Publieke Werken 


hij op 18 juni 1971 de eerste steen 


Zandvoort. 


voor heeft gelegd. Op 64-jarige 
leeftijd ging de heer Wit, om 


De heer Wit kwam na de 


gezondheidsredenen, met 


bevrijding in dienst van de 


vervroegd pensioen. 


gemeente bij de Wederopbouw 


Directeur Wertheim die enige 


als bouwkundig tekenaar. In 


jaren met de heer Wit heeft 


1949 volgde zijn benoeming tot 


samengewerkt, herinnert zich 


adjunct-directeur van PW. In 


nog het grote inzicht van de heer 


deze periode heeft hij onder 


Wit bij het oplossen van 


andere ontworpen de 


technische problemen. "De heer 


reddingpost van de ZRB aan de 


Wit kon dagen lopen broeden op 


Zuid Boulevard en de 


een technisch probleem, en 


kleuterschool Josina van den 


kwam dan met een oplossing 


Enden. Dit gebouw aan de 


hiervoor, die getuigde van zijn 


Nicolaas Beetslaan is momenteel 


grote vakkennis en inventiviteit. 


het eigendom van het Rode 


Wij hebben hem in dit opzicht 


Kruis, afdeling Zandvoort, en 


gemist, en nog vaak aan hem 


wordt eveneens gebruikt door de 


gedacht", zegt hij. 


Zandvoortse 


De begrafenis heeft inmiddels 


Bomschuitenbouwclub. 


plaatsgevonden. Eremedaille 
bij afscheid 

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag 
heeft burgemeester Machielsen aan de 
comptabele Klaas van den Heuvel de 
versierselen behorend bij de ereme- 
daille in goud uitgereikt. Dit geschied- 
de op een besloten bijeenkomst van 
collega's, college-en raadsleden die in 
de raadszaal werd gehouden vooraf- 
gaande aan de afscheidsreceptie. Er 
waren veel lovende woorden voor de 
scheidende topambtenaar van Zand- 
voort die sinds 1971 werkzaam was op 
de afdeling financiën, waarvan een 
groot aantal jaren als chef. 

Het woord werd ondermeer gevoerd 
door oud-wethouders Flieringa en Au- 
kema die beiden bijna dagelijks met 
Van den Heuvel hadden samenge- 
werkt toen zij nog deel uitmaakten 
van het college. Veel bloemen en ca- 
deaus van de collega's en anderen, 
waaronder attributen voor de hobby 
van Van den Heuvel, het kunstschil- 
deren. 

In zijn dankwoord maakte de schei- 
dende ambtenaar gewag van de som- 
bere financiële wolken die zich boven 
Zandvoort samenpakken, waaruit 
bleek dat de gemeente financiën hem 
ook nog na zijn vertrek zullen blijven 
interesseren. De afscheidsreceptie 
werd door zeer velen bezocht. Auto terecht 

ZANDVOORT- Eén van de vele au- 
to's die bij de Amsterdamse politie als 
vermist geregistreerd staan, is vorige 
week vrijdag teruggevonden op het 
parkeerterrein aan de Burgemeester 
Van Alphenstraat. 

De politie in de hoofdstad is op de 
hoogte gesteld. 
• Klaas van den Heuvel wordt gefeliciteerd met zijn zo juist ontvangen 
onderscheiding door oud-burgemeester Nawijn. foto Beriott WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 16 JANUARI 1986 4," Tips 

voor 

zuinig 

stoken tweewekelijkse rubriek 
over wonen met t tips voor 

• woninginrichting « informatie over 
„handige producten in 
en rond het huis i ontwikkelingen en 
trends in goed en 
voordelig wonerr bijdragen, tips en 
ideeën zenden aan redactie 
weekmedia 
postbus 51 
1180 AB 
amstelveen informatie over 
advertenties 
tel. 020-562 2230 5 

o 
o Makelaar: een vak apart "Boefjes, malafide, beetje gladjes". Een paar reacties op de 
vraag wat men zich voorstelt bij een makelaar. Meer wildwest 
verhalen dan werkelijkheid. Op zoek naar het echte doen en 
laten van de makelaar. Makelaars bestaan in alle maten en 
soorten. In algemene zin is een make- 
laar een tussenpersoon. Zo zijn er ma- 
kelaars m koffie (Max Havelaars 
Droogstoppel bijvoorbeeld), huwelijks- 
makelaars (wat plastischer ook wel 
handelaren in warm vlees genoemd), 
verzekeringsmakelaars.... 

In eerste instantie echter denken de 
meeste mensen bij een makelaar aan 
een handelaar in onroerend goed, hui- 
zen, fabrieken en grond. Tot voor kort 
speelde de makelaar een bemiddelende 
rol tussen de partijen van koper en 
verkoper of huurder en verhuurder. 
Waar de één, om de prijs te drukken, 
de nadruk legde op de kraaiende ha- 
nen van de buren en een ander, om de 
prijs op te schroeven, wees op de schit- 
terend uitgevoerde badkamers, maak- 
te de makelaar als deskundige derde 
op grond van objectieve criteria het 
totaalplaatje. Sinds een paar jaa r stelt 
de makelaar zich echter in dienst van 
één van de beide partijen. Dat wil niet 
zeggen dat hij bij de taxatie of tijdens 
de onderhandelingen zijn objectiviteit 
overboord kan gooien en relevante in- 
formatie achter mag houden. Maar in 
plaats van te bemiddelen tussen twee 
partijen, onderhandelt hij als deskun- 
dige van de ene partij met de -al dan 
niet- deskundige van de andere partij. Beheer Er valt echter meer te doen voor een 
makelaar dan taxeren en onderhande- 
len. Zo kan iemand bijvoorbeeld een 
huis hebben uit beleggingsoverwegin- 
gen, zonder dat hij de hele papieren 
rompslomp die gepaard gaat met het 
bezit en het verhuur op zijn rug wil 
nemen. Het beheer van zo'n huis kan 
dan overgedragen worden aan een ma- 
kelaar die namens de eigenaar toe- 
zicht houdt op het onderhoud, huur- 
contracten opstelt, huren incasseert, 
etcetera. 

De beheersfunctie wordt met name 
overgedragen door grote organisaties; 
de zogenaamde institutionele beleg- 
gers, die voor miljarden aan onroerend 
goed bezitten. 

Tenslotte behoort ook het adviseren 
over hypotheken en verzekeringen tot 
het takenpakket van de makelaar. pleet beeld hebben van alles wat er op 
de markt te koop staat, gekocht en 
verkocht wordt. Een dergelijk systeem 
vergroot de mogelijkheden van de ma- 
kelaar aanzienlijk. Daarbij is het lid- 
maatschap van de vereniging een 
waarborg van de beroepsethiek omdat 
iedere aangesloten makelaar zich te 
houden heeft aan een bepaalde ereco- 
de. Hrj wordt verwacht naar eer en 
geweten zijn beroep uit te oefenen. 
Deskundigheid en onafhankelijkheid 
moeten gewaarborgd blijven". 

Geen overbodige luxe, die erecode, 
want in de vette jaren van de make- 
laardij wilden de 'beunhazen' nog wel 
eens de markt opsluipen. Beroeps- 
ethiek was bij hen soms ver te zoeken, 
wat het image van de makelaar (getui- 
ge ook de uitspraken aan het begin), 
niet ten goede kwam. Het algemene 
wantrouwen tegen de makelaardij 
kreeg zelfs gestalte in het spreekwoord 
"een bedorven koopman is nog altijd 
een goed makelaar". De erecode van de 
vereniging maakt dat laatste echter 
onmogelijk voor de bij haar aangeslo- 
ten makelaars. Mocht een makelaar 
inderdaad een 'bedorven koopman' 
blijken, dan zal hij zich voor de Raad 
van Toezicht moeten verantwoorden 
over zijn handel en wandel. Is die ver- 
antwoording onvoldoende dan volgt er 
een schorsing. De erecode is dus niet 
alleen een garantie voor de stand van 
de makelaars maar ook voor het pu- 
bliek. 

Waarom aarzelen mensen dan nog 
om met een makelaar in zee te gaan? 

De heer Deenik: „Mensen verkijken 
zich op het kostenplaatje. Denken dat 
het voordeliger is om zelf aan de slag te 
gaan, maar realiseren zich nog niet 
dat dat veel moeilijker is. Je moet op de 
hoogte zijn van de prijzen, je moet de 
plaatselijke omstandigheden kennen, zelf met gegadigden afspraken maken 
voor de bezichtiging. Zonder makelaar 
kun je ongetwijfeld ook resultaten 
boeken, alleen minder makkelijk. Het 
is de keuze tussen een investering tus- 
sen tijd en moeite enerzijds of geld an- 
derzijds." 

Hoeveel geld? 

In vakjargon wordt de prijs die be- 
taald wordt voor de diensten van de 
makelaar courtage genoemd. Het ta- 
rief is gerelateerd aan de prijsklasse 
van het onroerend goed wat verhan- 
deld wordt. Titel 

Al is het werk van de makelaar onbe- 
schermd -iedereen mag bemiddelen 
tussen koper en verkoper- de titel is 
het niet. Iemand mag niet ongestraft 
visitekaartjes laten drukken met de 
titel 'makelaar' achter zijn naam. Dat 
mag pas na beëdiging door de recht- 
bank. Aan die beëdiging gaat een be- 
hoorlijk lange weg vooraf. Allereerst 
moet de makelaar- in-spé een twee- 
jarige avondopleiding volgen waar hij 
onderwezen wordt in vakken econo- 
mie, recht en bouwkunde. Daarna legt 
de Kamer van Koophandel de kandi- 
daat middels een uitvoerige test. het 
vuur na aan de schenen. Op grond van 
deze test brengt zij advies uit aan de 
rechtbank. Is dit advies positief dan 
volgt beëdiging. 

Tot slot: wat maakt het vak zo aan- 
trekkelijk? 

De heer Deenik: „Iedere dag sta je 
voor nieuwe verassingen. Je weet niet 
welke belevenis je nu weer zult onder- 
gaan. Je ontmoet veel mensen, leert de 
stad goed kennen en op alle mogelijke 
vlakken wordt advies gevraagd. Het is 
een heel afwisselend beroep." 

En daarmee prikt hij op de valreep 
ook het fabeltje van de saaiheid van 
het makelaarsvak door. 
De matras een belangrijk meubel in huis Een van de belangrijkste meubels in huis is ontegenzeggelijk 
het bed. Niet alleen omdat men er ongeveer acht van de vieren- 
twintig uur per etmaal in doorbrengt, maar vooral ook omdat 
een aantal functies van het bed sterk bepalend zijn voor de tijd 
die men er juist niet in doorbrengt. Daarom is het bed ook een 
van de meest functionele meubels in huis. 'Bed' is de verzamelnaam van ledi- 
kant, matrasdrager, matras, hoofd- 
kussen, dek/de dekens en het bedtex- 
tiel. Of een bed comfortabel is, hangt 
vooral af van de combinatie van deze 
elementen. Een probleem is vaak dat 
men er pas in de praktijk achter komt, 
of bij de aankoop is gekozen voor de 
juiste combinatie. Van alle genoemde 
onderdelen heeft de matras de grootste 
invloed op de juiste ligging en het lig- 
comfort. Het is belangrijk, vóór de 
aankoop van een matras ongegeneerd 
lang te gaan proefliggen. Er zijn zelfs speciaalzaken die -zonder enige koop- 
verplichting- matrassen beschikbaar 
stellen, zodat de koper letterlijk in alle 
rust de voor- en nadelen van een be- 
paald type kan beoordelen. Mensen die 
dit een minder prettig idee vinden, 
zouden moeten bedenken dat een 
overnachting buitenshuis ook gebeurt 
in een (hotel)bed waarin vele anderen 
hebben geslapen. moet soepel zijn, maar ook weer niet te 
zacht. Natuurlijk speelt de matrasdra- 
ger daarbij een rol; als deze niet deugt - 
hij mag wel iets veren, maar bijvoor- 
beeld absoluut niet doorzakken- dan is 
men nóg nergens, al heeft men een 
goed matras. 

Een probleem kan zich voordoen 
met een twee-persoonsbed, bij mensen - 
van een verschillend lichaamsge- 
wicht. Wanneer deze verschillen echt 
groot zijn, kies dan voor twee 'indivi- 
duele' matrassen. Maar let wel op de 
dikte ervan, die moet in deze situatie 
natuurlijk wel gelijk zijn. Temperatuur Richtlijnen Vereniging De meerderheid van de makelaars is 
aangesloten bij de Nederlandse Vere- 
niging van Makelaars in onroerende 
goederen NVM . De heer W.C Deenik 
jr, makelaar en voorzitter van de Am- 
sterdamse afdeling, legt uit wat het 
belang van een dergelijke vereniging 
is. „Het heeft om verschillende rede- 
nen zin om je als makelaar te organise- 
ren. Iedere makelaar brengt de op- 
drachten in die hij heeft gekregen, 
zodat we met behulp van een efficiënt 
uitwisselingssysteem bijna een com- Gids voor verwarming en isolatie Zuinig stoken lukt het best als een 
huis goed is geïsoleerd. Wanneer een 
huis potdicht wordt gemaakt, dan kan 
iedereen bedenken dat er iets niet goed 
zit. Woonvocht moet weg kunnen en 
een huis dat potdicht is geïsoleerd, 
moet extra goed geventileerd worden. 
In de pas verschenen WELKE-gids 
over verwarming en isolatie lezen we 
dat bij slecht ventileren de besparing 
die men verwacht door het huis te iso- 
leren, teniet kan worden gedaan. 

In een vochtig huis moet in de regel 
meer worden gestookt. Vochtoverlast 
door te slechte ventilatie kan aanzien- 
lijke schade aan vloer- en wandbekle- 
ding, maar ook aan de rest van de 
inrichting tot gevolg hebben. De au- 
teurs van deze gids winden er dan ook 
geen doekjes om: het verbeteren van de 
ventilatie is één van de belangrijkste aspecten als een woning van een nieu- 
we CV-installatie en van isolatie 
wordt voorzien. 

Dat ventileren niet meer gewoon een 
raampje openzetten is, blijkt wel uit de 
vaak geavanceerde ventilatiesyste- 
men met warmterugwin-inrichting. 
De lucht die aan de woning onttrok- 
ken wordt, strijkt langs een warmte- 
wisselaar waar de aangezogen koude 
buitenlucht doorgevoerd wordt. Deze 
is dan al enigszins op temperatuur 
wanneer ze in de woonvertrekken te- 
recht komt. 

Energiebewust 

In deze gids uiteraard ook veel aan- 
dacht voor centrale verwarming, 
waarbij uitgebreid ingegaan wordt op de energiebewuste systemen. De keuze 
voor een centraal systeem of verwar- 
men met aparte kachels komt uige- 
breid aan de orde. Elke woning en dus 
elke situatie is weer anders. Ieder 
haalt voor zijn woning de beste advie- 
zen uit deze koopgids. 

Ook aan isolatie wordt een flink 
aantal pagina's besteed. In de betref- 
fende artikelen wordt telkens het ren- 
dement als uitgangspunt gekozen, zo- 
dat iedereen precies kan vaststellen 
wat in zijn of haar situatie de beste 
aanpak is om de stookkosten zo laag 
mogelijk te maken. 

Ook in deze gids weer uitgebreide 
product-informatie, van centrale ver- 
warmingssystemen tot tochtstrips. De 
leverancier-adressen maken een gede- 
gen oriëntatie extra makkelijk. 

De nieuwe WELKE-gids Verwar- 
ming en isolatie is bij de tijdschriften- 
winkel te koop en kost ƒ 4,95. Enkele richtlijnen om bij het uitkie- 
zen van een matras enig houvast te 
hebben, zijn er wel. De minimale leng- 
te moet zijn: lichaamslengte plus 20 a 
25 cm. Voor een goede nachtrust is ook , 
de juiste breedte van belang; mensen 
die in een te krap bed liggen, doen : 
zichzelf te kort. Wanneer u met ge- 
spreide armen, op de rug op de matras 
ligt, dan moeten de ellebogen bij een 
juiste breedte ongeveer op de randen 
komen. Een matras moet van een zo- 
danige constructie zijn, dat de li- 
chaamsvormen in iedere houding ten 
volle worden ondersteund. Zo raakt 
niets bekneld en wordt de natuurlijke 
vorm van de wervelkolom tijdens het 
slapen niet gehandhaafd. 

Dit heeft ook alles te maken met het 
lichaamsgewicht. 'Verkeerd' slapen 
kan rug- en nekkklachten veroorza- 
ken. Lange tijd gold er een soort 'me- 
disch' advies, dat het harde slapen 
propageerde. Gelukkig is die eenzijdi- 
ge voorlichting achterhaald. Een goed 
matras moet zich volledig naar het 
lichaam vormen, dat staat vast. Hij Ook met de lichaamstemperatuur; 
moet rekening worden gehouden. De 
één krijgt het 's nachts koud, de ander 
heeft last overmatige transpiratie. 
Weet dan dat een matras met een syn- 
thetische schuimvulling of afdekking 
(polyether) altijd warmer zal aanvoe- 
len dan een matras met schuimrubber- 
vulling of met binnen vering. Maar dat 
de matras goed ventileert is een van de 
belangrijkste voorwaarden, van welk- 
materiaal hij ook gemaakt is. De hoe- 
veelheid vocht die het lichaam tijdens- 
de nachtrust afscheidt, moet men na- 
melijk niet onderschatten. Dat vocht 
moet worden geabsorbeerd door' 
nachtkleding, bedtextiel en door de 
matras en daarna verdampen. Wan- 
neer de matras niet goed ventileert zaL 
men klam wakker worden. ■ ■ 

Een goede raad van de Stichting-. 
Perscentrum Woninginrichting:'- 

Wees verstandig, bezuinig desnoods' 
overal op, maar nooit op de nachtrust. 
Al deze overwegingen zijn van belang 
om teleurstelling achteraf te voorko-: 
men. Breng de wensen ook tijdens het 
moment waarop een keuze gemaakt 
moet worden duidelijk naar voren en 
wees vooral niet te snel met beslissen.. Weber's schoonmaakbedrijf 

voor 

schoonmaken van luxaflex 
en reparatie 

Tapijtreinigen 

en ook verhuur machines hiervoor 
TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie) Gevraagd 

BEZORGER 

voor ochtendblad. 
Inl. Hr. E. Steen. 

Tel. 18531 TE KOOP: 

STRANDTENT 

Ideaal gelegen nabij station. 

Zonder eigen middelen onnodig 

te reflecteren. 

Brieven onder nummer 2658 bur. 
v.d. blad. HONDENKAPSALON 

RENEE 

Een begrip voor Zandvoort. 

Voor uw rashond, 

bastaard en kat. 

Gespecialiseerd in poedels en 

terriërs. 

v. Ostadestraat 26. 

Tel. 02507-15626. 

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid. 
SAUNA-SPORTCENTER WIM RUCHEL 

A. J. v. d. Moolenstraat 47, tel. 15829 

GEZOND EN FIT DE WINTER DOOR!! 

Bezoek nu onze geheel gerenoveerde 
SAUNA 

ZEKER EEN BEZOEK WAARD!! 

Speciale januari-aanbieding ƒ 10,- 

Zonnebanken en 
Hemels-aanbieding ƒ 7,- 

Openingstijden 

Zon gehele week, ook de weekends 

Openingstijden Sauna 

Dames woensdagavond v.a. 19.00 uur 
donderdagmorgen 8.30 uur 

Heren donderdagavond v.a. 19.00 uur 
zondagmorgen 8.30 uur 

Echtparen 

dinsdagavond v.a. 1 9.00 uur 

Gemengd en alleenstaanden 
vrijdagavond v.a. 19.00 uur VAN MAAS 

LANDELIJK ERKEND 

ELEKTRO-INSTALLATEUR 

Voor een vrijblijvende prijsopgave: 

ZANDVOORT: 
HAARLEM: (C. Koper) 

023-25 50 21 02507-1 82 25 Te huur 

WINKEL 

met opslagruimte en garage 
aan Thorbeckestraat. 

Inl. Makelaar o.g. H. W. COSTER 
b.v. Tel. 15531. „QUEENIE" 

vraagt voor directe indiensttreding: 

• OBER-KELNER 

verantwoordelijk voor de service in 

het restaurant. 

Representatief en talen vereist (Duits 

en Engels) 

leiding geven aan de overige restau- 

rantmedewerkers 

• DEMI CHEF DE RANG 

• GOMMIS DE RANG 

Inlichtingen en sollicitaties 
Telefoon 02507-13599 
Kerkplein 8 
Zandvoort Fa. Gansner & Co. 

GAS- en OLIEHAARDEN - 
GASFORNUIZEN 

Etna - Faber - Benraad gashaarden 

Toonzaal: 

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 

Deskundig advies. 

Vooral uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. WINTERSPORTEN IN WESTENDORF (Oostenrijk) 
MET HET PAROOL/WEEKMEDIA Restaurant, Delicia 

\ Kerkstraat 16 Zandvoort 
Tel. 12270 Ons MENU voor zondag a.s. 

Groentesoep 

• 

Varkensfilet 

gevuld met gehakt 

aardappelen met verse groenten 

* 

Us 

* 

Koffie 

17,50 P p. 

ELKE DAG 

2e kopje koffie gratis 1,80 

of 

koffie met gebak 3,50 10 dagen uit en thuis 

Voor een enigszins vergelijkbare reis 
betaalt u al gauw ƒ475,- 
Tegen inlevering van onderstaande 
bon betaalt u als lezer van 395, Het Parool/Weekmedia 
slechts 

Speciaal voor lezers van Het Parool en 
de nieuws- en huis-aan-huisbladen van 
Weekmedia verzorgt D-reizen in sa- 
menwerking met PC-reizen een 
1 0-daagse wintersportreis naar het 
bekende WESTENDORF in Oosten- 
rijk. 

U vertrekt vanuit Nederland* met een 
luxe touringcar voorzien van bar, toilet 
en video naar het prachtige skigebied 
van WESTENDORF. 
Zowel voor skiërs als voor langlaufers zijn er uitstekende mogelijkheden. 
Voor de skiërs zijn er maar liefst 12 
skiliften. 

Langlaufers hebben de beschikking 
over 35 km loipen door een prachtig 
natuurgebied. WESTENDORF heeft 
een windbeschutte zonnige ligging, 
dus overal vindt u heerlijke zonneter- 
rassen. 

Verder kunt u in WESTENDORF rode- 
len, schaatsen, kegelen en curling spe- 
len. 

Ook kunt u arresleetochten maken. 
Voor wandelaars zijn er mooie wan- 
delroutes naar onder meer HOPF- 
GARTEN en KIRCHBERG. 

U vindt in WESTENDORF volop 
,,après-ski", oergezellige stuben, kon- 
ditoreien, knusse cafeetjes en disco- 
theken. Liefhebber van de sauna? Ook dat kan 
in WESTENDORF! 

DE REIS ^^ 

U vertrekt opXjö^of 17 januari 1986 
per luxe touringcar. Tien dagen uit en 
thuis met verblijf in het gezellige pen- 
sion INGEBORG, gelegen bij skiweide 
en liften, op ongeveer 400 meter van 
het centrum. 

U logeert in een prima tweepersoons- 
kamer met bad of douche, toilet en bal- 
kon op basis van logies en ontbijt. 

De eigenaar van pension INGEBORG 
is tevens skileraar. 

U boekt op basis van minimaal 2 per- 
sonen. ca. ƒ85,- 

ca. ƒ 150," * OPSTAPPLAATSEN: 

Amsterdam/Den Bosch/Eindhoven/Den Haag/ 
Heerlen/Leiden/Rotterdam en Utrecht. 

Huur ski's en schoenen 
voor 7 dagen 

Skipas 
voor 7 dagen 

U wilt liever per vliegtuig? Ook dat kan! _ 

Acht dagen uit en thuis voor ƒ oy»>,- 

U vliegt met Martinair naar Munchen van waaruit het nog ± 
V/2 uur reizen is per bus naar WESTENDORF. 

.U kunt boeken via alle D-reizen vakantievoordeelwinkels en via 
het reisbureau van HET PAROOL, PC-reizen. 
U kunt ook telefonisch boeken. 

D-reizen en PC-reizen zijn lid van de A.N.V.R. en aangeslo- 
ten bij het garantiefonds. Adressen PC-reizen Wibautstraat 131 Tel. 020-5626265. Rokin 110 Tel. 020-5622382. 
mumEwoRDmmnws 

AMSTERDAM: 
Bilderdijkstraat 136 

(West) tel. (020) 18.05.05 

Ltnnaeusstraat227 

(Oost) tel (020)65.48.40 

Motorkade 10 (Noord) 

(bij Dirk v d. Broek) (0201 36.00.54 

Van Woustraat 207 

(Zuid) •. . tel. (0201 62.77.08 

Tussenmeer 1 (Osdorp) 

(bij Dirk v d Broek) .. tel.(020)19 88.22 

Plein 40/45 nr. 1 1 

(Slotermeer)lt.o. Kwantum) (0201 13.89 49 BEVERWIJK: 

Breestraat37 tel.(02510)1.18.18 

BOLNES: 

Vechtstraat la 

(bi| Bas v.d. Heijden) . tel. (01804) 1.32.07 

BREDA: 

VanCoothpleinH tel. (076) 14.11.04 

BUSSUM: 

Huizerweg 9 tel. (021591 1.34.00 

DEN HAAG: 

Laan van Meerdervoort 443 

(bij de Fahrenheitstr.) . . tel. (070I 46.40.00 

EINDHOVEN: 

18Septemberplein 22 

(naast V.V.V.I tel.(040)43.12.90 

HAARLEM: 

Grote Houtstraat 156 . tel. (0231 31.20.53 

Gen. Cronjéstraat 54 . tel. (0231 26.38.69 HEERHUGOWAARD: 

Winkelcentrum Middenwaard 43 

(bij Vlaar supermarkt) tel. (02207) 1 .67.98 

HILVERSUM: 

Groest 107 , winkelcentrum 'Hilvertshof' 

(t.o. bushalte) tel. (035) 4.20.20 

HOOFDDORP: 

Tuinweg3(Dirkson) . tel. (02503) 1.12.36 

KATWIJK AAN ZEE: 

Visserijkade 2 (Digros) tel. (01718) 1.69.92 

LEIDEN: 

Lange Gracht 3 (Digros) tel. (071) 21.69.33 

PAPENDRECHT: 

Brederodepleinö tel. (078) 41.01.00 

ROTTERDAM: 

Hoogstraat 142 IC) . . . tel. (010) 11.87.94 

Groene Hilledi|k 164 (Zuid) 

(bij Basv.d. Hei|den) . . tel. (0101 32.78.99 SPIJKENISSE: 

Zomerakker 99, Winkelcentrum 

'De Akkerhof' tel. (01880) 3.88.00 

UTRECHT: 

Vredenburg 127, Hoog Catharijne (rechts 

v.d. hoofdingang) tel.(030)31.62.61 

Amsterdamsestraatweg 295 (030) 44.04.13 

WEESP: 

Binnenveer 11 tel. (02940) 1 .29.10 

ZAANDAM: (t.o. C&A) 

Gedempte Gracht 88 . . . tel. (075) 16.90.45 

ZEIST: 

Steynlaan 19 a b (v.v.v.) tel. (03404) 1 .91 .64 Voordeelbon 
Het Parool/Weekmedia 

Wintersportreis WESTENDORF Naam: Adres: Postcode: woonplaats: Tel.nummer: 'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 16 JANUARI 1986 In de schijnwerper 
Cock Zwemmer Sedert half december wordt, als 
beheerder, in de sporthal Pelli- 
kaan het bewind gevoerd door de 
28-jarige Zandvoorter Cock 
Zwemmer. Voor de meeste sport- 
mensen geen onbekende, daar hij 
jaren aktief is in de sport. Zo is 
Cock Zwemmer 15 jaar lid van 
Zandvoortmeeuwen, hanteert de 
scheidsrechtersfluit bij de HVB 
en is voorzitter van de zaalvoet- 
balvereniging Zandvoort Noord. 
Toen hem ter ore kwam dat de 
funktie van Sporthalbeheerder 
vrij kwam was hij direkt geïnte- 
resseerd. 

„Toen ik hoorde dat Gijs Mola- 
nus stopte zag ik er wel brood in. 
De rijschool, die ik had liep niet 
meer en dus had ik niets te doen 
en wilde graag weer aan de gang. 
Bovendien trok deze funktie mij, 
omdat ik gek van sport ben en dus 
vermaak ik mij prima hier in de 
sporthal. Je moet wel altijd 's 
avonds en in het weekend wer- 
ken, maar daar staat tegenover 
dat je overdag en in de schoolva- 
kanties vrij bent. Het went overi- 
gens gauw het in de avond wer- 
ken en het draaien van gemiddeld 
48 uur per week vind ik ook geen 
bezwaar. Je bent zo lekker bezig 
met de sport en kan vaak de wed- 
strijden volgen, wat ik graag doe. 
Binnenkort ga ik met een EHBO- 
cursus beginnen om assistentie te 
kunnen verlenen bij blessures en 
omdat ik overdag toch veel tijd 
heb wil ik ook een boekhoudkun- 
dige cursus gaan volgen. 

Problemen in de Sporthal heb 
ik nog' niet gekend en ook het con- 
tact met de sportverenigingen 
loopt prima. De meesten kenden mij al, dus tot nu toe is het alle- 
maal erg leuk. Ik kan wel stellen 
dat het met vernielingen in de 
sporthal erg mee valt en ik vind 
deze hal tot de netste sporthallen 
in de omgeving behoren. Wat ik 
graag wel zou willen is het hou- 
den van een groot evenement in 
de sporthal. Een boksgala of een 
interlandwedstrijd zou erg leuk 
zijn maar of dat ooit weleens zou 
lukken weet ik niet. Ik blijf daar 
maar op hopen". Cecils draait prima in 
zaalvoetbalcompetitie ZANDVOORT - De zaalvoet- 
ballers van Cecils kwamen dit 
weekend tweemaal in het veld en 
konden drie punten aan het totaal 
toevoegen en bezetten een ver- 
dienstelijke derde plaats in de in- 
terregionale klasse. De eerste wed- 
strijd werd met 5-3 gewonnen van 
AORC en de volgende partij, 
bracht na veel spanning een 4-4 
gelijkspel, tegen HZV/Leico. In 
sporthallen buiten Zandvoort 
trekt het zaalvoetbal volle zalen, 
maar helaas laten de toeschou- 
wers het in de badplaats afweten. 
Het zaalvoetbal in deze hoogste 
klasse behoort tot de top van Ne- 
derland en verdient zeker meer 
aandacht dan het handje vol dat 
tegen HZV/Leico de tribunes be- 
volkte. 

In de wedstrijd tegen AORC kwam 
Cecils vooral in de tweede helft in het 
ritme. In het eerste gedeelte namen de 
Amsterdammers een 3-1 voorsprong. 
Pim van Dord zorgde voor de tegen- 
treffer. In de tweede helft een geheel 
ander spelbeeld en de mannen van 
coach Bert Leijenhorst lagen een spel- 
letje zaalvoetbal op de vloer om van te 
smullen. Onder aanvoering van de 
uitblinkende Jos van der Meij werd de 
achtervolging ingezet en AORC moest 
terug in de defensie. Jos van der Meij 
en Patrick Steenkist zorgden dat de 
stand in evenwicht kwam. 

De Zandvoorters zetten furieus door 
en de snelle aanvallen leverde veel 
spektakel op voor het doel van AORC. 
Pim van Dord knalde Cecils op een 4-3 
voorsprong en Jos van der Meij stelde 
de overwinning definitief veilig, 5-3. 

De zaalvoetbalwedstrijd tegen 
HZV/Leico was ongemeen spannend 
en ook hier viel van uitstekende sport 
te genieten. De altijd betrouwbare en 
zijn doelpunt meepikkende Pim van 
Dord zorgde voor de opening (1-0) 
maar HZV/Leico kwam na een kwar- 
tier spelen op 1-1. Beide teams legden 
het accent op de aanval waardoor vele 
mogelijkheden ontstonden. Uit een 
daarvan kon Pim van Dord de rust- 
stand bepalen op 2-1. 

De tweede helft startte Cecils met 
een man minder en daarvan profiteer- 
de HZV/Leico handig, 2-2. Hierna do- 
mineerde Cecils de strijd en dat leek de 
overwinning op te leveren. Patrick 
Steenkist schoot de Zandvoorters op voorsprong en Jos van der Meij zorgde 
voor 4-2. De laatste tien minuten wa- 
ren voor de Haarlemmers die de doel- 
man inwisselde voor een veldspelen De 
strijd werd wat rommeliger maar de 
spanning keerde volledig terug toen 
HZV/Leico op 4-3 kwam. De gasten 
roken een gelijkspel en met veel inzet 
kwam uiteindelijk de 4-4 score op het 
bord hetgeen de verhouding goed 
weergaf. 

Coach Bert Leijenhorst was best te- 
vreden over het geleverde spel. „Vooral 
tegen AORC hebben we prima ge- 
speeld en ook tegen HZV/Leico liep het 
goed tot de slotfase. Ik ben zeer tevre- 
den met de plaats die wij nu innemen. 

We hopen echter dat de toeschouwers 
eens komen kijken en proberen deze 
vorm dan ook vast te houden." De 
eerstkomende thuiswedstrijd is op 
maandag 27 januari aanstaande in de 
Pellikaanhal en kan voor ƒ 2,- worden 
bijgewoond. Dames moeizaam gelijk 

HVS overklast Sporting 
ZANDVOORT - De start van de 
tweede helft van de volleybalcom- 
petitie is voor Sporting OSS vrij 
gunstig verlopen. Vier teams kwa- 
men tot een overwinning, één tot 
een gelijkspel en drie teams moes- 
ten met nederlagen genoegen ne- 
men. Het eerste herenteam startte 
goed tegen HVS, maar ging daar- 
na kansloos met 3-0 ten onder. Het 
eerste damesteam viel enigszins 
tegen met een 2-2 gelijkspel tegen 
het laaggeplaatste Allides 3, maar 
de Zandvoortsen blijven de rang- 
lijst aanvoeren. 

Na een goede start van Sporting 
OSS, waaruit een 4-0 voorsprong ont- 
stond, kon niet verhinderd worden dat 
HVS het spel overnam, de achterstand 
wegwerkte en de set toch gemakkelijk 
won met 15-8. Tegen de toekomstige 
kampioen had Sporting in de volgende 
twee sets niets meer in te brengen, en 
het warm gedraaide HVS liet uitste- 
kend volleybal zien. De Zandvoorters 
waren daar met tegen opgewassen en 
verloren die sets met 15-4 en 15-2. 

Het tweede herenteam kwam uit te- 
gen Gazellen Heemstede en wist een 3- 
zege te behalen. De eerste twee sets 
domineerde Sporting door goede en 
gevarieerde aanvallen op te bouwen 
en af te werken met harde smashes. In 
de derde set vielen de Zandvoorters 
wat terug en kon Gazellen een voor- 
sprong nemen. De time-outs haalden 
Sporting uit de slaap en het verhoogde 
tempo en de goede opzet zorgden er 
voor dat de stand werd rechtgetrok- 
ken. Na veel spannende rally's kon 
Sporting alsnog de setwinst grijpen en 
de 3-0 zege veilig stellen. 

Het derde herenteam, dat zijn twee 
hoofdaanvallers wegens verplichtin- 
gen elders, miste, begon ontmoedigd 
maar met veel concentratie aan de 
strijd tegen FES 3. Het gemis van de 
twee werd goed opgevangen en vanaf 
het begin zorgde een goede organisatie 
voor vlot lopende aanvallen en een 
snelle voorsprong voor Sporting. Zeer 
ontspannen en met bekeken spel werd 
FES in deze set naar een 15-7 verlies 
gespeeld. Sporting was geheel inge- 
speeld en in de volgende twee sets was 
van tegenstand geen sprake meer (15-2 
en 15-3). Door deze zege gaat het derde 
team duidelijk mee tellen. Dames 

Het eerste damesteam van Sporting 
kon dit keer moeizaam in het ritme 
komen en behaalde slechts een zwaar 
bevochten gelijkspel tegen het op de 
elfde plaats staande Allides 3. De eer- 
ste set ging tot 7-7 gelijk op, maar toen 
zette Allides door naar een 10-15 set- 
winst. In de tweede set was Sporting 
aardig op dreef en wist Allides met 1 5-9 
terug te wijzen. In de derde set was 
Sporting optimaal aan het werk en 
sloeg Allides met 15-0 van het veld. 
Hetgeen niet verwacht werd gebeurde 
in de beslissende vierde set. Sporting 
was uitgespeeld en Allides kwam pri- 
ma terug. Ook twee time-outs konden 
de Zandvoortse dames niet redden en 
Allides greep de set en bepaalde daar- 
door de uitslag op 2-2. 
Ook deze poging van Sporting OSS kon het HVS-blok niet verrassen. Het tweede damesteam kwam beter 
voor de dag en speelde een bekeken 
wedstrijd tegen SBY 2. Alleen in de 
tweede set kwam Sporting OSS in" de 
problemen en zag een genomen voor- 
sprong snel kleiner worden. De time- 
outs hielpen ook hier'met en Sporting 
keek tegen een 12-13 achterstand aan. 
Een wissel bleek de juiste ingreep te 
zijn en de set werd alsnog winnend 
afgesloten. De derde set werd net als de 
eerste dominerend gewonnen door 
Sporting en de 3-0 eindzege was een 
verdiend resultaat. 

Sporting OSS dames vier verloor met 0-3 van Die Raeckse 9 via de set- 
standen 13-15, 13-15 en 6-15. In de eer- 
ste set ging de strijd lange tijd gelijk op 
maar met gering verschil, mede door 
enige mislukte service-ballen ging de 
set met 13-15 verloren. In de tweede set 
kwam Sporting op een 1-5 achter- 
stand, maar een time-out herstelde 
het ritme en de achterstand werd in- 
gelopen tot 13-13. Die Raeckse bezat 
echter iets meer kracht en scoorde de 
beslissende punten. Sporting kon in 
de derde set niet op het zelfde spelpeil 
komen als in de voorgaande sets en Die 
Raeckse besliste de strijd in een snel 
tempo, 6-15. Foto: Harry Opheikens 

Bij de jeugd ging één wedstrijd verlo- 
ren en werd één in een overwinning 
omgezet. Het toch wel goed spelende 
meisjesteam bleek niet opgewassen te- 
gen VCY en verloor via de setstanden 
7-15, 10-15 en 10-15. Het tegenspel was 
zeer goed maar VCY was nog iets beter 
en besliste de strijd. Het jongens mix- 
team, dat tegen Van Nispen speelde, 
zorgde voor een fraaie 3-0 overwin- 
ning. Vooral het goede serveren lever- 
de vele punten op, doch ook de stops en 
de aanvallen verliepen gesmeerd. 
Sporting bepaalde het spel in alle sets 
en bereikte via de setstanden 15-8, 15-4 
en 15-12 de verdiende zege. SPORT KORT ^. 3 Succes voor C-team 
Zandvoort 75 zaalvoetbal ZANDVOORT - Het kersverse 
jeugdteam zaalvoetbal van Zandvoort 
'75 onder leiding van coach Jaap van 
der Oord heeft in zijn eerste wedstrijd 
een groot succes geboekt. In de Pelli- 
kaanhal nmoest worden aangetreden 
tegen het team van Halfweg, waarvan 
met 5-0 werd gewonnen. 

Het werd ook voor het publiek een 
aantrekkelijk duel met leuke combi- 
naties. Natuurlijk was het voor de 
veldspelers even wennen, zowel aan de 
regels als aan de grootte van het speel- 
veld, maar het succes werd er niet 
minder om. Het team bestaat uit Ar- 
nold Nijkamp, Alex Verhoeven, Rem- 
co Vriesema, Arthur Paap, Cor Dijk- 
stra, Robert Slag, Robin Luiten en 
Roy van Huystee. Het bestuur van de 
voetbalvereniging is verheugd dat hij 
het besluit genomen heeft om het 
veldteam in te schrijven in de zaal- 
voetbalcompetitie. Bridgenieuws "i bridge ZANDVOORT - Op 8 januari heeft" 
de Zandvoortse bridgeclub haar acti- 
viteiten weer gestart. Op woensdag- 
avond behaalde in de A-lijn het koppel 
Emmen/Sjouwerman een grote over- 
winning met 64,58%, tweede werden 
mevrouw De Leeuw/Chris Braun met 
60,27%. 

Bij B-lijn ging de eerste plaats naar 
het paar mevrouw Visser/H.Heldoorn 
met 62,86 % , gevolgd door het paar Me- 
vrouw Smink/heer Jurriaans met 
61,79%. 

In de C-lijn werd door de familie Ko- 
ning de eerste plaats behaald met 
63,1%, tweede werd de familie Stor 
(58,33%). 

In de D-lijn tenslotte wonnen de da- 
mes Keur/ Van Petegem met 62,50%, 
gevolgd door nummers twee en drie ex 
aequo de familie Claassen en de heren 
Holtrop/Van Zoelen beide teams met 
61,11%. Postzegelclub 

ZANDVOORT - De Zandvoortse 
Postzegelclub organiseert vanavond, 
donderdag 16 januari, een "snuffela- 
vond" vanaf 20.00 uur in het Gemeen- 
schapshuis aan de Louis Davids- 
straat. De gebruikelijke veiling wordt 
deze keer niet gehouden. De avond is 
voornamelijk bestemd voor algemene 
informatie betreffende de handel en 
wandel van postzegels. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom. ZVM teams zorgenvoor 
spectaculair handbal ZANDVOORT - De afgelopen 
zondag deed de ZVM-handbalver- 
eniging duidelijk aan klantenbin- 
ding. De goed gevulde Pellikaan- 
hal heeft van uitstekend en spec- 
taculair zaalhandbal kunnen ge- 
nieten zowel bij de dames als de 
heren. De dames speelden een pri- 
ma partij tegen Bato en bepaal- 
den het spelbeeld wat uiteindelijk 
een ruime 18-4 zege opleverde. De 
Zandvoortse heren wezen Concor- 
dia terug en blijven daardoor in de 
bovenste regionen meedraaien. 
ZVM wachtte ook nu tot de tweede 
helft en met zeer fraaie aanvallen 
werd Concordia met 19-15 opzij 
gezet. 

Het laaggeplaatste Bato spartelde 
vooral in de eerste helft energiek te- 
gen. In die eerste helft lag het tempo 
enorm hoog en beide teams zorgden 
voor een puik spelletje handbal. Bato 
Riny Cappel is vrijgespeeld en gaat scoren voor ZVM. 

Foto: Harry Opheikens overtrof zichzelf in dit eerste gedeelte 
en maakte het ZVM zeer moeilijk. De 
Zandvoortse dames hadden er echter 
veel zin in en met snel handbal werd 
Bato op een 4-2 achterstand gezet. 

In de tweede helft moest Bato tol 
betalen voor het hoge tempo en moest 
een stapje terug, maar ZVM bleef 
doordraaien en vooral Janneke de 
Reus wist vaak de weg naar het doel te 
vinden. In het ZVM team maakte Ni- 
cole Longeroux een zeer verdienstelijk 
debuut. Zij nam de plaats in van de 
door een blessure gestopte Truus Hof- 
stra. In de tweede fase stopte doelvrou- 
we Greet Vastenhouw een strafworp 
en met snelle breaks werd Bato over- 
speeld. 

De ZVM defensie onderschepte op 
prima wijze de Bato aanvallen en 
kwam er snel uit om doeltreffend naar 
een 18-4 zege te lopen. Scores ZVM: 
Janneke de Reus, Yvonne ae Jong 2, 
Riny Cappel 2, Elly Bol 2, Marja Brug- 
man 2, Annie Trouw 1, Anja van de 
Koekelt 1, Nicole Longeroux 1. 

„We staan nu op een derde plaats 
maar spelen we elke week zo goed dan Badminton 
BC Lotus 

ZANDVOORT - De badmintonvere- 
niging BC Lotus had op de twaalfde 
speeldag weinig reden tot juichen. 
Slechts twee overwinningen werden 
genoteerd en dat deden de Cl junioren 
en het negende team. Gelijke spelen 
waren er voor het derde en zesde team, 
maar voor het overige niets dan neder- 
lagen, zoals uit onderstaande uitsla- 
gen blijkt. Lotus I-Leiden 1 1-7; Lotus 
2-Duinwijck 7 1-7; Lotus 3-F1. Shuttle 
1 4-4; Lotus 4-Weesp 2 2-6; Lotus 5- 
Zijderveld 17 1-7; Lotus 6-Nab Spirit 3 
4-4; Lotus 7-Kennemerland 7 0-8; Lo- 
tus 8-Kennemerland 9 0-8; Lotus 8- 
Kennemerland 12 5-3; Lotus Bl-Duin- 
wrjck BI 2-6; Lotus Cl-Haarlem Cl 8- 
0; Lotus Hl-Almere Haven Cl 0-8. 

Het komende weekend treden alle 
teams van Lotus in het veld voor uit- 
wedstrijd: Velsen 4-Lotus 1; Haarlem 
5-Lotus 2; CTO 70 I-Lotus 3; Sloter- 
meer 6-Lotus 4; Muiderberg I-Lotus 5; 
Duinwijck 11-Lotus 6; TYBB 2-Lotus 
7; TYBB 4-Lotus 8; TYBB 5-Lotus 9; 
Velsen Hl-Lotus Hl; Haarlem Al-Lo- 
tus Al; TYBB BI-Lotus BI; TYBB B2- 
Lotus B2; Slotermeer Cl-Lotus Cl. zijn er meer mogelijkheden", aldus 
coach Geert Dijkstra, die verder zag 
dat er plezier in het handbal was. 

Heren 

In de beginfase lukte het nog niet bij 
ZVM, terwijl Concordia wel een over- 
tuigende start had en een 2-5 voor- 
sprong nam. Na de 3-6 stand kwam 
ZVM door twee fraaie treffers van 
Joop Boukes terug tot 5-6. ZVM wilde 
te veel in deze periode en schoot te snel 
op het doel. De schoten werden geblok- 
keerd en Concordia kon zodoende lan- 
ge tijd de kleine voorsprong vasthou- 
den. De Zandvoorters kregen, naar 
mate de strijd vorderde, steeds beter 
het oog op de Concordia aanvallen en 
haalden voor rust op tot 8-8. 

Tot 10-10 in de tweede helft hielden 
de teams elkaar in evenwicht, maar 
toen volgde het beste gedeelte van de 
strijd, vooral van ZVM. Enige malen 
werd Wim Brugman zeer fraai vrijge- 
speeld en hij maakte geen fout, 14-11. 
Wat Concordia ook probeerde, de ZVM 
defensie gaf weinig kansen meer weg 
en ZVM zorgde er voor dat aanvallend 
het nodige te genieten viel. Via 16-13 
liep ZVM verder weg naar een 19-15 
overwinning. 

Doelpunten ZVM: Wim Brugman 7, 
Joop Boukes 5, Djurre Boukes 3. Dirk 
Berkhout 1, Joost Berkhout 1, Roland 
Vos 1, Hans Moll 1. „In het begin pro- 
beerden we het met een 4-2 en 5-1 ver- 
dediging, dat liep echter niet goed, 
maar de 6-0 verdediging voldeed goed. 
Verdedigend liep het steeds beter en ik 
heb verschrikkelijk leuk handbal ge- 
zien. Een compliment voor de hele 
ploeg is op zijn plaats," stelt coach 
Herman Koper. Veel inbraken in 
maand november ZANDVOORT - In totaal zijn er in 
Zandvoort gedurende de maand no- 
vember van het afgelopen jaar 58 in- 
braken en diefstallen gepleegd. Dit feit 
werd onlangs door de gemeentepolitie 
bekend gemaakt. Er werden 23 daders 
verhoord, onder wie zes helers. Zeven- 
tien verdachten gingen achter slot en 
grendel en vier verdachten moesten 
voor de rechter verschijnen. 

Men heeft de goederen die bij tien 
van deze inbraken werden ontvreemd, 
inmiddels teruggevonden. 
VOETBAL 

Zondag: Zandvoortmeeuwen-DTS, 
14.30 uur, terrein Vondellaan. 

TZB-CBS, 14.30 uur, terrein aan de 
Kennemerweg. 

Zaterdag: Van Nispen-Zandvoort- 
meeuwen, 14.30 uur. 

BASKETBAL 

Zaterdag: 20.30 uur, heren. Lions- 
Dunking Limmen, Sporthal Pelli- 
kaan. 

21.45 uur, dames. Lions- White 
Stars, Sporthal Pelhkaan. 

ZAALHANDBAL 

Zondag: 14.40 uur, heren, BSM- 
ZVM, in de Groenendaalhal. 

ZAALVOETBAL 

Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 
19.00 uur, Zandvoortmeeuwen A-jun.- 
DSC'74: 19.45 uur. Zandvoort Noord- 
Wilho; 20.40 uur, Zandvoort Noord 7- 
Zandvoortmeeuwen 6; 21.25 uur, 
Zandvoort Centrum-Hoofddorp; 22.30 
uur, TZB 6-Kalmthout 2. 

Maandagavond in de Sporthal Pelh- 
kaan: 20.30 uur, Nihot L. A-jun.-HBC 
2; 21.15 uur, Zandvoort Noord 6-Hille- 
gom 3; 22.00 uur, Zandvoort Noord 2- 
Zandvoortmeeuwen 3. Uitslag winkelactie 

ZANDVOORT - Door de Federatie 
handelsvereniging Hanze wordt be- 
kendgemaakt dat de sintnicolaas en 
kerstactie van de plaatselijke winke- 
liers de navolgende winnaars heeft op- 
geleverd. 

De vijfde trekking op 23 december ge- 
houden: 1. E.Pasma-Hensel. Burg. van 
Fenemaplein 22/12 ƒ750,-. De tweede 
prijs van ƒ500,— is voor David Kanger, 
Fazantstraat 10 in Zandvoort en de 
derde van ƒ250,- is gewonnen door Lin- 
da Bluijs, Lorentzstraat 64 in Zand- 
voort. 

De trekking van 30 december heeft de 
navolgende Zandvoorters een prijs op- 
geleverd: 

Ie Yvonne Keur, Celciusstraat 49 
ƒ750,—, Mevrouw M.C.Boutouta-Mol 
uit de Keesomstraat 129 een prijs van 
ƒ500,— en de derde prijs van ƒ250,— was 
voor A.J.Koper, Piet Leffertstraat 23 
in Zandvoort. ■ f 
... , \>>w 
Om Camel trophy - 

Spannende selectie op circuit De Camel Trophy Selectie jury 
maakte afgelopen zondag op het 
Circuit van Zandvoort na afloop 
van een zeer spannende voorselec- 
tie de namen bekend van de kan- 
didaten, die doorgaan naar de Na- 
tionale Selectie voor deelname 
aan de Camel Trophy 1986 in Au- 
stralië. 

Vijftig kandidaten uit de provincies 
Noord-Holland. Utrecht en Flevoland 
streden tijdens de regionale voorselec- 
tie in Zandvoort om een plaats bij de 
laatste 20 kandidaten, die tijdens de 
Nationale Selectie gaan uitmaken, 
welke kandidaten doorgaan naar de 
Finale Selectie voor het nationale Ca- 
mel Trophy team. 

De voorselectie bestond uit diverse 
tests en rijvaardigheidsproeven, die de 
deelnemers ruimschoots in staat stel- 
de om dejury van hun kunnen te over- 
tuigen. En dat de kandidaten graag 
willen deelnemen aan de Camel Trop- 
hy bleek wel uit hun tomeloze inzet op 
de diverse onderdelen. Tijdens de rij- 
proeven werden de Land Rovers met 
verve door het ruwe landschap ge- 
jaagd, waarbij soms halsbrekende toe- 
ren werden uitgehaald om veel punten 
te scoren. 

De jury had dan ook geen gemakke- 
lijke taak, maar maakte niettemin 
aan het eind van de dag de volgende 
kandidaten voor de Nationale Selectie 
bekend: 

1. Jan Bos (31), Maartensdijk 

2. Pieter Edeling (36). Midden-Beem- 
ster 3. Arjo de Jong (31). Maarssen 

4. Arjan Mehesie (27). Bosch en Duin 

5. Jan Heijne (32). De Cocksdorp 

Samen met de kandidaten uit de 
overige regionale voorselecties zullen 
de winnaars van de Camel Trophy 
voorselectie op zondag 19 januari te 
Valkenswaard strijden om een plaats 
bij de laatste vijf van de Finale Selec- 
tie. 

Vier schapen door 
honden gedood 

ZANDVOORT - Op het binnenter- 
rein van het circuit zijn op zaterdag- 
morgen 11 januari vier dode schapen 
aangetroffen. Eén van de twee honden 
die zich in buurt van de kadavers op- 
hielden, kon door de gewaarschuwde 
mensen van het dierenasiel worden 
gevangen. De andere hond ontkwam. 

De gedode schapen, drachtige ooien, 
vertoonden verwondingen aan de nek 
en de achterpoten. De ram, die nog in 
leven was, is op advies van een dieren- 
arts afgemaakt. De totale schade be- 
draagt ongeveer drieduizend gulden. 

Een andere dierenarts heeft braak- 
sel van de gevangen hond afgenomen 
en voor onderzoek naar het Gerechte- 
lijk Laboratorium opgestuurd. De 
schapen zijn door hun eigenaar ver- 
voerd naar het slachthuis in Haarlem. 

Later diezelfde dag werd de hond die 
ontkomen was. aangetroffen in een 
hok op een adres in Nieuw-Noord. De 
eigenaar van heeft zich bereid ver- 
klaard de schade te vergoeden. / WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 16 JANUARI 1986 IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT Ui 'Jft/lfltn \ ■tv- OPRUIMING 

met korting van 

30% tot 60% £ WïwAw^ mei 'n kcmih 

Grote Krocht 19, Zandvoort Denk aan de vogels! 

vetbollen - 
pinda's en 
strooivoer 

Ook hebben wij 
voedertafels Dierenspeciaalzaak 

WEZENBEEK 

Grote Krocht 28, Zandvoort Altijd snel en 
schoner! 

6oK* °r e r. x 
tnOP a9 •! ^ Uw hulp 
St °repa^; e e s ) voorheb 

uW a ° / 'chemisch, 
<- - — y reinigen van 

al uw kleding en gordijnen, 
vloerkleden, dekens, slaap- 
zakken 

jm stomerij/dry cleaning ^ ^ 

Axeanette 

Zandvoort: Groto Krocht 21 

Heemstede: Zandvoortselaan 69 

'Bioomendaal: Bloamendaalseweg 23 

Haarlem: Jan Gijzenkade 163 groenten en fruit AART VEER 

Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404 
VRIJDAG - ZATERDAG 

Perssinaasappels 9 7I - 

Barstens vol sap 10 voor £f#U 

per kist 110 stuks tMf 

Hagel wit 

CHAMPIGNONS -.: ., 1,65 
heerlijk zoet 

GLEMENTINES 

heel kilo 2,25 UIT ONZE KEUKEN 
voor de fijnproevers 

APPELSALADE 

250 gram Cf OU Boek - en kantoorboekhandel 
sigarenmagazij n 

DE KROCHT 

OPRUIMING BOEKEN 
3 pockets nu 

f5,- 

GROTE KROCHT 17 ZANDVOORT REISBURO ZANDVOORT 

organiseert in 1986 weer filmavonden 

21 jan. De Jong Intra en Gulliver 
Spanje-Oostenrijk-Parijs-Noorwegen 

27 jan. J.T.I. Reizen 

Specialist verre reizen-Spanje-ltaliè-Griekenland 

Kaarten af te halen bij Reisburo Zandvoort, 
Gr. Krocht 20 of telefonisch 1 2560 
Kosten slechts ƒ 3,- incl. kopje koffie. 

^t^n /7!rs\ iedereav ° nd 

ii r r'l'n f^RATic RiMnn V^/ GRATIS BINGO 

MET DIVERSE PRIJZEN. 
Grote sortering 

prachtige 

planten en 

bloemen 11 erica ii GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT 3 SUISSES Corn. Slegersstraat 2c AANBIEDING Moderne vlotte trui 
in alle kleuren, 
patroon + materiaal ƒ19,50 Meteen Micro komt u onder de mensen. iülCRO SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- 
grootten. 

[Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis 
Micro's op de pagina „MICRO'S". 
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie. 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter. 
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur. 

U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 
02977-2841 1 of afgeven of zenden aan: 

• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- 
voort. 

• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 
1430 AG Aalsmeer. 

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie: 

Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- 
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- 
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, 
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer 
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- 
le edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De 
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- 
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en 
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter. 
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur. 

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar. 

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ5,- in rekening ge- 
bracht 

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het 
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt 
/ 2,50 in rekening gebracht. 

.U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor 
bezorgklachten), of zenden aan: 
Centrale orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122, 
1000 AC Amsterdam. 

De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- 
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- 
rokaart. Diversen Bontmantel- 
inruil: 

Nu een schitt nieuwe bont- 
mantel met (kleine) bijbeta- 
ling, ook regelmantels met 
bontvoering, exclusieve Lam- 
my-coats en nappakledmg 
Bel voor afspraak of folders 
020-233488 Jonge vrouw zoekt huish 
werk, event intern Br o nr 
798-74137 bur blad Energiemassage, een fijne 
massage die u heerlijk ont- 
spant en nieuwe energie 
geeft (geen sex) Voor ml. 
en/of afspraak 02507-17474 Happy Line 
Slankclub 

Afslanken in groepsverband 
Inl tel 02507-16137 of hoofd- 
kantoor, tel 02524-5200 * Te koop 2- zits eikehouten 
bank m gebloemde kussens, 
hoog model. Tel 15981 Hiilegom-antiek 

Vijf toonzalen gezellige 
meub in alle stijlen Veel 
kleinantiek. Laagste prijzen' 
Leidsestraat 122. Dag. tel 
02520-20993. Koopavond. * HTS'er zoekt tv's om mee 
te knutselen. Tel. 14830 • Huish. hulpgevr. 4uurp w. 
Tel. 020-794938 (beh. maan- 
dag), na 19 00 u. 02507- 
15370. Jonge vrouw zoekt rustige 
man tot 40 jaar, geen bar- of 
danstype. Br. o. nr. 798-74137 
bur. v d. blad. ? die er uitspringt!- m Jl»tlBgeii W Naiye fijien SALON DE MODE Badhuitpletn 8 
p E |>,i r-i. ZANDVOORT 
„UbULfc Te |, i 76 79 Jonge vrouw zoekt kamer m 
volledig pension, event. m 
huiselijk verkeer Br.o nr 798- 
74137 bur blad. * Mannenkoor-vrouwen- 
koor - " Het Zandvoorts kin- 
derkoor bestaat al jaren 1 ! Re- 
petitie ieder donderdag-mid- 
dag in de Calvynzaal. MET SPOED gevr. tijdelijke 
HULP VOOR DE KEUKEN, 
elke dag van 10 30-15 00 uur, 
ter vervanging van een zieke 
Huis in 't Kostverloren 
Tel 16945 Onderwijzeres zoekt kamer 
m kookgelegenheid en dou- 
che in Zandvoort. Tel. 02507- 
13260 Bellen tussen 19.30- 
20 00 uur • OPPAS biedt zich aan Tel. 
02507-18167 • Schaak u suf' Vanavond in 
het gemeenschapshuis bij de 
Zandvoortse schaakclub Info 
17272-14441 * Tk. bontjasje mt 40. Tel. 
17242. * T.k gevr. vouwfiets. Tel. 
02507-14056. • T.k. Junkers badgeiser 
ƒ 150; Nobel keukenkachel 
ƒ 50; Nobel ronde rode kachel 
ƒ 50. Tel 19283. • T.k. karrewiel tafel 80 cm, 
ƒ200. Tel. 17481. • T k. klepkast wit ƒ 250. Tel. 
17481 • T k. manou salontafel 60 
cm- 120 cm/ 175. Tel. 17481. Te huur in Zandvoort GEM 
KAMER m kookgel., gebr 
douche, toilet en c v., + 50 m 
van zee Tel. 02507-15339, • re koop 3-delige zithoek, 
in prima staat, t e a b Tel 
16923 • Te koop gereedschappen 
voor timmer, metsel en tuin 
Tevens regenton Bel 17405 * Te koop lange grijze bont- 
jas, mt 38, modern model, 3x 
gedragen Prijs ƒ300 Tel 
12306 * Te koop stalen noren Ving, 
maat 40/41, z g a.n , ƒ 50; ijs- 
hockey schaatsen, maat 
41/42, ƒ40 Tel 15486 * Te koop viewer/ 25; Dach- 
stem skisch , mt 38/39, ƒ 25; 
1-pers bed ƒ20, div. aqua- 
riumspullen ƒ 10 Tel 16305. + Te koop- 2-paar schaat- 
sen, noren, maat 41 en 43 
ƒ40 per paar Tel 15168 * T.k. Sony stereo tuner-ver- 
sterker-cassettedeck- 
draaitafel + 2 Sony 40W 
boxen Tel. 15178 • T.k. Studio 1550 combina- 
tie van- Grundig tuner en Dual 
platenspeler + boxen (20 W) 
+ gebruiksaanw., ƒ 250. Tel. 
15052 • T.k. zitbad ƒ 25. Kooi voor 
b v marmot/dwergkonijn 
ƒ20 Bed (hout) ƒ25 Tel. 
17736. • T.k. zwarte nappa leren 
broek mt 38 ƒ 250; lammy kin- 
derjack + 12 jr ƒ50. Tel 
13377. •k T.k a Bosch warmhoud- 
plaat, 38x23, met thermostaat 
en controlelampje. Fahren- 
heitstr 25, D Spaans. Tel 
12498. • Vereniging VROUWEN 
VAN NU, in het tiende jaar 
feestelijk en extra gezellig! 
Belt u eens voor inlichtingen 
16085 of 14462 • Voor nog 20 zangers is 
plaats Dan zitten wij op 100, 
Kom dinsdagavond naar het 
gemeenschapshuis en zing 
meen Voor voordelig SCHILDER- 
WIT- en BEHANGWERK 

De Boet Tel 02507-15655, voor 
vrijblijvende prijsopgave Woningruil Aangeb. 3-kam 
huurflat in Alkmaar. Gevr. huis 
of 4-kam flat in Zandvoort of 
grens Haarlem. Tel. 072- 
612067 Zonnestudio 

Kapsalon 
Passage 42 

k Lichaamssnelbruiner 
40 min ƒ40, 
abonn. 3x ƒ 100. 
k Gezichtssnelbruiner 
20 min ƒ 10, 
abonn 4x ƒ 30 
k Zonnebank/hemel 
20 mm. ƒ8,50, 
abonn. 10x ƒ75. 
Openingstijden Studio: 
maandag t/m vrijdag. 
Ook 's avonds geopend 
Openingstijden kapsalon: 
dinsdag t/m zaterdag en 

vrijdag t/m 21.00 uur. 

Wij werken op afspraak. 

Tel. 02507-12500. 

Tot ziens, 
Ellie, Edith en Ben. H3S VEILINGGEBOUW 
DE WITTE ZWAAN 
INBOEDELVEILING 

Woensdag 22 januari a.s. 's morgens om 

9.30 uur in Veilinggebouw DE WITTE 

ZWAAN, Gasthuisplein t.o.v. Deurwaarder 

H. Terhoeven te Haarlem. 

Er wordt geveild uit diverse inboedels. 

Meubilair modern en uit Oma's tijd. 

Veel kleingoed, kleden, schilderijen en vele 

andere leuke dingen. 

Te bezichtigen op Zondag 19 en Maandag 

20 januari van 10.00-16.00 uur. 

Er kunnen nog dagelijks goederen worden 

ingebracht. 

Veiling directie 
Fa. Waterdrinker 

Inl. tel. 1 21 64/1 371 3 - na 1 8.00 uur 1 6658. 


^vnaft^ U kunt de levensduur 
» van uw schoenen 
* verlengen 

door ze naar de 
^ SCHOENMAKER 

te brengen 

J. VAN CAMPEN EN ZOON 

SCHOEN- en SLEUTELSERVICE 

C. Slegersstraat 2 - Zandvoort - 
Tel. 02507 - 1 54 49 # "akiu^ 
SCHILDERWERK 

AUG. v. d. MME Marisstraat 13A - Zandvoort 
'Telefoon 15186 TAPIJT 

AUG. v. d. MME 

Marisstraat 13A - Zandvoort • Tel. 1 51 86 Timmerbedrijf 
R. F. Lammens 

voor al uw timmer- en onder- 
houdswerk. Tel. 023-364168, 
b.g g. 023-381378. • T.k. 2x junior bed wit/rood, 
afm. L 175 cm, br. 75/80 cm, a 
ƒ 75; 2x winter/skipak, Ift 4 jr, 
groen/rood a ƒ 15; div. 
schaatsjes. Tel. 12698. • T.k. 2 paar ski's ƒ 175 per 
stel, Atomic + Blizzard; ijs- 
hockey schaatsen mt 44 ƒ 75. 
Tel. 15017. • T.k. combinatie van tuner, 
platenspeler, boxen, stereo. 
Merken Dual, Grundig, spe- 
lend te beluisteren, i.z.g.st. 
Tel. 15052, Zandvoort. ELLEN Ir. Friedhoffplein 10 

Zandvoort, 50 m van het zuidstrand 

Tel. 02507-12773 

Vakkundige en liefdevolle 
verzorging van uw (ras)hond 
dibevo Wij doen 

speciaalzaak. net iets meer. 
SPORTCENTER WIM BUCHEL 
JEUGD JUDO 

Kies als goede lich. opv. voor uw 
kind 

JEUGD JUDO 

Speciale nieuwe club 6-7 jaar op 
vrijdagmiddag 15.30 uur 

Alle lessen worden verzorgd door gediplo- 
meerde leerkrachten die aangesloten zijn bij 
de Judo Bond Nederland. Te koop 

WERKPLAATS 

in centrum dorp ca. 83 m2 

Vraagprijs ƒ 75.000 k.k. 

Inl. makelaar o.g. H. W. COSTER b.v. 
Tel. 15531. 
5 REGELS G R AT I S OtttUCLÖ ^M JjliKAIIÖ 

— ^fllCRO 

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander 
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere 
sector kwijt wilt. 

Ook voor huishoudelijk personeel. 

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en 
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat 
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf 
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het 
voorbeeld aangeeft. Voorbeeld * 
T 


c 
k 

o 


P 
b 


r 


u 


i 


d 


s 


J 


a 


P 


o 


n 
m 


t 


3 


8 
e 


n 
m 

d 


s 


a 


I 

n 


l 


a 


r 


e 


1 
1 


e 


u 


- 


k 


e 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 


o 


c 


1 
T 


e 


1 

2 


- 


5 


1 MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN 
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS 
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S 
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN. 

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,25 EXTRA. 
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE 
KANTOREN. Zandvoorts Nieuwsblad • De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om 
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week 
op donderdag. Naam 
Adres Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met 
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam 

of afgeven bij: Telefoon . 
Postcode Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad 
Gasthuisplein 12, 
Pi aa t s 2041 JM Zandvoort :=>■§■ Weekmedia 30 DONDERDAG 16 JANUARI 1986 *Nog zes jaar de tijd voor nijpend probleem 

Gemeente dient bezwaarschrift 
in tegen besluit van Provincie ZANDVOORT - Da gemeente 
Zandvoort moet voor 1992 een op- 
Sossing gevonden hebben voor de 
afvoer van het overtollig rioolwa- 
er, het zogenaamde afvoeref- 
luent. Dit stelt het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord- 
Holland als voorwaarde in de ont- 
heffing voor de lozing van het 
)Vertollig rioolwater in de bezink- 
Ajvers op het binnencircuitter- 
rein. Door de gemeente Zandvoort 
sal tegen deze voorwaarde zo spoe- 
dig mogelijk een bezwaarschrift 
worden ingediend. 

In de raadsvergadering van 28 juni 
1985 besloot de raad met algemene 
stemmen niet accoord te gaan met het 
voorstel, een bedrag van drie miljoen 

j gulden beschikbaar te stellen voor de 

'realisering van een af voerleiding. 

'Deze af voerleiding door het duinge- 
bied naar de Leidse Vaart in Haarlem 
moet ervoor zorgen dat het overtollig 

, gezuiverd rioolwater uit Zandvoort 
behoorlijk wordt afgevoerd. Momen- 
teel heeft men van de Provincie een 
ontheffing om in noodgevallen te lo- 
zen in de bezinkvijvers op het binnen- 
circuitterrein. De mogelijkheid van 
bodemverontreiniging in het water- 
wingebied wordt echter door de Pro- 
vincie aanwezig geacht en reeds jaren 
is er sprake van de aanleg van deze Socialist terug 
in college 

• Vervolg van pagina 1. 

Oud-VVD'er Jongsma, nu sprekend 
namens de 'onafhankelijk liberalen' 
i was verbitterd dat de VVD haar coali- 
i tiepartner zo gemakkelijk had versto- 
ten, en verweet de liberalen kiezersbe- 
drog. Immers de grote stemmenwinst 
van de VVD in 1982 kwam voort uit de 
1 strijd die de VVD beloofde om het cir- 
| cuit voor Zandvoort te behouden. 
j 'Deze verklaring is verraad aan de kie- 
I zers van 1982, hiermee wordt de belofte 
i met voeten getreden. De passieve hou- 
| ding van de VVD belooft weinig goeds 
' voor de toekomst" aldus Jongsma. 

Michiel Jansen (Gemeente Belan- 
gen) schaarde zich achter Inspraak 
Nu en de Onafhankelijken, en zei 
evenmin met de intentieverklaring te 
kunnen instemmen. 
Kenmerkend was wel dat deze spre- 
kers geen bezwaar hadden tegen Au- 
kema op de post financiën, wél met de 
voorwaarden die hieraan werden ver- 
bonden. 

Verwarring 

Hoewel Toonen beweerde dat de in- 
tentieverklaring en voorwaarden die 
gesteld werden alvorens Aukema de 
benoeming zou aanvaarden, slechts 
die van de PvdA waren, stond er zwart 
op' wit: "Naast deze afspraak zijn par- 
tijen voorts het volgende overeengeko- 
men", terwijl in de vorige alinea werd 
gezegd: "De fracties vn VVD, PvdA, 
het CDA en D66". Een en ander wekte 
verwarring, evenals de mededeling 
wan de fractievoorzitter van het CDA, 
die zei de intentieverklaring nog niet 
te hebben gelezen voordat hij ter ver- 
gadering kwam. 

Later kwam Van As op deze woorden 
terug door te stellen, dat het CDA 
slechts van plan was constructief mee 
te werken Zandvoort bestuurbaar te 
houden. Hij had de verklaring nog' 
eens rustig doorgelezen en was tot de 
conclusie gekomen dat deze niet meer 
bevatten dan reeds op de commissie- 
vergadering in december door de raad 
met meerderheid van stemmen was 
aanvaard, zodat hij geen bezwaren 
meer aanwezig achtte. Dus ook het 
GDA ondersteunde de intentieverkla- 
ring. 

Nadat uiteraard de VVD met Jongs- 
ma op de vuist gegaan was over het al 
dan niet vermeende kiezersbedrog, 
Toonen had verklaard dat deze wijze 
van 'op de winkel passen' anders was 
dan het college de voorafgaande perio- 
de had gedaan, werd tot stemming 
overgegaan. Met de stemmen van 
VVD, Pvda, D66 en het CDA vóór en 
die van Inspraak Nu, Gemeente Be- 
langen en de Onafhankelijk Liberalen 
tegen aanvaardde Ide Aukema zijn be- 
noeming en is terug op de plaats die hij 
in 1982 moest verlaten. nieuwe afvoerleiding. De kosten aan 
dit project verbonden, bedragen ech- 
ter ruim zes miljoen gulden. Drie mil- 
joen zal worden bijgedragen door het 
Hoogheemradschap Rijnland, de an- 
dere drie miljoen zijn voor rekening 
van de gemeente Zandvoort. 

Verzet 

Vanaf het begin is er in Zandvoort 
verzet gerezen tegen dit exorbitante 
bedrag. Hoewel de Provincie tien pro- 
cent van de kosten voor haar rekening 
wilde nemen, is de Zandvoortse ge- 
meenteraad in overgrote meerderheid 
van mening, dat Zandvoort door nieu- 
we wetten in een hoek is gemanoeu- 
vreerd. Hierdoor wordt Zandvoort 
voor onaanvaardbare hoge kosten 
aansprakelijk gesteld, die door de bur- 
gers niet zijn op te brengen, zo is be- 
toogd. 

In juni 1985 moest een beslissing 
worden genomen door de raad een kre- 
diet van drie miljoen beschikbaar te 
laten stellen voor de uitvoering van 
het project, omdat de Provincie wei- 
gerde nog veel langer een ontheffing 
voor de lozing in de binnencircuitvfj- 
vers te verlenen. Wanneer Zandvoort 
geen medewerking zou verlenen, 
dreigde de Provincie het aanbod van 
de tien procent-bijdrage in te trekken. 
Omdat de raad zich onder druk gezet 
voelde, en meende dat de bijdrage van- 
uit de Provincie of het Rijk hoger be- 
hoorde te zijn, werd het voorstel door 
de gemeenteraad afgewezen. Ingetrokken In oktober 1985 heeft de Provincie 
aan Zandvoort laten weten dat niet 
meer gerekend kan worden op de bij- 
drage van tien procent. Dit, omdat Zandvoort weigerde het gevraagde 
krediet beschikbaar te stellen. Tegen 
dit besluit is reeds in november 1985 
door Zandvoort een bezwaarschrift in- 
gediend. 

"Wanneer wij destijds in juni ak- 
koord waren gegaan, dan hadden wij 
tegen de nieuwe ontheffing geen be- 
roep meer kunnen aantekenen. Ac- 
cepteer je een verordening, dan verlies 
je het recht op beroep. Wij blijven van 
mening dat van de Zandvoortse bur- 
gers teveel wordt gevraagd. Door onze 
ongunstige positie, zonder open water 
in de directe omgeving, kunnen wij 
niet anders lozen dan wij nu doen. Het 
is een regionaal probleem dat ons in de 
schoenen wordt geschoven. Wij zijn 
blij dat nu de nieuwe ontheffing er is, 
wij hiertegen binnen dertig dagen be- 
zwaar kunnen aantekenen, hetgeen 
wij dan ook direct zullen doen", zegt 
wethouder Van Caspel. 

In de nieuwe ontheffing wordt dui- 
delijk gezegd dat de gemeente Zand- 
voort in 1989 moet stoppen met het 
lozen van overtollig afvalwater in de 
bezinkvijvers. De natuurlijke vijvers 
mogen worden gehandhaafd, doch de 
andere bezinkvijvers zullen niet meer 
mogen worden gebruikt. Volgens wet- 
houder Van Caspel heeft Zandvoort 
zich altijd op het standpunt gesteld, 
medewerking te verlenen aan dit pro- 
bleem, maar niet wanneer de kosten 
voor de oplossing voor de burgers de 
pan uitrijzen: "Dan zullen er meerdere 
instanties de beurs moeten trekken". 

Overigens verwacht Van Caspel dat 
binnenkort de hoorzitting zal worden 
gehouden waarbij het bezwaarschrift 
van Zandvoort tegen de intrekking 
door de Provincie van de 10% bijdrage 
zal worden behandeld. Informatiemiddag óver kanker AMSTERDAM/ZANDVOORT 
Binnenkort organiseert het Integraal 
Kankercentrum Amsterdam (IKA) in 
samenwerking met de plaatselijke 
kruisverenigingen en het Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF) een infor- 
matiemiddag over kanker. Deze infor- 
matiemiddag is bedoeld voor patiën- 
ten met kanker en hun naasten. Met 
name gaat het deze middag om be- 
langstellenden uit Badhoevedorp, 
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, 
Halfweg, Heemstede.Hoofddorp, 

Nieuw Vennep, Spaarndam en Zand- 
voort. 

Deze eerste informatiemiddag wordt 
gehouden op woensdag 22 januari 1986 
in het gebouw van de Kruisvereniging 
Haarlem, Kenaupark 15 in Haarlem. 

Kanker is nog steeds een ziekte waar 
veel vraagtekens bij staan. Het ont- 
staan, de kans op genezing, de behan- 
deling en het resultaat ervan, de voor- 
spelling over het ziekteverloop etc. zijn 
vaak onduidelijk. Dit heeft tot gevolg 
dat de patiënt bij wie de diagnose kan- 
ker is gesteld, maar ook de naaste fa- 
milieleden een onzekere tijd tegemoet 
gaan. Sommige behandelingen bren- 
gen grote ongemakken met zich mee, 
zodat de behoefte aan informatie groot 
is. 

Derhalve organiseert het IKA in sa- 
menwerking met de plaatselijke kruis- 
verenigingen deze informatiemiddag. 

Op deze middag wordt algemene en 
medische informatie gegeven over de 
ziekte. Voorts is er gelegenheid voor 
het stellen van vragen en het uitwisse- 
len van ervaringen. 

De middag op 22 januari duurt van 
13.30-16.00 uur. Het gebouw van de 
Kruisvereniging Haarlem vindt men 
aan het Kenaupark 15. Men wordt 
verzocht zich vooraf op te geven bij het 
IKA, telefoon: 020-172903. 

Gespreksgroepen 

Omdat veel patiënten met kanker 
en hun eventuele partners het gemis 
betreuren aan contact met lotgenoten 
heeft het IKA besloten te komen tot 
het oprichten van gespreksgroepen. 
Wanneer men namelijk uit het zie- 
kenhuis is ontslagen, dreigt men in een zwart gat te vallen, artsen zyn 
moeilijker bereikbaar, de omgeving 
weet vaak geen raad met de problemen 
waarmee de patiënt en familie zich 
geconfronteerd weten. Door lotgeno- 
tencontact in de vorm van gespreks- 
groepen is men beter in staat, steun en 
begrip bij elkaar te vinden, onderling 
informatie uit te wisselen en inzicht in 
de veranderde relaties binnen familie- 
en vriendenkring te krijgen. Het open- 
lijk met anderen over kanker te praten 
kan het isolement verkleinen. 

Eind februari/begin maart start een 
nieuwe serie gespreksgroepen voor pa- 
tiënten met kanker waarbij ook de 
partners welkom zijn. De gespreks- 
groepen worden geleid door ex-patiën- 
ten en medewerkers van het Integraal 
Kankercentrum Amsterdam en het 
Antoni van Leeuwenhoekhuis. Deze 
gesprekken zullen worden gehouden 
in het IKA gebouw. In principe komt 
men acht maal bijeen in de middag- 
uren van 13.30-15.00 uur of 's avonds 
van 20.00-21.30 uur 

Voor nadere informatie en aanmel- 
ding kan men zich wenden tot het In- 
tegraal Kankercentrum Amsterdam, 
Plesmanlaan 125, 1066 CX Amster- 
dam, telefoon: 020-172903. 
fit • De veelvuldig gebruikte expositieruimte in het Cultureel Centrum 

Creativiteit viert hoogtij ZANDVOORT - Er wonen hier 
zeer veel talentvolle en artistiek 
begaafde, maar ook kunstmin- 
nende mensen. Dat werd afgelo- 
pen vrijdagavond bijzonder dui- 
delijk, toen in het Cultureel Cen- 
trum de tentoonstelling "25 Zand- 
voorters en hun hobby" officieel 
van start ging onder een overwel- 
digende belangstelling. Naast de 
exposerende Amateur-kunste- 
naars die alle 25, op een enkele 
zieke na, aanwezig waren, bleek 
dat hun plaatsgenoten bijzonder 
veel waardering hebben voor het- 
geen deze mensen in hun vrije tijd 
produceren en de Zandvoorters 
waren dan ook in grote getale ge- 
komen. 

In een propvolle zaal besloot de heer 
Ide Aukema om geen minuut later te 
beginnen met zijn openingswoord dan 
was aangekondigd. Na acht uur was 
het eenvoudigweg te vol voor laatko- 
mers. De heer Aukema benadrukte 
het feit dat het hier vooral gaat om het 
pretentieloos gestalte geven aan het 
intens beleven van hun hobbies door 
de Zandvoortse hobbyisten. Hij vertel- 
de zelf bijzonder onder de indruk te 
zijn van de inspanning, liefde en de 
zorg die deze mensen investeren in 
hun kunst en hun kunstnijverheid. 
"Bij dit soort uitingen van creativiteit 
laten bij uitstek mensen die zich niet 
om den brode hiermee bezig houden, 
ons facetten zien van hun belevings- 
wereld, van hun omgeving en van wat 
hen heeft getroffen," aldus de heer Au- 
kema. 

"De toename van vrije tijd, helaas 
soms verkregen op onvrijwillige ma- 
nier, en het emanicipatiestreven heb- 
ben er toe bijgedragen dat het beoefe- 
nen van kunst en kunstnijverheid de 
laatste dertig jaar een grote vlucht 
heeft genomen. Het zegt veel als op een 
simpele oproep er zoveel respons is dat 
er alleen al voor Zandvoort twee ten- 
toonstellingen moeten worden gehou- 
den en gelijktijdig met betrekking tot 
datgene wat wordt ingebracht, men 
zich tot enkele stuks moet beperken." 

"De kunst is voor iemand het enige, 
maar ook unieke, middel om tot verde- 
re ontwikkeling van de persoonlijk- 
heid te komen. En omdat ik het niet 
kan laten, zeg ik het nog maar eens: 
elke overheid kan niet om dit motief 
heen, als het gaat om bij een cultuur- 
of kunstbeleid steun te verlenen aan 
deze activiteiten, waarin zoveel kan- 
sen tot vorming zijn gelegen. Dames 
en heren, de Oostenrijkse dichter Franz Wertel laat in zijn voor het to- 
neel bewerkte gedicht "Paulus onder 
de Joden" één van zijn hoofdpersonen 
zeggen "Kunst is een voorname vorm 
van wellust". Bij het zien van deze ten- 
toonstelling dacht ik: "Kunst en 
kunstnijverheid zijn in dit geval een 
plezierige vorm van welbevinden", zo 
besloot de heer Aukema zijn inleiding. 

Veel bezoekers waren het met de 
spreker eens dat de toewijding en de 
talenten van de exposanten hebben 
geleid tot een een boeiende en geva- 
rieerde tentoonstelling. Men ziet er 
niet alleen schilderijen, tekeningen en 
beelden, maar ondermeer ook fraaie 
handwerken, truien en plastieken die 
getuigen van veel fantasie en inventi- 
viteit. De kwaliteit is in sommige ge- 
vallen zelfs bijzonder hoog te noemen 
en dit alles is nog maar een greep uit 
hetgeen er in Zandvoort aan artistiek 
talent aanwezig is. 

Deze eerste tentoonstelling is te zien 
tot en met 2 februari in het Cultureel 
Centrum, dagelijks geopend tussen 
13.30 en 16.00 uur, behalve op maan- 
dag en dinsdag. Kunst en cultuur 
liiihinnnHMi i ■ i ; . ■. I ] I . 1 1 , !- i ■ ■ | i ! i . : ! 1 1 1 1 1 ! i - 1 ! ' ; 

mniniiiiuiniiiiiiniiiinnjiiuinniniiiinnihnii'hiiniminiii 
lil Hllililll IHII Jeugdorkest gaat van start BLOEMENDAAL - Eind januari of 
begin februari wordt een nieuw orkest 
opgericht onder de naam "Bloemen- 
daals Jeugdorkest". Repetities hier- 
voor vinden plaats op dinsdagavond 
van 18.30 tot 20.00 uur bij de Gemeen- 
telijke Muziekschool Bloemendaal, 
Korte Zijlweg 9b te Overveen (achter 
de Jeugdherberg). Jeugdige musici 
kunnen zich ondermeer aanmelden 
tussen 13.15 en 17.15 uur via tel.nr. 
023-27740. 

De Stichting Leerlingen- en Ouder- 
commissie van de Muziekschool Bloe- 
mendaal, ondersteund door de Mu- 
ziekschool en het Kennemerlyceum, 
zijn onlangs tot dit initiatief overge- 
gaan, omdat men van mening is dat er 
heel wat jong talent in de omgeving 
van Bloemendaal aanwezig is. Voor 
bepaalde gelegenheden worden op dit 
moment door de middelbare scholen 
en ook door de Muziekschool Bloemen- 
daal orkesten gevormd die incidenteel 
optreden, maar helaas zijn deze orkes- 
ten veelal geen lang leven beschoren. 
In dit nieuwe jeugdorkest is onder an- 
dere plaats voor instrumenten als: 
viool, altviool, cello, contrabas, dwars- 
fluit, hobo, clarinet, saxofoon (alt en 
tenor), fagot, hoorn, trombone, trom- 
pet, pauken en slagwerk. 

Iedereen vanaf 14 jaar kan meedoen, 
mits hij of zij voldoende geoefend is op zijn/haar instrument. Om dit na te ■ 
gaan zal eerst een kleine auditie wor- ' 
den gehouden, men moet zich hierdoor 
echter niet laten afschrikken want er 
zullen geen hoge eisen worden gesteld. 
Het is niet nodig leerling te zijn van de 
Gemeentelijke Muziekschool Bloe- 
mendaal en men hoeft niet in de ge- 
meente Bloemendaal te wonen. 

Het is de bedoeling dat het orkest elk 
jaar een aantal uitvoeringen geeft: zo 
staat er nu reeds een optreden voor de 
maand juni in het Openluchttheater 
van Bloemendaal op het programma. 
Verder wordt gedacht aan het geven 
van concerten in andere plaatsen en 
op basis van uitwisseling, in het bui- 
tenland. 

De opleiding voor dit orkest vindt, 
ondermeer plaats aan de Muziek- 
school Bloemendaal, maar ook bij een 
aantal privé-docenten en andere mu-~ 
ziekscholen in de buurt. De repetities, 
die elke dinsdagavond plaatsvinden, 
zullen onder leiding staan van de vak- 
kundige dirigent Matthijs Broers. Hoe 
eerder men zich hiervoor opgeeft, des 
te sneller kunnen de lessen van start 
gaan. 

De contributie bedraagt / 83,- per 
seizoen (van september tot juni), mu- 
ziekschoolleerlingen kunnen gratis 
deelnemen. Beroemde zangers op N.P.O.-concert HAARLEM - De sopraan Bernadet- 
te ter Heyne en de bariton Marco Bak- 
ker zullen op vrijdag 17 januari als 
solist optreden tijdens het vierde van 
de serie B "Populair" -concerten, die 
door het Noordhollands Philharmo- 
nisch Orkest worden gegeven. Het In "De Manege" 

ZANDVOORT - De bekende boogie- 
woogie pianist Jaap Dekker treedt op 
zondag 19 januari op in restaurant- 
bistro "De Manege". De zaal gaat voor 
deze swingende jazzmiddag om 15.00 
uur open, de muziek begint om 15.30 
uur. 

De Stichting Holland Jazz, die het 
geheel organiseert, staat ook ditmaal 
garant voor een geslaagde middag. Kunstexpositie in Duysterghast ZANDVOORT - Het werk van 
Theo Blankesteijn dat in de perio- 
de van 12 januari t/m 9 februari 
1986 te zien is in Sociëteit Duys- 
terghast aan het Gasthuisplein, 
behoort tot de 'école-postimpres- 
sionisme'. Tot deze conclusie 
kwam Joop Menger in zijn toe- 
spraak bij de opening van deze ex- 
positie, zondagmiddag. 

■De tentoonstelling omvat kleurenli- 
tho's en aquarellen, waarvan een be- 
paalde sfeer uitgaat. Kenmerkend is 
de voorliefde van de kunstenaar voor 
het water en het landschap, hetgeen 
in zijn werk tot uitdrukking komt. 
Blankesteijn begon in 1955 met aqua- 
relleren en ontwikkelde in de zoge- 
naamde droge techniek een geheel ei- 
gen stijl. Zijn 'oeuvre' is dan ook zeer 
transparant, waarbij hij de oude vor- 
men verbindt met die van deze tijd. Op 
eenzelfde wijze als in de Nederlandse 
taal, oude en nieuwe woorden, spelling 
en vormen zonder problemen door el- 
kaar worden gevlochten tot één ge- 
heel. 

'-"Het prettige van Blankesteijn is 
djit, wanneer men het werk van hem 
op zich laat inwerken, er een zekere 
mystieke en dromerige sfeer van uit- 
gaat. Hang een groot schilderij van 
hem in uw huis op een witte achter- 
grond en u denkt er een venster bij 
gekregen te hebben", aldus Joop Men- 
ger in zijn openingswoord zondagmid- 
dag. 
Aandacht werd door Menger ook ge- • The Blankesteijn 
die 'selfmade' kun- 
stenaar uit Oost 
Knolledam wiens 
werken momenteel 
in Zandvoort te be- 
zichtigen zijn. vraagd voor de verschillende technie- 
ken waarmee Blankestijn werkt, be- 
halve aquarellen zijn ook de kleurenli- 
tho's een negen stuks, herkenbaar 
door dezelfde transparante werkwijze 
van de kunstenaar. Voor de bezoeker 
is het ongetwijfeld belangrijk te weten, 
dat behalve kopen, deze kunstwerken 
ook kunnen worden aangeschaft via 
huurkoop of geleend kunnen worden 
voor een kortere of langere termijn. 
De openingstijden van de sociëteit zijn 
zaterdag en zondag van 14.00-18.00 
uur. Men behoeft geen lid van Duys- 
terghast te zijn om toch de tentoon- 
stelling te bezoeken. Een tentoonstel- 
ling die een bezoek zeker rechtvaar- 
digt. concert vindt plaats vanaf 20.15 uur in 
het Concertgebouw te Haarlem. De 
leiding is op deze avond in handen van 
André Vandernoot, in verband met 
ziekte van Jan Stulen. 

Het programma wordt geopend met 
de Ouverture Don Giovanni van Mo- 
zart, waarna Marco Bakker en Berna- 
dette ter Heyne achtereenvolgens een 
aria en een duet uit deze opera zullen 
zingen. Daarna worden aria's en een 
duet uit werken van Verdi gezongen 
en het orkest eindigt het programma 
voor de pauze met de Ouverture Gio- 
vanna D'Arco van Verdi. 

Het tweede deel van het concert 
wordt geopend met liederen van Léhar 
uit "Die Lustige Witwe". Vervolgens 
worden ondermeer enkele liederen uit 
"Porgy en Bess" van Gershwin gezon- 
gen en het programma wordt besloten 
met "Matinees Musicales" van Brit- 
ten, bewerkt door Rossini. 
"SouF-avond in De Sneeuwbal HEEMSTEDE - Op zaterdag 18 ja- 
nuari presenteert "De Sneeuwbal", 
Wagenweg 111 te Heemstede, de rela- 
tief nieuwe formatie "The Alfredo 
Brothers". Deze groep, die op deze 
avond optreedt vanaf 21.00 uur, be- 
staat uit zes leden met een gemiddelde 
leeftijd van twintig. 

De uit Amsterdam afkomstige Al- 
fredo Brothers brachten al geruime 
tijd met een kleinere groep muziek ge- 
baseerd op soul-jazz en rythm & blues. 
Vanwege haar "soul"-verleden voegde 
zich na enige tijd Katja Flik bij de 
band, toen bleek dat er behoefte was aan een pianist. Ook de zangeres Lu- 
cretia was vervolgens een enorme aan- 
winst. Bronnen van inspiratie voor de 
groep zijn ondermeer John Lee Hoo- 
ker, Ray Charles, Al Green en James 
Brown, aangezien hun repertoire en 
stijl veelal gebaseerd is op de blues. 

De band bestaat uit Peter Koorn - 
zang en sologitaar, Floris Klisman - 
drums, Lucretia - zang en percussie, 
Robert de Witte - gitaar en zang, Kat- 
ja Flik - piano en orgel en Peter van de 
Berg - basgitaar. 

De entreeprijs bedraagt vijf gulden 
per persoon. Zijdeschilderen 

HEEMSTEDE - In Centrum 111, 
Herenweg 111 te Heemstede gaat op 
dinsdag 14 januari weer een cursus 
"zijdeschilderen" van start, wanneer 
blijkt dat hiervoor voldoende belangy 
stelling bestaat. De les wordt gegeven - 
van 13.30 tot 15.30 uur. 

Tijdens het eerste gedeelte van^de 
cursus maakt men kennis met de ba- 
sistechnieken van het zijdeschilderen.. 
Onderwezen wordt de "serti-techniek'. 
waarvan de zout- en alcohol-techniek 
wel de mooiste is, maar er zijn vele 
andere mogelijkheden om dit fraaie 
materiaal te beschilderen. Tevens 
leert men de toepassingsmogelijkhe- 
den van de beschilderde zijde, van 
kaart tot schilderij en van sjaal tot 
kledingstof. 

Voor nadere informatie en inschrij- 
ving bellen naar de docente, tel. 02510- 
45102. De cursus bestaat uit tien les- 
sen en er kunnen maximaal twaalf 
personen aan deelnemen. De kosten 
bedragen ƒ 80,-, exclusief materiaal.- 
Voor het basispakket met verf en zijde 
betaalt men ƒ 50,-. 

Beelden van Loos 
in bibliotheek 

ZANDVOORT - In de expositiezaal 
van de openbare bibliotheek aan de 
Prinsesseweg worden van maandag 13 
januari tot en met zaterdag 1 februari 
de beelden getoond van de Zandvoor-; 
ter Arie Loos. De tentoonstelling kan : 
worden bezocht gedurende de ope-.' 
ningstijden van de bibliotheek: op' 
maandag van 10 tot 12 uur, van 3 tot 5- 
uur en van 7 tot 9 uur, op dinsdag van| 
10 tot 12 uur en van 3 tot 5 uur, op* 
woensdag van 10 tot 12 uur, van 1 tot 5; 
uur en van 7 tot 9 uur, op vrijdag van- 
10 tot 12 uur van 1 tot 5 uur en van 7; 
tot 9 uur en op zaterdag van 10 tot 14; 
uur. ] 

Arie Loos is twintig jaar geleden be-I 
gonnen met figuratief beeldwerk en in; 
de loop der tijd is hij overgegaan tot de] 
vervaardiging van bronzen beelden.: 
Zijn grote abstracte figuren ontston- 
den tijdens zijn bezoeken, gedurende 
de afgelopen tien jaar, aan de Sticb-- 
ting Zaterdag Ateliers in de Egelantier 
te Haarlem. Arie Loos heeft inmiddels; 
een geheel eigen stijl ontwikkeld, ge-^ 
tuige ondermeer zijn collectie "Schel-" 
pen" waarin hij de mens toont in zijn- 
oervorm. 

Weekend: 18 - 19 januari 
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW 
NOORD: tel. 19507. 
arts: Adé Scipio Blüme. 
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol 
en P.C.F. Paardekoper: arts P.C.F. 
P aardekoper. 

Verdere inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten worden verstrekt 
via de telefoonnummers van de huis- 
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, 
tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en 
Zwerver, tel. 12499. 
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen 

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A. Mulder, tel. 13185. 
WIJKVERPLEGING: Voor informa- 
tie over de dienstdoende wijkverpleeg- 
kundige: 023-313233 
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine 
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-323233 
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, 
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. 

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 
14444. 

Spreekuur wijkfunctionaris Noord 
(Guido van Schagen) maandag 11.00- 
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van 
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113. 
Wijkfunctionaris Centrum (Peter 
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en 
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau 
Hogeweg. Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper) 
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag 
11.00-12.00 uur. 
BRANDWEER: tel. 12000 
CENTRALE POST AMBULANCE- 
VERVOER (CPA) KENNEMER- 
LAND: Ongevallen tel. 023-319191 
TAXI: tel. 12600 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF: 
tel. 17641 

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK 
ZANDVOORT: Noorderstraat 1, tel. 
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- 
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, 
maandagavond van 19.00-20.00 uur. 
Verder volgens afspraak. Voor deze 
hulpverlening, beschikbaar voor iede- 
re inwoner van Zandvoort geldt dat 
ervoor de vrager geen kosten verbon- 
den zijn. 

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING: Voor informatie, 
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- 
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- 
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis 
L. Davidsstraat. Eerste en derde 
woensdag van de maand van 17.30- 
18.30 uur. 

DIENSTENCENTRUM: Koninginne- 
weg 1, Zandvoort. Spreekuur op 
maandag en donderdag van 1.30 tot 
3.00 uur door de heer Frits van Veen of 
na telefonische afspraak. 
PLANTENDOKTER: R. Boekelman, 
na 18.00 uur. tel. 16973. Weekend: 18 - 19 januari 
HERVORMDE KERK, Kerkplein: 
Zondag 10.00 uur: Oecumenische 
dienst in de Gereformeerde Kerk. Ge- 
zamenlijke Pastores. Crèche aanwe- 
zig. 

GEREFORMEERDE KERK 
Zondag 10.00 uur: Interkerkelijke 
dienst in de Gereformeerde Kerk. 
Kindernevendienst en crèche. 
NEDERLANDSE PROTESTANTEN- 
BOND 

Zondag: Oecumenische dienst in de 
Gereformeerde Kerk. 
Dinsdag 20.00 uur: Ds. Beekhuis over 
het Hulpwerk. 

Woensdag 20.00 uur: Burgstraat. 
Avond Lokale Raad over Kerkmuziek. 
ROOMSKATHOLIEKE KERK 
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en 
samenzang 

Zondag 10.30 uur: Viering samen met 
Christenen uit andere christelijke 
groeperingen binnen Zandvoort. 
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, 
Haarlem 

Zondag 10.30 uur: Morgendienst ds. C. 
Holleman. 

Zondag 19.00 uur: Avonddienst de 
heer J. Unema NED.CHRISTELI.IKE GEMEEN- 
SCHAPSBOND 

Iedere veertien dagen samenkomst op, 
maandag om 15.00 uur, tel. 14878. 
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- 
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede-^ 
straat 37 te Haarlem. 
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich-' 
tingen: R. van Rongen, Van Raep- 
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023- 
244553. 
BURGERLUKE Vrijwillige Hulpverlening 
/*F? 17373 Periode 6 januari - 13 januari 1986 
Ondertrouwd: 

Piller, Dave S. en Braun, Rosemarie 
Jeanette 
Geboren 

Kasijani, dochter van: Koning, Hen- 
drik en Koonings. Corina E. 
Overleden 

Van Soelen geb. Sliker, Jansje E., oud 
79 jaar 

Paap geb. Fortgens. Wilhelmina. oud 
58 jaar 

Vonk, Hendrik F., oud 68 jaar 
Dalmeijer, Jan, oud 73 jaar 
Kraaijenoord geb. Keur, Cornelia, oud 
91 jaar 

Drommel geb. Duijvis. Marianna M., 
oud 70 jaar 

Van Straten geb. Van den Bosch, Wil- 
helmina H., oud 96 jaar 
Van der Leide geb. Hart, Grietje, oud 
85 jaar 

Van Doorn, Boudewijn. oud 70 jaar 
Wit, Bertus, oud 77 jaar 
Dalman geb. Koper, Aleida. oud 86 
jaar. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 16 JANUARI 1986 wekelijkse 
pagina over 
auto's 
met • autotest 

• nieuwtjes 

o technische 
gegevens bijdragen, tips en 
ideeën zenden 
aan 

redactie 
weekmedia, 
postbus 333, 
1440 ah 
purmerend informatie over 
advertenties 
tel. 020-562 2230 
Citroen zet „Evolution" 
in bij WK-rally's H s Let Franse merk Citroen gaat 
deelnemen aan het 
wereldkampioenschap rally's 
1 986 door bet inzetten van twee 
BX 4 TC „Evolution". 

Er zullen van de Citroen BX 4 TC 
,, Evolution" 20 exemplaren in Interstate geeft 
BMW vleugels De 'e BMW 5-sene is zonder meer al 
een reeks automobielen, die tot de 
„hogere klasse" behoren, maar ook 
onder de berijders daarvan zijn er 
heden die een nog exclusievere 
verschijning wensen. 

Welnu, Interstate B.V. heeft voor I 
hen de Hartge-uitvoenng ' 

geïntroduceerd, die onder meer een j 
compleet spoiler-pakket omvat, i 

waarbij de nieuw ontwikkelde I 

achtervleugel het meest in het oog 
springt. Verder bevat het een 
voorspoiler, een verlagingsset, achter 
onderscherm, side skirts en een 
stripmgset. 

De tuning-set brengt het 
motorvermogen op 240 pk, goed voor 
een topsnelheid van 230 km/h en een 
acceleratie van 0-100 km/h in 6.8 
seconden. De Hartge-uitlaat zorgt 
voor een nog sportievere BMW- 
„sound". Alfa Romeo slaat in 
formule- 1 jaar over 

Jrx.Ua. Romeo heeft een grondige 
studie gewijd aan de mogelijkheden 
en kansen in het komende 
Wereldkampioenschap Formule-1 en 
het resultaat daarvan is dat het 
Italiaanse bedrijf heeft besloten in 
1986 van direkte deelname af te zien. 

Indirekt hoopt Alfa Romeo wel op 
de internationale Formule-1 circuits 
aanwezig te zijn door de nieuwe 
viercilindermotor, die nu een 
ontwikkelingsfase doormaakt, aan 
renstallen te leveren. 

Het gaat daarbij om een 1500 cm3 
motor, de '415 T' genaamd, die in 
wedstrijduitvoering goed moet zijn 
voor een vermogen van liefst 830 pk. 
Als daarmee het gewenste niveau 
met betrekking tot prestaties, 
betrouwbaarheid en kosten is 
bereikt, hoopt men weer een nauwere 
samenwerking met geïnteresseerde 
renstallen te verwezenlijken, waarbij 
dan aan het seizoen 1987 wordt 
gedacht. 

De technische staf van de sport- 
' afdeling zal intussen emplooi vinden 
bij de experimentele afdeling en de 
afdeling ontwikkeling nieuwe 
produkten. Trappes (Frankrijk) door Citroen 
Compétitions worden vervaardigd. 
Ze zijn voorzien van 
vierwielaandrijving, een 
hydropneumatische vering en een 
stuurbekrachtiging met 
automatische terugloop. Het 
vermogen van de 2141,5 cm 3 
viercilinder motor met 
turbocompressor bedraagt niet 
minder dan 380 pk bij 7000 tpm. Deze 
motor is in lengterichting voorin 
geplaatst. 

De vijfversnellingsbak brengt de 
beweging naar vier aangedreven 
wielen over via achter- en 
voordifferentieels, waarvan de 
vertraging variabel is. Voor en achter 
zijn zelfventilerende schijfremmen 
aangebracht bediend door een 
remservo die wordt gevoed door een 
onder hoge druk staand hydraulisch 
circuit. De remkrachtverdeling kan 
door handbediening op het 
dashboard geregeld worden. Het 
leeggewicht van de Evolution 
bedraagt 980 kg. 

De wedstrijdafdeling van Citroen 
krijgt bij dit project steun van Total, 
Michehn, Valêo, Champion, SKF en 
Sabelt. 
De Citroen BX 4 TC „Evolution", waarmee Citroen zich volgend jaar gaat mengen in de strijd om het wereldkampioenschap 
rally's. 


ÖO 

lOO JAAR AUTOMOBIEL 
DAIMLER-BENZ 1886-1986 Dit is het jubileum-logo dat 
Daimler-Benz AG in Stuttgart 
heeft geïntroduceerd als steeds 
terugkerend symbool ter 
gelegenheid van het jubileum 
„100 jaar automobiel". Het 
embleem is gebaseerd op een 
ontwerp van de bekende 
kunstenaar Alan Fletcher uit 
Londen. Met een zilverkleurige 
uitbeelding van het cijfer 100 
wordt gelijktijdig een auto 
gesymboliseerd en de 
waardering voor de auto in zijn 
betekenis voor mobiliteit en 
vooruitgang tot uitdrukking 
gebracht. 

Het is de bedoeling dat het 
vignet het komende j aar in de 
hele wereld tijdens beurzen en 
tentoonstellingen, op affiches, 
vlaggen etc. zal worden 
gebruikt. lUlUHUÜUUlUUUl 
Fiat Uno heeft nu ook 
een zuinige fire-motor Hi Lis alweer bijna drie jaar gele- 
den, dat Fiat de Uno introduceer- 
de en sindsdien zijn er meer dan 
anderhalf miljoen eenheden ge- 
produceerd. 

Men vond het tijd om de reeks een 
nieuwe samenstelling te geven én dat 
gebeurde onder andere door de 
invoering van een nieuw 
kleurengamma in combinatie met 
nieuwe interieur-bekleding. 

Maar het belangrijkste nieuws is 
toch wel dat de Uno 45 is uitgerust 
met de Fire 1000-motor, waarmee dit 
model tot de zuinigste en tevens 
pittigste in de één-liter klasse is 
gepromoveerd. Met deze 45 pk-motor 
is een topsnelheid van 145 km/h 
bereikbaar en kan de kilometer met 
staande start m 37,2 seconden 
worden afgelegd. Dat hij ook zuinig is 
blijkt uit het verbruik van 4,1 liter 
per 100 km (1 op 24,4) bij 90 km/h. Drie jaar na de introductie is de Fiat 
Uno-reeks gemoderniseerd. Hier één 
van de nieuwe modellen 
in een Hollands landschap Meer luxe 

De Uno 70 is nu in een luxueuzere 
SL-uitvoering leverbaar met getint 
glas, centrale portiervergrendeling, _ 
elektrisch bedienbare portierramen' 
vóór met bedieningsknoppen in de 
armsteunen, halogeen koplampen en 
toerenteller. Door verfijningen aan 
de carrosserie en de luchtstroomge- 
leiders aan de onderzijde kon de Cw- 
waarde worden teruggebracht tot 
0,33. 

Naast de nieuwe Fire 1000-motor 
zijn de andere Uno-motoren even- 
eens verbeterd. Zo kregen alle benzi- 
nemotoren kontaktpuntloze elektro- 
nische ontsteking en werden de Uno 
60 en 70 krachtbronnen met een dub- 
bele carburateur uitgerust. Ten be- 
hoev_ van een gunstiger benzinever-1 
bruik is in het brandstoftoevoersys-' 
teem een elektronisch geregelde af- 
sluiting opgenomen. Ook zijn alle 
Uno's nu uitgerust met rembekraclv 
tiging. 

Het totale Uno-programma omvat 
nu twee carrosserie-varianten (3- en . 
5-deurs), vijf motor versies (1000, 
1100, 1300, 1300 Turbo en 1300 diesel) 
en drie uitvoeringen (basis, S en SL). 
De prijzen variëren van ƒ 15.850.- tot 
f29.200.-. 
Il SLAGERIJ ARBOUW 

HALTESTHAAT12-2042 LM ZANOVOORT-TEL. (02507)1 2fi 1« 0f< Riblappen 

Biefstuk 

Americain filet 

Leverkaas 

Rosbief 

Cervelaat 

Lever 

Pekelvlees 

Ham 
500 gr. 
250 gr. 
150 gr. 
150 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
150 gr. 9,50 
7,25 
2,65 
1,80 
2,95 
1,55 
1,60 
1,95 
2,25 Limousiri. Puur natuur uit de Franse Dordognë. Gegarand 
zonder verfoo rundvlees 
en hormonen. 

/ns ' " wi unufDi 
RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1 
HEEMSTEDE - TEL. 023 - 29 00 28 • HOUT 

• PLAATMATERIAAL 

• RAMEN 

• DEUREN 

• KOZIJNEN 

Alles op maat gemaakt 
Gratis thuisbezorgd (om iii VOLVO SERVICE - VERKOOP - INRUIL 

H. P. KOOIJMAN 

Tel. 02507-13242 - Zandvoort 

Kooijman . . . 
voor een goed verzorgde auto!!! Slimme Nederlanders ruilen nu hun 
auto in voor een Renault 9 of 11 Broadway 

(want Renault gaat f2.000,-buiten het boekje). 

Wanneer u nu* besluit om een Renault 9 of 11 
'Broadway aan te schaffen krijgt u f 2.000,- 

extra inruilpremie. Zelfs als u met een heel 
oude auto koml voorrijden. U krijgt er minstens 
f2.000,- voor terug. 

Heeft u een wat nettere auto, dan treft u het 
helemaal. U krijgt dan f 2.000,- inruil boven de inruil- 
prijs die de ANWB 'Bovag kocrslijst aangeeft. 

U moet de Renault 9 of 11 Broadwav die u kiest wel laten finanu^iwi d^ 
Nederland. Een buitenkansje dus om aan zon 
allurevolle auto te komen. Met een uitrustings- 
niveau waar je u tegen zegt. 

Bijvoorbeeld een Philips radio. Extravagante 
wieldoppen. Speciale bekleding: Spoilers, een soe- 
pel schakelende vijfbak. een van binnenuit verstel- 
bare buitenspiegel en daar nog eens bovenop voor 
de Renault 9 Broadway een fraai stel dubbele kop- lampen, zoals oi ) de Renault 11. Grijp uw kans dus... 
De auto die u bij ( >ns wilt inruilen moet wel minstens 
twee maanden op uw naam staan. De financiering 
geschiedt op basis van een huurkoopovereenkomst 
waarbij de wettelijke aanbetaling verplicht is. 

Mocht u helemaal geen auto Lu te ruilen heb- 
ben, maar toch ook op een aantrekkelijke manier 
zo'n Renault 9 of 11 willen aanschaffen, komt u dan 
vooral langs... Tot straks! 'Dn.unhodwiiiit m-n i.imuu i'iso Wijzigingen voorbehouden. INAULT 9 EN 11 BROADWAY I 

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord), 

Tel. 02507-13360. Renault adviseert elf oliën m 
onder de mensen. 

VANDAAG : SCHOOLINFORMATIE 1986 
Nieuws 
'Donderdag 23 januari 1 986 Los nummer ƒ1,- ^eek^edia Editie:30 \\ Oplage: 4.300 Inspraakavond 
over Vendoradoplan 

ZAND VOORT - Op maandagavond 
3 februari zal in het wijkcentrum "t 
Stekkie een inspraakavond gehouden 
worden over het Vendoradoplan. 

Op deze bijeenkomst die om 20.00 
uur begint kunnen inwoners kennis- 
nemen van de inhoud van de plannen 
om aan de Kop Van Lennepweg een 
vakantiebungalowpark te bouwen. 
Belangstellenden worden in de gele- 
genheid gesteld vragen te stellen en 
bezwaren kenbaar te maken. Rust verstoord ZANDVOORT - Het scheen de be- 
woners van een flat aan de Burge- 
meester Van Alpenstraat afgelopen 
dinsdagavond niet gegund te zijn om 
van hun avondrust te genieten. Uit 
een voor het gebouw geparkeerd 
staande auto kwam de hele avond het 
geluid van een inwerking gestelde 
alarminstallatie. Er was geen spoor te 
bekennen van de eigenaar. 

Eén van de flatbewoners kon het la- 
waai niet langer verdragen en belde de 
politie. De bedrading van de auto 
moest worden verbroken, teneinde de 
rust weer te laten keren. Twee pianisten op 
één podium ZANDVOORT - Voor de tweede 
maal geven Dico van Putten en Jaap 
Dekker met een begeleidingsgroep een 
concert voor twee piano's. Deze beken- 
de musici, die opnieuw een swingende 
avond zullen brengen, treden op zater- 
dag 25 januari op vanaf 20.00 uur in 
Gebouw "De Krocht". 

' Er is tijdens deze avond bovendien 
gelegenheid tot dansen. Vooral dege- 
nen, die het vorige concert hebben ge- 
mist, worden aangeraden hun plaats- 
bewijzen tijdig te reserveren. De toe- 
gangsprijs bedraagt f.10,-, CJP-ers be- 
talen f.7,50. De kaarten zijn verkrijg- 
baar bij de firma Lissenberg, 
Haltestraat 9 en vanaf 20.00 uur aan 
de zaal. De kaarten kunnen telefo- 
nisch worden besteld via tel. 13260 of 
18217. ADVERTENTIE Dansschool 
Albert van Lingen 

studio: Oranjestraat 12 
Zandvoort-centrum 

Ballroom en 
Latin American 

a.s. vrijdag 

(24 januari) 20.00 uur 

Aanvang cursus 

Ie jaars voor 

(echt)paren 

Inschrijving is nog 
mogelijk. 

Eerstdaags aanvang club 

voor kinderen (6-12 jaar). 

Les in kinder-disco. 

Prospektus en inlichtingen 

telefoon 

02507-16623/17082 
• Duidelijk zichtbaar de grote afslag van de zeereep bij het Bloemendaalse' strand, waar zelfs oude funderingen 
door de storm werden blootgelegd Foto Berioit 

Stormachtige januarimaand 

ZANDVOORT - De afgelopen week hebben verschillende stormen de Zandvoortse kust geteisterd. 
Hoewel elders langs de kust van Noord- en Zuid-Holland, en ook langs de Zeeuwse kust veel schade 
ontstond en schepen in nood verkeerden, bleef Zandvoort hiervoor gespaard. Schade aan de zeereep bleef 
ook uit, behalve aan het Bloemendaalse strand, waar grote stukken duin zijn weggeslagen. 
Doordat de stranding van de Rio Grande op het Wassenaarse strand, bleef het ook zondagmiddag 
verrassend rustig in Zandvoort. Trekt de stormachtige zee op andere dagen veel bezoekers uit de hoofdstad 
en de regio, deze zondag was het spectaculaire schouwspel op het Zuid-Hollandse kust veruit favoriet bij 
de Nederlanders. Maandagmiddag, tussen de storm van zondagmiddag en dinsdagmorgen in, was het wèl 
bijzonder druk op het strand, met name bij Bloemendaal. De moderne schatzoekers uitgerust met 
dectectors speurden naar verloren voorwerpen die geld kunnen opleveren bij de opkoper. Vroedvrouw trekt ten striji 
tegen besluit gemeenteraa* ZANDVOORT - Mevrouw Tine 
Oudshoorn, de Zandvoortse 
vroedvrouw, heeft een Arobproce- 
dure aangespannen tegen de ge- 
meente Zandvoort. In de raads- 
vergadering van 18 december 1985 
heeft een meerderheid van de 
raad het voorstel van het college 
van burgemeester en wethouders 
goedgekeurd om de standplaats- 
vergoeding van de Zandvoortse 
vroedvrouw in acht jaar af te bou- 
wen. Een besluit waartegen me- 
vrouw Oudshoorn in verzet is ge- 
komen, omdat dit in haar ogen ten 
onrechte is genomen. 

Haar eerste bezwaar richt zich te- 
gen het feit dat dit besluit werd geno- 
men zonder enig overleg vooraf. Ten 
tweede omdat zij over een waterdicht 
contract met de gemeente beschikt, 
dat deze maatregel niet zou rechtvaar- 
digen. Mevrouw Oudshoorn ontving 
op 6 juli 1971 een contract waarin haar 
als tegenhanger voor een wel aangebo- 
den maar door haar niet begeerde 
ambtelijke status, een standplaatsver- 
goeding van f. 18.000,— per jaar werd 
aangeboden. Deze standplaatsvergoe- 
ding zal volgens het contract aan haar 
worden verstrekt zolang zij volledig in 
Zandvoort functioneert. 

Het is zelfs zo dat zij in 1974 een 
vernieuwd contract ontving, omdat de 
haar toegekende standplaatsvergoe- 
ding niet trendmatig was aangepast. 
"In feite was de gemeente toen in ge- 
breke gebleven, een zaak die werd 
rechtgetrokken, zonder dat ik daar- 
van op de hoogte was. Een contract 
kun je nu eenmaal niet eenzijdig op- 
zeggen. Bij mijn weten is dit college- 
voorstel ook nimmer in de daarvoor 
geëigende raadscommissie behandeld. 
Als je het mij vraagt is dit voorstel uit HAARLEM 
Staten van Noord Holland 
de problemen die de gemeente 
Zandvoort heeft met de directie 
van de Nederlandse Spoorwegen 
onder de aandacht brengen van 
het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Dan zal de vraag wor- 
den gesteld of de beslissing van NS 
om het baanvak van Zandvoort 
voor een bepaalde periode af te 
sluiten voor het treinverkeer juist 
is. 

Dit antwoordt het college van GS 
aan het lid van de Provinciale Staten, 
K.C. van der Mjje Pzn uit Zandvoort. 
Het college van GS is echter van me- 
ning dat het niet op zijn weg ligt een 
overleg tussen de NS en het gemeente- 
bestuur van Zandvoort te initiëren. 
Wel zal het college de directie van de 
Spoorwegen vragen hoe de verschil- 
lende overheden en de treinreizigers in 
soortgelijke gevallen worden geïnfor- 
meerd. Deze directie zal erop worden 
gewezen dat een tijdige en volledige 
informatie aan de belanghebbenden 
noodzakelijk is. 

Door oudraadslid Van der Mije wa- 
ren in december 1985 verschillende 
vragen aan het college van Gedepu- 
teerde Staten gesteld over de voorge- 
nomen werkzaamheden van de NS 
aan het station en baanvak in Zand- 
voort. Hij had de medewerking van het 
college van GS verzocht om op korte 
termijn een overleg tot stand te bren- 
gen tussen het Zandvoortse gemeente- 
bestuur en de NS. Hierbij zouden dan 
alle mogelijke andere alternatieven 
van andere en betere verbindingen SSd u Sen Provinciaal bestuur wil zelf geen actie ondernemen 

GS brengen NS-problematiek 
onder aandacht ministerie * moeten worden besproken. Als argu- 
ment werd door Van der Mije aange- 
voerd dat "een dergelijke drastische 
vermindering van de vervoersmoge- 
lijkheden gedurende het vaak drukke 
voorjaar ontoelaatbaar was". 

Dit standpunt wordt door het colle- 
ge van GS niet gedeeld. "Het ligt niet 
op onze weg te beoordelen of een derge- 
lijke beslissing van de NS toelaatbaar 
is" luidt het antwoord. Bovendien 
staat het voor het college van GS nog 
geenszins vast of er wel van een drasti- 
sche vermindering van vervoersmoge- 
lijkheden kan worden gesproken. 
Evenmin dat de betrokken periode 3 
maart - 20 april inderdaad kan worden 
aangemerkt als de 'vaak drukke voor- 
jaarsmaanden'. Weloverwogen sen te vervoeren weloverwogen is ge- 
maakt. "De alternatieve mogelijkhe- 
den zijn door de NS wel degelijk bestu- 
deerd. Dieseltractie en uitvoering van 
de werkzaamheden gedurende de 
nachtelijke uren komen niet in aan- 
merking. Dieseltractie blijkt niet uit- 
voerbaar in verband met het onvol- 
doende beschikbaar zijn van materieel 
en personeel. Bovendien betekent die- 
seltractie, net als overigens het ver- 
voer per bus, een verlenging van de 
reistijd en kan een overstap tot gevolg 
hebben. Voorts zou er sprake zijn van 
een halvering van de frequentie. De 
uitvoering van de werkzaamheden in 
de nachtelijke uren brengt bijna on- 
overkomenlijke problemen met zich 
mee voor de te compenseren nachtu- 
ren van het personeel. Tevens is dit 
een te relatief dure oplossing", aldus 
GS in hun schreven aan Van der Mtfe. Uit informatie die het college van Actiegroep 
GS heeft ingewonnen bij de NS is ge- 
bleken dat de beslissing om gedurende 
deze periode de treinreizigers vanaf 
Overveen tot Zandvoort v.v. met bus- Inmiddels is door de 'Actiegroep NS- 
Zandvoort' een bijeenkomst uitge- 
schreven op donderdag 23 januari. Deze wordt gehouden in de conferen- 
tiekamer van het Wooncentrum 
Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165. 

Door de kerngroep van de bewonersor- 
ganisatie, die als contactorgaan fun- 
geert, zijn inmiddels verschillende fol- 
ders vervaardigd. Hierin worden de 
Zandvoorters, maar ook de forensen, 
attent gemaakt op de lange reistijd die 
hen boven het hoofd hangt. Het ligt in 
de bedoeling dat deze folders worden 
verspreid door de instellingen/vereni- 
gingen die eerder blijk gaven van hun 
sympathie en medewerking aan de ac- 
tie hebben beloofd. Deze folderuitrei- 
king zal na twee weken worden ge- 
volgd door een handtekeningenactie. 

Niek Teeuwen coördinator van deze 
actie rekent erop dat veel handteke- 
ningen zullen worden verzameld, 
waarna men een onderhoud zal aan- 
vragen met de directie van de NS. De 
bijeenkomst vanavond in Nieuw Uni- 
cum begint om 20.00 uur en veel van 
de sympathisanten en andere belang- 
hebbenden worden er verwacht. Garagehouders gearresteerd ZAANSTAD/ZANDVOORT - 
In verband met duistere praktij- 
ken inzake de in- en verkoop van 
tweedehands automobielen, zijn 
begin deze week drie Zandvoortse 
garagehouders aangehouden. De 
arrestaties werden verricht door 
3e politie uit Zaanstad, die het on- 
Jerzoek leidt in deze zaak, in sa- 
menwerking met de Zandvoortse' 
politie. De gehele administratie 
v&n het garagebedrijf, alsmede 
ruim twintig auto's waarvan 
wordt vermoed dat ze van diefstal 
afkomstig zijn, werden in Zand- 
voort in beslag genomen. 

In totaal zijn door de politie elf ar-, 
' restaties verricht. Als hoofdverdachte 
in deze zaak wordt de 33-jarige J.V., 
jen inwoner van Alkmaar, vastgehou- 
3en. Hij was degene die de garagehou- 
ders hun voorraad bezorgde. 

De garagehouders en hun medewer- 
kers (plaatwerkers) worden ervan ver- 
Jacht in opdracht van derden gestolen 
luto's van andere chassisnummers te 
lebben voorzien. Van autowrakken 
iie bij autosloperijen werden opge- 
kocht, . werden de chassisnummers verwijderd en op de gestolen wagens 
aangebracht. Voorzien van deze legale 
nummers werden de auto's gekeurd en 
vervolgens met keuringsbewijs door- 
verkocht. 

Aangenomen wordt dat met deze 
"zakelijke" transacties zeker enige 
tonnen van hand tot hand zijn ge- 
gaan. De in beslag genomen auto's zijn 
overgebracht naar het politiebureau 
in Zaanstad, waar de bijbehorende pa- 
pierwinkel aan een grondig onderzoek 
wordt onderworpen. Deze autozwen- 
del, die niet alleen in Zandvoort 
plaatsvond, is door samenwerking van 
de politiekorpsen uit Alkmaar, Zaan- 
stad, Castricum en Zandvoort opge- 
lost. De verdachten zijn eveneens af- 
komstig uit deze Noordhollandse 
plaatsen.. Onderscheiding voor bekend judoka Kledingdiefstal 

ZANVOORT-Op dinsdag 14 janua- 
ri is een inbraak gepleegd in een kle- 
dingwinkel aan de Kerkstraat. Ken- 
nelijk hadden de inbrekers verstand 
van zaken, want sinds hun bezoek 
wordt een kostbaar zwart-leren pak 
vermist, bestaande uit een rok, jasje en 
topje. De vermiste kleding vertegen- 
woordigt een bedrag van f .2.500,-. ADVERTENTIE' M.i.v. vrijdag a.s. worden de danslessen van 
dansschool De Boer voortgezet door 

DANSCENTRUM DE VOS 

uit Haarlem. 

De lessen worden gegeven in gebouw „De 

Krocht". 

Voor beginners en gevorderden NU inschrijven. 

Bel 023-326906 én u kunt vrijdag beginnen! ' ZANDVOORT - De Zandvoort- 
se judoka en internationaal 
scheidsrechter, Wim Buchel, 
heeft op de jaarlijkse nieuwjaars- 
receptie van de Konininklijke 
Nederlandse Judobond de zeven- 
de dan ontvangen. Een bijzondere 
promotie die samenviel met het 
dertig jarig jubileum als judo 
scheidsrechter van Buchel. 

Reden genoeg voor de populaire 
sportschoolhouder om zaterdag 
18 januari een feestje te geven 
voor collega's en bekenden. Een 
receptie die uitgroeide tot een 
ware judo-happening met tal van 
afgevaardigden van hoofdbe- 
stuur en district Noord-Holland. 
Talrijk waren de geschenken die 
de pas gepromoveerde en jubile- 
rende judoka mocht ontvangen. 
Van de voorzitter van de Konink- 
lijke Nederlandse Judobond ont- 
ving Buchel het diploma beho- 
rend bij de zevende dan, een her- 
inneringsplaquette van de 
scheidsrechtercommissie Noord- 
Holland van deze sportbond, en 
uit handen van de districtsvoor- 
zitter een herinneringsbord van 
Delfts blauw aardenwerk. 

Bijzonder verheugd was de ju- 
bilaris met de "Buchel Wisselbe- 
ker". Een initiatief van de leden 
van zijn sportcentrum. Pieter 
Joustra overhandigde hem deze 
beker die beschikbaar gesteld 
wordt voor de wedstrijden van het 
district Noord Holland. Temid- 
den van de talrijke sportlieden die 
deze receptie bezochten bevonden 
zich ook Prins Sjef den Ursten 
met zijn gemalin Prinses Marijke 
en de Raad van Elf, want behalve 
een uitstekend judoka en scheids- 
rechter is Buchel een enthousiast 
Grootvorst van de Zandvoortse 
carnavalsvereniging De Scharre- 
koppen. 

Meer informatie over deze judoka 
op de sportpagina. 
• Pieter Joustra overhandigt Wim Buchel de wisselbeker, beschikbaar gesteld 
door de leden van zijn sportcentrum. Deze schonk de wisselbeker direct aan 
de voorzitter van het district Noord-Holland, de heer Trigallez, voor de binnen- 
kort te houden districtswedstrijden. foto Dick loenen de kast gehaald op het moment dat 
wethouder Jongsma zijn tas pakte", 
zegt ze verontwaardigd. 

Raadsvoorstel 

Het besluit van de raad houdt in dat 
mevrouw Oudshoorn over 1986 in 
plaats van f. 18.000,-, slechts f. 15.750,- 
- zal ontvangen. Jaarlijks wordt een 
vermindering van f. 2250,— voorge- 
steld, zodat in 1992 geen geld meer 
wordt toegekend. Voor mevrouw 
Oudshoorn wordt het dan onmogelijk 
om nog langer in Zandvoort te werken. 
De praktijk verkopen heeft geen enke- 
le zin want wie zou er zo'n kleine prak- 
tijk willen kopen. 

De normpraktijk voor een vroed- 
vrouw is, volgens mevrouw Ouds- 
hoorn, 165 bevallingen per jaar. Daar- 
van zou een vroedvrouw kunnen be- 
staan. In Zandvoort echter worden on- 
geveer 121 kinderen geboren. Van deze 
bevallingen begeleidt de Zandvoortse 
vroedvrouw momenteel er gemiddeld 
zeventig. Ongeveer veertig bevallin- 
gen vinden, op medische indicatie 
plaats in ziekenhuizen of kraamkli- 
nieken. Dit betekent dat zij voor 
slechts zeventig bevallingen de volle- 
dige vergoeding ontvangt via zieken- 
fondsen/particuliere verzekeringen 
etc. "Het pensioen van een vroed- 
vrouw is bijzonder laag, de leeftijd is 
momenteel gesteld op zestig jaar, dat 
betekent dat ik nog 21 jaar moet wer- 
ken en moet zorgen dat ik ook een 
pensioentje over houdt. Van die zeven- 
tig bevallingen kan dit niet. De neven- 
activiteiten zoals zwangerschaps- 
zwemmen, anticonceptie, zwanger- 
schapsgymnastiek etc. zou ik dan ook moeten afstoten. Er is nog steeds een 
intensieve nazorg nodig, denk maar 
eens aan de begeleiding na de geboor- 
te, de postnatale depressies etc", ver- 
klaart mevrouw Oudshoorn nader. Collegeprogram ZANDVOORT - Voor de ge- 
meenteraadsverkiezing 1986 lijkt 
de stembusstrijd om de gunst van 
de kiezer in Zandvoort ontbrand. 
Behalve de vier landelijke partij- 
en, de PvdA, het CDA, de VVD en i| 
D66 zullen in Zandvoort vier 
plaatselijke groeperingen deelne- 
men. Dit zijn Gemeente Belan- 
gen Zandvoort, Zandvoort 2000, 
De plek van de nietstemmer, en 
de jongste loot aan de politieke 
stam Zandvoort Op Nieuw. 

Deze groepering bijt de spits af 
in de artikelenreeks die deze week 
start en op 13 maart eindigt in 
Zandvoorts Nieuwblad. De doel- 
stelling, de mensen achter deze 
groepering en hun streven wor- 
den uitgebreid belicht op pagina 
5. Ongeluk in huis 

ZANDVOORT - Een 88-jange Zand- 
voortse vrouw is terwijl zij op zater- 
dagmorgen uit bed stapte, gevallen. 
Het ongeluk gebeurde doordat de 
vrouw uitgleed over een mat. Zij was 
gelukkig in staat de politie te waar- 
schuwen. De voordeur moest worden 
opengebroken om haar te kunnen hel- 
pen. Nadat men de vrouw op haar bed 
heeft gelegd, is de huisarts op de hoog- 
te gesteld van het incident. In het collegeprogram van VVD en 
Inspraak Nu werd opgenomen dat een 
vroedvrouw voor Zandvoort behouden 
moest blijven. Dit geschiedde, nadat al 
in een eerdere periode stemmen waren 
opgegaan de standplaatsvergoeding 
van de vroedvrouw af te bouwen. Een 
voorstel dat het niet haalde en waar- 
schijnlijk in een kast werd opgebor- 
gen. 

Volgens mevrouw Oudshoorn ziet 
het er nu naar uit dat dit voorstel weer 
uit de kast werd gehaald op het mo- 
ment dat VVD-wethouder Jongsma 
zijn tas pakte. "Anders valt dit niet te 
verklaren. Zonder enig overleg vooraf, 
pats boem, dit besluit. Wel heeft men 
mij op 9 december een brief gezonden 
waarin stond dat men dit voorstel in 
de raad zou brengen, doch ik was met 
vakantie en kwam pas terug nadat de 
raad op 18 december met het voorstel 
accoord gegaan was. Ik ben onaange- 
naam verrast en heb mijn raadsman 
ingeschakeld. Mr Garveling is met mij 
van mening dat deze gang van zaken 
ontoelaatbaar is, vandaar deze Arob- 
procedure. 

Wanneer mevrouw Oudshoorn deze 
zaak verliest dan zal Zandvoort na een 
periode van honderd jaar met meer de 
beschikking hebben over een eigen 
verloskundige. 
Eind uit de buurt ZANDVOORT - Een Duitser waan- 
de zich in de nacht van woensdag op 
donderdag kennelijk in een "rosse 
buurt", toen hij zich in de Kanaal- 
straat bevond. De 41-jarige man had 
bij diverse woningen waar nog licht 
brandde, aangebeld. Hij verkeerde in 
de veronderstelling dat hij daar, tegen 
betaling, met open armen zou worden 
ontvangen. 

Deze misvatting werd voornamelijk 
veroorzaakt door het teveel aan alco- 
hol dat de man had geconsumeerd. 
Door een bewoner van de Kanaal- 
straat werd de politie gewaarschuwd, 
toen hij voor het raam verscheen. De 
Duitser werd meegenomen en ter ont- 
nuchtering opgesloten in de speciaal 
daarvoor bestemde cel. Hij mocht na 
een verhoor weer vertrekken. i»» „HAROCAMO 

weer geopend 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

en zondag 

van 12.00 tot 21.00 uur 

Kerkstraat 14 
Telefoon 12102 WATER- 
STANDEN Datum HW LW HW LW 

23 jan 1 55 9 41 14 03 21 59 

24 jan 2 40 10 27 17 47 22 45 

25 jan 3 19 1101 15 26 23 24 

26 jan 3 54 1135 16 01 

27 jan 04 28 02 16 36 12 12 

28 jan 0502 037 17 11 1251 
'29 jan 5 39 1 11 17 47 13 31 
I30 jan 0616 145 18 27 14 11 

Maanstanden zondag 26 jan VM 1 31 uur 
iSpnngtij donderdag 30 jan NAP + 117 cm 
118 47 uur Zandvoorts 
IMieuwsblai 

iedere week zelf in de bus 

Abonnementsprijs slechts f 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar) 
(Voor postabonnees gelden andere tarieven) 

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan 

Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel 

de abonnementenafdeling 020-5623066. BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE! Naam: 

Adres: 

Postcode: I 
I Woonplaats: 

Telefoon: 

Giro/Bankr.: . Ik betaal per kwartaal ƒ 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar / 36,95 
Zandvoorts Nieuwsblad 
Losse nummers 1 gulden. I WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 23 JANUARI 1986 FAMILIEBERICHTEN * H 

+ H 

* Bedankt h 

* Greet h 

* voor 10 jaar vertrouwen i 

* Teun } 

* en kinderen Jerry en Wendy h UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

D/AG en /V/ACHT bereikbaar 

Tel. 02507-1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78 SAUNA-SPORTCENTER WIM BUCHEL 

A. J. v. d. Moolenstraat 47, tel. 15829 
GEZOND EN FIT DE WINTER DOOR!! 

Bezoek nu onze geheel gerenoveerde 
SAUNA 

ZEKER EEN BEZOEK WAARD!! 

Speciale januari-aanbieding ƒ 10,- 

Zonnebanken en 
Hemels-aanbieding ƒ 7,- 

Openingstijden 

Zon gehele week, ook de weekends 

Openingstijden Sauna 

Dames woensdagavond v.a. 1 9.00 uur 
donderdagmorgen 8.30 uur 

Heren donderdagavond v.a. 19.00 uur 
zondagmorgen 8.30 uur 

Echtparen 

dinsdagavond v.a. 19.00 uur 

Gemengd en alleenstaanden 
vrijdagavond v.a. 19.00 uur 40 JAAR P. WILKES . . . 1 JAAR IMOEFAR TE GEKKE OPRUIMING ZIE DE ETALAGE • RADIO'S • TV'S • RECORDERS 

• HUISHOUD.- EN VERZORGINGAP- 
PARATEN • ELEKTR. EN SCHAKEL- 
MATERIAAL • TL-BUIZEN EN GLOEI- 
LAMPEN • CAMERA'S • FLITSERS 

• CALCULATORS STUNT 1 Wetenschapp. calculator voor 
school, werk of /\/> r\r\ 

universiteit 29,90 

STUNT 2 Radio + cassetterecorder 

AM + FM, batt. en 

lichtnet 89,-- GRATIS PATAT FRITES OF KROKET VANAF 15,- GULDEN ELECTR0 
Eli FOTO nocFcir PASFOTO'S in kleur of zwart/wit, klaar in 1 minuut. 
Zoek niet verder, wat geeft het . . . 

ELEKTRO-FOTO (v/h P. Wilkes) heeft het- 

Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378 RekEame aanbieding vanaf donderdag 

VERS ROGGEBROOD 

VAN 1,15 VOOR Uf9u 

Verkrijgbaar bij: 

BROOD- en 
BANKETBAKKERIJ 

Gorthuis 

Kruisweg 953 - Tel. 16287 
Skagerhof 206 - Tel. 20957 
PLeln 7 - Tel. 02526-87694 

Alles uit eigen bakkerij 
Voor opbaring in uitvaartcentrum en 
voor verzorging van uitvaart: 

uitvaartverzorging 
kennemerland 

tel.02507-1 53 51 

DA G EN NA CHT VERZORGING W MIELE WASSALON 

WASUNIEK 

Haltestraat 63 b, tel. 14417 

Profiteer nu nog van onze 
heropenings aanbieding: 

Wassen 25 % korting 
geen ƒ8,- maar ƒ6,- 

in nieuwe hoogcentrifugerer.de 
wasautomaten van MIELE WASUNIEK: • Wassen, verzorgde wassen 

• Lakenpakketten 

• Dry-cleaning 

• Leer- en suèdereiniging 

• Dekbedreiniging 

• Overhemden wassen en strijken 

• Kilo-wassen voor bedrijven MIELE: ER IS GEEN BETERE 

Tot ziens! Joke en Stef Weller ^tnu»»M»rr Voor een gezellige 

borrel en een 

lekkere saté 

natuurlijk naar 

EETCAFÉ 

'T f 

• 

Celsiusstraat 196 

Winkelcentrum Noord 

Zandvoort 

Tel. 02507 - 1 60 44 

OOK OM TE DARTEN 

4fN TE BILJARTEN 

Geopend van 
-'16. 00 tot 03.00 uur. ?**""*"•"-*"*«* 
HOE WIN JE 

EEN KERSVERSE 

WERKKRACHT 

aOveneef «n de krant [ ËLLË' 1 SCHOONHEIDS-ZON- | 
PEDICURESALON 
naast diverse I 

GEZICHTSBEHANDELINGEN i 
PLAATSELIJK AFSLANKEN 

met PHYSIO - FLUID I 
ZONNEKUUR MET SNEL 
BRUIN APPARATUUR I 

MARG LIGTHART i Nieuwemeerdijk 376, 

Badhoevedorp. Tel. 

02968-4537. Bij de afdeling reiniging van de dienst van Publieke Werken is 
plaats voor een 

MEDEWERKER M/V 

voor het vegen van straten en pleinen. 

Salaris van f 1 .996- tot / 2.336- per maand (schaal 2). 

Bij gebleken geschiktheid is bevordering naar schaal 3 (/ 2.041 ,-- 

f 2.567,-) mogelijk. 

• 
Bij de afdeling plantsoenen van de dienst van Publieke Werken is 
plaats voor een 

PLANTSOENMEDEWERKER M/V 

^ voor de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen, ?Net 
planten en verzorgen van bomen, alsmede het steken en planten 
van helm. 

Het bezit van het diploma aankomend hovenier is noodzakelijk; het 
bezit van het diploma vakbekwaam hovenier strekt tot aanbeveling. 

Salaris van / 2.041,- tot f 2.567- per maand (schaal 3). 

Bij gebleken geschiktheid is bevordering naar schaal 4 (f 2.085,-- 

f 2.725,) mogelijk. 

• 
Aanstelling geschiedt in tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 2 
maanden, waarna bij gebleken geschiktheid aanstelling in vaste 
dienst kan volgen. 
De aebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de chef van de bui- 
tendienst ing. P. Honderdos. telefoon 02507-14841 toestel 150. 

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties, diploma's en 
verrichte werkzaamheden, kunnen binnen 14 dagen na het 
verschijnen van dit blad worden gericht aan de directeur van de 
dienst van Publieke Werken, postbus 267, 2040 AG Zand- 
voort 
NU IN DE 
SHOWROOM 4-deurs Kadett vanaf heden leverbaar! 

Bezoek onze doorlopende OPEL-SHOW in onze showroom 

met diverse ASCOIMA- en REKORD-aktiemodellen Van Lenf... bijna 80 jaar gespecialiseerd in auto's van lent autobedrijven - zandvoort 

kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort - tel. 02507 - 1 53 46 Q^MoUM-'fMfimiaMt Weekmedia OFmicrofiche. 

Perscombinatie, afdeling Micro-krant 
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam 
Telefoon 020-562.2485 
„QUEENIE" 

vraagt voor directe indiensttreding: 

• OBER-KELNER 

verantwoordelijk voor de service in 

het restaurant. 

Representatief en talen vereist (Duits 

en Engels) 

leiding geven aan de overige restau- 

rantmedewerkers 

• DEMI CHEF DE RANG 

• COMMIS DE RANG 

Inlichtingen en sollicitaties 
Telefoon 02507-13599 
Kerkplein 8 
Zandvoort 
Aangevraagde bouwvergunningen 158B85 Vuurboetstraat 8 rood 
159B85 Oosterparkstraat 13 
160B85 Kostverlorenstraat 89 
161 B85 Van Ostadestraat 1 a 
162B85 Thorbeckestraat 35 

1 B86 Vondellaan 23 

2 B86 Kerkstraat 22/1 bouw garage 
dakkapel 
verbouw woning 
verbouw woning 
vergroten balkon 
plaatsen dakkapel 
verbouw koffieshop 3 B86 Kamerlingh Onnesstraat 13verbouw opslagruimte 

4 B86 Frans Zwaanstraat 70 verbouw woning 

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op 
dinsdag- en vriidagmorgen van 8 30 tot 12 30 uur gedurende een week na 
verschijnen van dit blad. 

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indie- 
nen bij burgemeester en wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling 
worden betrokken 

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden 
verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend 
Verder is het mogehik dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde 
Staten nodig is Verleende bouwvergunningen 

154B85 Duinrooslaan 1 

76 B85 J. v. Heemskerckstraat 4 

142B85 Voltastraat 

160B85 Kostverlorenstraat 89 

157B85 Wikkelaan 16 oprichten paardenboxen 
oprichten woning boven zwembad 
oprichten bedrijfsgebouw 
uitbreiden woning 
plaatsen tuinhuisje Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, 
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, 
postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Voorbereidingsbesluiten 

Ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde- 
ning (geopend van 8.30 - 12.30 uur) liggen voor een ieder ter inzage de 
besluiten van de gemeenteraad van 1 8 december 1 985 nummers4a, 4b, 4c 
en4d 

Bij deze besluiten zijn voor de volgende gebieden c.q. percelei bestem- 
mingsplannen in voorbereiding verklaard: 

a Zuidlaan 43; b. Wil helm inaweg 38; c. Grote Krocht e. o.; d. Kostverlo- 
renpark. 

Bouwplannen 

Het College is voornemens om met toepassing van verklaringen van geen 
bezwaar als bedoeld in artikel 1 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 
artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor de 
oprichting van een garage op het perceel Wilhelminaweg 38 en het aan- 
leggen van een ondergronds zwembad aan de Zuidlaan 43 te Bentveld. 
Betreffende bouwplannen liggen met ingang van 27 januari 1986 gedu- 
rende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, vooreen ieder ter inzage (geopend van 8.30- 12.30 
uur) 

Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders 
schriftelijk bezwaar indienen. 

Inspraakavond 

Op 3 februari 1986 te 20.00 uur zal in het gebouw 't Stekkie aan de 
Flemingstraat in het kader van de Destemmingsplanprocedure voor een 
ieder ten overstaan van burgemeester en wethouders gelegenheid woi- 
den gegeven in te spreken over het plan tot oprichting van een 

VAKANTIEBUNGALOWPARK 

met bijbehorende accommodaties in het gebied begrensd door het terrein 
Kop van Lennepweg, Burg. van Alphenstraat, Vondellaan, Dr. J. P. Thijsse- 
weg en Van Lennepweg. 

Het plan ligt vanaf heden ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie (geopend op werkdagen van 
09.00- 12.00 uur). 

Evenementenpot 1 986 

Voor het zomerseizoen 1 986 is in de begroting een bedrag van / 1 6.000- 
gereserveerd voor het verlenen van financiële steun voor de organisatie 
van een aantal seizoen-evenementen. 

Organisaties die een beroep willen doen op deze zgn. 'evenementenpot' 
dienen uiterlijk voor 1 maart 1 986 een verzoek aan burgemeester en wet- 
houders te richten. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een uitvoerige 
beschrijving van het te organiseren evenement en een gespecificeerde 
begroting met toelichting. 

Zandvoort, *> )GEMEENTE 

23 januari 1986 
FORD en VOLVO SERVICE - VERKOOP - INRUIL 

H. P. KOOIJMAN 

Tel. 02507-13242 - Zandvoort 

Kooijman . . . 
voor een goed verzorgde auto!!! 
WIE MAAKT U 
WEGWIJS IN DE WIR-WAR 

VAN ONZE 

SOCIALE 

UITKERINGEN? HET PAROOL! 

Het sociale stelsel - 1e kwartaal 1986. 

Alle sociale premies en uitkeringen op 'n rijtje. 

Wie heeft in 1986 recht op een uitkering, hoe hoog zijn 

de uitkeringen voor de verschillende groepen mensen, 

wie moet ervoor betalen en hoe hoog zijn al die 

verschillende premies? 

Het antwoord op deze en dergelijke vragen stond op 

een overzichtelijke manier op twee krantepagina's in 

Het Parool van 30 december 1985. 

De overdruk die we daarvan voor u hebben laten 

maken is zoiuist door de drukker afaeleverd. 

De poster is te koop bij alle kantoren van Het Parool in 

en om Amsterdam voor ƒ 5,- per stuk. 

Bestellen kan ook, door ƒ 7,50 (poster, 
porto en verpakking) over te maken 
op postgirorekening 260728 ten 
name van PAROOL SPECIAAL in 
Amsterdam met vermelding 
„poster uitkeringen 1986". -X ÏA/ËEKMEDIA 30 DONDERDAG 23 JANUARI 1986 Sinds 1974 heeft André Gielen, met onderbreking van de 
eriode 1 januari 1980/september 1982, deel uitgemaakt van de 
andvoorts gemeenteraad. Hij begon als VVD'er en keerde in 
982 terug als fractievoorzitter van de plaatselijke groepering 
nspraak Nu. Reeds vorig jaar augustus heeft hij 
angekondigd dat hij na de gemeenteraadsverkiezing van 
. maart 1986 niet meer terug zal keren in de raad. Een besluit 
' pat niets te maken heeft met de gewijzigde politieke 
samenstelling van het college, doch eerder voortkomt uit het 
feit dat hij na al die jaren wel eens wat meer tijd wil hebben 
voor zichzelf. 

jjbit jaar heeft hij de benoeming aanvaard om als secretaris 
peel uit te maken van het schoolbestuur van Sancta Maria in 
1 jHaarlem, een functie die ongetwijfeld veel tijd zal vergen. 
: Bovendien heeft hij zich voorgenomen om de studie 
■ strafrecht te volgen. Een en ander is de reden dat hij reeds ver 
van te voren zijn besluit heeft kenbaar gemaakt, uit de 
' glorpspolitiek te vertrekken. 

* Terugkijkend wordt deze periode door hem leerzaam 
: genoemd. Na tien jaar vertrekt Gielen uit dorpspolitiek 'Het is zinvol om kleine politieke 
groeperingen bij elkaar te voegen' $$**• 


1' "Ik heb er natuurlijk veel van ge- 
beerd. Kijk, waarom iemand de politiek 
ïingaat, of althans deel gaat nemen 
iaan het bestuur van een gemeente, 
daar zijn gewoon motieven voor. Ten 
'éérste denk je daar capabel voor te 
zijn, ten tweede dat het leerzaam is om 
'pp die manier bezig te zijn. Ik ben op 
feich liberaal, maar daar zijn veel woor- 
clen voor te geven. Want wat is liberaal 
zijn? Dat heeft in wezen weinig te ma- 
ken met lid zijn van een liberale partij 
in een dorpsgemeenschap." 
*,, Liberaal is een levensinstelling, dat is 
Üat een liberaal zichzelf ziet als een 
Vrij mens, en dat hij ook zijn mede- 
mens als vrije mensen tegemoet komt. 
; Wanneer je dan in een bestuur zit, dan 
moet je ervoor zorgen dat zo'n kader 
geschapen wordt dat het bestuur in zo 

root mogelijke vrijheid kan functio- 

leren." "Maar hier is heel duidelijk door de WD 
het circuit om zeep geholpen" men van de zes toekomstige raadsle- 
den te zijn voor één man, en twee voor 
een andere VVD'er. Men wenste toen 
de man met twee stemmen op de wet- 
houderszetel, daar waren wij het niet 
mee eens. Uiteindelijk was de VVD 
door deze onderlinge verschillen niet 
vertegenwoordigd in het college. Niet 
omdat de VVD niet in het college was 
vertegenwoordigd heb ik toen reeds 
aangekondigd in het najaar van 1979 
te zullen vertrekken, maar omdat ik 
het niet eens was over de manier waar- 
op dit onderling in de VVD werd ge- 
speeld. Verder kunnen wij daar beter 
over zwijgen. Jammer was dat Joustra 
ook vertrok, wij wisten dat niet van 
elkaar." 

Nieuwe groepering 

Inspraak Nu zal de komende ge- 
meenteraadsverkiezing ingaan teza- rv. "Ik heb in deze periode bestuurlijk 
geleerd, de technische kanten daar- 
van. Ik weet nu hoe een gemeente pre- 
3ies in elkaar zit. Ook hoe je zakelijk de 
problemen aanpakt die in zo'n ge- 
meenschap spelen, zonder nu echt 
stokpaardjes te berijden. Ik heb er ook 
menselijk veel van geleerd. Ik vind ook 
dat ik uitstekend heb gefunctioneerd 
pe laatste vier jaar. De partij die wij 
(hebben, daarin is de loyaliteit zeer 
■ jroot. Het was een heel fijne periode, 
dat meen ik echt. Natuurlijk zal ik de 
Zandvoortse politiek blijven volgen, en 
de vergaderingen van mijn partij bij- 
wonen misschien als extern adviseur." 

Periode 1974-'80 

In de periode 1974-'80 maakte Gielen 
deel uit van de VVD-fractie. Na de 
gemeenteraadsverkiezing van 1978 
bleef hij slechts aan, tot na de behan- 
deling van de begroting 1980, dus 
slechts ruim één jaar. Was daar een 
speciale reden voor? 

"Ja dat was direct bekend. Het is 
vervelend om daar nu nog over te spre- 
ken, want het ligt al zo lang achter 
3ns. De heibel ontstond over de wet- 
houderszetel. Afgesproken was dat de 
:ekozen raadsleden de wethouder zou- 
ten aanwijzen. Er bleken vier stem- men met de zojuist afgescheiden onaf- 
hankelijk liberalen en Gemeente Be- 
langen. Deze drie zijn nu samenge- 
voegd tot Gemeente Belangen Zand- 
voort. Waarom is dit gebeurd, en op 
wiens voorstel? 

"Kijk ik heb gedacht dat het zinvol is 
om drie groeperingen die in wezen het- 
zelfde voorstaan, tezamen te voegen. 
Een zeer recente ontwikkeling, maar 
toen Jongsma aftrad als wethouder 
had ik het gevoel "daar komt weer een 
groepering van, de zoveelste splitsing". 

De achtergrond is eigenlijk geweest 
dat je deze groeperingen beter kunt 
samensmelten tot één blok. Ik begreep 
dat Jongsma alleen dóór wilde, In- 
spraak Nu ging door en ook Gemeen- 
tebelangen. Op dat moment zijn die 
fusiebesprekingen gestart. Momenteel 
zijn nog besprekingen gaande over het 
programma. Wél is de groslijst bekend. 
Nummer 1 is Jongsm, 2 Flieringa, 3 
Landman, 4 Jansen, dan komen er nog 
op te staan Anderson, Tine Ouds- 
hoorn, Harry Pot uit Bentveld en Wil 
Moerenburg. Op welke plaatsen is nog 
niet bekend, want dat zal verder uitge- 
kristaliseerd moeten worden." 

"Wij zijn in het college gaan zitten in 
1982 om Zand voort bestuurbaar te 
houden. Toen alle partijen hadden af- 
circuit moet weg. Bekeken zal nog 
moeten worden of het Vendoradopark 
haalbaar is. Als het kan, is het fijn, is 
het prachtig, maar het zou voor Zand- 
voort veel en veel beter zijn als je beide 
had. Het probleem dat zich nu op fi- 
nanciën aandient, het gemis aan in- 
komsten uit dat circuit, is op dit mo- 
ment acuut. Dat zou misschien nog 
voor één jaar kunnen, maar de volgen- 
de jaren niet. Je zit nog steeds met de 
grote problematiek ten aanzien van 
Casino, gaat dat door of niet, maar je 
zit wel met een inkomstenderving van 
drie a 4 ton". "Door de VVD is heel duidelijk met 
dit besluit, of deze voorwaarden, het 
circuit om zeep geholpen. Want men, 
weet allemaal heel duidelijk de onder- 
handelingen die met het Rijk gevoerd een motie van wantrouwen te komen. 
Wanneer je vlak voor de verkiezingen 
onder het mom van bestuurbaarheid 
een wethouderszeteltje in de 'wacht 
moet slepen, op deze wijze, dan is dat in 
mijn ogen een lachertje. Dan moet ik 
Jongsma gelijk geven wanneer hij de 
PvdA feliciteert en zegt: "Het is U toch 
gelukt". De passieve houding van de 
VVD lokt dit wel uit." 

Integraal bestuur 

De -fractievoorzitter van Inspraak 
Nu blijkt een voorstander van een in- 
tegraal bestuur zoals dit ook in de 
gemeente Eindhoven functioneert. 
Reeds in zijn Algemene Beschouwin- 
gen bij de begroting van 1986 heeft hij 
hier enige woorden aan gewijd, woor- 
den die hij nog graag wil herhalen: 

"Bij zuiver bestuurlijke zaken, dus 
daar waar de raad beslist, moeten 
ambtelijke adviezen eerst behandeld 
worden in de commissies. Ieder onder- 
werp dat dan aan de orde komt krijgt 
van alle fracties de eigen politieke in- 
breng mee die kan worden meegeno- 
men bij de voorbereiding van de voor- 
stellen. Het college weet dan wat de 
mening van de raad is, en krijgt bij de 
voorbereiding van de voorstellen de 
taak van 'uitvoerder'. Een dergelijk in- 
tegraal bestuur werkt beter, kijk maar "Niet alleen op een wethouderszetel bepaal je 
het bestuur" "Een integraal bestuur functioneert beter dan het huidige bestel" gehaakt, moest er toch wel wat gebeu- 
ren. Je kunt de gemeentepolitiek niet 
afhankelijk stellen van één stem en 
dat zou gebeurd zijn, want acht stem- 
men van de VVD op één lijn dan wordt 
ieder voorstel afhankelijk van die éne 
stem die meegaat, en dat kan natuur- 
lijk niet. Je moet wel een gedegen pro- 
gramma hebben, waar een meerder- 
heid'van de raad zich in kan vinden". 

Toekomst Zandvoort 

De toekomst van Zandvoort in eco- 
nomisch opzicht wordt volgens Gielen bijzonder moeilijk. Hij is van mening 
dat de VVD door in te stemmen met de 
voorwaarden waarop Aukema nu de 
portefeuille financiën beheert, in feite 
het circuit heeft laten vallen. 

"Wanneer je deze verklaring zorg- 
vuldig leest, dan kun je zeggen dat het 
circuit al weg is. Dan is de VVD toch 
wel afgegaan en heeft in wezen het 
circuit opgeofferd. Iedereen weet heel 
goed dat een eis van het Rijk is dat er, 
voordat er investeringen worden ge- 
daan, eerst een meerjaren contract 
van veertig jaar wordt getekend. Wan- neer je dan leest "Partijen zullen over- 
eenstemming moeten hebben bereikt 
over de duur van het langjarig con- 
tract", dan is het circuit weg." 

"Maar dat had je dan als VVD wel 
eerlijk moeten zeggen. Bovendien 
kiest men hier al voor een Vendorado- 
park. Daar heb ik niets tegen, het is 
een uitstekend plan, maar het heeft 
niets met het circuit te maken. Het 
kan heel makkelijk naast elkaar 
staan. Daarbij je kunt geluidswallen 
regelen, de baan veranderen, maar 
hierbij is al heel duidelijk bekend: het zijn en wat de eisen van die kant zijn. 
Dat staat niet meer ter discussie 

Triest resultaat 

Het aftreden van wethouder Jongs- 
ma in november 1985 wordt door Gie- 
len een triest resultaat genoemd. Een 
zaak die in zijn ogen de term 'politiek 
onbenul' verdient. 

"Kijk Jongsma kon natuurlijk niet 
blijven zitten. Hoewel hij als wethou- 
der uitstekend functioneerde, was de 
verdeeldheid binnen de VVD er de oor- 
zaak van dat hrj moest vertrekken. 
Duidelijkheid werd gevraagd van de 
VVD of Jongsma nog het vertrouwen 
van zijn partij genoot. Nu dat hadden 
ze niet, wel met hun mond, maar dat 
kwam er zo raar uit, dat werd nergens 
hard gemaakt. Dan is het onmogelijk 
om te blijven zitten. Tenzij de partijen 
hadden gezegd: Mijnheer Jongsma wij 
vinden het best, gaat U op de winkel 
passen, zoals nu bij Aukema. Dan zou 
er niets aan de hand geweest zijn. Het 
is helemaal een triest resultaat ge- 
weest met die hele VVD de afgelopen 
periode, de ene na de andere ellende. 
Het spreekt gewoon van politiek onbe- 
nul om je zittende wethouder op deze 
manier te behandelen. Het lijkt erop of 
ze zich nu tegen elke prijs verkopen." 

De motie van wantrouwen die wet- 
houder Flieringa, zijn partijgenoot, in 
december, vlak voor de begrotingsbe- 
handeling noopte om op te stappen, 
wordt door Gielen een belachelijke 
zaak genoemd. 

"Kijk ik kan mij voorstellen wan- 
neer er inhoudelijk op jou, als wethou- 
der, niets is aan te merken geweest. 
Dat je het gewoon goed hebt gedaan - 
je financiën, je personeel en onderwijs 
- dan is het een nare manier om met naar een gemeente als Eindhoven. Ik 
denk trouwens dat wij toch af zullen 
moeten van het behandelen van de 
onderwerpen zoals dat nu gebeurt. Ik 
voorzie in de toekomst dat de integrale 
aanpak te verkiezen zal zijn en door 
meerdere gemeenten zal worden toe- 
gepast. De raad heeft naar mijn me- 
ning te weinig inspraak en het kost 
teveel tijd. Inspraak van de politieke 
partijen moet er zijn bij de voorberei- 
ding, dat werkt efficiënter, bovendien 
weet een college dan dat een voorstel 
gedragen wordt door de hele raad. 
Vanaf het begin af aan, zonder dat het 
college een uitspraak heeft gedaan, 
móet het in de commissies gebracht 
worden. Daar komen alle goede initia- 
tieven vandaan, dan haal je het beste 
uit de mensen." 

of de nieuwe groepering Gemeente 
Belangen Zandvoort deel zal uitma- 
ken van het college 1986/1990 interes- 
seert Gielen niet zoveel. 

"Dat is afhankelijk van de vraag of 
de mensen ons daar willen, afhanke- 
lijk van het aantal stemmen dus. Wij 
hebben daar in ieder geval mensen 
voor, wanneer de burgers van Zand- 
voort ons daar niet wensen, dan zullen 
wij dat wel merken. Ik vind dat best, 
prima. In de 'oppositie' kun je ook veel 
bereiken, je kunt altijd alternatieven 
aandragen etc.etc. Het is verkeerd om 
te denken datje uitsluitend vanaf een 
wethouderszetel deel kunt uitmaken 
van een bestuur. Vanuit de oppositie, 
hoewel woord oppositie eigenlijk niet 
thuis hoort in een gemeenteraad, kun 
je uitstekend werk doen. Een gemeen- 
tebesturen doe je met de gehele raad 
en niet één partij of in je eentje." MARGREET ATES Zestigduizend gulden voor kunstwerk 

Wanneer raad akkoord gaat, 
wordt politiebureau verfraaid ZANDVOORT - Het nieuwe po- 
litiebureau aan de Hogeweg zal, 
wanneer de raadsleden akkoord 
gaan, een fraai kunstwerk rijker 
worden. In de voorgevel zal in één 
der glaspanelen een glaswerk wor- 
den aangebracht, voorstellende 
Jzon, zand en zee. Het ontwerp is 
van de kunstenaar Louis La Rooy 
èn beslaat een oppervlakte van 21 
m2. De kosten bedragen zestigdui- 
zend gulden. 

Enthousiast reageerde raadslid Au- 
kema in de commissievergadering fi- 
nanciën. "Voor zover ik het kan beoor- 
delen is dit kunstwerk zonder meer 
geslaagd. Ik ben dan ook onvoorwaar- 
delijk vóór", luidde zijn oordeel. Heel 
wat meer aanmerkingen kwamen er 
van de zijde van de VVD. De liberaal 
Methorst had duidelijk moeite met de 
grootte van het bedrag. "Het is jam- 
mer dat men pas op dit idee komt wan- 
neer het gebouw is voltooid. Wanneer 
het was aangebracht tijdens de bouw, 
dan had dat elf duizend gulden ge- 
scheeld, voorwaar niet een bedrag 
waar wij lichtvaardig overheen kun- 
nen stappen", sprak hij zorgelijk. 

Ook Jan Termes uitte zo zijn bezwa- 
ren. Het kunstwerk dat uitgevoerd zal 
worden in diverse soorten glas, had bij hem herinneringen opgeroepen aan 
kathedralen. Dat dit nu in een over- 
heidsgebouw gebruikt zou worden, 
vond hij wel een trouvaille, doch het 
bedrag ineens van f. 60.000,— uit een 
pot die slechts f. 110.000,-- rijk is gaf 
hem eveneens problemen ook al omdat 
bij de nieuwbouw van het raadhuis 
deze pot onaangetast is gebleven. Met 
deze verdeling van de 'kunstpot' had 
hij duidelijke moeite, evenals trou- 
wens Jansen van Gemeente Belangen 
die de aanwezige kunstenaar vroeg of 
het kunstwerk wellicht iets kleiner 
kan worden uitgevoerd. 

Jongsma reageerde fel en was van 
mening dat dit bedrag veel te hoog was 
voor één project. Hij drong aan meer- 
dere kunstwerken voor het beschikba- 
re bedrag aan te kopen. Ingwersen 
(CDA) merkte aarzelend op dat het on- 
getwijfeld een verfraaiing van het ge- 
bouw zou betekenen en informeerde 
waarom het indertijd niet tijdens de 
bouw was uitgevoerd. 

Videopresentatie 

De voorzitter van de commissie ver- 
klaarde dat men de initiatieven van de 
korpschef had afgewacht.Deze was 
oorspronkelijk met het voorstel geko- 
men een videopresentatie te maken. 
Een plan dat door de raad werd ver- worpen. De kosten hiervan zouden f. 
50,000.- hebben bedragen. Pas hierna 
waren besprekingen gevolgd tussen 
korpsleiding, architect en de kunstex- 
pert van de gemeente Emmy van Vrij- 
berghe de Coningh. Het resultaat 
hiervan is geweest de kunstenaar 
Louis La Rooy uit te nodigen een ont- 
werp voor het politiebureau te maken. 

Het kunstwerk, dat 2.80 meter hoog 
is en 12 meter breed, zal aangebracht 
worden in één der glaspanelen van het 
bureau. Het Wordt iets uit het midden 
geplaatst, "omdat het anders gedach- 
ten aan een aanplakbord oproept," 
verklaarde Le Rooy. Met speciale glas- 
soorten en technieken worden de ele- 
menten zon, zand en zee tot uitdruk- 
king gebracht. Het zal geen kathe- 
draaleffect geven in het bureau, even- 
min zal het interieur van de Zand- 
voortse gemeentepolitie veranderen in 
dat van een psychedelische disco, zo 
werd de de aanwezige commissieleden 
verzekerd. 

De PvdA-vertegenwoordiger was 
dus onvoorwaardelijke voor, vertegen- 
woordigers van het CDA, de VVD, D66 
en Gemeente Belangen wat aarzelend 
in hun bijval. "Over elfduizend gulden 
kun je niet zo snel heenstappen" (Met- 
horst), terwijl Jongsma c.s. tegen 
stemden. Zandvoorts 
Nieuwsblad T^^ Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, 

Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op 

donderdag Uitgave Weekmedia BV 

Directeur G C Hollander Hoofdredacteur 

J M Pekelharing 

Kantoor Gasthuisplein 

<J+ ^ „ 12, Zandvoort, tel 02507 

fRU 17166 Postadres. 

XWM ^"^ postbus 26, 2040 AA 
Zandvoort 
Kantoor geopend 
maandag 13-16 u , 
\ dinsdag 10-13 en 14-16 

u, woensdag 9-11 u, 

donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u 

Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8. 

Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres 

postbus 264, 1430 AG Aalsmeer. 

Verkoopleider B Lodeweoen 

Micro advertenties lel 020 - 562 6271 Telex 

advertenties 10730 PCADV 

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 

02507 - 12066 Postadres postbus 26. 2040 

AA Zandvoort 

Margreet Ates, Constance Basart 

Redactiechef DickPiet 

Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal, f 

1 9,55 per half jaar, ƒ 36,95 per jaar Voor 

postabonnees gelden andere tarieven Losse 

nummers/ 1,- 

Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507- 

17166 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941 Ouderen houden forumavond Stuifzand tuiTzana ^ • De politieke strijd lijkt in 
het dorp te zijn ontbrand. Het 
wordt moeilijk voor de burgers 
om te kiezen, want alle 
programma's lijken op elkaar. 
Het ziet er naar uit dat de 
inwoners van Zandvoort zich 
niet druk hoeven te maken. 
Grote eensgezindheid in de 
programma's behoort immers 
ook eensgezindheid te geven 
bij de uitvoering daarvan. 

• Goed er zijn hier en daar 
nog wat kleine verschillen, 
maar de teneur is gelijk. Af en 
toe staan er natuurlijk 
onvervulbare wensen in, 
terwijl de Bond voor Ouderen 
het helemaal mooi maakt, 
door een open forumavond te 
organiseren. Hiervoor zijn alle 
partijen uitgenodigd en wordt 
een klein geheugensteuntje 
verstrekt. 

• Denk erom wij ouderen 
wensen een multifunctioneel dorpshuis, woningen voor 
ouderen, uitbreiding van het 
volkstuinencomplex zo lijkt er 
te staan. Er wordt niet gezegd 
dat deze bond voor ouderen 
haar leden een 'stemadvies' 
zal geven, maar de toonzetting 
van het schrijven doet dit 
vermoeden. Wat is dan 
haalbaar? dat zul je je dan 
toch moeten afvragen. 

• In eerste instantie niet het 
multifunctionele dorpshuis, 
dat toch snel een paar miljoen 
kost. Denk maar eens aan de 
kosten van de bouw van 't 
Stekkie, een wijkcentrum 
waar de vroede vaderen zich 
tien jaar mee bezig hebben 
gehouden, voordat het er 
stond. 

• Uitbreiding van het 
volkstuinencomplex is 
eveneens een heet hangijzer. 
De gemeente wil wel, maar de 
Provincie niet. Uitbreiding 
voor woningen voor ouderen, 
ook een nobel streven, en 
waarschijnlijk het enige punt 
dat in de toekomst wel 
uitgevoerd kan worden. 

• Kun je je afvragen welke 
politieke partij of groepering 
deze wensen 'meeneemt' in 
sijn programma. Wie waagt 
het te denken "Willen ze dat, dan beloven wij het, dan 
hébben wij de stemmen en die 
tellen", of zullen er mensen 
opstaan die eerlijk 
voorlichting geven, wat wél en 
wat niét uitgevoerd kan 
worden van deze wensen? 

• Tobber zit zielstevreden 
voor de kachel. Hij likt zich de 
poten, knipoogt en 
verkondigt: "Zie je wel dat ik 
gelijk gehad heb " 

Omdat wij niet weten waar hij 
over begint, beperken wij ons 
tot het licht omhoog trekken 
van de wenkbrauwen. "Geen 
idee waar je over begint, maar 
als jij het zegt zal het wel zo 
zijn", hebben wij geantwoord. 

• Trots komt hij aandragen 
met een vergeelde krant. "Kijk 
maar, twee jaar geleden heb ik 
het al voorspeld, en nu gebeurt 
het." 

In "Stuifzand" van 29 maart 
1984 lezen wij hetvolgende: 
"Over de verhuisvergoeding 
aan de vroedvrouw, een 
bedrag van drie mille, zei 
Tobber: Weet je dat bedstro 
duur geworden is? 
Gossiemijne mijn opoe zaliger 
haalde liet vroeger voor niks 
en wij doen het al jaren en 
jaren met mandjes, maar als 
je bedstro wil hebben dan kost 
dat drie mille. Het vrouwtje dat bedstro krijgt heeft al heel 
wat wiegjes opgemaakt en 
voor een goede kracht heb je 
wel watbedstro (geld) over, 
helemaal als ze toch haar 
baantje gaan afbouwen. Wist 
je dat niet? Ja, dat is al lang 
voor elkaar ze gaan haar 
baantje afbouwen, een 
afbouwregeling, dan krijg je 
ieder jaar een beetje minder 
geld. Maar het moet wel een 
bijdhandje zijn, dat 
vroedvrouwtje, want voordat 
ze haar gaan vertellen dat ze 
haar uitkering gaan afbouwen 
gaan ze eerst naar een jurist 
om dat te laten uitzoeken of 
het wel kan. Hieruit blijkt dat 
ze goed beslagen ten ijs willen 
komen, met andere woorden 
ze willen geen risico lopen dat 
het vrouwtje straks zelf naar 
de jurist gaat. " 

Grinnikend keek hij ons aan, . 
"Zie je wel, heb ik al 
voorspeld, goed het is nu twee 
jaar later, maar toch, maar 
toch blijkt nu dat ik heiemaal 
geen onzin uitkraam zoals jij 
wel eens zegt". 

• Diep beschaamd hebben 
wij gezwegen, de vergeelde 
krant nog eens nagelezen, 
maar ja het stond er. Lieve 
mensen de krant is klaar, 
voetjes op tafel, tot volgende 
week... ZANDVOORT - Door de Alge- 
mene Nederlandse Bond voor Ou- 
deren wordt eind februari/begin 
maart een open forumavond geor- 
ganiseerd. Deze avond is bestemd 
voor de leden en andere Zandvoor- 
ters ouder dan 55 jaar, om 2dch te 
oriënteren op de gemeenteraads- 
verkiezing 1986. 

Door deze bond wordt gezegd dat cir- 
ca 25 % van de Zandvoortse bevolking 
ouder is dan 55 jaar en dat het bestuur 
he^-tot zijn taak rekent de leden zo 
breed mogelijk te informeren over de 
verkiezingsprogramma's. Daarom 
zijn door het bestuur alle politieke 
partijen en groeperingen uitgenodigd 
kenbaar te maken welke specifieke 
voor ouderen bestemde punten in het 
verkiezingsprogramma zijn opgeno- 
men. Voor de bond zijn de bouw van 
een multifunctioneel Dorpshuis, het 
bouwen van woningen voor ouderen, 
het aanpassen van bestaande wonin- 
gen voor ouderen, het renoveren van 
verouderde bejaardenwoningen, het 
beheersen van de woonlasten voor ou- 
deren, uitbreiding van het volkstui- 
nencomplex, aangepast vervoer voor 
invalide en slecht ter been zijnde Zandvoorters bijzonder belangrijk. 

De partijen en groeperingen worden 
tevens uitgenodigd aan deze forum- 
avond deel te nemen, terwijl gevraagd 
wordt het verkiezingsprogramma in 
vijfvoud aan het bestuur van de 
ANBO te zenden. 

Lepra-zondag door 
Protestantenbond 

ZANDVOORT - In het kader van 
lepra-zondag houdt de Nederlandse 
Protestantenbond, afdeling Zand- 
voort, op zondag 26 januari een bijeen- 
komst in haar kerkgebouw. Brug- 
straat 15. 

Door Zandvoort werd enige tijd gele- 
den het projekt Kasulu in Tanzania 
geadopteerd en op de bijeenkomst zal 
onder meer een film over dit lepra- 
projekt vertoond worden. Verder 
wordt verwacht dat de arts Armand 
van Deun, die zojuist uit Tanzania is 
teruggekeerd, tijdens deze ochtend een 
voordracht zal komen houden. Op 
deze bijeenkomst, die om 10.30 uur be- 
gint, is iedereen van harte welkom. Auto gestrand 

ZANDVOORT - Bezoekers aan de 
badplaats proberen regelmatig om 
met hun auto op het strand te rijden, 
hetgeen niet altijd zonder moeilijkhe- 
den verloopt. Vorige week vrijdag- 
avond meldde een volledig in paniek 
geraakte Duitser de politie dat zijn 
auto vastzat in het zand. Zijn voertuig, 
ter waarde van vijftigduizend gulden, 
dreigde door het opkomende zeewater 
te worden overspoeld. 

De poging door de politie om de auto 
met een Landrover los te trekken, had 
geen resultaat. De K.N.Z.H.R.M. 
moest worden ingeschakeld en met be- 
hulp van een tractor kon het dure au- 
tomobiel alsnog tijdig worden gered. Reanimatie-cursus ZANDVOORT - In samenwerking 
met de Kruisvereniging Zandvoort 
gaat op maandagavond 3 februari de 
eerste van een aantal cursussen "Eer- 
ste Hulp bij Hartstilstand" van start. 

Deze korte cursus van viermaal 
twee lesuren wordt gehouden in het 
Gezondheidscentrum van de -Kruis- 
vereniging aan het Beatrixplantsoen. 
Spoedige opgave is wenselijk daar les 
wordt gegeven aan groepjes van 
slechts acht personen. De kosten be- 
dragen f.25.- per persoon. Inlichtingen 
bij de apotheek of via tel. 16085, 14624 
of 15851. 
• Op zoek naar geld en goederen Het was druk maandag met eigentijdse schatgravers Foto Berlott WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 23 JANUARI 1986 IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT AART VEER groenten en fruit C Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 02507-14404 Vers gesneden 

Soepgroenten 

extra gevuld V2 pond 1.49 j: prachtig mooi 

Witlof 

Let op! Heel kilo 1.98 
wegens enorm sukses 

Perssinaasappelen 

10 voor 2.75 

per kist 25.00 

UIT ONZE KEUKEN 

Aardappelsalade 

250 gr. 2.50 Grote 
Krocht 22 HERMAN HARMS 

UITVERKOOP 

vele paren tientjes goedkoper r Wat wij 
te zien geven 
is formidabel 
Het allerbeste en het 
allernieuwste in 
monturen; het 
volledig juiste in 
glazen. Komt dat 
zien, komt dat zien! 
J V. Hier 
binnengaan is 
altijd nog weel- 
een vraagteken. 
Bij ons kunt u 
rekenen op zeker 
heidvan het bijzon 
der e in brillen voor 
gewone prijzen. 
Terecht is onze 
invitatie: "kom 
dat zien". 

Optiek 
Slinger 

gedipl. oogmeetkundige 

contactlensspeaalist 

A.N.V.C 

Grote Krocht 20a, Zandvoort 

Tel. 02507-14395 

leverancier 
alle ziekenfondsen j Altijd snel en 
schoner! 

/hok v °° r 

reP ar ? eS y voorhet 

■ iW a ° y xhemisch 

-*- - ^ reinigen van 

al uw kleding en gordijnen, 
vloerkleden, dekens, slaap- 
zakken 

m stomerij/dry cleaning ^ ^ 

Aieanette 

Zandvoort: Grote Krocht 21 

Heemstede: Zandvoortselaan 69 

■Bioemendaal: Bloemendaalsaweg23 

Haarlem: Jan Gijzenkade 163 
3 SUISSES 

Corn. Slegersstraat 2c 

KORTINGSACTIE 

op verschillende soorten wol 

10 tot 25% 
tevens opruiming 

RESTANTEN v.a. 1 ,- p. bol. Grote sortering 

"prachtige 

planten en 

bloemen 
"erica" 

GROTE KROCHT 2< 
ZANDVOORT Micro /WlfMM SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- 
grootten. 

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis 
Micro's op de pagina „MICRO'S". 
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie. 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter 
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur. 

Ü kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 
02977-28411 of afgeven of zenden aan: 

• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- 
voort 

• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 
- 1430 AG Aalsmeer. 

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie 1 

Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- 
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- 
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, 
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer 
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- 
le edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De 
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- 
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en 
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter. 
Sluitingstijd- vrijdag 16.00 uur. 

•, Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 
i combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar. 

*- Voor brieven onder nummer wordt / 5,- in rekening ge- 

-. bracht. 

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
_ verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het 

verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt 
ƒ2,50 in rekening gebracht 

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor 
bezorgklachten), of zenden aan: 
Centrale orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122, 
1000 AC Amsterdam. 

De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- 
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- 
rokaart. Te huur gezocht 

V/oonruimte met tuin of balkon, minimaal 5 kamers, Zand 
voort of omgeving Voor langere tijd, dus ongemeubileerd 
Huur tot ca ƒ 1500 pm Evt opknappen geen bezwaar 
Br o nr 798-74151 bur vd blad Bijies in handelsrekenen, be 
drijfsadmimstratie, van 
HEAO-student Tel 15888, na 
18 u 

Bontmantel- 
inruil: 

Nu een schitt nieuwe bont 
mantel met (kleine) bijbeta 
ling, ook regenmantels mei 
bontvoering, exclusieve Lam 
my-coats, ook voor heren en 
nappakleding Bel voor af 
spraak of folders 020 
233488 Gevr PUCH MAXI, kl defect 
geen bezw Tel 023-251 138 * He he Piet heeft eindelijk 
zijn after-ski-boots Gefelici- 
teerd hoor en veel plezier er- 
mee" Hillegom-antiek 

Vijf toonzalen leefbare meub 
in alle stijlen, ook Mechels en 
Henry II Laagste prijzen 1 
Leidsestraat 122 Dag tel 
02520-20993 Koopavond 

* In vier lessen leert u Eerste 
Hulp bij accute hartstilstand 
Inl tel 16085, bgg 14624 * Jongem , 26 jr, zoekt sta- 
geplaats in fotostudio stud 
School v d Fotografie & Fo- 
netica, Den Haag Inl na 18 
uur 023-250613 

1 KLEUREN-TV ƒ395 
VIDEO VHS ƒ 675 
Tel 02507-12391 Zonnestudio 

Kapsalon 
Passage 42 

k- Lichaamssnelbruiner 
40 min ƒ 40, 
abonn 3x ƒ 100 
* Gezicntssnelbrumer 
20 min ƒ 10, 
abonn 4x ƒ 30 
k- Zonnebank/hemel ' ! 

20 min ƒ 8,50, 
abonn 10x ƒ75 
Openingstijden Studio 
maandag t/m vrijdag 
Ook 's avonds geopend 
Openingstijden kapsalon 
dinsdag t/m zaterdag en 

vrijdag t/m 21 00 uur 

Wij werken op afspraak 

Tel 02507-12500 

Tot ziens, 
Ellie, Edith en Ben * Lid worden van de verg 
VROUWEN VAN NU 7 Ge- 
woon DOEN'» Belt u eens 
voor ml nr 16085 of 14462 * Moet weg Renault 4 TL, 
bj '77, beige, moet opge- 
knapt worden, div nwe on- 
derd aanw Prijs ƒ 275 Tel 
17225, Hollander NIEUW' Dames, heren, echt 
paar, gedipl sportmasseur 
komt bij u aan huis voor een 
zeer lage tarief Ook in week- 
end Tel 02550-21218 • OPPAS biedt zich aan Tel 
02507-18167 
FORD SIERRA 

Stijlvol, zuinig, ruim en nog steeds de meest 
opzienbarende auto in z'n klasse. FORD SCORPIO 

De eerste auto in deze klasse die standaard met 

een elektronisch geregeld Anti Blokkeer Systeem 

(ABS) is uitgerust. 
FORD FIESTA 

Groot in prestaties, zuinig in verbruik, 
gul met ruimte. FORD ESCORT 

Sportief, dynamisch, zuinig en snel. FORD ORION 

Ruimte bij de vleet, zit als een vorst, rijdt als 
een trein. Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord Autobedrijf J. Jongsma Curiestraat 8 
tel. 02507 - 1 33 60 showroom tel. 02507 - 1 23 23 werkplaats 
M Z °30% I Halve fPiiien SALON DE MODE Badhulipleln 8 
/•C(«ll C " ZANDVOORT f 

■ weer een nieuw idee van 
7wa HOERA! 

het nieuwste op 
breimodegebied 

Lente/zomer- 
album '86 ■ j 7,95 r ;3SmSSES 

Zandvoort, corn. slegersstraat 2 • Te koop aangeb ski's, 
z g a n + stokken en ski 
broek, ƒ300 Tel 02507- 
14482 Te koop complete STEREO- 
INSTALLATIE (klein defect), 
ƒ400 Tel 02507-13224 * Te koop damesfiets, Spar- 
ta, ƒ75; snorfiets;- , *Eugeot 
Tel 19155 * Te koop skipak, bestaan- 
de uit salopette met een los 
jack, kleur I blauw, maat 
38/40. Prijs ƒ 150 Tel 14788 
na 18 uur * Te koop zithoek, in prima 
staat, t e a b ; wandkast 
(bruin). Tel 02507-16923 of 
02940-19594 Timmerbedrijf 
R. F. Lammers 

voor al uw timmer- en onder- 
houdswerk Tel 023-364168, 
bgg 023-381378 • T k 2 pers kastbed + ma- 
tras, 1 pers teakhouten bed 
met matias, teab Tel 
18999 * Tk 4 nieuwe Goodyears 
1 75 SR 14 m ong BMW velg 
5 1 /2 J H Z Tel 02507-15888, 
na 18 u • Tk 6-hoekige gebeeld- 
houwde eiken salontafel 
ƒ295 Tel 15817. * T k bankst groen leer Tel 
15229 • T k bontjasje wolf, rood, 
mt 38 ƒ 100, skipakje mt 98 
met muts, das en wantjes 
ƒ 25, skipakje mt 80 ƒ 10 Tel 
13312, na 18 u • T k. halfronde kachel m 
Benraad, Vfe jr oud, nwprijs 
ƒ700, nu voor ƒ250 Tel 
17295 • T.k hand grasmaaimachi- 
ne/25 Tel 15736 • T k kinderledikantje 

60x120 cm mcl matras, la- 
kentjes en deken ƒ 100 Tel 
na 18 u 13312 * T.k. mod zit-slaapbank, 
beige bruin gebloemd Te- 
vens nieuw wit videomeubel, 
pr notk Tel 17794 • T k. opklapbed met matras 
ƒ 90, 1 pers bed m 2 laden + 
matras ƒ 90, trapnaaimachme 
ƒ120 Alles ipr.st Tel 14372 • Tk. Sharp video 
ƒ300 Tel 15736 VHS • T k. Silvercross kinderwa- 
gen mcl toebehoren, ƒ150 
Westerstraat 6 * T k. sportvelgen v. Alfa 
Sud Tl of Sprint, org Alfa 
lichtmetaal velgen + zeer 
goede banden Tel 2507- 
16126. * T k. studio 1550 comb. 
merk Dual, Grundig verster- 
ker tuner, aut. platenspeler, 
boxen Prijs ƒ 250 Tel 02507- 
15052. • T k. typemachine + koffer, 
Philips bandrecorder + ban- 
den t e a b Tel 02503-32747 
na 18 uur * T k. zeer goede skischoe- 
nen mt 38, ± ƒ 150 Tel na 18 
u 17617. * T.k.a. hardhouten fauteuil 
met zw leren kussens (de- 
montabel), ƒ 120 Keesom- 
straat 53 Tel 17225 + Toonkunstkoor Zandvoort 
(TOZ), opgericht in 1967 Re- 
petitie in „De Krocht" op 
maandagavond 8 uur Kom 
eens kennismaken' Voor voordelig SCHILDER- 
WIT- en BEHANGWERK 

De Boet Tel. 02507-15655, voor 
vrijblijvende prijsopgave. Wekelijks sauna ƒ 10, ma-di- 
do-dam., do-vr gem , za hr., 
zo par. Tel 023-330272. Wm- 
kelc Parkwijk, H'lem-0 • Reflectanten op adverten- 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num- 
mer in de Imker-bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan. Centrale Order- 
afd Weekmedia, Postbus 
122, 1000 AC Amsterdam. Dit 
voorkomt vertraging in de be- 
handeling. * Wie had dat ooit gedacht 
We hebben al 5 maanden vol 
bracht. Ook u kunt er nog bij 
er zijn nog wat stoelen vrij 
Zvt. Vr.koor 18591/19372 • Zandvoort bijna kam- 
pioen" Het eerste team lijkt 
daar in te slagen! U schaakt 
toch ook mee''?? Info: 17272 - 
14441. • Zaterdag 8 maart 1986 
16 00 uur op televisie??? 
Zandvoorts Mannenkoor bij 
Tineke 9 ''? Informeer: tel. 
17272 - 16711. • De advertentie-afdeling 
behoudt zich het recht voor 
advertenties, eventueel zon- 
der opgave van redenen, te 
weigeren (art. 16 Regelen 
voor het Advertentiewezen). HOE VERKOOP JE 

EEN PAS VOLTOOID 

SCHILDERIJ 

adverteer <n de krant 5 REGELS 
G R AT I S ICRO ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander 
huisraad te koop 7 Kortom alles wat u in de particuliere 
sector kwijt wilt. 

Ook voor huishoudelijk personeel. 

Gebruik bi) het invullen van uw tekst de coupon, en 
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat 
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf 
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het 
voorbeeld aangeeft. * 
'T 


e 
k 


o 


o 


P 
b 


r 


u 


i 


d 


V 


J 


a 


P 

n 
m 


t 


3 


S 
e 


n 
m 

d 


s 


a 


1 


o 


n 


t 


a 


f 


e 


1 
1 


e 


u 


- 


k 


e 
r 


' 


e 


t 


e 


n 
s 


1 


o 


e 


1 
T 


e 


f 

2 


- 


5 


1 MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN 
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS 
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S 
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN. 

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA. 
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE 
KANTOREN. Zandvoorts Nieuwsblad I De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om 
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week 
op donderdag. • | | | l I l I l I "1 1 Naam 

Adres 

Telefoon . 
Postcode Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met 
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam 

of afgeven bij- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad 

Gasthuisplein 12, 

P l aats 2041 JM Zandvoort word ook 
bloeddonor 

020 -12 34 5( 
BH ^^s Amsterdam 
en omstreken. 
ge/h (tóc/mMfa£i(t> Weekmediaop^microfiche. 

Perscombinatie, afdeling Micro-krant 
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam 
Telefoon 020-562.2485 4' WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 23 JANUARI 1986 ZANDVOORT - Ron 

ichouten en Ger ter 
feraak zijn de initiatief- 
liemers van de nieuwste 
•foolitieke groepering in de 
padplaats, namelijk: 

Kandvoort Op Nieuw, 
itfanneer deze naam 
Ivordt afgekort tot Z.O.N., 
|f ZON, dan roept dit au- 
tomatisch associaties op 
,an het hemellichaam 
[at in Zandvoort zo vaak 
erstek laat gaan, doch OOR ONS werd geconsta- 
teerd dat het de hoogste tijd 
wordt dat er in Zandvoort, £n dan bedoel ik de Zandvoortse poli- 
tiek, veranderingen worden aange- 
bracht. Veranderingen met name in 
ét beleid. De afgelopen politieke ja- 
m spreken voor zich, en nu dreigt 
,andvoort als klap op de vuurpijl poli- 
iek verkocht te worden door een on- 
lerling gesjoemel van de landelijke 
lartijen die macht en persoonlijke 
|firrjd blijkbaar belangrijker vinden 
dan het welzijn van ons dorp". 

'*Dit zegt Ron Schouten, die erop 
wijst dat de nieuwe Zandvoortse groe- 
pering ZON zich tot doel heeft gesteld 
yoor iedere inwoner vooral een leef- 
baar dorp te houden. "Leefbaar voor 
onszelf maar ook voor de toerist, die, 
en dat is maar al te goed bekend, de 
l jelangrijkste bron van inkomsten is. 
I3e bevordering van ,het toerisme 
i vordt door ZON dan ook hoog in het 
; 'aandel gedragen. Gert ter Braak zegt 
^ • ïierover: 

Als je de nota van aanbieding leest 

'an 1986 dan wordt daarin de toeris- 

enindustrie aangemerkt als onze be- 

angrijkste industrie. Maar over ver- 

jetering van de kampeerplaatsen vind 

e geen letter terug. Dat is volgens ons 

ïard noodzakelijk, want daardoor, 

vanneer je beschikt over goed geoutil- 

' -. eerde campings, trek je automatisch 

> de betere toerist aan. Niemand wil he- 

.' '. i len ten dage nog verblijven op een 

:amping waar de toiletgebouwen op 

nstorten staan. Ik heb de neiging te 

- :eloven dat Zandvoort momenteel al- 

een open staat voor het uitschot on- 

. • Ier de toeristen en dat is bepaald niet 

• Ie bedoeling. Wij zijn van oudsher een 
' -• >ehoorlijke badplaats, in grote lijnen 

• • >ok een familiebadplaats, en dat moet 
- " lan ook zo blijven". 

• Door een professioneler aanpak, kan 
:en ook een beter verblrjfstoerisme 

• \ vorden gerealiseerd" zegt Schouten. 

"Het bedrijfstoerisme zit in Zand- 

. .- oort behoorlijk in het slop wanneer je 

■ Ie landelijke cijfers bekijkt. Kenmer- 

;end is het dat deze landelijk gezien 

~. .' imhoog gaan en in Zandvoort teruglo- 

".. jen. Eén van de zaken die dus aange- 

.. ' >akt moeten worden. Het beleid ten 

• « lanzien van het verblijfstoerisme dat 

ij voorstaan zal zich richten op het 

'• mbliek dat onze hotels als verblijf sac- 

■i ommodatie kiest, het publiek dat 

. - laar de campings trekt en die toerist 

■ . lie zich het prettigste voelt in een par- 

.' iculier pension". Volgens Ter Braak is het toerisme dit blijkt de bedoeling te 
zijn van de oprichters. 
Want zij belovenJiun kie- 
zers in ieder geval een 
zonniger toekomst, dan 
nu het geval is. 

In een interview ver- 
klaren zij zich nader over 
het hoe en waarom van 
deze nieuwste politieke 
groepering die vol ver- 
trouwen gaat deelnemen 
aan de verkiezingsstrijd. 

een gemeentezaak. "Dat kan ook best. 
Momenteel heeft burgemeester Ma- 
chielsen de portefeuilles economie en 
toerisme in de achterzak. Wat gebeurt 
er? Op bepaalde kritische momenten 
krijg je van hem te horen: "Ik heb geen 
politieke achterban ik ben dus politiek 
niet aanspreekbaar." Hij kan daar in 
feite dan ook niet verantwoordelijk 
voor gesteld worden. Toerisme in een 
badplaats als Zandvoort is geen zaak 
van het bedrijfsleven alleen. Dat kan 
ook niet alleen door het bedrijfsleven 
gedragen worden. Wat wij nodig heb- 
ben in Zandvoort is een modern ge- 
coördineerd beleid, waarbij de onder- 
nemers, de VVV en de gemeente sa- 
men het toerisme aanpakken. De on- 
dernemers door kwaliteitsverbetering, 
de VVV met een gerichte promotie, 
terwijl de gemeente deze zaak goed 
kan begeleiden. Dan is het ook noodza- 
kelijk dat er een politieke verantwoor- 
delijke figuur is die verantwoording 
kan afleggen, wanneer dit wordt ge- 
vraagd. Zo zien wij dat" 

HET DORPSCENTRUM is even- 
eens aan een herstructurering 
toe, waarbij vooral de parkeer- 
gelegenheid nu eens goed opgelost 
moet worden. De groepering ZON 
staat het behoud van historische ge- 
bouwen, pleinen en straten voor. Het 
centrum moet op loopafstand bereik- 
baar zijn, waarbij de auto's onderge- 
bracht kunnen worden in een par- 
keergarage. De bevordering van de be- 
reikbaarheid van de winkels en open- 
bare gebouwen voor bezoekers staat 
hierbij voorop. Evenals trouwens het 
toegankelijk zijn van veel winkels en 
gebouwen voor rolstolgebruikers. 

Het Mabonplan wordt in het verkie- 
zingsprogramma 'een sterke zet van 
onze burgervader' genoemd. De initia- 
tiefnemers van ZON noemen het 
uniek en dit omdat het zo dichtbij de 
dorpskern wordt gesitueerd, zodat der- 
halve de vruchten geplukt kunnen 
worden door de hele Zandvoortse ge- 
meenschap, ook qua werkgelegenheid 
en inkomstenbron voor de onderne- 
mers. Het gebruik van de sportieve en 
culturele accommodaties door de in- 
woners van Zandvoort wordt een eer- 
ste vereiste genoemd. "Wij zullen ons 
dan ook hard maken om beide projec- 
ten te behouden en te realiseren. Op- 
merkingen van provinciale ambtena- 
ren over moeilijkheden in het kader 
van de Wet Geluidhinder dienen te 
worden ontzenuwd", zegt Schouten. 

WONINGBOUW NEEMT in het 
verkiezingsprogramma van 
ZON slechts een korte bladzij- 'Zandvoort verloedert niet, 
maar wel de beleidsorganen' 
Voor ieder een leefbaar dorp 

• De initiatiefnemers van de groepering Zandvoort Op Nieuw die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezing van 
Zandvoort. Schouten (I) en Ter Braak (r) foto Beriott de in beslag. Hetgeen volgens beide 
initiatiefnemers niet wel zeggen dat 
zij dit niet belangrijk achten. 
"In tegendeel. Wij zijn van mening dat 
je niet alleen grond moet aankopen, 
maar dat je dan ook eindelijk eens 
moet gaan bouwen. In het oog vallen 
nu de hoek van de Brederodestraat / 
Hogeweg en het Stationsplein. Als in- 
woner ga je' je dan afvragen 'waarom 
gebeurt daar niets'. Dat kan niet. Ik 
heb dertien 'jaar deel uitgemaakt van het bestuur van een coöperatieve wo- 
ningbouwvereniging, dus ik weet 
waar ik over spreek, wanneer ik zeg 
'dit is niet nodig'", verklaart Ter 
Braak. "Ik denk dat de gemeente op de 
verkeerde weg is. Van tevoren moet 
nagegaan worden of een plan haal- 
baar is. Van tevoren is, mijns inziens, 
bekend hoe groot het contingent is dat 
een gemeente krijgt toegewezen. Daar 
stem je je plannen op af, zodat wan- 
neer dat contingent binnen is, direct gebouwd kan worden. En niet zoals nu 
is gebeurd: eerst de grond aankopen 
voor sociale woningbouw en later tot 
de ontdekking komen dat dat type wo- 
ningen niet haalbaar is en de grond 
bestemmen voor premiekoopwonin- 
gen. Dan gaat natuurlijk een raad 
dwarsliggen en alles duurt weer lan- 
ger, en het gat ligt daar maar. Nu 
wordt er afgebroken en het blijft lig- 
gen. Ik denk dat het zinnig is dat je 
direct kunt starten wanneer het con- tingent binnen is". 

Overigens zijn de vertegenwoordi- 
gers van ZON van mening dat er in 
Zandvoort meer gebouwd kan worden 
dan tot nu toe is gebeurd. "Aan de 
rechterzijde van de Linnaeusstraat 
bijvoorbeeld, op de plaats van de oude 
Roomskatholieke Noodkerk, daar kan 
nog heel wat bij. Bovendien is er hier 
gebouwd voor jongeren, dat is uitste- 
kend, maar veel van de HAT-eenhe- 
den zouden, wanneer zij iets groter 
waren gebouwd, uitstekend geschikt 
zijn geweest voor oudere inwoners die 
nu te groot wonen. Ik wil niet zeggen 
dat er niets gebeurd is, maar het had 
beter gekund", is Ter Braak van me- 
ning. 

De groslijst van ZON is maandag- 
avond 20 januari 1986 bekend ge- 
maakt. Lijsttrekker is Ron Schouten, 
gevolgd door: 2. Ger ter Braak, 3. Mia 
Paap, 4. Ad Koning, 5. Aad Keur, 6. 
Klaas Koper, 7. Kiki Bluys, 8. Antoi- 
nette Schuurman en 9. Adri Keur. 

Door Ter Braak wordt gezegd: "Op 
dit moment staat er een aardig pand te 
huur of te koop in de Oranjestraat. 
Voor ons gevoel een zeer goede plats 
voor een ruime parkeergarage, wel- 
licht in combinatie met een klein 
stukje winkelcentrum. Het voordeel 
hiervan is dat je dan bijvoorbeeld uit 
de Haltestraat (zeker het voorste stuk) 
afkomt van de geparkeerde auto's 
waardoor de stoepen zo verrekte smal 
zijn. Het heeft ook het voordeel dat het 
Raadhuisplein verkeersluw gemaakt 
kan worden, evenals het Kerkplein. 
Momenteel is de Oranjestraat een 
dode buurt geworden, dat kan dus ver- 
anderen. Voor ons is dit een ideale si- 
tuering voor een parkeergarage, niet 
alleen kun je de dorpskern attractief 
houden, maar kom je van een heleboel 
parkeerellende af" 

Over de bereikbaarheid van Zand- 
voort op drukke zomerdagen wordt 
door Ter Braak gezegd: "In Amster- 
dam wordt al enkele jaren met succes 
op drukke dagen gebruik gemaakt van 
een zogenaamd 'doorstromingsplan'. 
Dat houdt in dat bepaalde toevoerwe- 
gen naar de hoofdstad die vierbaans 
zijn, op drukke dagen worden veran- 
derd, drie rijstroken naar Amsterdam 
toe, en één uitgaande rijbaan voor ver- 
keer dat vertrekt." 

"Dit is, zeker op de Noordboulevard te 
realiseren. Daar kunnen drie rijbanen 
bijvoorbeeld tot drie uur in de middag 
voor het verkeer naar Zandvoort wor- 
den gemaakt. De hulpmiddelen die je 
hiervoor nodig hebt, zijn verkrijgbaar 
en niet kostbaar. Je houdt dan één 
rijbaan over voor het vertrekkende 
verkeer. Na drie uur draai je de zaak 
om. Dit zou met medewerking van 
Provincie en de gemeente Bloemen- 
daal misschien doorgezet kunnen wor- 
den op de Zeeweg. Je ontlast op deze 
wijze de Zandvoortselaan, door middel 
van omleidingsborden kun je het pu- 
bliek dat op weg naar Zandvoort is 
hiervan in kennis stellen en ik denk 
dat je dan toch zorgt voor een goede 
doorstroming". 

OVER HET circuit en het Mabon- 
plan is de nieuwe groepering 
kort. "Het circuit van Zandvoort 
en het Mabonplan zijn twee zaken 
welke op dit moment onontbeerlijk 
zijn voor onze Zandvoortse gemeen- 
schap" staat er in het verkiezingspro- 
gramma. 
Volgens de initiatiefnemers van ZON . 
is het noodzakelijk dat de gemeente' 
zich sterk maakt voor een eigen ge- 
meentelijke exploitatie van het cir-, 
cuit. Schouten zegt hierover: "Het is- 
duidelijk dat wij voor beide zijn. Dus 
èn het circuit én het Mabonplan. He- ', 
lemaal niet öf-öf , maar èn-èn. Wij heb- ■• 
ben de inkomsten hard nodig". Ter; 
Braak valt hem brj en zegt: "Ik heb '. 
inzage gehad in de raadsstukken over ■ 
het circuit, met name het contract zo- ; 
als dat door het college werd voorge-.'] 
steld. Het is een duidelijke zaak dat wij « 
op die manier van de regen in de drup'" 
raken. Wij zijn van mening dat het \ 
circuit door de gemeente geëxploiteerd -. 
moet worden, via misschien een con- « 
tract met derden. Nu de Grand Prix , 
1986 niet wordt verreden, wordt direct . 
gezegd dat wij de inkomsten moeten 
missen, maar dat hoeft niet. Wij zitten 
niet vastgebakken aan het circuit 
Zandvoort BV, of de Cenav zoals deze . 
firma vroeger heette. Kunnen ze de • 
pachtsom niet opbrengen? Dat is jam- * 
mer dan, er zijn al liefhebbers die zich" 
op het raadhuis hebben gemeld, als 
mijn- informaties juist zijn. Een ge- 
meente behoort in een zaak die zo ge- 
zichtsbepalend is voor Zandvoort en 
internationale marktwaarde heeft, 
een stevige vinger in de pap te hebben. 

Exploitatie van het circuit door BV's 
welke nu de verantwoordelijkheid op, 
onze gezamenlijke nek willen afschui- 
ven, wijzen wij af. Zandvoort heeft zelf 
de know-how in huis om een verant- 
woorde exploitatie mogelijk te maken. 
Ik heb met name wat moeite met die 
onduidelijke BV's waar je als gemeen- 
te zo weinig inzicht in hebt. Dat is 
namelijk de rechtspositie van een BV. 
Je hebt nooit een echte inkijk. Wij 
kunnen allemaal wel cijferen en als je 
dan verstand hebt van bedrijfsvoe-, 
ring, dan zit er toch een vrij zware 
bezetting op het circuit, aan de top'. 
Wij zijn voor een veertigjarig contract, 
maar het hoeft niet geëxploiteerd te 
worden door de huidige BV, dat bedoel- 
ik. Er behoort door de gemeente einde- 
lijk een actief beleid gevoerd worden, 
in plaats van het passieve dat tot nu 
toe gebruikelijk was". 

MARGREET ATES 3 
Ati Klijn-Mattern, 
lerares ouderen-gymnastiek Toen zoon Tim omstreeks de ja- 
en zeventig hoge ogen gooide als 
opsporter, besloot Atie Klijn- 
vlattern, dat het tijd was om zelf 
rak weer eens actief te worden. Ze 
ïvilde wel graag sportonderricht 
geven aan ouderen, niet alleen 
panwege de fysieke, maar ook de 
psychische en sociale aspecten 
daarvan. Met name raakte zij 
hierin geïnteresseerd, omdat er in 
die tijd wel veel bejaardenhuizen 
van de grond kwamen, maar er 
" einig werd ondernomen op het 
jebied van het welzijn en het soci- 

le verkeer van de bewoners. 

Atie liet zich inschrijven voor de 
üursus "Bewegen voor Ouderen" 
- |an het Instituut Van der Laan te 
'ÏJtrecht, een opleiding waar de 
. oestijds bekende gerontoloog dr. 
postvogel geheel achter stond. Na 
naar certificaat te hebben be- 
haald, heeft zij eerst gedurende 
sen periode van ruim zeven jaar 
gymnastiekles gegeven aan diver- 
se ouderenclubs in Zandvoort, on- 
der meer via de ANBO, de Zand- 
voortse afdeling van de landelijke 
buderenvereniging. Persoonlijke 
[imstandigheden leidden ertoe dat 
i enige tijd moest stoppen, maar 
i januari 1985 startte zij met col- 
^ga Ali Effern de "De Sport- en 
spelinstuif voor ouderen in Zand- 
goort". 

I Naast deze lessen doet zij de 
ijoekhouding en alle voorkomende 
Jministratie van de surfwinkel, 
lie zij met haar zoon in de bad- 
Slaats begon. Bovendien heeft zij 
Inds die eerste cursus nog een 
root aantal opleidingen gevolgd, 
daaronder één voor zwanger- 
phapgymnastiek en diverse aan- 
diende cursussen. I Ati heeft voornamelijk belang- 
slling in opleidingen, waarmee 
Ij haar leerlingen leert zoveel mo- 
elijk met hun lichaam in harmo- 
ie te leven. Eén van de laatste 
ïrsussen die ze heeft gevolgd, een 
3st-academische opleiding aan 
.--.ie universiteit, draagt de titel 
[cursus tegen slapeloosheid", of 
, - ipals zrj hem zelf liever noemt "een 
-,. gursus beter slapen". Atie vertelt 
. Syer haar diverse opleidingen en 
Interessen het volgende: 

'1 
i"Mijn uitgangspunt is eigenlijk dat 

Q mensen, die met lichamelijke en 

Westelijke problemen zitten, kunt hel- 

» bin de dingen positiever te zien. Of het 

, Hu het ouder worden betreft, of het 

"I : 
• Atie-Klijn Mattern probeert niet alleen ouderen, maar mensen van alle 
leeftijden te leren zich te ontspannen en naar hun lichaam te luisteren. 

foto Beriott krijgen van een baby, je kan daar te- 
genop zien, maar je kan ook de voorde- 
len daarvan benadrukken en vaak 
helpt het als je daarbij van iemand 
anders een steuntje in de rug krijgt. 
Om bijvoorbeeld op die cursus om be- 
ter te kunnen slapen terug te komen: 
als je al begint uit te gaan van het 
begrip "slapeloosheid", dan heeft dat 
direct zo'n negatieve klank. Wanneer 
je er achter kunt komen, waarom je zo 
slecht slaapt en daar met iemand over 
kan praten, die samen met je probeert 
het probleem op te lossen, of in ieder 
geval het probleem onder ogen te zien, 
dan ben je al een heel eind op de goede 
weg. Eén van die mensen die ik ont- 
moette, was een man, die bleek pnorm 
tegen het werk dat hij dagelijks ver- 
richtte, op te zien. Toen hij zich reali- 
seerde dat dit de oorzaak van zijn sla- 
peloosheid was, is hij uiteindelijk naar 
z'n baas toegestapt en hij kon binnen 
dit bedrijf worden overgeplaatst naar 
een andere afdeling, waar waar hij 
zich prettiger voelde. Einde slapeloos- 
heid. 

"Helaas is er vaak, ook wanneer de 
oorzaak is opgelost, veel tijd mee ge- 
moeid totdat iemand dan uiteindelijk beter slaapt, omdat veel lijders aan 
slapeloosheid inmiddels wel verslaafd 
zijn aan alle mogelijke slaapmiddelen. 
Men moet dan een echte ontwen- 
ningskuur doen en ik begeleid deze 
mensen daarbij. 

"Zowel mijn collega Ali als ik genie- 
ten enorm van die sport- en spelmid- 
dagen voor ouderen. Het gaat er heel 
ontspannen en gemoedelijk toe. We 
zetten bijvoorbeeld gewoon een em- 
mertje bij de ingang, waar de deelne- 
mers hun twee gulden in doen. Zo 
hoeft men ook geen lid te zijn en voor 
een heel jaar ineens te betalen. Op die 
manier zit er ook minder dwang ach- 
ter, er wordt per keer betaald en men 
komt als men zin heeft. Het is altijd 
enorm gezellig en we hebben meestal 
een vast ploegje. 

"We houden de sport- en spelinstuif 
voor mensen vanaf 55 jaar iedere don- 
derdagmiddag van twee tot vier uur. 
We geven dan eerst een kwartier oefe- 
ningen en een kwartier volksdansen, 
maar alles is volkomen vrijblijvend. 
Men kan in die tijd ook badminton- 
nen, of foam-tennis, koersbal en jeu de boule spelen en sjoelbakken. Er doen 
ook veel mannen aan mee en er wor- 
den vaak hele goeie partijen gespeeld, 
soms door mensen die nog nooit heb- 
ben gesport. Het gebeurt wel dat de 
mensen zo enthousiast zijn, dat ze na 
afloop klappen, echt heel leuk. Opval- 
lend is dat oudere mensen vaak harte- 
lijker zijn dan jongeren. 

"Ali en ik zijn iedere week aanwezig, 
maar we geven om de week les. We 
letten allebei goed op dat niemand 
zich overmatig inspant, zodat er geen 
ongelukken gebeuren. Men hoeft voor 
onze middagen niet eerst gekeurd te 
worden. Vaak weet men op die leeftijd 
zelf wel wat men wel en niet kan doen. 
De meeste mensen komen met iemand 
mee, die al eerder bij ons geweest is, 
maar het komt ook voor dat een huis- 
arts ons mensen stuurt. We schrijven 
geen speciale kleding voor, wel is het 
natuurlijk aan te raden om een soort 
zaalsportschoenen te dragen. De 
meesten komen in trainingspakken 
omdat die gewoon prettiger zitten, 
maar in principe mag men dragen wat 
men wil. 

"In 1970 ben ik bij dr. Hart in Utrecht 
de zwangerschapsgymnastieklessen 
gaan volgen. Daarna heb ik allerlei 
aanvullende cursussen gedaan, onder 
andere de psycho-profylaxe cursus, 
waarin je onder meer leert de vrouwen 
bij te brengen om de bevalling en het 
gehele gebeuren ervoor en erna posi- 
tief te benaderen. Zwanger zijn en een 
baby krijgen is tenslotte een hele 
mooie belevenis en er zijn altijd zoveel 
negatieve invloeden van buitenaf. 
Men moet leren meer nieuwsgierig te 
zijn en de angst voor het onbekende en 
de pijn leren te relativeren. Daarom 
geef ik de lessen gewoon bij mij thuis, 
in een zoveel mogelijk ontspannen 
sfeer en ik praat ook over het eerste 
conctact met de baby. Het heeft alle- 
maal te maken met de lichaamstaal, 
luisteren naar je lichaam en de sensa- 
tie van het gebeuren. Dat is ook het 
thema van de congressen die ik onder 
andere in Duitsland en Engeland over 
dit onderwerp heb bijgewoond. 

"Het zijn wel twee uitersten, gym- 
nastiek met ouderen en zwanger- 
schapsgymnastiek. Uit mijn opleidin- 
gen, het lesgeven en de omgang met 
mensen heb ik geleerd dat het van 
groot belang is dat men goed met zijn 
lichaam omgaat. Ik probeer daarbij te 
helpen door de mensen te leren zich te 
ontspannen. Daar heb ik in mijn eigen 
leven ook veel baat bij. want als tegen- 
hang moét ik een keiharde zaken- 
vrouw zijn in mijn aandeel in de surfs- 
hop en de surfschool. Dat is een jonge 
sport met veel jongen mensen en ik 
behandel het financiële gedeelte en 
probeer een vinger aan de pols te hou- 
den. 

"Alles wat ik doe. doe ik met plezier 
en ik probeer iedere situatie te relati- 
veren. Mijn voornemen voor 1986 is 
dan ook: me nergens aan ergeren, al- 
leen verwonderen over bepaalde din- 
gen." Ministerie landbouw en visserij in reactie op structuurplan 

Staatsbos in Haarlemmermeer 
is ook voor niet ingezetenen HAARLEMMERMEER - Als 
Haarlemmermeer in de toekomst 
een Staatsbos krijgt, dan moet de 
ligging hiervan zodanig zijn dat 
ook buurgemeenten van het bos 
kunnen profiteren. Dit zegt het 
ministerie van Landbouw en Vis- 
serij in een reactie aan burge- 
meester en wethouders, op het 
structuurplan voor Haarlemmer- 
meer. 

De directie van de Landelijke gebie- 
den en kwaliteitszorg in de provincie 
Noord-Holland en de Zuidelijke IJssel- 
meerpolders van het ministerie, heb- 
ben hun reactie niet in de vorm van 
een bezwaarschrift gesteld. De opmer- 
king ligt meer in de kritische sfeer. De 
kritiek spitst zich toe op de door de 
raad aangewezen eventuele boslocatie 
ten zuiden van Hoofddorp. Op dit mo- 
ment wordt op voorstel van de ge- 
meente de mogelijkheid van een 
Staatsbos onderzocht. 

Een bos op de plaats van de voorma-" 
lige NORON-locatie bij Vijfhuizen is 
in de eerste helft van vorig jaar door de 
gemeenteraad van de hand gewezen. 
Het ministerie is echter van mening 
dat men niet zonder meer mag voorbij- 
gaan aan mogelijke claims voor een 
bos vanuit gemeenten buiten Haar- 
lemmermeer. Dit in het bijzonder als 
het gaat om een bos waar niet al teveel 
voorzieningen op recreatief gebied te 
vinden zijn. een bezwaarschrift tegen het struc- 
tuurplan. Wel heeft de hoofdinge- 
nieur-directeur van Rijkswaterstaat 
enkele kanttekeningen geplaatst bij 
het plan. Hij wijst erop dat nog niet 
besloten is tot aanleg van de A22. Wel- 
iswaar is deze weg opgenomen in het 
Structuurschema Verkeer en Ver- 
voer, maar dat is volgens Rijkswater- 
staat nog geen aanleiding om deze weg 
al als toekomstige autosnelweg in het 
Haarlemmermeerse structuurplan op te nemen. De HID prefereert de aan- 
duiding "mogelijke toekomstige auto- 
snelweg". Het zou volgens rijkswater- 
staat bovendien zinvol zijn om in het 
structuurplan aan te geven hoe dé 
ontwikkelingen in het plangebied zijn 
gedacht. Vooral in geval een beslissing 
van de minister van Verkeer en Wa- ' 
terstaat leidt tot een situatie zonder 
weg langs de Utocht of zonder kort- 
sluiting tussen de A9 bij Badhoeve- 
dorp en de rijksweg A4. Snelweg A22 Schiphol verwacht in 2000 dubbel 
zoveel passagiers als in 1985 SCHIPHOL - De directie van de 
Luchthaven verwacht in het jaar 2000 
minstens tweemaal zoveel passagiers 
te ontvangen als thans het geval is. 
Daarom is men druk bezig met allerlei 
bouwwerkzaamheden op de Luchtha- 
ven. Er is ook een vignet ontworpen 
dat duidelijk moet maken dat Schip- 
hol voor het jaar 2000 bouwt. Ook het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat ziet geen aanleiding tot Vrijwillige Hulpverlening; .«3* 17373 Woninginbraken ZANDVOORT - Het afgelopen 
weekend is er weer op diverse plaatsen 
ingebroken of werden pogingen daar- 
toe ondernomen. 

Op vrijdag 17 januari werd in een 
bejaardenwoning ingebroken. Een 
aantal sieraden wordt sinsdien ver- 
mist. Diezelfde dag werd een inbraak 
gemeld m een woning aan het Achter- 
om. Diefstal kon hier echter worden 
voorkomen omdat de ongewenste be- 
zoeker werd betrapt. Geconstateerd 
werd dat de televisie en de videorecor- 
der al klaar stonden om te worden 
meegenomen. 

Onbekenden hebben zich op zater- 
dag toegang verschaft tot een woning 
aan de A.J. v.d. Moolenstraat. Ont- 
vreemd zijn: een paspoort, een radio- 
cassetterecorder, twee gouden ringen 
en een zilveren broche. Ook in een wo- 
ning aan de Tollenstraat heeft men op 
deze dag geprobeerd naar binnen te 
dringen. Op dit adres wordt tot nu 
niets vermist. Opnieuw popmuziek 
in De Sneeuwbal HEEMSTEDE - Stevige rock, gesto- 
ken in een melodieus jasje, wordt op 
zaterdag 25 januari in "De Sneeuw- 
bal", Herenweg 111 te Heemstede, ge- 
bracht door de popgroep "The Jinx". 
De groep die omstreeks mei 1984 in 
IJmuiden werd gevormd, heeft sinds- 
dien diverse voorprogramma's ver- 
zorgd bij grote Nederlandse bands. Se- 
dert enige tijd treedt "The Jinx" nu 
ook op als hoofdattractie. 

Het repertoire wordt voornamelijk 
door de band zelf verzorgd, met name 
door basgitarist en zanger André Ver- 
hage. Hun muziek laat zich het best 
typeren door hun eigen omschrijving: 
tegen de hard rock aan, maar beslist 
geen "heavy metal". "The Jinx" is sa- 
mengesteld uit: André Verhagen - bas- 
gitaar en zang, Hiske Hin - zang, Mar- 
co Hes - slaggitaar, Arco Noorman - 
sologitaar en Pranz Andriessen - 
drums. Het optreden begint om 21.00 
uur en men betaalt vijf gulden toe- 
gang. 

Op zaterdag 1 februari begint Pay 
Lovsky haar nieuwe tour in "De 
Sneeuwbal". Deze tour staat in het 
teken van de nieuwe platen die on- 
langs door Pay zijn gemaakt en bin- 
nenkort op de markt zullen verschij- 
nen. Haar nieuwste single is al vanaf 
31 januari in de winkel te koop. Ook 
deze avond begint om 21.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt f .7,50. Voorver- 
koop van plaatskaarten bij Radio 
Janssens (Heemstede) en Café "de 
Gooth"(Haarlem). Het vignet werd voor het eerst naar' 
buiten gebracht via een surfzeil dat op 
de Luchthaven verscheen. Surfen op 
de Luchthaven, dat lijkt vreemdr- 
Maar het is niet zo ongewoon als men 
weet dat Schiphol op het ogenblik een 
meertje rijk is ter grootte van twee 
voetbalvelden. Ex-wereldkampioene 
Jolanda de Jong uit Amsterdam was 
door de Luchthavendirectie uitgeno- 
digd om haarsurfkunnen te laten zien 
op deze plas water 

Dat was hoofdzakelijk gedaan om 
het beeldmerk Schiphol 2000 te intro- 
duceren Dat beeldmerk stond dan ook 
op het zeil geschilderd. Schiphol 2000 
zal in de komende jaren worden afge- 
drukt op tal van zaken die verband 
houden met de uitvoering van Schip- 
hols nieuwe Masterplan. dat een ver- 
groting van de capaciteit inhoudt Tot 
1995 zal Schiphol ongeveer 1.4 miljard 
Kulden investeren in nieuwe gebou- 
wen, platformen, wegen en pakeerga- 
rages en in uitbreiding en modernise- 
ring van bestaande gebouwen en we- 
gen 

Door middel van het "Schiphol 
2000"-logo vul de luchthaven aange- 
ven dat Schiphol niet dit Masterplan 
nu al aan het werk is voor de luchtha- 
ven van liet jaai 2000 In dat jaai 
denkt Schiphol ongeveei 22 miljoen 
passagiers te /.uilen at handelen Vorig 
jaar heelt de luchthaven 11 7 miljoen 
passagiers verwerkt Te laat open 

ZANDVOORT - De bezoekers aan 
een bar aan de Haltestraat wisten 
woensdagnacht van geen ophouden. 
Ook de eigenaar had het kennelijk bij- 
zonder goed naar zijn zin. want het 
etablissement was na de officiële slui- 
tingstijd nog steeds open. 

De politie kwam de barbezoekers 
uiteindelijk meedelen, dat het de hoog- 
ste tijd was en de eigenaar werd ge- 
sommeerd zijn bedrijf te sluiten. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 23 JANUARI 1986 ECHTE 
R00MB0TERK0EK 

bij: 

R. v. d. WERFF 

TOLWEG 6- TEL. 1 50 01 
De specialist 

in al uw 
bloemwerken Gezellig kent 
geen tijd met 
bloemen van 

BLOEMEIMHUIS 

JL oLUYS 

Haltestraat 65 - Zandvoort 
Tel.1 20 60 ' Tegen inlevering 
van deze 
advertentie 

Scholfilet met saus en 
pommes frites ƒ o," 
De drie puntjes 

Bloemendaal aan Zee 

Snackbar 

Boul. Barnaart 8 Zand- 1 

voort 

tel. 14301. 

I Drogisterij - Reform 

M0ERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET- 
ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 

en zoutloos 

Haltestraat 1 

ZAMDVOORT 

Tel. 02507-16123 SPORTCENTER WIM BUCHEL 
JEUGD JUDO 

Kies als goede lich. opv. voor uw 
kind 

JEUGD JUDO 

Speciale nieuwe club 6-7 jaar op 
vrijdagmiddag 15.30 uur 

Alle lessen worden verzorgd door gediplo- 
meerde leerkrachten die aangesloten zijn bij 
de Judo Bond Nederland.'.* EIÏËN Ir. Friedhoffplein 10 

Zandvoort, 50 m van het zuidstrand 

Tel. 02507-12773 

Vakkundige en liefdevolle 
verzorging van uw (ras)hond 
dibevo Wij doen 

speciaalzaak. net iets meer. 

■ DE HOUTLOODS BH RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1 
HEEMSTEDE - TEL. 023-29 00 28 • HOUT 

• PLAATMATERIAAL 

• RAMEN 

• DEUREN 

• KOZIJNEN 

Alles op maat gemaakt 
Gratis thuisbezorgd Pasfoto's 

Klaar terwijl 
u wacht 

DROGISTERIJ 
MOERENBURG 

Haltestraat 1 
ZANDVOORT HONDENKAPSALON 

RENEE Een begrip voor Zandvoort. 

Voor uw rashond, 

bastaard en kat. 

Gespecialiseerd in poedels en 

terriërs. 

v. Ostadestraat 26. 

Tel. 02507-15626. 

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid. 
TAPIJT 

AUG. v. d. MIJE 

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86 ■>» Fa. Gansner & Co. 

GAS- en OLIEHAARDEN - 
GASFORNUIZEN 

Etna - Faber - Benraad gashaarden 

Toonzaal: 
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 

Deskundig advies. 
Vooral uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. RUIMING vele restanten met 

aantrekkelijke 

korting. 
/fei/fjj-iaaé 20 ^ant/i'ooiS r* =w w.; -«itttfw ïJiitowï ■iitaeaaaasr'Aiai'.Ba ;oa "Miwaea oaiuu&aBraiKUKaKuuc; (M3WflHys*nwRiBMSMea«mra* , r.*«;cHS*an£^ MaaagjjBraamaKBfl- aawmgangfm ag^rn><gTMiHWTO. W M-. ^- f7 . rrTr « w »^ninB 
SCHILDERWERK 

AUG. v. d. (VISJE 

Marisstraat 13A - Zandvoort 
telefoon 15186 Makelaardij 
ATTEMA o.g. 

Hogeweg 66, tel. 12715 

Te koop 
aangeboden: 

Zandvoortselaan 

3-kamerapp. met 
2 balkons ƒ 90.000,- 

de Ruyterstraat 

3-kamerapp. balkon 

zeezijde. 

C.V./lift ƒ115.000,- 

K. Doormanstraat 

4-kamerapp. balkon 

zeezijde. Eigen 

C.V. ƒ120.000,- 

C. v.d. Lindenstr. 

4-kamer maisonette 
vrij uitz. over duinen 
c.v./lift ƒ185.000,- 

Brugstraat i 

Woonhuis met 
zomerh. kamer ens. 
4 slaapk. ƒ 145.000,-. 

Na tel. afspraak kan 

bezichtiging 

plaatsvinden. Oude keukens 

weer als "nieuw" Begint uw keuken er oud uitte 
zien? Voordelig en snel maakt 
PORTAS uw keuken weer als 
nieuw, door het vervangen van 
de keukendeurtjes door waarde- 
volle PORT AS-deurtjes met ver- 
verwisselbare panelen. Naar 
keuze 24 uitvoeringen in vele 
natuurgetrouwe houtmotieven. 
Bijplaatsen van elem entenis 
mogelijk. 
Vraag inlich- 
tingen of be- 
zoek onze 
show. 

Df>DT K C ® w 'i «emieuwen 
r Vy lx I f\0 deuren & keuhens 
PORTAS-Vakbedrijf 
Haarlem Zaandam b.v. 

Jan Sluyterslaan 3 
2033 TM Haarlem 

'S? 023/ 33 25 24 u Hoe bespaart 
u ruimte, tijd en 

geld op uw 
krantenarchief? 

WEEKMEDIA OP MICROFICHE 
TEL. 020-562.2485 DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507-1 23 27 

Uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN. 

PANTY'S, KNIE- en 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT Verkoop 

Goede gebruikte 
muziek- 
instrumenten - 
keyboards - 
geluidsinstallaties. Dijkman 
b.v. 

Rozengracht 115 
Amsterdam 
Tel. 020-265611 
na 19.00 uur 
02507-17462 Restaurant Delicia 

Kerkstraat 16 Zandvoort 
Tel. 12270 Ons MENU voor zondag a.s. 

Groentesoep 

* 

Varkensfilet 

gevuld met gehakt 

aardappelen met verse groenten 

* 

Us 

• 

Koffie 17,50 v. 9 ww p.p. 

ELKE DAG 

2e kopje koffie gratis .... 

Of 

koffie met gebak 1,80 
3,50 
CLAERUN 

JONGE 
JENEVER 

HELE LITER 

J7S5 COTES DU VENTOUX '84 

CU VEE DU PRESIDENT Een rode kwaliteitswijn 
met een fijne, ietwat krui- 
dige smaak. De volgerijpte 
druiven op de hellingen van 
de Mont Ventoux (Een 
beroemde berg van de 
belangrijke etappe uit de 
Tour de France) profiteer- 
den van de gulle zon. 
Uiteindelijk ontstond hieruit 
deze volwaardige begeleider 
van uw dagelijkse maaltijd. WHISKY 
WILIIAM 
LAWSONS 

geenJ9££> 
MILLWOOD 

WHISKEY 

CREAM 

COCKTAIL DUJARDIN 

VIEUX 

HELE LITER 

1795 
n- 'S': 'ïpCot 1 1 ',; •"■' ';■ '"*:> ff ?>•""- 
ii ' , '<" ! t *2aé> ö '» ; » i! ' -'7 iï ""'' F ^ m n tr r ** f& ïï ■" F 

■'.'(; WU II .'> Pr"""" M i. ■ w tf^si?!.*" •*! 't d 'A ,*«»•>.') as u/i" -j^a a $ ia%$&ag>ki rfadlfS/rtiifBa 
v l'W 6.' V-&) W- u <* 'fj s-av f* %»r ■•;„^ /;■' k ■; ö H*!» i' k'J, U" Sa k & IS W %& Qjö 'ö S & O u U i Miim 'A 

(veelal naast/bij supermarkten van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Djgros en 
Dtrkson). ■ Amsterdam: Nieuwpoartstraat, Lijnbaansgracht, Sloterkade, Delflandplein, 
Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein '40 • '45, Motorkade, Kamperfoelieweg, Kastelen- 
straat. ■ Zwanenburg ■ Hoofddorp ■ Nieuw Vennep ■ Zandvoort ■ Volendam 
■ Hilversum ■ Katwijk aan Zee ■ Sassenheim ■ Hillegom t Noordwijk ■ Leiden 

• Noordwijkerhout ■ Oude Wetering ■ Spijkenisse ■ Dordrecht ■ Sliedrecht • Bolnes 

• Ridderkerk • Papendrecht • Vlaardingen ■ Schiedam I Rotterdam: Overschie, 
G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder. (zie voor juiste adressen de Gouden Gidsen). 

^j- B*3t 

l-i| ,3Ï itó '' liM- 

r y '\ 

?%» 

1 >M p 

' -n 
Uaf ; 

[.l,f 
l'ÓÏ U'i> 

Ao' k c ^J 


f4 ji ; h Udfiel 

hi| n d 
^ ve 

mi ac] 

Ufr ke 
(i?t bil tïï» b3 i f - ,j! ! 

iftï |s r 7 

4 3! Ü I 
iEKMEDIA 30 DONDERDAG 23 JANUARI 1986 SPORT KORT 3 zaalvoetbal indvoort Centrum 
pekt winst F.ANDVOORT - Het zaalvoetbal- 
Lm van Zandvoort Centrum "De 
jur" heeft onlangs, na een bijzonder 
ftnnende wedstrijd, de club uit 
Jüfddorp verslagen. De Zandvoor- 
|s, die moesten winnen om op de eer- 
t plaats te komen, sleepten uitemde- 
: een 3-2 overwinning in de wacht. 

e zenuwen speelden iedereen par- 
hetgeen te merken was aan het 
1. Toen de wedstrijd vijftien minu- 
oud was, scoorde Leo Knppendorf 
<t eerste doelpunt. Rob Gillebert was 
Ihder fortuinlijk en schoot een aan- 
A malen hard tegen de paal. Vervol- 
j~ ais bracht John Keur de stand op 2-0 
I..Ï nadat er gewisseld was, maakte 
j ' jbjfddorp 2-1. Het spel werd er even- 
1 , 1 1 niet beter op. Dankzij het goed 
')p f ïgeven van Rob Gillebert vergroot- 
-.■i I Yans Valks de voorsprong naar 3-1, 
\l l ir Hoofddorp liet zich met in een 
■3 ! k drukken en even later was het 3- 
pj j anaf dat moment viel de spanning 
& J nijden en er werd hard gewerkt. Er 
d door Harry van der Woerd uit- 
eend verdedigd en ook keeper Ton 
g\ \ idriks kon het doel verder schoon- 
"* uden. Er vielen aan beide kanten 
en verdere doelpunten zodat Zand- 
ort met een. zij het moeizame, over- 
nning naar huis ging. SPf "-S .at 99' 

■'M 

pp 5ANDVOORT - De tweede wed- 
;ijd m de onlangs gestarte competi- 
door de leden van de Zandvoortse 
£J-idgeclub. bracht in de A-lijn een 
\fl erwinning voor het koppel 'j De 
euw/Reijer met 60,42 °ó. De familie 
eman eindigde op een goede tweede 
a.ats met 59,90 °'o. Het team Bruin- 
mmen jr. staat thans aan de kop in 
ze lijn. gevolgd door het koppel Em- 
?n sr./Sjouwerman. Ha 

2CW 

n"3' 

ftvp 

<x 

>i> 

■'-*? 

én! 
«f ,■«1(1 
iSO! .-->>( ja j 


bridge [n de B-lijn eindigde het koppel Vis- 
:7Heldoorn als eerste met 62,14%. 
larmee zij tevens deze lijn aanvoe- 
n. De dames Ackooy/Drenth werden 
eede met 61,25 °ó. Het team Smink- 
urriaans bezet op dit moment de 
eede plaats in de B-hjn. 

Het koppel Overzier/V.d. Staak 
:epte het toppercentage van 75.45 ü o 
de waci>t bij de C-lijners en staan 
armee op een veilige eerste plaats in 
ze competitie. Tweede in de wed- 
•ijd waren de dames Lemmens en 

ijtj )est. In de C-lijn competitie staat 

afl 

53 ans de familie Stor als tweede geno- 
rd. 

Bij de D-lijners wonnen de dames 
ur en Van Petegem met 67%, de 
mihe Verburg behaalde 59 V goed 
or de tweede plaats. De D-lijn wordt 
k door deze twee koppels aange- 
erd. afé-inbraak ZANDVOORT - Onbekenden heb- 
n vorige week ingebroken in een ho- 
ca-onderneming aan het Dorps- 
ein. Uit de kassa verdween f.1.200,-. 

Ieder spoor van de dader of daders 
tbreekt tot op dit moment. De poh- 
■ heeft de zaak in onderzoek. Lions-teams komen te kort en 
blijven in onderste regionen ZANDVOORT - Aan de lage po- 
sitie op de ranglijst hebben de bas- 
ketbalteams van The Lions zater- 
dag niets kunnen veranderen. Zo- 
wel de heren als de dames leden 
een nederlaag en in beide wed- 
strijden zijn er mogelijkheden ge- 
weest op een beter resultaat. De 
heren verloren met 47-56 van 
Dunking Limmen en de dames 
gingen met 47-55 ten onder tegen 
White Stars. The Lions en Dunking Limmen 
maakten er geen grootse partij basket- 
bal van. Daarvoor werd de score te 
laag. Verdedigend ging het nog wel 
maar dat kwam mede doordat de aan- 
val het het af weten. Er waren te wei- 
nig goede momenten in deze wedstrijd. 
Een constant spelend Zandvoorts 
team had zeker meer moeten halen 
tegen het hooggeplaatste maar niet 
erg goede Dunkmg. Na acht minuten 
was de stand pas 6-8 en ondanks dat 
enige verdedigende rebounds werden 
gepakt werd te veel balverlies geleden 
om een voorsprong te nemen. Het on- 
nauwkeurige passwerk kwam Lions 
zelfs op een 6-12 en 11-16 achterstand 
te staan, na 12 minuten. 

Een aantal momenten kwam er lijn 
in het spel van Lions en de stand kreeg 
een gunstiger aanzien. De bal werd 
goed rondgespeeld. waarna twee man' 
een blok op zette en René de Jong 
bracht met enige feiloze pogingen de 
score op een 17-16 voorsprong. Maar 
opnieuw onnozel balverlies en Lim- 
men profiteerde. 17-22, na 16 minuten. 

Zoals gesteld was het een wisselvalli- 
ge partij want nu liet Lions weer een 
•paar minuten goed basketbal zien. De 
17-22 achterstand werd zeer snel weg- 
gewerkt en mede door een gave dribbel 
van Evert Bol namen de Zandvoorters 
de leiding met 24-22. Vlak voor de rust 
bepaalde Limmen de stand op 24-24. 

In de tweede helft kreeg Lions direct 
een paar goede schietkansen om een 
voorsprong te nemen maar het vizier 
stond met scherp. Er ontstond een 
rommelige fase waarin Limmen de 
hoge positie op de ranglijst zeker niet 
waar kon maken. Na zes minuten was 
de stand opgelopen naar 30-30 en daar 
Lions niet wenste te scoren maakte 
Limmen daarvan gebruik en de voor- 
sprong was daar, 30-35. na tien minu- 
ten. 

De rust was nu totaal verdwenen uit 
de Zandvoortse ploeg en Limmen leek 
de strijd m handen te nemen, 32-43. 
Met nog drie minuten te spelen, een 
man to man door Lions en het gat 
wordt verkleind tot 44-49. Lions kon de 
Limmenaren echter met onder druk 
houden en de eindstand werd tenslotte 
47-56. 

Topscores Lions: René de Jong 15, 
Geurt Jan Beekhuizen 10, Olaf Bor- 
kent 11. 

Dames 12 etb 

De eerste minuten is voor Lions fa- 
taal geworden in de strijd tegen White 
Stars. In die periode kwamen de Zand- 
voortsen op een 1-11 achterstand en 
het verschil van tien punten kon niet 
meer worden goedgemaakt. Lions 
kreeg wel de kans om dichterbij te ko- 
men daar goed op de break werd gelo- 
pen. De lay-ups werden echter gemist 
en dat betekende dat White Stars de * *. . 

**** 
« ^ 
1 1 ..« m t* 4- V **Mi *.*■«' 4fr-V 4 - X* "" " 


•*..tt ■■•*- Geurt Jan Beekhuizen is drie spelers van Limmen te snel af. eerste helft afsloot met een voor- 
sprong. 20-30. 

In de tweede helft moest White 
Stars al snel enige speelsters missen 
door vijf persoonlijk fouten en Lions 
bleef uitstekend partij bieden. Met nog 
vier minuten te gaan was de stand 39- 50 en Lions schakelde over op een man 
to man. De Lions haalde wat van de 
achterstand af maar door een zuiver 
schot van White Stars kon de afstand 
niet overbrugd worden. Eindstand 47- 
55. Volgens coach Olaf Vermeulen 
moet het toch weleens gaan lukken. 
..We kwamen net iets te kort tegen Foto: Harry Opheikens 

White Stars, maar de volgende wed- 
strijd tegen Kometen moeten we kun- 
nen winnen. Anders komen we geheel 
onderaan. Het moet kunnen", aldus de 
optimistische coach. 

Topscores Lions: Thea Reinders 20. 
Irene van Bruggen 11. ïevende dan voor Wim Buchël ZANDVOORT - De Zandvoort- 
f,;*j sportschoolhouder Wim Bu- 
ïr,rl iel (55) werd op de nieuwjaarsre- 
Ujjïptie van de Judobond Neder- 
■- ! -|nd officieel bevorderd naar de 
vende dan. Een promotie die 
uchel verdiende voor de enorme 
Tdienste op het scheidsrechter- 
ke vlak in de 30 jaar (tevens een 
bileum) dat hij wedstrijden leidt. In de judo wereld is de gradu- 
atie van zevende dan enorm hoog 
daar slechts negen Nederlanders 
in het bezit zijn van deze dan. rtf 
'iii, 
\%l ï-% 
'Pi 

ft Wim Buchel is dan ook op het gebied 
van het leiden van judowedstrijden 
geen onbekende. Zo leidde hij wedstrij- 
den tijdens Nederlandse-, Europese, 
wereld- en Olympische kampioen- w 
> 1 

1 ^ 
*..^ Foto: Berlott. schappen, in alle categorieën. Boven- 
dien is de Zandvoorter lid van de Na- 
tionale Scheidsrechtercommissie, be- 
geleidt hij de topscheidsrechters in 
Nederland en is docent judoleraren 
opleiding en tevens examinator. 

Wim Buchel is terecht trots op zijn 
promotie naar zevende dan. Hij stelt: 
„De eerste tot en met vijfde dan zijn 
technische examens en vanaf de zesde 
dan zijn het graden voor verdienste in 
het judo. De zesde kreeg ik in 1977 dus 
het is niet zo dat het een automatisme 
is datje promoveert. Er wordt gekeken 
van wat doet die vent voor ons en daar- 
na besluit het hoofdbestuur van de 
judobond ol je in aanmerking komt 
voor een hogere graduatie waarna het 
besluit wordt bevestigd door de bond 
van Japan, de bakermat van het judo. 

Voordat het zover is moet je heel wat 
doen. In 1960 werd ik uitgezonden 
naar de cursus in Zwitserland waar ik 
de B-hcentie behaalde en in 1972 be- 
haalde ik de A-licentie tijdens de we- 
reldkampioenschappen m Duitsland. 
Je begint dan met kleine wedstrijden. 

Het bhjtt moeilijk de arbitrage van 
judowedstrijden maar met de jaren 
kreeg je veel routine. Je moet een 
waardering kunnen geven maar ook 
straffen uitdelen. Een goede opstelling 
en gedecideerde beslissingen horen er 
ook bij Ik vind het steeds een geweldi- 
ge gewaarwording, het leiden van 
wedstrijden en door deze hobby heb ik 
de hele wereld gezien. Het hoogtepunt 
was wel de laatste Olympische spelen 
in Los Angeles. Geweldig was dat " 

Voor de sportschoolhouder is de ze- 
\ende dan ook een geweldige beloning 
voor de enorme inzet en daarbij komt 
dan ook dat je er vrijwel altijd mee 
bezig bent. ..Je bent er vrijwel elk 
weekend mee bezig. Er gaat veel tijd in 
zitten maar ik vind het enorm leuk 
dus ga ik de vijf jaar die ik nog mag. 
lekker door. Het is erg leuk als je 
scheidsrechters* tegenkomt, bij voor- 
beeld uit Scandinavië, die je hebt op- 
geleid. Ja. ik ben er wel trots op dat ik 
dit bereikt heb. Buiten deze sport zegt 
het misschien met zoveel, maar m de 
judosport betekent deze promotie erg 
veel. ik verheug me alweer op de ko- 
mende jeugdjudo-kampioenschappen 
in april, m Rome Daar leel ik weer 
naar toe en zo hoop ik de laatste jaren, 
zolang de gezondheid het toestaat, fijn 
door te gaan met het scheidsrechte- 
ren." besluit Wim Buchel. ADVERTENTIE OVERHEMDEN 

Extra lang, extra wijd 
of naar maat. 

Ook met monogram of logo. 

, spierings 

V m herenmodes mm 
Hoofdstraat 178 Hillegom 
tel.02520-1 51 19 f voetbal Oef enwedstri j den 

ZANDVOORT - Ondanks dat 
het gehele amateurvoetbal was 
afgelast kwamen de Zandvoortse 
tean's van TZB en Zandvoort- 
meeuwen in het veld voor het spe- 
len van oefenwedstrijden. De vel- 
den in Zandvoort waren ondanks 
de ruigenbuien goed bespeelbaar. 

TZB speelde tegen het Haarlemse 
Schoten (3e klasse KNVB) en leed een 
kleme 1-0 nederlaag. Het enige Scho- 
ten doelpunt kwam op naam \an de 
Zandvoorter in Haarlemse dienst 
Steef Water Het was een nuttige oe- 
tenpartij. 

Zandvoortmeeuwen trad aan tegen 
de eredivisie\eremging MVV uit 
Maastricht en bood uitstekende partij 
De Zandvoorters namen door John 
van der Zeijs een 1-0 \ oorsprong en 
even later was het bijna 2-0 toen Van 
der Zeijs de lat raakte. Vlak voor de 
rust kon MVV langszij komen door 
een doelpunt van Marcel Adam 

In de tweede helft bleet Zandvoort- 
meeuwen knap tegenspel bieden, 
maar allengs ging de conditie een 
woordje meespreken. De badgasten 
moesten terug en de profs uit Maas- 
tricht konden zodoende via Huub 
Smeets de score op 1-2 zetten. Over het 
geheel genomen was het een prima 
partij \oetbal. 

Us en weder dienende zal Zand- 
voortmeeuwen zondat thuis spelen te- 
gen West-Prisia. In dit duel hoopt het 
bestuur de spelers Richard Kerkman 
en Chris Jongbloed in het zonnetje te 
zetten Beiden spelen tien jaar onafge- 
broken m het eerste elftal en komen 
zondag op een aantal olficiele wed- 
strijden *an 2S0. fc wielrennen Veldrittitel 
voor Wim Koene 

HAARLEM - Bij het veldrit- 
kampioenschap van Haarlem 
zorgde de Zandvoorter Wim Koe- 
ne voor een fraaie overwinning na 
een uitstekend gevecht met 
Noord-Hollands kampioen Ton 
Zwirs. Op het loodzware en gladde 
parcours in de Waarderpolder wa- 
ren beide kemphanen de rest van 
het veld veel te snel af. 

Onge\eer vijftig renners gingen van 
start en daarbij kwam W,m Koene 
slecht weg en moest direct \ersnellen 
om de achterstand goed te maken. Na- 
dat hij de koplopers had achterhaald. 
ging hij samen met Zwirs door. Beiden 
kwamen ten \al en toen zij opgekrab- 
beld waren snelde Koene ervandoor. 
Zw ïrs bleef de Zandvoorter op een paar 
meter in de rug kijken en Koene leek 
te worden ingehaald Het hoge tempo 
werd Zu ïrs echter noodlot twg en Wim 
Koene maalde maar door en liep ver- 
der weg om met een voorsprong van 
een hahe minuut te tmi'-lien. Het 
aanvallende rijden \an de Zandvoor- 
ter werd beloond met het kampioen- 
schap. Alleen Zwirs kon in de''nabij- 
heidblij\en: de lest \an het \eld kwam 
met veel grotere achterstand over de 
meet 

Uitslag: 1 Wim Koene. 2. T on Zwirs. 
3. Gerard Looyestem. 4. Ben Luyken. 
5 R Burgcraat 

Winter-wandeltocht 

AERDENHOUT - De Haarlemse 
wandelsport vereniging "J.n Pas- 
stoors" organiseert op zateidag 1 en 
/ondac 2 februari de derde ticht m de 
serie wmterwandelmgen. Er kan naar 
keuze worden gelopen ovei een at- 
stand van 5. 10. 15 of 20 kilometer. 

De atstand \an twintig k lometer 
start op beide dagen tussen 10.00 en 
1 1 15 uur. de overige atstanden tussen 
10 00 en 12.30 uur. De stalt vindt 
plaats bij het ontmoetingscentrum "'t 
Zijltje". Korte Zijlweg 9a te O-erveen 
(naast de R K.kerk). Indien men niet 
aan de gehele serie deelneemt, kan 
men zich aan de start voor de^e wan- 
deltocht laten inschrijven. Nadere in- 
lichtingen via tel. 023-241927 ot 023- 
357751. Watergymnastiek Duinpan ZANDVOORT - Op vrijdag 31 
januari zal het zwembad ,De 
Duinpan" een denion.stratienud- 
dag verzorgen van WATER- 
GYMNASTIEK in het kader \an 
..meer bewegen voor ouderen" 
Een en ander zal geschieden tus- 
sen 14.15 en 16.00 uur wanneer 
alle 55-plussers van harte welkom 
zijn om onder het genot van een 
kopje kot f ie zich te laten informe- 
ren over deze nieuwe activiteit 
van ..De Duinpan' . 

WATERGYMNASTIEK be- 
staat uit allerlei oefeningen in 
het water, zodat men zich al be- 
wegend heerlijk ontspant en de 
gewrichten los en soepel maakt 
Ol men nu wel ol met kan zwem- 
men is niet van belang Naast het inlormatie\e gedeelte van ckve 
middag wordt door het gezel- 
schap Cabaretgroep Santpoort 
een optreden verzorgd. Op deze 
wijze wordt het nuttige met het 
aangename verenigd 

Vanal \ njdag 7 februari za) 
dan de ..WATERGYMNAS- 
TIEK" op ledere vrijdag van 
14 15-15 00 een vast onderdeel van 
hei actniteitenpi'ORranima zijn 

Dit is tot stand gekomen door een 
goede samenwerking tussen het 
dienstencentrum Zandvoort en 
de coördinatrice ..meer bewegen 
voor ouderen" m dienst van 
Kruis\er Haarlem en Stichting 
Dienstencentra Zuid Kennemer- 
land. Sporting OSS boekt 
goede resultaten ZANDVOORT - De volleybal- 
vereniging Sporting OSS kwam 
met vier teams in het veld de afge- 
lopen week en boekte daarbij drie 
overwinningen en een gelijkspel. 
Een zeer fraai resultaat. Het eer- 
ste damesteam verstevigde de 
koppositie door een 3-0 overwin- 
ning op Die Raeckse. Het derde 
herenteam en het tweede dames- 
team wonnen eveneens alleen de 
dames twee speelden met 2-2 ge- 
lijk. 

Het derde herenteam van Sporting 
ÖSS beet de spits af tegen HSVC 5 en 
pareerde direct de eerste aanvallen 
waarna snel een voorsprong werd ge- 
nomen die niet meer werd afgestaan 
Met goed georganiseerde aanvallen 
nam Sporting afstand en wat de te- 
genpartij ook probeerde de set werd 
met 15-5 in winst omgezet. In de twee- 
de set was de weerstand veel groter en 
moest Sporting alle zeilen bijzetten, 
maar zij bleven een geringe voor- 
sprong vasthouden en pakte de winst 
met 15-13. De derde set bleek voor 
Sporting OSS een formaliteit daar die 
met 15-3 gewonnen werd. 

Het derde damesteam dat op een 
overwinning leek af te gaan door de 
eerste twee sets met 15-9 en 15-5 te 
winnen gaf de volle winst toch nog uit 
handen. In de volgende twee sets ont- 
stond er een mentale inzinking brj 
Sporting en Die Raeckse kwam via 
setstanden 6-15 en 10-15 terug tot 2-2. 
Het tweede damesteam deed tegen 
HSVC 1 wat er van verwacht werd en 
voegde een welverdiende 3-0 zege aan 
haar toch al grote serie toe. Met de 
overtuigende setstanden 15-6. 15-8 en 
1 5-8 toonde Sportmg zich superieur en 
het zien de ware koploper te zijn. 

Het eerste damesteam van Sporting 
bezorgde Die Raeckse een 3-0 neder- 
laag Tegen een optimaal draaiend 
team dat vlotte aanvallen produceeide 
en deze genadeloos afwerkte had Die 
Raeckse geen afdoend antwoord. In 
hoog tempo werd Die Raeckse van het 
veld gespeeld, 15-4. 15-1 en 15-6. Met 
deze monsterscore accentueerde Spor- 
ting nogmaals dat terecht de kopposi- 
tie wordt ingenomen. Komende zater- 
dag een volledig programma in de Sporthal Pelhkaan waan oor de toe- 
gang gratis is. 
VOETBAL 

Zondag: Zanchoortmeeuwen-West 
Fnsia 14 30 uur terrein Vondellaan 

DSK-TZB 14 30 uur te Haarlem 

BASKETBAL 

Zaterdag: 18 00 uur DIOS-Lions he- 
ren te Hillegom. 

ZAALHANDBAL 

In de Pelhkaan Sporthal. Zaterdag. 
13.30uurZVM MW 1-Concordia: 14.15 
uur ZVM MP 3-Wijk aan Zee. 15 00 
uur ZVM JP I-Wijk aan Zee 1, 15 45 
uur ZVM MP 1-Odm 1 

Zondag m de Pelhkaanhal. 10.00 uur 
ZVM JA 1-IJmond 1: 10 45 uur ZVM 
MA 1-KIC 1: 11.30 uur ZVM DS 4- 
Uitgeest2: 12.35 uur ZVM DS 1-HVH 
1' 13.45 uur ZVM HS 1-Meervogels 1: 
1 5.00 uur ZVM DS 3-Concordia 2. 16.05 
uur ZVM HJ I-De Blinkert 1. 

VOLLEYBAL 

Zaterdag in de Zandvoortse sporthal 
Pelhkaan: Dames 18.30 uur Sporting 
OSS 1-Cazus 1. 19 30 uur Sporting 
OSS 2-JBS 1: 20 30 uur Sporting OSS 
3-De Blinkert 1: Sportmg OSS 4-IDEE 
1. Heren- 20.00 uur Sportmg OSS 1- 
Spaarne '75 1 19.30 uur Sporting OSS 
2-IDEE 1. Jeugd: 18.30 uur Sportmg 
OSS K-jongens mix Allides A: 18 30 
uur Sportmg OSS K-Meisjes-Alhdes 
M. 

Vrijdagavond in de Pelhkaanhal: 
19.00 uur Zandvoortmeeuwenm 2-Se- 
kura 2, 19 45 uur Zandvoortmeeuwen 
A jun.-Drv Cr.. 20.30 uur Zandvoort- 
meeuwen-Koesveld. 21 25 uur TZB 3- 
Hillegom 2. 22.10 uur Zandvoort Cen- 
trum 3-BSM 4. 

Maandagavond Pelhkaanhal: 20.30 
uur Cecils-Diemen: 21.25 uur Nihot- 
Beurszicht: 22.20 uur Zandvoort Cen- 
trum 4-Zandvoort Noord 7 L3~ ■'<*,' p/'''",- WEEKENDDIENSTEN Weekend: 25 - 26 januari 
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW 
NOORD: tel. 19507. 
arts. Bart van Bergen. 
HUISARTSENPRAKTIJK O..I..I. Mo) 
en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091. 
arts. G.J.J. Mol. 

Verdere inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten worden verstrekt 
via de telefoonnummers van de huis- 
artsen: Andersom tel. 12058, Drenth, 
tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en 
Zwerver, tel. 12499. 
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen 

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek. A. 
van Kempen, tel. 13073 
WIJKVERPLEGING: Voor informa- 
tie over de dienstdoende wijkverpleeg- 
kundige: 023-313233 
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tme 
Oudshoorn. Koclistraat GA. Zand- 
\oort. tel. 02507-14437. bgg 023-323233 
DIERENARTS: Mevrouw Dekker. 
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort. tel. 
15847 

POLITIE: Tel 13043, Alarmnummer 
14444. 
^'DIENSTEN Weekend. 25 - 26 januan 
HERVORMDE KERK, Kerkplein: 

Zondag 10.00 uur Ds. JA. van Leeu- 
wen 

GEUEFORMELRDE KERK 
Zondag 10.00 uur Dr. M.E. Brinkman 
Thema: "Een genezing op de sabbat". 
Kinderne\endienst en crèche. 
NEDERLANDSE PROTESTANTEN- 
BOND 

Zondag: Lepra-zondag 
Dinsdag 20.00 uur' Kfderbespreking 
Woensdag 14.00 uur: Vouwenmiddag. 
ROOMSK.VTIIOLIEKE KERK 
Zaterdag 19 00 uur. EV. met orgel en 
samenzang 

Zondag 10.30 uur Hoigmis m.m.v St. 
Caecihakoor. 

KEKKv.d.NAZ.VRENER,Zij|weR218, 
Haarlem 

Zondag 10 30 uur: ds.J. Overduin 
Zondag 19.00 uur: Avmddienst ds. J. 
Overduin 

NED.CIIRISTELIJKJ GEMEEN- 

SCHAPSBOND 

ledere veertien dagensamenkomst op 
maandag om 15.00 mr. tel. 14878. 
JEHOVA'S GETUIG5N: Gein. Els- 
woud. Zondag 09.30-1130 uur. Smede- 
straat 37 te Haarlem. 
Dinsdag van 19 30-21.15 idem. Inlich- 
tingen: R. van Rongm. Van Raep- 
horststraat ?6 te Haa-lem, tel. 023- 
244553. 

I Spreekuur w ijkfunctionaris Noord 
(Guido van Schagen) maandag 11.00- 
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van 
Pagee Sporthal (Stekkie). tel 17113. 
Wijkfunctionans Centrum (Peter 
Kuling) woensdag 10 00-11.00 uur en 
19 00 tot 20 30 iiurin liet politiebureau 
Hogeweg. 

Wijkfunctionans Zuid (Co Koper) 
maandag 19.00-20 30 uuren woensdag 
11 00-12 00 uur 
BRANDWEER: tel. 12000 
CENTRALE POST AMBULANCE- 
VERVOER (CPA) KENNEMER- 
LAN1): Ongevallen tel 023-319191 
TAXI: tel. 12600 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF 
tel. 17641 

ALG.MAATSCHAPPELI.IK WERK 
ZANDVOORT: Noorderstraat 1. tel 
1 3459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- 
uur op werkdagen van 9 00-10 00 uur 
maandagavond van 19 00-20 00 uur 
Verder volgens afspraak Voor deze 
hulpverlening beschikbaar voor iede- 
re inwoner van Zandvoort geldt dat 
ervoor de vrager geen kosten verbon- 
den zijn. 

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING. Voor mlormatie 
advies en hulp tel 17373. op alle werk- 
dagen van 10 30-12 30 uur Schnlte- 
hjk Postbus 100 2040 AC Zandvoort 
WETSWINKIX. Gemeenschapshuis 
L Dav idsstraat Eerste en derde 
woensdag van de maand van 17 30- 
18 30 uur 

DIENSTENCENTRUM: Koninirinne- 
weff 1, Zandvoort. Spreekuur op 
maandag en donderdag van 1.30 tol 
3.00 uur door de heer Frits \ .ui Veen ol 
na telefonische alspraak. 
PLANTENDOKTER: R Boekelman 
na 18 00 uur tel 16973 
BURGERLIJKE 
STAND Periode 14 januan - 20 januari 1986 
Gehuw d: 

Van Steijn. Petrus J en De Vries Ka- 
rin A. 
Geboren 

Hubert. zoon van Van Nes. Enk 
A M M en Biel. Hermma 
Dennis. zoon van: Zwemmer. Willem 
J.E. en Slop. Henrietle J II 
Kim. dochter van Molenaar. Huig 
A G. en Bos Antonia C 
Overleden 

Koelma geb. Meijer. Gerntdma F oud 
96 jaar 

Van Beem geb. Ten Velden. Petronella 
W.. oud 64 jaar 
Jacobs. Klaas, oud 59 jaar. 
Nieuwenburg. Franciscus. oud 70 
jaar. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 23 JANUARI 1986 
Stormwinden in de Ronde Venen Januari heeft ons verrast met een 
tweetal superdepressies, die kort na 
ekaar „opdoken" in het zeegebied tus- 
sen IJsland en Schotland. De eerste 
depressie veegde in éen klap de winter 
ons land uit. Zij had een laagste kern- 
druk van 934 millibar, wat zelfs voor 
het depressierijke IJsland een zeld- 
zaamheid is. De record laagste lucht- 
druk voor IJsland en tevens voor ge- 
heel Europa werd in januari 1933 ge- 
vestigd en bedroeg 924 millibar. gere- 
gistreerd in de moeilijk uit te spreken 
plaats Vestmannaeyjar in het uiterste 
zuiden van dit vulkanische eiland. 
Nog maar een paar jaar geleden, op 5 
januari 1983. werd in de IJslandse 
hoofdstad Reykjavik eveneens een 
zeer lage luchtdruk gehaald, t.w. 931 
millibar. In diezelfde winter daalde op 
18 december 1982 de luchtdruk in het 
zeegebied ten zuiden van IJsland tot 
iets onder de 930 millibar (928 milli- 
bar). 

Nauwelijks was de dooidepressie an 
de weerkaart verdwenen, of een vrij- 
wel gelijkwaardige depressie met een 
kernruk van 936 millibar diende zich 
begm vorige week zuidelijk van IJs- 
land aan. Deze bleek voor ons land een 
stuk gevaarlijker dan haar voorgang- 
ster, doordat zij - opvullend - m de 
richting van Denemarken bewoog en 
ons op betrekkelijk korte afstand pas- 
seerde. Aan de zuidzijde nam zij een 
sterk windveld mee. Danzij de windre- 
gistratie-apparatuur van Simon 
Zwarts in De Hoef weten we ook welke 
windkrachten er in onze regio zijn 
voorgekomen in de avond van dindag 
14 januari en m de nacht en vroege 
ochtend van woensdag 15 januari. 

Van zonsondergang tot zonsop- 
komst lag de gemiddelde windsnelheid 
op 12 meter per seconde (45 km per 
uur), dit is windkracht 6 (krachtige 
wind) op de schaal van Beaufort. Er 
werd een maximumwmdstoot geregis- 
treerd van 22 meter per seconde (80 km 
per uur). Deze snelheid komt overeen 
met 9 op de schaal van Beaufort, volle 
stormkracht! 

Brj de natuurkrachten die hier aan 
het werk zijn vragen wrj ons af hoe de 
wind toch kan ontstaan en vanwaar 
die uiteenlopende richtingen? Wind is 
lucht die in beweging is. Er zijn plaat- 
sen op aarde waar de lucht opstijgt, 
waardoor een tekort aan lucht aan de 
grond ontstaat: de vorming van een 
gebied van lage luchtdruk. Daarente- 
gen zijn er ook gebieden op onze aard- 
bol waar zich een teveel aan lucht be- 
vindt: een gebied van hoge luchtdruk. 
De natuur tracht nu dit verschil op te 
heffen door een luchtbeweging op 
gang te zetten van een hoge naar een 
lage drukgebied. Brj stormweer zijn de 
drukverschillen over een betrekkelijk 
kleine afstand erg groot. 

De richting waaruit de wind komt 
hangt af van de plaats van de hoge- en 
lagedrukgebieden. Bij hogedruk bo- 
ven Frankrijken lagedruk boven 
Scandinavië waait er in ons land een 
zuidwestelijke tot westelijke wind, bij 
hogedruk boven Scandinavië en lage- 
druk boven Frankrijk hebben we een 
noordoostelijke tot oostelijke wind. 
Maar is dat wel juist? Zou dat niet 
moeten zijn respectievelijk een zuideij- 
ke en noordelijke wind? Dit klopt wel 
degelijk. Asl gevolg van de draaiing an 
de aarde wijkt de wind op het noorde- 
HET WEER door Paul Dekkers lijk halfrond namelijk af naar rechts. 

Niet altijd bepaalt de windrichting 
op een bepaalde plaats de ware rich- 
ting, waaruit de lucht wordt aange- 
voerd. De luchtstroom die het karak- 
ter van de plaatselijke weersgesteld- 
heid beheerst, zoals temperatuur en 
vochtigheid, verloopt doorgaans niet 
rechtlijnig en maakte dikwijls een om- 
weg. Het kan dus voorkomen dat bij- 
voorbeeld een oorspronkelijk van 
noord naar zuid gerichte luchtstroom 
hier als een uit het westen komende 
stroom aankomt. De westenwind is 
dan koud en relatief droog: in Mij- 
drecht op dinsdagavond 14 januari 
een temperatuur van 5,0 gr.C. en een 
luchtvochtigheid van 64%. Maar het 
kan ook voorkomen dat een uit het 
zuiden opkomende luchtstroom naar 
het oosten ombuigt en ook als westen- 
wind ons land binnendringt. Er wordt 
dan zachtere, maar ook veel water- 
damp bevattende lucht aangevoerd: in 
Mijdrecht op maandagavond 13 janu- 
ari een temperatuur van 9,6 gr.C. en 
een vochtigheid van 88%. 

Achter de actieve stormdepressie 
kwam de wind op donderdag en vrij- 
dag in de noordwesthoek terecht en 
voerde koude onstabiele poollucht met 
regen-, hagel en natte sneeuwbuien 
aan. Overdag zakte het kwik terug tot 
5 ',4 graad en 's nachts lagen de minima 
tussen en 2 graden. 

In het weekeinde maakte nieuwe de-' 
pressies ten westen van de Britse Ei- 
landen de weg vrij voor zachtere oce- 
aanlucht en kwam er een soort warm- 
tegolf tot stand. Azorenlucht deed de 
thermometer in Mijdrecht oplopen tot 
8,9 gr.C. op zaterdag en tot zelfs 10,7 
gr.C. op zondag jl. In de tussenliggende 
nacht reikte de temperatuur niet la- 
ger dan 7,6 gr.C. Over de temperatuur 
hadden we dus niet te klagen, over de 
rest wel. 

Het was geheel bewolkt, érg winde- 
rig en van tijd tot tijd viel er regen. 
Zaterdag bedroeg de af-fapping in Mij- 
drecht 9 mm, op zondag werd 13 mm 
gemeten. Aan hemelwater is deze 
maand geen gebrek; tot aan maandag- 
avond jl. telden we al 82 mm neerslag. 
Normaal voor de hele maand in onze 
regio is 65 mm. 

Vandaag, 22 januari, is het de ge- 
denkdag van Sint Vincentius. Te ho- 
pen valt dan op een beetje zonne- 
schijn, want: „Vincentius met zonne- 
schijn, geeft veel koren en ook veel 
wijn". Temperatuurnormalen periode 
22-29 januari: maximumtemperatuur 
(overdag): 4 gr.C. minimumtempera- 
tm;r ('s nachts): -1 gr.C. Om Schiphol beter bereikbaar te maken 

A4 bij Badhoevedorp krijgt 
nu snel vier rijkstroken BADHOEVEDORP - In oktober van dit jaar gaat Rijkswatersstaat 
beginnen met het verbreden van rijksweg A4, de weg van Amsterdam 
naar Rotterdam. Het gaat hierbij om het stuk tussen het klaverblad 
Badhoevedorp en de Luchthaven Schiphol. Dit stuk wordt verbreed 
van drie naar vier rijstroken. De omgeving heeft van de verbreding 
geen, of nauwelijks, toename van het geluid te vrezen. Dat heeft een 
onderzoek van het ingenieursbureau Tebodin uitgewezen. Met name 
aan de Sloterweg is onderzocht in hoeverre de hinder zal toenemen. 
Dat blijkt dus nauwelijks het geval te zijn. Er zullen daarom ook geen 
schermen langs de weg komen, noch zullen er voorzieningen aan de 45 
woningen op de Sloterweg worden getroffen. Het ministerie van Verkeer en Wa- 
terstaat is ervan overtuigd dat rijks- 
weg 4 een belangrijke functie vervult 
voor de bereikbaarheid van Schiphol 
aan de ene kant en de economische 
centra in de Randstad aan de andere 
kant Voor de luchthaven en de daar 
gevestigde bedrijven is een goede be 
reikbaarheid een bestaansvoorwaarde 
die gewaarborgd moet worden, aldus 
het ministerie. Files 

Op dit ogenblik bestaat rijksweg 4 in 
Haarlemmermeer tussen de splitsing 
met rijksweg 44 (de weg naar Den 
Haag) uit twee rijbanen met ieder vier 
rijstroken. Het gedeelte tussen de 
Kruisweg en de aansluiting op rijks- 
weg 10 heeft maar tweemaal drie rij- 
stroken. Op het gedeelte tussen het 
klaverblad en Schiphol staan regel- 
matig files. 

Er is geteld hoeveeel verkeer er nu 
eigenlijk wel over deze rijksweg gaat. 
Dat zijn in de spitsuren zo'n vijfdui- 
zend tot 5400 motorvoertuigen per uur. Mede als gevolg van de aantrek- 
kende economie en de uitbreiding van 
de bedrijvigheid op Schiphol is er voor 
de toekomst nog een behoorlijke toe- 
name van het verkeer te verwachten. 
Om dit op te vangen is verbreding van 
de weg noodzakelijk. De hoofdrijbanen van de rijksweg 
zullen tussen het klaverblad en de 
luchthaven ieder met een rijstrook 
worden verbreed. Bovendien komt er 
nog een vluchtstrook bij. Dat is in de 
tunnel niet mogelijk. Daarom gaat de 
vluchtstrook in die tunnel dienst doen 
als rijstrook. Omwille van de veilig- 
heid zal in de tunnel een verkeerssig- 
naleringssysteem worden geïnstal- 
leerd. Rijkswaterstaat verwacht dat 
de tunnel op deze wijze voldoende ca- 
paciteit zal bieden, zonder dat daarbij 
de verkeersveiligheid in gevaar komt. 

Het gedeelte van de rijksweg tussen 
Schiphol en de aansluiting van de 
Kruisweg, bij de op- en afrit van en 
naar Hoofddorp, zal eveneens door 
rijkswaterstaat tot vier rijstroken in 
beide richtingen worden verbreed. Badminton BC Lotus 

ZANDVOORT - Op de één na laat- 
ste competitiedag, nebben de twee 
teams van BC Lotus, die in de landelij- 
ke klasse uitkomen prima resultaten 
behaald. Lotus 1 won met 3-5 van Vel- 
sen 4 en Lotus 2 speelde gelijk tegen 
Haarlem 5. In de vierde klasse district 
behield het negende badminton team 
al haar kansen op het kampioenschap 
door van TYBB 5 met 3-„5 te winnen. 
Een gelijkspel tegen de nr. 2 op 2 febru- 
ari is voldoende om kampioen te wor- 
den. Rest nog de vermelding dat het 
jongste team van BC Lotus, de Cl een 
prima 7-1 overwinning behaalde en 
eveneens vermeldingswaard is de 5-3 
winst van Lotus 4. De volledige resul- 
taten waren: Velsen 4-Lotus 1 3-5, 
Haarlem 5-Lotus 2 4-4; CTO I-Lotus 3 
7-1, Slotermeer 6-Lotus 4 3-5, Muider- 
berg I-Lotus 5 8-0, Duinwijck 11-Lotus 
6 7-1; TYBB 2-Lotus 7 7-1, TYBB 4- 
Lotus 8 7-1, TYBB 5-Lotus 9 3-5, Vel- 
sen Hl-Lotus Hl 8-0, Haarlem Al-Lo- 
tus Al 7-1, TYBB BI-Lotus BI 4-4, 
Slotermeer Cl-Lotus Cl 1-7. Vijfde concert in 
serie A door N.P.O. HAARLEM - Op dinsdag 4 februari 
geeft het Noordhollands Philharmo- 
nisch Orkest het vijfde concert van de 
serie A "Hoogtepunten" in het con- 
certgebouw te Haarlem, aanvang 
kwart over acht. 

Het orkest staat onder leiding van 
Thomas Sanderling, de soliste van 
deze avond is de pianiste Elisabeth Le- 
onskaja. Het programma begint met 
de Ouverture "De Getemde Feeks" van 
Wagenaar, waarna Elisabeth Leons- 
kaja het Pianoconcert no. 1 van 
Brahms zal vertolken. Na de pauze 
speelt het orkest de Symfonie no. 8 van 
Van Beethoven. Daniel Heifetz bij 
N.P.O.-orkest HAARLEM - De beroemde violist 
Daniel Heifetz verleent solistische me- 
dewerking aan het tweede concert in 
de serie Z-l, dat op zondag 26 januari 
door het Noordhollands Philharmo- 
nisch Orkest wordt gegeven. Het con- 
cert dat de titel draagt "Mozart op 
reis", vindt plaats in het concertge- 
bouw te Haarlem, aanvang half drie 's 
middags. 

Het programma, dat werken van 
Wolfgang Amadeus Mozart brengt, 
wordt geopend met de ouverture en 
balletmuziek uit "Idomeneo". Vervol- 
gens zal Daniel Heifetz het Vioolcon- 
cert no.4 KV 218 vertolken. Na de pau- 
ze speelt het orkest de symfonie no. 36 
KV 425 "Linzet". Het geheel staat on- 
der leiding van Roelof Driesten, die de 
zieke Jan Stulen vervangt. Oecumenen houden 
politiek gebed 

ZANDVOORT - In gebouw Brug- 
straat 15 komen op zaterdag 25 janua- 
ri de leden van de werkgroep Exodus 
bijeen voor een politiek avondgebed. 
Het gebed dat gericht is tegen de apa- 
thie, heeft als thema "Onverschillig- 
heid, wie daaraan lijdt, sterft voor zijn 
tijd". 

De avond, die om 19.30 uur begint, 
kan naast de leden van de werkgroep, 
ook door andere belangstellenden wor- 
den bezocht. In de manege 

ZANDVOORT - De Stichting Hol- 
land Jazz organiseert op zondag 26 ja- 
nuari het optreden van het quintet 
Astrid Marz in restaurant-bistro "De 
Manege" aan de Zandvoortselaan. De 
gitarist Thijmen Hooi werf is daarbij 
als gast aanwezig. 

Astrid Marz was lid van de ploeg, 
tijdens het vorig jaar in Knokke ge- 
houden festival. Zij is dit jaar één van 
de vijf finalisten op het Nationale 
Songfestival. 

Getuigenisdienst 

ZANDVOORT - Op zondag 26 janu- 
ari wordt in het Gemeenschapshuis 
aan de Louis Davidsstraat een "Zang 
en Getuigenis"- dienst gehouden, 
waaraan zowel gezinnen als alleen- 
staanden kunnen deelnemen. De 
dienst vindt plaats van 15.30 tot circa 
16.30 uur. 

Wil men meer weten over deze bij- 
eenkomst, dan kan men bellen naar 
"De Schuilplaats" en vragen naar 
Klaas Hof, tel. 023-25063. 'Mr Jazz' in de tuin van de familie Nederlof Geschenk voor jazzpromotor ZANDVOORT - Jazzpromotor Wim Nederlof werd enkele weken gele- 
den verrast meteen beeld, vervaardigd door de bekende beeldhouwer Edo 
van Tetterode. Het kunstwerk heeft een plaats gekregen in de tuin van de 
initiatiefnemer van het 'Jazz behind the Beach festival' voor zijn woning 
aan de Lorentzstraat. 

Het is uitgevoerd in Italiaans trachiet (pepperino) en heeft een afme- 
ting van 75 x 30 x 25/30 cm. De sokkel is van granietkeien vervaardigd. 
Van Tetterode verklaart dat dit beeldje in 1982 aan het echtpaar Nederlof 
werd aangeboden door leden van het Nationaal 1 april Genootschap als 
zilveren huwelijksgeschenk. Het werd in de gevel van hun woning ge- 
plaatst. Nu in 1986 het 'Jazz behind the Beach Festival' voor de tiende 
maal in successie zal worden gehouden, bedachten de schenkers dat de 
gevelsteen beter omgebouwd kon worden tot tuinbeeld, een karwei waar- 
mee Van Tetterode zich heeft belast. 

Het beeldje stelt voor een saxofoonblazer met de bekende strooien hoed 
en bolle (glas)blazerswangen. Het vertoont enige gelijkenis met de beken- 
de jazzmusicus Harry Verbeeke uit Haarlem. De trompet is met 24 
karaats bladgoud bedekt. 

Nederlof, de 'vader' van het Zandvoortse jazzgebeuren, toonde zich 
aangenaam verrast met de verandering van zijn oorspronkelijke ge- 
schenk. ds tw 
opd 
ning 
lietg 
md d: 
itact 
schoc 
geboi 

tegi 

)it m 
ratie 
stegi 
adju 
• teve 
t zijn 
hie: 
ifdlei 
ooi, > 
luffn 
n bes 
tinisc 
en ii 
uters 
'je ho 
derer 
chtei 
,. Eer 
op d< 

Golf Syncro: eerste 
compact met 4WD XX ET aantal vierwielaangedreven automobielen blijft groeien 
en opvallend is dat dit soort aandrijving nu ook zijn intrede 
doet in de kleinere klasse. Het Duitse merk Volkswagen neemt 
daarbij het voortouw door een Golf op de markt te brengen 
uitgerust met een permanente vierwielaandrijving met visco- 
koppeling, een systeem waarmee een slipafhankelijke kracht- 
verdeling over de vier wielen wordt verwezenlijkt. 

Bij de start van de serieproduktie hebben de ingenieurs in 
Wolfsburg voor wat de motor betreft de keuze laten vallen op 
de beproefde 1,8 liter viercilinder met 66 KW/90 pk. Deze motor 
bleek met zijn gunstige koppelopbouw het best te harmoniëren 
met het vierwielaandrijfconcept. Overigens is deze motor, met 
gelijk vermogen, ook verkrijgbaar in katalysatoruitvoering, in 
welk geval een inspuitsysteem voor de mengselvorming zorgt. wekelijkse pagina 
over auto's met: » autotest 

• nieuwtjes 

• technische 
gegevens bijdragen, tips en 
ideeën zenden 
aan 

redactie 
weekmedia, 
postbus 333, 
1440 ah 
purmerend redactie: 
J. Goezinne 
Het aandrijfsys- 
teem - de visco- 
koppeling bevindt 
zich voorin links 
van de aandrijfas 
naar de achterwie- 
len. 330 foto's van rally's en races Onder redactie van Huub Dubbel- 
man en Ric van Kempen is bij 
uitgeverij De Alk in Alkmaar een 208 
pagina's dik boekwerk verschenen, 
waarin de intei nationale autosport 
uitvoerig wordt belicht, maar ook aan- 
dacht wordt besteed aan de nationale 
rallysport en delracerij op Zandvoort. 

Het boek beval meer dan 330 foto's, 
waarvan 120 in lileur. Behalve versla- 
gen en beschouv ingen van alle wed- 
strijden, die mei tellen voor de ver- 
schillende kampioenschappen, zijn 
ook zeer uitgebrei de uitslagen en kam- 
pioenschapstabellen opgenomen. 

De samenstel :rs beogen om; het 
boek met een ja: rlijkse frequentie te 
laten verschijne' . Als het wat de ka- 
lender betreft laitst beschreven eve- 
nement, de Brit; e RAC Rally, op 28 
november 1985 e ndigt, waarom moet 
de titel dan toch het jaartal '86 mee- 
voeren? is een v aag die even bij me 
opkomt, maar v^-der ook weer niet zo 
belangrijk is. «ttfuirfi p»«« Voor dB liefhebbers is het alleszins 
lezenswaardig materiaal, dat ook voor 
later zijn' waarde als documentatie en 
naslagwerk zal behouden. 

Jo Goezinne Visco-koppeling 
zorgt voor veel 
rijgemak Het voordeel van vierwielaandrij- 
ving boven de conventionele aandrij-' 
ving op één as is, dat er duidelijk meer 
trekkracht aanwezig is. De technisch 
eenvoudigste en ook goedkoopste uit- 
voering is het systeem met de naar 
wens inschakelbare vierwielaandrij- 
ving. Dat zal meestal gebeuren als er 
wat meer trekkracht vereist wordt, zo- 
als bij een gladde ondergrond en bij 
lagere snelheden. 

Als echter wordt vergeten op een 
droge en stroeve rijbaan de vierwiel- 
aandrijving uit te schakelen, dan kun- 
nen er in bochten en bij het parkeren 
grote spanningen optreden tussen 
voor- en achteras. Een grotere ban- 
denslij tage en een beperkte rij- en 
remstabiliteit bij hogere snelheden 
zijn de nadelen. 

Die problemen kunnen worden ver- 
meden bij de permanente vierwielaan- 
drijving, waarbij in principe twee sys- 
temen kunnen worden onderscheiden: 

- permanente vierwielaandrijving 
met vooringestelde krachtverdeling; 

- permanente vierwielaandrijving 
met slipafhankelijke krachtverdeling. 

Het eerste systeem wordt toegepast 
op de Audi quattro en de Passat Va- 
riant, waar een tussendifferentieel er- 
voor zorgt, dat de aandrijfkracht in 
een vooraf bepaalde verhouding op de 
beide assen wordt overgebracht. 

Bij de visco-koppeling ontbreekt dit 
tussendifferentieel. Hier wordt één as 
- en bij de Golf Syncro is dit uiteraard 
de vooras - direct aangedreven, terwijl 
de andere as afhankelijk van de slip 
van de direct aangedreven wielen 
wordt geactiveerd. 

De visco-koppeling is zo gecon- 
strueerd dat er bij bochten én parke- 
ren geen spanningen tussen voor- en 
achteras optreden en bovendien heeft 
men er voor gezorgd dat onder norma- 
le omstandigheden de slipneiging van 
de voorwielen steeds iets groter is dan 
die van de achteras. Daarmee blijft het 
gunstige rijgedrag van de voorwiel- 
aandrijving steeds behouden. 

Een verder voordeel van de visco- 
koppeling is dat de krachtoverbren- 
ging zo soepel verloopt, dat alles volko- 
men schokvrij en onmerkbaar voor de 
bestuurder geschiedt. De krachtver- ■■//'"'■" '!"'% ■„ '/ ','; .',■-> .,, ■ ■ /■'■'■ 

■t'k'ffZC'.j/'', ' ' , ''"'::„ ''■;, ■ 
deling reikt zover, dat onder extreme 
omstandigheden, als bijvoorbeeld de 
voorwielen geen kracht kunnen over- 
brengen, die geheel wordt overgeno- 
men door de achterwielen. 

In het achteras-differentieel is een 
vrijloop geïntegreerd, die de aandrij- 
ving van de achteras onmiddellijk ont- 
koppelt als er op de motor wordt afge- 
remd. Daarmee is een voortijdig blok- 
keren van de achterwielen bij het rem- 
men uitgesloten. 

Een groot voordeel van het hier toe- 
gepaste systeem is, dat er in feite geen 
enkele ingreep van de bestuurder aan 
te pas komt. Er zijn geen schakelhen- 
dels en ook om de overbrugging van de 
achtervrijloop behoeft de bestuurder 
zich niet te bekommeren. Voor het 
achteruitrijden met vierwielaandrij- 
ving wordt bij inschakeling van de 
achteruitversnelling een schuifmof 
bewogen, die de vrijloop buiten wer- 
king stelt. 

Het nieuwe systeem maakte wel en- 
kel? wijzigingen onder de carrosserie 
noodzakelijk. Wielgeleiding en vering 
van de achterwielen wordt bij de Golf 
Syncro verzorgd door een moderne as 
met schuingeplaatste wielgeleidear- 
men. Daartoe moest de bodemsectie 
achterin worden aangepast. Een klein 
nadeel moest daarbij worden geaccep- 
teerd. Het systeem met de aangedre- 
ven achteras neemt wel wat meer 
ruimte in beslag en dat is ten koste 
gagaan van de laadruimte, die overi- 
gens nog wel 230 liter bedraagt. Wat 
extra kilogrammen waren ook onver- 
mijdelijk: het zijn er rond 90. 

De uitmonstering van de Golf Syn- 
cro komt vrijwel overeen met die van 
de Golf CL. Volkswagen introduceert permanente vierwielaandrijving op de Golf Syncro Nissan Trend levert voo 
weinig meer veel extra e grc U {"ONGEVEER een jaar geleden 
^bracht Nissan de Trend-serie 
in Nederland op de markt. Het 
ging daarbij om met een aantal 
extra accessoires uitgeruste uit- 
voeringen van de Micra, Cherry 
en Sunny, die in razend tempo 
uitverkocht raakten. 

Het heeft vrij lang geduurd 
voordat de fabriek in staat was 
een nieuwe Trend-serie voor Ne- 
derland te produceren, maar nu 
zijn ze weer verkrijgbaar en tegen 
prijzen die slechts ƒ250,- hoger 
liggen dan de basisuitvoering, 
maar door de levering van alle ex- tra's - afhankelijk van het type 
voor de consument een voordeelj 
kunnen opleveren dat kan oplo 
pen tot ƒ 2.500,-- 

Tot de extra-accessoires kun 
nen o.a. behoren speciale stoele: 
met exclusieve bekleding, 5-ver 
snellingsbak, sportief stuurwie! 
grote hoofdsteunen vóór, aerody 
namische wieldoppen, volledig be- 
klede kofferruimte enz. 

Nissan Motor Nederland B.V 
verwacht in het eerste kwartaa 
van 1986 ongeveer 4.500 automo- 
bielen uit de Trend-serie te kun 
nen verkopen. . . S?^^I^^^W^ ; "": 
De Nissan Trend-serie is weer leverbaar. Op de foto een drietal vertegenwoor| 
digers, van links naar rechts de Sunny, de Micra en de Cherry. \ EEKMEDIA 30 DONDERDAG 23 JANUARI 1986 ematigd optimisme bij onderwijsteam over basisschool 

langzaam zorgen voor de 
nlling van het etiket INDS AUGUSTUS 1985 zijn de begrippen lagere school en 
kleuterschool vervallen. In plaats hiervan is gekomen de 
sisschool'. Deze basisschool kwam niet onverwacht, reeds 
ren werd achter de schermen gewerkt door de 
iderwijzersteams aan de verandering in het Nederlandse 
rioolstelsel. Voordat de basisschool inwerking zou treden, 
oesten de scholen het zogenaamde 'schoolwerkplan' 
dienen, dat dan weer uiteen valt in verschillende 
elplannen: deelplan rekenen, deelplan taal, deelplan 
bressie, deelplan wereldoriëntatie (het vroegere 
[rdrijkskunde en geschiedenis) etc. 
et totale schoolwerkplan werd opgesteld door de 
ïrkcommissie van de school met behulp van de 
hooladviesdiensten, medezeggenschapsraden (de vroegere 
^dercommissies) en de leerkrachten zelf. 
t schoolwerkplan moet uitdrukking geven aan de wijze 
arop de school het begrip 'basisschool' vertaalt. "Want het rlott 'le- 
Ido 
de 
ng ïe- 
gd. 
lof 
als 
?e- 
ïde 
de 
ir- »ed 
24 ch begrip basisschool is het etiket en dat behoeft nog steeds een 
vulling. Deze vulling is de wijze waarop langzaam maar zeker 
'de basisschoolgedachte wordt uitgevoerd. Een proces van 
geleidelijkheid". Dit zegt de heer H.H.Nijboer, directeur van de 
Hannie Schaf tschool in Zandvoort. 

Want het is wel even wennen. Er zijn geen klassen meer, 
maar groepen; geen zittenblijvers, maar trage leerlingen; geen 
'hoofd der lagere school' maar een directeur; geen 
onderwijzers(essen), maar leraren(essen), èn geen 
kleuterleidsters hoewel kinderen nu op 'kleuterleeftijd' vanaf 
hun vijfde jaar verplicht zijn de basisschool te bezoeken. 

Vijf maanden basisschool is een te korte periode om te 
spreken van een evaluatie. Wèl tijd voor een gesprek met de 
directeur, de heer H.H.Nijboer, en de adjunct-directrice, 
mevrouw H.Keislair, van de Hannie Schaf tschool over de 
vraag "of het begrip basisschool werkbaar is". :én van de positieve punten van de 
isschool is volgens directeur Nij- 
■r het overleg tussen de teamleden 
derwijskrachten) dat nu wekelijks 
atsvindt. "Het is natuurlijk niet zo 
dit vroeger niet gebeurde, maar 
contact tussen de teamleden on- 
ling is intensiever geworden". Bo- 
ïdien blijkt op deze Zandvoortse ba- 
chool dat het team van medewer- 
s, in totaal negen man/vrouw, al 
jaar nauw samenwerkt, zodat men 
: gezamenlijk naar de basisschool is 
gegroeid. 

ds tweede voordeel wordt genoemd 
op deze school, sinds de ingebruik- 
ning in 1977, de kleuterschool altijd 
liet gebouw zelf was gehuisvest. Op 
«d daarvan was er al een intensief 
itact tussen de lagere- en de kleu- 
school, een overlegsituatie die werd 
gebouwd. 

tegratie 

)it nauwe overleg en de grotere in- 
ratie is duidelijk merkbaar bij de 
ste groepen, de 4/5 en de 6/7 jarigen, 
adjunct-directrice, mevrouw Keis- 
• tevens belast met de 'onderbouw' 
t zijn deze groepen leerlingen), ver- 
hierover: "Vroeger toen ik nog 
ifdleidster was van de kleuter- 
ool, was er natuurlijk overleg met 
luffrouw van de eerste klas. Doch 
n besprak je toch hoofdzakelijk de 
hnische kanten. Ik kwam bij haar 
:en in de eerste klas en zij bij mijn 
uters. Wij spraken dan wel over de 
'je hoe wij op de kleuterschool de 
deren bepaalde begrippen bij- 
chten en waarom dat belangrijk 
,. Een belangrijk verschil was dat 
op de kleuterschool al in groepen werkten, terwijl op de lagere school 
nog echt klassikaal onderwijs werd ge- 
geven." 

"Om nu in augustus de doorstro- 
ming te bevorderen, en ik toch al ge- 
wend was met groepen te werken, 
werd mij gevraagd dit jaar de eerste 
klas, of wel de groep 5/6 jarigen over te 
nemen. Dat kon omdat wij allemaal op 
deze school de applicatiecursus heb- 
ben gevolgd. De applicatiecursus die 
door het rijk werd gegeven, kon wor- 
den gevolgd door kleuterleidsters en 
onderwijskrachten die geen hoofdacte 
hadden behaald. Dit houdt in dat een 
kleuterleidster met applicatiecursus 
nu bevoegd is ook op de vroegere lagere 
school les te geven. Hieruit blijkt dat 
eveneens de vroeger opleiding tot 
kleuterleidster tot de verleden tijd be- 
hoort." 

Er is een tijd geweest dat men op de 
scholen, via speelleerklassen heeft ge- 
tracht de overgang van kleuterschool 
naar de lagere school zo soepel moge- 
lijk te maken. Doch dit is altijd een 
mondelinge overdracht geweest. "Me- 
vrouw Keislair heeft nu de kans ge- 
kregen om de verworvenheden van de 
kleuterschool rechtstreeks mee te ne- 
men naar de lagere school. Vroeger 
was het toch wel zo datje een terugval 
krijgt bij de kleintjes. Kijk, veel onder- 
wijzeressen van de eerste klas be- 
schouwden de leerlingen toch teveel 
als kleuters. Bepaalde verworvenhe- 
den, zoals alleen je jas aantrekken, 
naar het toilet gaan, het werken in 
groepen, kleine opdrachten zelfstan- 
dig uitvoeren, werden ineens op de 
tocht gezet, omdat aangenomen werd 
"dat die kleintjes dat nog niet kun- 
nen". Daarom kon je soms spreken van 
een terugval van de kinderen. Op de 
inhoudelijke kant kun je dus nu beter aansluiten op de verworvenheden van 
de kinderen, en dat is een vooruit- 
gang", legt de heer Nijboer uit. 

Theorie schoolwerkplan 

Door het Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen worden de laatste 
jaren tal van cursussen gegeven en 
worden de onderwijsteams gestimu- 
leerd deze te volgen om de theoretische 
inhoud van het schoolwerkplan in- 
houd te geven. Zo werd in 1984 al op de 
Hannie Schaftschool gewerkt met het 
zogenaamde 'speerpuntleesplan'. Een 
methode om de kinderen beter en ac- 
curater te leren lezen. Dit jaar is er een 
activiteit die inhoudt het werken met 
invoegingsprogramma's. 

Het speerpuntleesplan houdt in dat 
de klassieke Ieesles, met het vingertje 
bij het woord en de helft van de klas 
ettelijke pagina's verder stiekem door- 
lezend, tot het verleden behoort. De 
leerlingen zijn bij de leeslessen ver- 
deeld in groepjes van vier. De kinderen 
zijn qua niveau ingedeeld, om de beurt 
is er een groepsleider, dat wisselt per 
week. Nog steeds wordt er om de beurt 
gelezen, maar hoor je een fout dan 
klop je op de tafel, en wordt het overge- 
daan. Bij de jongere groepen is een 
'leesmoeder' aanwezig. Omdat in zulke 
kleine groepjes gelezen wordt blijft de 
aandacht van de kinderen gevangen, 
en de resultaten zijn aanmerkelijk 
verbeterd, volgens deze beide teamle- 
den. 

"Het leesniveau is omhoog gegaan" 
zo wordt geconstateerd. Bovendien 
werd een extra krediet verleend aan de 
Hannie Schaftschool om de sterk ver- 
ouderde klassikale leesboeken te ver- 
vangen door moderner materiaal. Klassen/groepen 

De vroegere klassen mogen dan wel 
vervangen zijn door groepen, toch is de 
basisgedachten 'klas' gehandhaafd 
gebleven. De school telt 135 leerlingen 
en negen leerkrachten al dan niet in 
parttime. In klas/groep 6 werken me- 
vrouw Driehuizen en de heer Marks, 
zij wisselen elkaar af. 

De taken in klas/groep 5 worden ge- 
deeld door de heer Nijboer en mevrouw 
Engels-Godijn, die in de gecombineer- 
de klas 3/4 door mevrouw Enderman- 
Blom, Joke Bias heeft klas/groep 2/3, 
mevrouw Keislair de 5/6 jarigen en 
mevrouw Kroes-Holstein heeft de 4/5 
jarigen onder haar hoede. Bovendien 
is ook nog aan de school verbonden 
mevrouw Willemsen. 

Dit wil geenszins zeggen dat deze 
leerkrachten altijd in deze klassen te 
vinden zijn. Er wordt afwisselend ge- 
werkt, ten eerste door mevrouw En- 
gels-Godijn die in augustus besloot ge- 
bruik te maken van de VUT-regeling 
om zo plaats te maken voor jongere 
collega's. Dat zij nu toch twee dagen 
per week werkt, komt voor uit het feit 
dat één der leerkrachten met ziekte- 
verlof is en ook parttime werkt. "Een 
geweldige oplossing", die volgens de 
heer Nijboer door alle teamleden met 
vreugde is begroet. 

Het contact onder de teamleden 
moet dus ook wel groot zijn wanneer 
gewerkt wordt met combinatieklassen 
en parttimers, en andere vormen van 
lesgeven. Zo werken zowel mevrouw 
Willemsen als mevrouw Driehuizen 
als 'remedial-teachers'. Een Engels 
woord voor dié leerkrachten, die leer- 
lingen bijwerken wanneer dat nodig 
is. Qua niveau zijn de leerlingen in 
groepen verdeeld in een klas. Dan kan 
het gebeuren bij bijvoorbeeld rekenen, 
wanneer de breuken behandeld wor- 
den, dat één der kinderen een bepaald 
probleem niet onder de knie kan krij- 
gen. Jantje snapt best hoe je breuken 
moet vereenvoudigen, maar raakt in 
het nauw wanneer hij moet vermenig- 
vuldigen. Deze problemen worden 
door deze twee teamleden aangepakt, 
tussen het gewone leerprogramma 
voor. Volgens de directeur een zware 
baan, want er zit toch wel gauw twee 
keer een halve week aan remedial- 
uren in hun programma. "Bovendien 
moetje als lerares steeds omschakelen 
van problemen van de zesde met reke- 
nen naar de taalmoeilijkheden van 
een kind uit groep 3 en dergelijke. Wij 
zijn bijzonder blij met het werk dat 
deze beiden hierin steken, want het is 
geen eenvoudige taak", zegt Nijboer. 

Engelse les 

Door Joke Bais wordt in de vijfde en 
zesde groep Engelse les gegeven. 
Slechts een half uur per week, dat 
toch lijkt uit te groeien, tot langere 
lessen, omdat de kinderen, maar ook 
de lerares zo enthousiast zijn. Gewerkt 
wordt met het lesprogramma van de 
Nederlandse Onderwijs Televisie. 
"Wanneer dit wordt uitgezonden, 
meestal op voor ons onmogelijke uren, 
dan wordt het door mij op een video- 
band opgenomen. Deze draai ik dan af 
tijdens de les. Het is verrassend te zien 
hoe enthousiast de kinderen zijn. Het 
is een leuk programma, het gaat over 
een groep kinderen met vakantie die 
alle mogelijke avonturen beleven. 
Daar tussendoor zit natuurlijk de in- 
formatie." 

Deze middag hebben de kinderen 
net geleerd de tijden op te noemen in 
het Engels, het lesprogramma ging 
niet verder dan de hele en halve uren, 
doch mevrouw Bais heeft ze dan ook 
nog maar even verteld wat kwart voor 
en kwart over is. De leerlingen zijn zelf 
enthousiast. "Je kunt dan beter begrij- 
pen wat ze op de TV op Sky Channel 
zeggen", meldt een jongen, terwijl een 
meisje beweert dat wanneer ze had 
mogen kiezen tussen Duits, Frans, 
Engels, zij Duits gekozen zou hebben, 
"omdat mijn moeder kamers ver- 
huurt". Door de andere kinderen uit 
de klas wordt braaf naar voren ge- 
bracht: "Nee hoor, Engels, want dat 
moet je straks verplicht volgen op de 
Mavo of Havo, en dan weten wij er 
tenminste wat van". Volgens Joke 
Bais blijkt wel duidelijk dat er kinde- 
ren zijn die er feeling voor hebben, 
terwijl je ook de TV-kijkertjes er zo 
uitpikt. 

Door drie leerkrachten van de Han- 
nie Schaftschool werd de cursus En- 
gels gevolgd, zodat door hen deze les- 
sen kunnen worden gegeven. Volgens 
de heer Nijboer heeft het Engels op de 
basisschool nu al duidelijk zijn didac- 
tische waarde getoond. Door de werk- 
commissie werd voorlopig het TV-les- 
programma geadviseerd, op scholen 
kan ook het radiolesprogramma of an- 
dere methoden worden gevolgd. Aan 
het einde van dit schooljaar zal een 
schoolwerkplan 'Engels' moeten wor- 
den ingediend bij de schoolinspectie. 
Dan zal bekeken worden of men door- 
gaat op deze wijze, of dat wellicht toch 


"" s fv^ luit 
>■£ '<ï 
voor een andere methode gekozen zal 
worden. 

De werkcommissie is een groep leer- 
krachten die samenwerken met de 
schooladviesdienst. Trouwens gedu- 
rende het gehele inwerkpenode van de 
basisschool wordt iedere school bege- 
leid door een lid van de Schooladvies- 
dienst, die bij de omschakeling van 
lagere-naar basisschool een groot stuk 
verantwoordelijkheid heeft gekregen 
en buiten wiens hulp liet gehele proces 
waarschijnlijk niet zo gladjes was ver- 
lopen als nu het geval is. 

Wanneer het Engels verplicht ge- 
steld wordt ingaande 1986/87 zal even- 
eens bekeken moeten worden hoe het 
lesprogramm van de basisschool past 
in dat van de scholen van het voortge- 
zet onderwijs. Hier moet eveneens een 
duidelijke samenspraak komen zodat 
lesprogramma van de basisschool 
aanpast aan dat op het voortgezet on- 
derwijs wordt gegeven. Een moeilijk 
gegeven omdat niet alle leerlingen een 
zelfde type voortgezet onderwijs zullen 
volgen. 

Peuterzaal 

Door bijna iedere basisschool is dit 
jaar of eerder al begonnen met een 
peuterspeelzaal. Op de Hannie foto Berlott 

Schaftschool heeft men zich daar in 
het begin niet zo mee beziggehouden. 
Een centraal gelegen peuterspeelzaal 
bijvoorbeeld in het Gemeenschaps-* 
huis voor alle peutertjes uit het Cen- 
trum en/of Zuid leek het onderwijs-- 
team de beste oplossing. Dit bleek ech-' 
ter niet uitvoerbaar, zodat heel Iaat 
werd gestart met een peuterspeelzaal. 
Na enkele aanloopmoeilijkheden. het' 
zag er op een gegeven moment naar 
uit dat de pas geopende peuterspeel- 
zaal beter de deuren weer kon sluiten, ■ 
wegens gebrek aan belangstelling ' 
draait ook dit onderdeel goed. 

"Het hoort zeker niet bij de basis- 
school, en werkt dan ook helemaal 
zelfstandig, maar net als alle andere 
lagere scholen in Zandvoort is er nu 
ook een peuterspeelzaal bij onze 
school" vertelt de heer Nijboer. Over 
liet algemeen wordt aangenomen dat 
de peuters van een bepaalde school op 
diezelfde school het basisonderwijs 
zullen volgen. Tenminste dat ligt in de 
lun van de verwachting. Dit betekent 
dat een kind vanaf zijn derde tot aan . 
zijn elfde/twaalfde jaar hetzelfde ge- • 
bouw zal bezoeken... en dat zijn heel ■ 
wat jaren. 

MARGREET ATES 
NAAR EEN ANDERE SCHOOL: NAAR WELKE? 

■*&* «V* groep 4/5 jarigen van de Hannie Schaftschool uziekcentrum presenteert 
'kesten en ensembles 311 VARLEM - Op zondag 2 februari 
nteert het Muziekcentrum Zuid- 
emerland van 14.30 tot 17.00 uur 
ifet Concertgebouw te Haarlem een 
ijal van de orkesten en ensembles 
ri .Jekelijks door de leerlingen naast 
, S instrumentale lessen worden ge- 
oplof a /pe deze presentatie treden ook de in 
mber jongstleden gestarte kin- 
ren onder leiding 'van Jeanette 
[eler voor de eerste" keep- voor het 
licht. Deze door de Federatie van 
en Oratoriumverenigingen te 
lem opgerichte kinderkoren ver- 
en zich volgens de verwachting 
ïn grote belangstelling en repete- 
B. V J'ekelijks onder leiding van de aan 
r t aa Muziekcentrum verbonden zang- 
^oge Jeanette Kesseler. 
"der ligt het accent bij deze sa- 
pelpresentatie op de akoestische 
imenten. (Voor de pop- en lichte 
kgroepen volgt nog een presen- 
in het Patronaat op 7 maart). kun» 

oele: 

i-ver 

*wie! 

rody 

igbe- omo-3 
kun-! woor Op zondag 2 februari spelen achter- 
eenvolgens: 

In de Grote Zaal: 

Juniorenorkest o.l.v. Joop Nuyten, 
"Volksmuziekensemble o.l.v. Christien 
Boon, Blazersensemble o.l.v. Simon 
Butter, M.Z. Kamerorkest o.l.v. Corrie 
Kerkhoff , Slagwerkensemble o.l.v. Mi- 
guel Lizandra en de beide Haarlemse 
kinderkoren o.l.v. Jeanette Kesseler. 

In de Bovenzaal: 

Volwassenenensemble o.l.v. Corrie 
Kerkhoff, 3 blokfluitensembles o.l.v. 
resp. Lia Attema, Marga Hendriks en 
Henk Zwart en 2 gitaarensembles o.l.v. 
Leo Sanders. 

Er wordt een grote verscheidenheid 
in instrumentale bezettingen en re- 
pertoire gebracht. De toegang is voor 
iedereen gratis. De presentatie vangt 
om 14.30 uur aan. '^ Nederlandse academie 

voor medisch secretaressen ■ 

Planciusstraat 11, 1013 MD Amsterdam ■ 

Telefoon 020-227447 ■ eenjarige beroepsopleidingen 

(aanvang september) ■ 
■ Dagopleiding medisch secretaresse (NAMS); 
Dagopleiding doktersassistente (ASOP); 
Avondopleiding medewerk(st)er medische ad- 
min. met vervolgopleiding tot medisch secreta- 
resse. J Tel. 020 - 93 28 82 

HBO-VERPLEEGKUNDE 

(vooropleiding minimaal HAVO) 

HBO-V VERKORT 

(t.b.v. in-service A, B of 

Z en MBO-V gediplomeerden) 

Voor mensen die willen werken in de 
gezondheidszorg als all-round 
verpleegkundige, inzetbaar in: 

- algemeen ziekenhuis 

- psychiatrie 

- zwakzinnigenzorg 

- verpleeghuis 

- extramurale gezondheidszorg 
(m.n. wijkverpleging) 

De HBO-V duurt 4 jaar, 
waarvan 2 jaar theorieonderwijs 
en 2 jaar stages; de HBO-VV 
duurt 3 jaar. 

De werkgelegenheidskansen 
zijn zeer hoog! 
Inschrijving is mogelijk tot 
1 maart 1986; je krijgt 
dan een uitnodiging voor 
de informatiemiddagen in 
maart of april. .rft... GRAFISCHE SCHOOL 
HAARLEM 

Terschellingpad 2, Haarlem (Schalkwijk) 
buslijnen 71-77-2, tel. 023-337004. 

School voor voorbereidend grafisch 
beroepsonderwijs voor meisjes en jon- 
gens vanaf de basisschool Eveneens 
voorbereidend onderwijs voor verdere 
studie aan het Middelbaar Technisch 
Onderwijs. 

Vanaf heden dagelijks 

INSCHRIJVING VAN 
LEERLINGEN 

OPENBARE LES 

op woendag 29 jan en 5 februari van 
10 00-12 00 uur en van 13 00-16 00 uur, 
op donderdag 27 februari van 
19 00-2100 uur 

Opleiding tot REPRO-TEKENAAR voor leerlin- 
gen met goede tekenkwaliteiten en een afge- 
ronde vooropleiding LBO-C, MAVO e.d. Toela- 
ting na tekentest. Vanaf heden dagelijks 

Folder en inschrijfformulier op aanvraag SG DS. W. J. VAN ELDEN 

voor LHNO - LEAO - IBO - MAVO 

houdt dinsdag 28 januari van 
13.30-15.30 uur 

OPEN HUIS 

in de schoolgebouwen 
Rembangstraat 36 

(Haarlem-Noord, te bereiken met 

bus 4 en 5) en Nassaulaan 37 

(Haarlem-Centrum, te bereiken 

met bus 4, 5, 6, 7, 8 en 70). "Jl5 DE LA SALLE f j?&ï£Ë 

Peaagogscne Akaaeme voor Leraren Basisonderwijs ', S *J/ . 

Je wilt graag ■a^*-^^ 

met kinderen 

werken?! Dan schuilt er misschien een heel goede leraar/lerares in jou! 
PABO "DE LA SALLE" leidt daarvoor op. 
Het is een Hogere Beroepsopleiding van vier jaar met een 
nieuw opgezet studieprogramma en met veel aandacht voor 
stage en praktijk. "DE LA SALLE" ligt op de grens van Heem- 
stede en Bennebroek in de bossen van het Linnaeushof. 
Heb je belangstelling? 

Bel ons dan voor een afspraak 

of kom op de 

OPEN DAG DONDERDAG 

14 FEBRUARI om 13 15 uur. PABO DE LA SALLE 

Pedagogische Akademie voor 
Leraren Basisonderwijs 
Glipperweg 7 2104 AG 
Heemstede tel 023 - 280820 EERSTE CHRISTELIJK LYCEUM 

Scholengemeenschap voor Havo, Atheneum en 
Gymnasium. 

Het ECL is centraal gelegen bij ..het Schouwtje" 
direkt aan de buslijn A'dam-Zandvoort met een 
vaste stopplaats op 2 min. loopafstand van het 
gebouw. 

Zuider Emmakade 43, Haarlem, 
telefoon 023-311651. 
Rector: J. G. Landstra 

Spreekuren na tel. afspraak. 

zat. 1 febr. 10.00-13.00 uur. 

Op het ECL zijn ook leerlingen uit klas 4 Mavo 
welkom, die overwegen in 4 Havo plaats te 
nemen. 

Leerlingen van de zesde klas van de basisscholen 
en hun ouders zijn van harte welkom om kennis te 
maken met de school. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 23 JANUARI 1986 Zwart kentekenveid mef Elan-aaoduiding 
Inhoud kofferruimte 660 liter. 
Grijs getinte wieldoppen. 
Prijsvoordeel 680 guldep^ 

iem 
rijs:f2!174. Volkswagen maakt het u makkelijk het nieuwe jaar 
met een nieuwe auto te starten. Kijk maar naarde extra's van de 
Jetta Elan èn de tijdelijk zeer aantrekkelijke prijs. Het voordeel 
komt dus van twee kanten. 

Bovendien kunt u rekenen op de betrouwbaarheid 
en degelijkheid van een echte Volkswagen. En dat zijn 
pluspunten die u vooral na jaren rijden zult ervaren. In uw 
portemonnee, wel te verstaan. 

Een andere zekerheid die u krijgt zijn de geringe 
onderhoudskosten. Slechts één maal per jaar (of elke 15.000 kilometer) rijdt u de Jetta * richting garage voor een beurt. 

Arbeidsintensief (dus dure) werkzaamheden als het 
afstellen van ontsteking, kleppen en koppeling kunnen achter- 
wege blijven dankzij onderhoudsvrije constructies. Reken 
daarbij de long-life bougies en de electronische ontsteking en 
u begrijpt dat de nota voor een onderhouds beurt slechts een 
bescheiden bedrag zal vermelden. 

Maar niet al leen qua onderhoudskosten onderscheidt 
de Jetta zich, ook wat betreft ruimte heeft hij veel te bieden. 
Stap gerust eens met z'n drieën achterin en ontdek dat u niet half op eikaars schoot hoeft te bivakkeren. 

Even ruim bemeten is de kofferbak. Zeshonderdzestig 
liter heeft u tot uw beschikking. Een geruststellend idee 
wanneer u aan de vakantie denkt of vertegenwoordiger in 
encyclopedieën bent. Maar om te beginnen kunt u nu profite- 
ren van de ongekend lage prijs. 

Voor een proefrit in deze buitenkans bent u wel- 
kom bij de Volkswagen-dealer Bel 020-867351 
voor de dealer bij u in de buurt. 

Volkswagen.Wie anders? 
""GELDT VOOR JETTA BENZINE-UITVOERINGEN.'DE JETTA ELAN v.a. f 21.174. INCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF f 375 AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. Audi 
V*A*G Auto Strijder B.V. 

Burg. v. Alphenstraat 102, 2014 KP Zandvoort. 02507-14565. 

St lacóbindeHout Het bejaardentehuis Sint Jacob in de Hout biedt plaats 
aan 180 bewoners, verdeeld over drie flats en beschikt 
over een ziekenafdeling met 10 bedden. 

Voor de verzorging van onze bewoners zoeken wij op 
korte termijn kontakt met kandidaten voor de 
onderstaande vakatures: 

a. een part-time 
gediplomeerd bejaarden- 
verzorgende of zieken- 
verzorgende m/v 

vakaturenummer 501/85/J. 

voor de avonddienst op één van de flats. De werktijden 
zijn van 17.00 uur - 22.00 uur. Het rooster is 7 avonden 
werken en 14 avonden vrij. Van de kandidaat wordt 
verwacht dat hij/zij over enkele jaren ervaring beschikt. 

b. een part-time 
verpleegkundige m/v 29,25% vakaturenummer 502/85/J V Hij/zij biedt hulp aan de avonddienst op de 

verzorgingsafdelingen en is ondermeer belast met de 

medicijnenverstrekking. 

Werktijden: van 17.00 uur -22.00 uur, 7 dagen werken, 

14 dagen vrij. 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij over enkele 
jaren ervaring beschikt. 
Leeft'jdsindikatie: vanaf 24 jaar. 

De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden zijn 
geregeld overeenkomstig de CA. O. -bejaardentehuizen. 

Van de betrokkenen wordt verwacht dat hij/zij het 
christelijk uitgangspunt van de organisatie respekteren. 

Schriftelijke sollicitaties gelieve u te richten aan de 
Dienst Personeelszaken van ons bejaardentehuis, 
Zuiderhoutlaan 1, 2012 PJ HAARLEM onder vermelding 
van de betreffende vakaturenummers. y I SLAGERIJ ARB0UW:g 

H*LTtSTR*AT11_ïMÏLMlAN0VOORT-tCL(0H07J1 21 1* ^ 

250 gr. f B £.& 

Cordon Blue , 1,79 

Frëcandeau ^ 1,95 

Osseworst 150 gr . 2,65 

Qerveiaat ioo gr 1,55 

100 gr. £.,Ü3 

150 gr. C/tLÜ 

Leven 100 gr . 1,60 

Pekelvlees ioo gr . 1,95 
leverworst gr . 2,25 ' Lunoustn. Puur natu* liildt Fnnse Donfoenr. Gegarandeerd rundvlees 
zonder verboden hormonen. 
Gevr. jonge vrouw 

met erv. in de horeca 

voor restaurant 

4 dagen per week. 

Brieven met foto onder nr. 74162 bur. van 
dit blad. Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar n 

gediplomeerd trimster 
De luiste vachtverzorging van uw 
rashond en bastaard. 
Behandeling volgens afspraak. 
Tel. 02507 - 1 30 77 
Lorentzstraat 158 -Zandvoort 


VAN MAAS 

LANDELIJK ERKEND 

ELEKTRO-INSTALLATEUR 

Voor een vrijblijvende prijsopgave: HAARLEM: 
023-25 50 21 ZANDVOORT: 

(C. Koper) 
02507-1 82 25 

iedereen leest de krant altijd en overal FOTO QUELLE 

Compleet foto/filmassor- 
timent, voordelig afdruk- 
ken en ontwikkelen 

DROGISTERIJ 
MOERENBURG 
Haltesfraat 1 
Zandvoort 20 uur 

werken: iets 

voor /ou? 

Kemp Versmarkt 

Abbenes. 
Tel. 02524-4232. DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

voor 

Dr. Vogel 
homeopathit 

Haltestraat 1 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 Keur en Zoon, Paradijsweg 2 Zandvoort Kondukteur m/v Als kondukteur bij NS doet u veel 
meer dan alleen kaartjes knippen. 
Op de trein bent u de chef met alle 
verantwoordelijkheid (veiligheid, 
ordehandhaving) vandien. Maar ook 
het verlenen van service aan reizigers 
is een belangrijk aspekt van uw taak. 
U maakt mensen wegwijs, infor- 
meert ze over aansluitingen en staat 
ze met raad en daad terzijde. Ook het 
afgeven van treinkaartjes behoort tot 
uw veelzijdige taak als kondukteur. 

En omdat u op alle typen 
reizigerstreinen dienst gaat doen, is 
enige kennis van Frans, Duits en 
Engels onmisbaar. 

Het aanvangssalaris is afhan- 
kelijk van leeftijd en bedraagt tussen 
f2.045,- en f 2.362,- bruto per 
maand. De AOW/AWW premie 
komt voor eigen rekening. 

Het rayon Amsterdam 
vraagt mensen voor de funktie van 
kondukteur. Woont u in Amsterdam of in de Nadere informatie wordt u 

omgeving (binnen een straal van 15 a verstrekt op het Gewestelijk 

20 kilometer), bent ü tussen de 21 en Arbeidsbureau Amsterdam, Singel 

40 jaar, heeft u een lengte van ± 1 .60 202. Bij NS kunt u op werkdagen informatie inwinnen, telefoon 020- 
239311 (toestel 575). 
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u 
met vermelding van vakature- 
nummer 0010 richten aan: N.V. Nederlandse Spoorwegen 
Afd. Personeelszaken 
Postbus 1283 
1000 BG Amsterdam tot 1.90 m, is uw opleiding minstens 
LBO/MAVO eventueel HAVO en 
beschikt u over een uitstekend 
gehoor en gezichtsvermogen (even- 
tueel met bril), dan willen wij graag 
eens met u praten. 
U moet wel bereid zijn in onregel- 
matige diensten te werken, ook op 
zon- en feestdagen. Vanzelfsprekend 
ontvangt u hiervoor extra toeslagen. 
In verband met de aanvangstijden 
van de diensten dient u over een 
eigen vervoermiddel te beschikken. 
NS is bereid meer vrouwen 
aan te nemen. Daarom worden 
vooral ook zij uitgenodigd te sollici- 
teren. 

Voor alle duidelijkheid: iedereen die 
bij NS wil komen werken, krijgt te 
maken met een medisch, psycholo- " 
gisch en antecedentenonderzoek. 

Zonder mensen rijden treinen niet.^ 
WOONINFORMATIE 


i 
'v/c 
Nieuwsblad Donderdag 30 januari 1986 Los nummer ƒ 1 ,- ^eek ^edia Editie:30 
Oplage: 4.300 IVerkeersproblemen 
poor gladheid ZANDVOORT - In de nacht van 

jkondag op maandag heeft het verkeer 

\ ;eel hinder ondervonden van de glad- 

jj ïeid. Op de Zandvoortselaan werd een 

ji mto in de berm aangetroffen. De wa- 

| >en had vermoedelijk eerst een boom 

geraakt en is vervolgens tegen een hek 

jtot stilstand gekomen. De bestuurster 

an dit voertuig belde even later naar 

iet bureau met de mededeling dat zij 

lad moeten uitwijken, voor een tegen- 

gger en tengevolge van de gladheid 

naar auto niet in bedwang had kun- 

en houden. 

De problemen met het wegdek wa- 
ren gedurende de nacht het grootst op 
de Zeeweg. Daar raakte een groot aan- 
tal auto's van de weg als gevolg van de 
feladheid. Door de Bloemendaalse poli- 
pe werd aan de Zandvoortse collega's 
bevraagd om te assisteren bij het op- 
Bossen van de chaos. Groslijst Gemeente 
Belangen Zandvoort 

ZANDVOORT - Door de groepering 
Gemeente Belangen Zandvoort is de 
groslijst voor de komende gemeente- 
raadsverkiezing vastgesteld. Lijsttrek- 
ker is Jan Jongsma, gevolgd door: 

2. P. Flieringa, huisarts. 3. H. Land- 
man, ex-horecaondernemer. 4. M. B. 
V. Jansen (Michiel), bankempl. 5. J. G. 
Anderson, huisarts. 6. Chr. Ouds- 
hoorn (Tine), vroedvrouw. 7. R. Schilt- 
meijer (Ruud), bankempl. 8. H. Pot, 
ondernemer. 9. W. M. Moerenburg 
geb. Baten, huisvrouw. 10. J. Hogen- 
kamp geb. List (Janny), tennislerares. 
11. F. Poots (Frits), oud-ambtenaar Fi- 
nanciën. 12. A. Kalk geb. Bluys, huis- 
vrouw. 13. J. C. M. Kessel (John), ac- 
countant. 14. J. S. L. Pomper geb. Van 
Ylzinga Veenstra (Joan), operatiever- 
pleegkundige. 15. M. B. J. Demmers, 
horeca-ondernemer. 16. F. Ploegman, 
bankempl. 17. A. Balledux (Bertus), 
ondernemer .".■sLTBAcjsKMSTCi/infr-Wfiira-ca2ïtrt.'f i n A-r(3rri^rïEr J i:B rje^iirzr^:.u ;' ~l-£ 'U i ''i»-M-T3j— '. Kinderen 
voor 

kinderen 

ZANDVOORT - Leerlingen 
van de Beatrixschool hebben 
vrijdagmiddag enthousiast de 
pakjes klaargemaakt voor 
kinderen in het verre Colom- 
bia. "Voor kinderen die niks 
meer hebben, daarvoor heb- 
ben wij voor de kerstvakantie 
geld verzameld. Daar is een 
vulkaanuitbarsting geweest, 
en dat hebben wij op de televi- 
sie gezien. Nu krijgen ze van 
ons een toilettas met alles d'r 
in, mooi hé", zegt een meisje 
uit de vierde klas van deze 
school, terwijl ze ijverig toont 
wat do leerlingen van deze 
school voor de kinderen in het 
verre Colombia bij elkaar 
hebben gebracht. 

Het is gebruikelijk dat de leer- 
lingen van de Beatrixschool geld 
inzamelen of acties voeren voor 
kinderen waar ook ter wereld, die 
er slechter aan toe zijn dan zijzelf. 
Al eerder werd bijvoorbeeld een 
actie gevoerd voor de kinderen in 
Pakistan, dit jaar dacht het on- 
derwijsteam direct aan de vul- 
kaanramp in Colombia om hier- 
op in te spelen. "Eerst wilden wij 
meehelpen aan de actie 'Breng ze 
onder dak', de algemene actie. Wij 
ontvingen echter een schrijven 
van het Jeugd Rode Kruis waar- 
in medewerking werd gevraagd 
voor een verzoek van het Colom- 
biaanse Rode Kruis die de zorg 
van de kinderen in het getroffen 
Enthousiasme bij de Zandvoortse kinderen bij het inpakken van de tassen bestemd voor Colombia foto Beriott 
gebied opzich heeft genomen. Dat 
was namelijk voor 1 februari zo- 
veel mogelijk toiletsets (het 
streefgetal van het Jeugd Rode 
Kruis is 30.000 stuks) in te zame- 
len. Deze zijn bestemd voor de da- 
gelijkse persoonlijke hygiëne van 
de Colombiaanse kinderen. Wij 
hebben hier graag op ingespeeld 
en de kinderen zijn enthousiast 
begonnen", vertelt de directeur 
van deze basisschool, de heer Van 
As. 
Het resultaat van de Zand- voortse kinderen mag er zijn. Er 
werd ruim duizend gulden opge- 
haald, onder andere tijdens de 
kerstviering van de school in de 
Hervormde Kerk, en dankzij de 
steun van de Zandvoortse HEMA, 
die tegen een sterk gereduceerde 
prijs de goederen heeft geleverd, 
konden vijftig toilettassen wor- 
den verzonden. In iedere tas be- 
vindt zich een tandenborstel, 
tandenborstelkoker, tandpasta, 
verpakte toiletzeep, twee stukken 
desinfecterende zeep, een zeep- doos, wondpleisterstrips. hand- 
doek en een stevige kam. Als ex- 
traatje konden de Zandvoortse 
kinderen ook nog een washandje 
inpakken, terwijl er zoveel geld 
was dat men een extra stevige en 
grote toilettas kon kopen. 

Wanneer de goederen net zo en- 
thousiast worden ontvangen in 
het verre Colombia, als zij in 
Zandvoort door de kinderen wer- 
den ingepakt, dan betekent dat 
vijftig blijde kindergezichtjes in 
dit land. ~^«rem^— m«»TTn~..rerT3^M-3«Trr3J^Ji)»'.l'll l 3k-gJ , Lttjre»;3r-H*Krara-J*.l xZ imu t j 3ïZ?VXL i* ' l ' t * *,iUi X s^GnanscwaeraKBïiBnffiTrïtf "^r. _rt"ra3 Meerderheid gemeenteraad tegen apartheid 

Zandvoort wil plaatselijke boycot 
tegen Zuidafrikaanse producten ZANDVOORT - Een meerderheid van de Zandvoortse gemeenteraad 
is dinsdagavond accoord gegaan met een motie van de fractie van de 
Partij van de Arbeid inzake een sociaal-economische boycot van Zuid 
Afrika. In deze motie wordt het college verzocht contact op te nemen 
met de Federatie Handelsvereniging Hanze, de horeca van de bad- 
plaats en de Vereniging van Ambulante Handel, om tot een plaatselij- 
ke boycot te komen van Zuidafrikaanse producten. De motie werd met 
zes stemmen tegen en tien voor aangenomen. Door het college werd voorgesteld de 
motie van de gemeenteraad van De- 
venter van 20 december 1985 inzake 
een sociaal-economische boycot voor 
kennisgeving aan te nemen. Een 
standpunt dat de fractie van de PvdA 
van de Zandvoortse raad niet wilde 
delen. Integendeel, fractievoorzitter 
Toonen verzocht een discussie over de 
apartheidspolitiek van Zuid-Afrika 
aan de agenda toe te voegen. Toen uit 
die discussie bleek dat ook het CDA en 
D66 weinig voelden voor het stand- 
fa punt van het college, de Deventerse 
motie 'voor kennisgeving aan te ne- men', kwam Toonen met een motie die 
steun ontving van de raad, behalve de 
Onafhankelijk Liberalen, Inspraak 
Nu en de VVD'er Attema. 

In de motie wordt de apartheids poli- 
tiek van Zuid-Afrika veroordeeld en 
wordt de mening uitgesproken dat, ge- 
let op de ernst van de schendingen van 
de rechten van de mens in dat land, 
economische offers worden aanvaard. 
Omdat er in Zandvoort veel Zuidafri- 
kaans fruit te koop wordt aangeboden, 
wordt het college verzocht in overleg 
te treden met de verschillende onder- ^Aantal inbraken in huizen 
itijgt thans schrikbarend 

ZANDVOORT - Gedurende de afgelopen week is weer duidelijk 
jebleken, dat het van groot belang is om persoonlijke bezittingen goed 
te beveiligen. Inbrekers legden een voorkeur voor woningen aan de 
iag, maar ook bedrijven en auto's waren gedurende deze periode niet 
veilig voor ze. nemersverenigingen om tot een plaat- 
selijk verbod van Zuid Afrikaanse pro- 
ducten te komen. 

Bovendien zal deze motie, op aan- 
drang van de CDA'er Ingwersen, ook 
aan de Zuidafrikaanse Ambassade in 
Nederland worden aangeboden. 

Kabouters 

Tijdens de discussie bleek dat de 
apartheidspolitiek van Zuid-Afrika 
scherp wordt veroordeeld door het 
CDA en de PvdA. Beide fracties stel- 
den zich op het standpunt dat er eens 
een tijd moet zijn datje niet meer om 
deze problematiek heen kunt, en dat 
er dan een standpunt moet worden 
ingenomen. "In dit geval dat deze poli- 
tiek verwerpenlijk is, al zullen wij wel 
kabouters zijn die het tegen de rest 
van de wereld opnemen", aldus Jan 
Termes van D66. 

De fractie van de VVD was verdeeld 
over het aannemen van de motie. Een 
meerderheid ondersteunde deze, doch 
Attema verklaarde tegen te stemmen 
omdat hij een afwijkende mening over 
dit onderwerp had. "Ik heb veel ge- 
sprekken gevoerd met mensen die in Alleen al op dinsdag 21 januari werd 
;en reeks van inbraken gepleegd. De 
?erste vond plaats in een woning aan 
:ie Mr. Troelstrastraat, waarbij een vi- 
deorecorder, gouden en zilveren siera- 
den, twaalf girobetaalkaarten en een 
j tetting van bloedkoralen werden ont- 
-I «reemd. Vervolgens werd een woning 
'bezocht" aan de Burgemeester Beeck- 
nanstraat, waar een schaal met stui- 
ters, een dameshorloge en een gouden 
cetting met gouden tientje spoorloos 
/erdwenen. Diezelfde dag werd gemeld 
lat uit een kampeerauto aan de Bou- 
evard Paulus Loot een draagbare te- 
evisie, een koffer met gereedschap, 
xlasservies en een bestekbak waren ge- 
tolen. Even later kwam het bericht 
linnen dat een tas was meegenomen 
Jit een gymnastieklokaal aan de Corn. 

llegersstraat, waarin een portefeuille 
:n diverse persoonlijke papieren en be- 
:ittingen zaten. Bovendien is op deze WATER- 
STANDEN Jatum 'HW LW HW LW 

30 |an 616 145 1827 14 11 

'M jan 655 02 22 19 10 14 51 

feb 7 38 03 03 19 59 1534 

feb 8 28 0348 2102 1619 

feb 09 32 4 40 2216 17.12 

feb 10 50 5 42 23 36 18 20 

feb 12 04 6 57 ---- 19 46 

feb 00 54 08 21 1312 2131 

Vaanstanden zondag 2 feb LK 5 21 uur 
(pringtij donderdag 6 feb 
JAP + 74 cm 1 14 uur dinsdag een auto gestolen, zijn drie 
pogingen daartoe ondernomen en 
werden in twee gevallen artikelen uit 
auto's vermist. 

De volgende dag werd opnieuw een 
auto ontvreemd, heeft men tweemaal 
geprobeerd een auto te stelen en werd 
êèn keer in een automobiel ingebro- 
ken. Woningen waren ook op deze dag 
in trek: de achterdeur en de toegangs- 
deur van een huis aan de P. Leffert- 
straat werden geforceerd en onbeken- 
den vertrokken met ruim zeven hon- 
derd gulden. Daarop was een woning 
aan de Boulevard Paulus Loot aan de 
beurt, waaruit een aantal antieke 
voorwerpen werd meegenomen. 

Op donderdag werd gemeld dat er 
een portemonee uit een boodschap- 
pentas was gestolen, terwijl de eige- 
naar bezig was inkopen te doen. Op- 
nieuw was een woning in de P. Lef fer- 
straat het doelwit van inbrekers. Dit- 
maal verdwenen een zakhorloge met 
ketting, een bedrag van zeven honderd 
gulden, tien oude zilveren guldens, 
vier oude rijksdaalders en twee rijks- 
daalders van Unie van Utrecht. Men 
heett op deze dag geprobeerd in te bre- 
ken in een goudgieterij in de Bakker- 
straat, maar deze poging had geen 
succes. 

Onbekenden hebben zich toegang 
verschaft op vrijdag 24 januari tot een 
woning aan de J.P. Thijsseweg em ver- 
volgens een flobertgeweer en enig geld 
gestolen. Eveneens op vrijdag heeft 
men, zonder resultaat, getracht in te 
breken in een woning aan de Tolweg. 

De laatste meldingen over inbraken 
kwamen binnen op zaterdag. Op deze 
dag werd er maar liefst in totaal vijf- 
maal ingebroken. ADVERTENTIE A.s. zondag 

JAZZ on Sunday 

in de manege 

aanvang 15.00 uur Zuid-Afrika wonen, en dat werpt dan 
toch een ander licht op de zaak. Ik 
weet niet of wij er verstandig aandoen 
deze boycot te ondersteunen," uitte hij 
zijn bezwaar. 

Ook Gielen van Inspraak Nu had zo 
zijn bedenkingen tegen de inhoud van 
de motie. In eerste instantie vond hij 
het een zaak van de landelijke politiek, 
dus Den Haag, een standpunt te bepa- 
len. "In deze zaak kunnen wij betrek- 
kelijk weinig uitrichten, ik zou liever 
zien dat wij onze krachten zouden be- 
steden aan acties die tenminste direct 
resultaat opleveren. Dan bedoel ik een 
project in één land, dat wij financieel 
zouden kunnen steunen. Daar heb ik 
al verschillende malen op aangedron- 
gen, maar er gebeurt niets," consta- 
teerde hij. 

Jan Jongsma, sprekend namens de 
Onafhankelijk Liberalen, bracht naar 
voren dat een economische boycot, in 
dit geval het weigeren van Zuidafri- 
kaans fruit, misschien een averechtse 
werking zou kunnen hebben. "Juist 
uie mensen die je wilt helpen, gaan op 
deze manier naar de kelder" waar- 
schuwde hij. Toonen bracht hier te- 
genin dat juist door de niet blanke 
bevolking van Zuid Afrika aangedron- 
gen wordt op een economische boycot. 
"De mensen hebben het er graag voor 
over, dus is onze motie afgestemd op 
een gerichte actie waarom wordt ge- 
vraagd. Juist omdat wij hadden voor- 
zien dat u dit probleem zOu doorver- 
wijzen naar de landelijke politiek, heb- 
ben wij ons bepaald tot datgeen wat 
wij in Zandvoort tegen Zuid-Afrika 
kunnen doen", betoogde hij. 

Dit mocht echter niet baten. De On- 
afhankelijk Liberalen, Inspraak Nu 
en Attema stemden tegen. ADVERTENTIE Uw krant 

niet ontvangen? Bel voer vrijdag 12.00 uur 
ons kantoor, telefoon 1 71 66 Galafeest op 7 maart in Haarlem 

Prix d'Humanité is voor 
milieugroep Greenpeace ZANDVOORT - De 'Prix d'Hu- 
manité' zal dit jaar door de Lions 
Club Zandvoort worden uitge- 
reikt aan de groepering "Green- 
peace'. Dit gebeurt tijdens een 
groots galafeest in het Haarlemse 
Concertgebouw op vrijdagavond 1 
maart. De prijs, een speciaal hier- 
voor ontworpen beeldje van de be- 
kende kunstenaresse Bep Sturm 
van den Bergh uit Bentveld, 
wordt uitgereikt door Tineke de 
Nooy van Veronica. Medewerking 
op deze avond wordt verleend door 
Marco Bakker en het Zandvoorts 
Mannen- en het Zandvoorts 
Vrouwenkoor. Voor dit laatste 
koor betekent dit optreden tevens 
het debuut. 

Verlichting bij 
Huis in de Duinen 

ZANDVOORT - Door de directie 
van het Huis in de Duinen is aan het 
gementebestuur een schriftelijk ver- 
zoek ingediend, de verlichting rond 
het oudereneentrum te verbeteren. 

Binnenkort zullen de noodwonin- 
gen worden afgebroken, hetgeen her- 
stelwerkzaamheden en herindeling 
van het terrein tot gevolg heeft. De 
directie heeft hierover reeds bespre- 
kingen gevoerd met de dienst PW. Ge- 
vraagd wordt nu of tijdens deze werk- 
zaamheden ook de verlichting kan 
worden uitgebreid, omdat "de laatste 
tijd geconstateerd moet worden dat wij 
overlast hebben van lieden die het 
voorzien hebben op eigendommen van 
de bewoners. Uit dat oogpunt is het 
van belang dat er een betere verlich- 
ting komt", aldus de directie in haar 
schrijven. Horeca-bijeenkomst 

ZANDVOORT - De afdeling Zand- 
voort van Horeca Nederland houdt op 
donderdag 30 januari 1986 een bijzon- 
dere vergadering in het Palace Hotel. 
Aanvang 14.00 uur. Deze bijeenkomst 
wijkt af van de gebruikelijke vergade- 
ringen, omdat als gastspreker is uitge- 
nodigd de voorzitter van de bond, de 
heer Luit Ezinga. Deze zal een lezing 
houden over 'Kwaliteitsverbetering in 
de Horeca". Hierna is er voor de aan- 
wezigen de gelegenheid tot het stellen 
van vragen. 

Na de pauze, wordt door de heer 
Bouwmeester van het Centraal Insti- 
tuut voor het midden- en kleinbedrijf 
voorlichting gegeven over de automa- 
tisering in de horeca. Jaarlijks wordt deze prijs door de 
Lions Club toegekend aan mensen / 
groeperingen / instellingen die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt op 
maatschappelijk terrein. Eerder werd 
deze prijs onder andere toegekend aan 
Prins Bernhard voor het Wereld Na- 
tuur Fonds, de Zandvoortse Reddings- 
brigade, de bestuursleden van de SOS- 
kinderdorpen etc. De laatste keer was 
het Herman van Veen die in Treslong 
in Hillegom de prijs in ontvangst nam 
voor zijn belangeloze medewerking 
aan talloze kinderbeschermingspro- 
jecten. Dit jaar heeft men de prijs 
toegekend aan de organisatie Green- 
peace. 

Lions Club Zandvoort heeft voor 
deze avond de medewerking ingeroe- 
pen van Marco Bakker die tezamen 
met het Zandvoorts Mannenkoor en 
het Zandvoorts Vrouwenkoor een con- 
cert zal geven. Ter gelegenheid van dit 
concert wordt van tevoren een plaat 
opgenomen. Presentatrice is de beken- 
de TV-journaliste Tineke van Veroni- 
ca, die de uitnodiging aanvaardde op 
voorwaarde dat de Zandvoorters in 
haar TV-programma op zaterdagmid- 
dag 8 maart haar gasten zullen zijn. 
Een uitnodiging waaraan de dirigent 
Dico van Putten graag gevolg heeft 
gegeven. Na afloop van het concert zal 
de avond worden besloten met een ou- 
derwets bal. 

Een deel van de opbrengsten van 
deze avond zijn bestemd voor Green- 
paece, terwijl een ander deel geschon- 
ken wordt aan de SOS-kinderdorpen, 
één van de projecten waarvoor de 
Lions Club Zandvoort zich nu al jaren 
inzet. Kaarten voor deze avond zijn 
verkrijgbaar in de regio. Brand in HID door 
water op televisie 

ZANDVOORT - Het omvallen van 
een bloemenvaas op de televisie heeft 
afgelopen brand veroorzaakt in een 
woonkamer van het Huis in de Dui- 
nen. Door de kortsluiting die was ont- 
staan, raakte de televisie in brand en 
het vuur verspreidde zich in de woon- 
kamer. 

De bewoonster werd met haar hond 
door de brandweer uit haar benarde 
positie bevrijd. Inmiddels had zich een 
hevige rook ontwikkeld in de zuidvleu- 
gel van het oudereneentrum, waar- 
door de overige bewoners eveneens 
hun kamers moesten verlaten. De 
brandweer was het vuur binnen twin- 
tig minuten meester. De kamer waar 
de brand was ontstaan, brandde ge- 
deeltelijk uit. Er was rook- en water- 
schade in de aangrenzende kamers. -v.? ^>;c*i r Handtekeningactie is startsein ZANDVOORT - De actie- 
groep 'NS-station Zandvoort 
moet open blijven', start op 1 
februari met een handteke- 
ningactie onder de inwoners 
van de badplaats en treinrei- 
zigers die regelmatig naar 
Zandvoort komen. Deze actie 
duurt twee weken en heeft tot 
doel te bereiken dat het spoor- 
wegstation in de winter- 
maanden op de gebruikelijke 
uren is geopend, en dat de NS 
afziet van sluiting van het 
station in de periode 3 
maart/20 april aanstaande. 

Dit heeft de actiegroep besloten 
op donderdag 23 januari in een 
speciale bijeenkomst die in het 
wooncentrum Nieuw Unicum 
werd gehouden. Eveneens werd 
overeengekomen dat deze hand- 
tekeningactie slechts veertien da- 
gen zal duren. Momenteel wordt 
het station gedurende de winter- 
maanden om 21.00 uur gesloten, 
de lift buiten werking gesteld en de bewaakte fietsenstalling ver- 
vangen door een 'onbewaakte'. 
Het voornemen van de Neder- 
landse Spoorwegen om van 3 
maart t/m 20 april het station te 
sluiten in verband met herstel- 
werkzaamheden aan het baan- 
vak is voor veel Zandvoorters de 
bekende druppel geweest die de 
emmer deed overlopen. 

"Ondanks het feit dat er op dat 
traject in die periode bussen door 
de NS zullen worden ingezet zul- 
len met name ouderen, gehandi- 
capten en ouders met kleine kin- 
deren (kir.der- en wandelwagens) 
hiervan de dupe worden en ver- 
stoken blijven van vervoer," zegt 
de actiegroep. Bovendien bete- 
kent deze eenzijdig genomen 
maatregel van de NS, zonder 
vooroverleg met gemeentebe- 
stuur of andere belanghebben- 
den, veel ongerief voor toeristen 
of bezoekers die gewoon zijn per 
trein naar Zandvoort te reizen. 

De actiegroep waaraan mee- werken tal van sociale instellin- 
gen, de gezamenlijke kerken en de 
landelijke politieke partijen, zal 
in de komende week de inwoners 
van Zandvoort op de hoogte bren- 
gen van de actie door middel van 
een pamflet. Deze felgroene brief 
bevat een beknopt verslag waar- 
om de actiegroep van mening is 
dat de inwoners van Zandvoort 
hun medewerking behoren te 
verlenen. Daarna wordt de hand- 
tekeningactie georganiseerd in de 
periode 1/14 februari. Degene die 
zich solidair met de actie ver- 
klaart, gelieve hierop een handte- 
kening te plaatsen. Op diverse 
plaatsen in openbare gebouwen, 
sociale instellingen, maatschap- 
pelijke organisaties, waaronder 

Zandvoorts Nieuwsblad, kunnen 
deze lijsten getekend worden. Dit 
schriftelijke protest zal daarna 
onder de aandacht gebracht wor- 
den van de landelijke politieke 
partijen, de media en de presi- 
dent-directeur van de Nederland- 
se Spoorwegen. Gemeente wil een kort geding 
tegen Spoorwegen aanspannen ZANDVOORT - Samen met de Federatie Handelvereniging Hanze, 
de Stichting VVV Zandvoort, de Vereniging van Strandpachters van 
Zandvoort en Horeca Nederland afdeling Zandvoort, is de gemeente 
Zandvoort doende met de voorbereiding van een kort geding tegen de 
NV Nederlandse Spoorwegen. Wanneer dit geding doorgang vindt, zal 
het om 10.30 uur op maandag 10 februari dienen voor de President van 
de Haarlemse rechtbank. Aanleiding tot het kort geding is het 
voornemen van de NS om in de periode 
3 maart/20 april 1986 het baanvak 
Haarlem/Zandvoort voor al het trein- 
verkeer te sluiten. Dit wordt gedaan 
om de bovenleiding op dit traject te 
vernieuwen. Het kort geding wordt 
aangespannen, niet omdat men zich 
in Zandvoort verzet tegen deze nood- 
zakelijke werkzaamheden, wél tegen 
het tijdstip waarop deze zullen worden 
uitgevoerd. 

In gesprekken met de directie van de 
Spoorwegen heeft het gemeentebe- 
stuur voorgesteld de werkzaamheden 
's nachts uit te voeren; öf tijdens de 
werkzaamheden de spoorverbinding 
te handhaven door middel van diesel- 
treinen, óf de werkzaamheden uit te 
stellen tot. het najaar van 1986. Deze 
besprekingen hebben echter geen re- 
sultaat gehad, reden waarom het col- 
lege van b. en w. de Minister van Ver- keer en Waterstaat op 15 januari 1986 
heeft verzocht zo spoedig mogelijk 
maatregelen en/of besluiten te nemen 
dat de werkzaamheden niet in de be- 
doelde periode zullen plaatsvinden, en 
te bevorderen dat de werkzaamheden 
worden uitgevoerd zoals door de ge- 
meente Zandvoort in de alternatieven 
is genoemd. 

Het gemeentebestuur en de geza- 
menlijke ondernemersverenigingen 
verwachten dat het stilleggen van het 
treinverkeer en de daarvoor in de 
plaatskomende busverbinding tussen 
de stations Haarlem - Zandvoort via 
Overveen, tot resultaat zal hebben dat 
veel minder toeristen Zandvoort zul- 
len bezoeken. Bovendien zullen op 
drukke zonnige dagen (in deze periode 
valt het paasweekeinde) de bussen ver- 
traging ondervinden als gevolg van de 
filevorming op de twee invalswegen 
naar Zandvoort. "Dit zal ongetwijfeld een deel van van de dagtoeristen die 
normaal op zulke dagen naar Zand- 
voort komen per trein, ervan weer- 
houden dit voorjaar de badplaats te 
bezoeken", luidt het argument van het 
gemeentebestuur. Er worde door het 
gemeentebestuur eveneens opgewezen 
dat ook de toerist die per auto naar 
Zandvoort komt, en de gewone busrei- 
ziger zich eveneens wel tweemaal be- 
denkt, wanneer hij op de hoogte is van 
de extra verkeersdruk op de beide we- 
gen. 

Op 27 januari heeft het gemeentebe- 
stuur de NS nogmaals gesommeerd de 
planning van de onderhoudswerk- 
zaamheden te wijzigen in de voorge- 
stelde alternatieven. "Wanneer op 
korte termijn geen bevredigende op- 
lossing wordt gevonden, dan dient het 
kort geding op maandag 10 februari 
voor de rechter", verklaarde burge- 
meester Machielsen op de raadsverga- 
dering die dinsdag 28 januari werd 
gehouden. Hij voegde er aan toe, dat 
geen van de betrokkenen kon voor- 
spellen hoe dit zou aflopen, omdat nog 
nimmer in de geschiedenis van de NS 
een kort geding op deze gronden was 
aangespannen. Nieuwsblad 

iedere week zelf in de bus 

Abonnementsprijs slechts f 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar) 
(Voor postabonnees gelden andere tarieven) 

BijgaBnde bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan 

Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel 

de abonnementenafdeling 020-5623066. BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE! Naam: 

Adres: | 

Postcode: X 

Woonplaats: j 

Telefoon: Giro/Bankr. Ik betaal per kwartaal f 10,65, halfjaar ƒ 19,55, jaar ƒ 36,95 
Zandvoorts Nieuwsblad 
Losse nummers 1 gulden. a WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 30 JANUARI 1986 FAMILIEBERICHTEN ! 40 JAAR GETROUWD 

I 

', Pa en Ma Sijtsma 

■ van harte gefeliciteerd 

-! Sylvia, Henk, Stefanie 

" Marjo, Elke, Jelle 

"■ft *** » A * » »* * ■ »» ■ * » »« * « * * k *4t * **** ******i*t . Op 25 januari 1986 is toch nog onverwacht vre- 
dig ontslapen, onze lieve vader, behuwd- en 
grootvader 

Leonard Gustav Dümpel 

op de leeftijd van 73 jaar. 

Zandvoort: 

B. A. J. Dumpel-von Stein 

Kinderen 

Kleinkinderen 
Lorentzstraat 234 
2041 SL Zandvoort 

De crematie heeft woensdag 29 januari plaatsge- 
vonden in het crematorium te Velsen. DOKTERSBERICHTEN P. Flieringa 

huisarts 

Afwezig van 31 januari tot 3 februari 

Waarn. huisartsen 
Anderson, Drenth en Zwerver 
CAFÉ -BAR 

Op vrijdag 

31 januari gaan we 

proefdraaien 

Gewoon even onze draai vinden 

in een gezellig café, goede muziek, 
Heineken Bier, babbeltje enz. 

Kom ook even langs, je draai vinden 

Anky en Mees Gerritsen 

Ter kennismaking de eerste paar 
dagen voor vrouwen halve prijzen, 
anderen iets van het Huis. 

Geopend: v.a. 4 uur 's middags, op 
zondag v.a. 11 uur 's morgens. 

CAFÉ BAR ZTZTV 7 

.-. -,,- — - --__,_ 2042 LD Zandvoort 

'T ZEEPAARDJE Te i 02507-14308 Zandvoopts Nieuwsblad 
Losse verkoop adressen 

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort. 
-De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort 

Weekmedia, 

Gasthuisplein 12, Zandvoort 
Sig.mag. Lissenberg, 

Haltestr. 9 , Zandvoort 

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort 
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort 

Drog. Bakels, 

Kerkstraat 31 , Zandvoort 

Sig.mag. De Krocht, 

Gr. Krocht 17, Zandvoort 

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort BRAND BIJ HET HUIS 
IN DE DUINEN 

Politie en brandweer 
Zandvoort 

Snel en akkuraat 
optreden zorgde 
ervoor dat de 
materiële schade 
beperkt bleef. 

Zeer harteli\k bedankt'. 

Medewerkenden van het Huis 
in de Duinen, jullie hebben je 
geweldig gehouden. 

Wij zijn trots op jullie. 

Bewoners van de flat, er was 
goede zorg voor elkaar. 

Er was begrip voor de 
maatregelen die getroffen 
moesten worden. 

Bewondering voor 
iedereen! 

Bestuur en direktie 

Stichting het Huis 
in de Duinen UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 
Tel. 02507-1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78 Fa. Gansner & Co. 

GAS- en OLIEHAARDEN - 
GASFORNUIZEN 

Etna - Faber - Benraad gashaarden 

Toonzaal: 
Schelpenplein -Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 

Deskundig advies. 
Voor al uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. 
A.s. zondag 

in de manege 4 uur 

continu 

JAZZ, 

SWING en 

DANS 
mi'ziek 

met 

André Valkering 
Boogie, Woogie Set, 
afgewisseld met het 
kwartet van JAN de 
BAS, piano en HARRY 
VERBEKE, saxofoon. 
Als gaste de blueszangeres 
PHAEDRA, terug uit Amerika. 

Entree f 7,50, 

aanvang 1 5.00-tot 1 9.00 uur. HUIS OF 
APPARTEMENT 
VERKOPEN ' • > « H. W. COSTER bv 

Makelaar o.g. 

Burg. Engelbertsstraat n _ Zandvoort - Tel. 15531 

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken Lid NVM, 
Aangevraagde bouwvergunningen 5B86 
6B86 
7B86 
8B86 
9B86 
10B86 
11B86 Thorbeckestraat 35 

volkstuincomplex Keesomstr. 

Haltestraat 50 

Louis Davidsstraat 1 A 

Patrijzenstraat 1 

Dr. Kuyperstraat 14 

Hogeweg 22/23 verbouw garage 
bouw tuinhuisje 
verbouw kelder 
verbouw pand 
verbouw woning 
verbouw woning 
verbouw woning Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op 
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 1 2.30 uur gedurende een week na ver 
schijnen van dit blad. 

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indie- 
nen bij burgemeesteren wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling 
worden betrokken. 

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden ver- 
leend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend. 
Verder is het mogelijk dat ereen verklaring van geen bezwaarvan Gedeputeerde 
Staten nodig is. 144B85 
156B85 Thorbeckestraat 33 
Schuitengat 3/5 Verleende bouwvergunningen 

üouw garage 
- samenvoeging flats Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, 
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, 
postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 30 januari 1986 TGEMEENTE D In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat de vacature: 
I DE HOUTLOODS bi 1 3 RAADHUISSTRAAT 56a - HAVENSTRAAT 1 
HEEMSTEDE- TEL. 023 - 29 00 28 • HOUT 

• PLAATMATERIAAL 

• RAMEN 

• DEUREN 

• KOZIJNEN 

Alles op maat gemaakt - 
Gratis thuisbezorgd Voor opbaring in uitvaartcentrum en 
voor verzorging van uitvaart: 

uitvaartverzorging 
kennemerland 

tel.02507-1 53 51 

DA 6 EN NA CHT VERZORGING W ïflflTSLAGERIJ ARB0UW ^§1 

' TÖ^jJS*' HALTESTRAAT 11- 204J LM JEANOYOOBT -TEM03 JO/) ' ** *• N **hS**^ 

HALTESTRAAT 12 - 2042 LM ZANDVOORT - 
TEL. (02507) 12616 

Riblappen soo gr. 9,50 

Shoarmavlees 100 gr. 1,65 

Berliner 100 r . 1#40 

Rosbief 100 gr. 2,95 

Achterham 100 gr. 2,40 

Lever 100 B r. 1,60 

Pekelvlees 100 gr . 1,95 

Leverworst 250 gr. 2,25 

Erwtensoep 1 ■». 3,95 Limousin, Puur natuur uil de Franje Oordop*. Gegarandeerd rundvlees 
zonder verboden hormonen. Drogisterij - Reform 

M0ERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET- 
ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 

en zoutloos 

Haltestraat 1 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-16123 ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER 

(part-time 20 uur per week) 

bij de 

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN annex het GAS-, GROND- 
EN WONINGBEDRIJF. 

Algemene informatie 

De te benoemen functionaris zal bij de tekenkamer worden belast 
met administratieve werkzaamheden voor o.m. de weekmarkt, 
grond-, huur- en pachtzaken en het woningbedrijf. 
Voorts gaan tot haar/zijn werkzaamheden behoren het notuleren 
van vergaderingen en secretariële ondersteuning van de directeur. 

Functie-eisen 

- bezit van een diploma HAVO of VWO; 

- zelfstandigheid; 

- leeftijdsindicatie 25 tot 45 jaar, 

- goede redactionele en contactuele eigenschappen; 

- enige (gemeentelijke) ervaring strekt tot aanbeveling. 

Selectie en salariëring 

Bij de selectie van kandidaten wordt een vertegenwoordiging van 
de afdeling betrokken. 

Benoeming kan afhankelijk van ervaring plaatsvinden in de aan- 
looprang: niveau 5 (maximaal f 2.960- per maand, of de functie- 
rang: niveau 6 (maximaal f 3.271,- per maand). 

Inlichtingen 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de directeur de heer 
ing. N. Wertheim. Op het gemeentelijk kampeerterrein 'De Branding' is plaats voor 
twee 

SCHOONMAKERS (M/V) 

Aanstelling zal geschieden op arbeidsovereenkomst naar burger- 
lijk recht voor de periode van 24 maart - 23 september 1 986. 
De werktijden zijn gebaseerd op een 6-daagse werkweek met wis- 
selende diensten (37 uur per week). 

Salaris van f 1 .996,- tot f 2.336- bruto per maand (schaal 2). 
Beneden de 21- jaar gelden jeugdlonen. 

Inlichtingen 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het hoofd van de afde- < 
ling buitendienst de heer P. Honderdos, telefoon 02507-14841 
toestel 150. Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na het 
verschijnen van dit blad worden gericht aan de directeur var. 
de dienst van Publieke Werken, Postbus 267, 2040 AG Zand- 
voort 
WONINGRUIL 
Haarlem-Zandvoort 

Aangeb. 

eengezinswoning, gr. 

woonk. 7 m, 3 slaapk., 

douche, cv., tuin. 

Huur 370,-. 

Gevr. 4-kam. woning 

Centrum Zandvoort. Br. o. 

nr. 74186 bur. v.d. bid. Limousm 
Restaurant Delicia 

Kerkstraat 16 Zandvoort 
Tel. 12270 Ons MENU voor zondag a.s. 

Groentesoep 

* 

Varkensfilet 

gevuld met gehakt 

aardappelen met verse groenten 

• 

Us 

• 

Koffie 17,50 pp ELKE DAG 

2e kopje koffie gratis 1,80 of V. koffie met gebak 3,50 1 FOTO QUELLE 

Compleet foto/filmassor- 
timent, voordelig afdruk- 
ken en ontwikkelen 

DROGISTERIJ 
MOERENBURG 
Haltestraat 1 
Zandvoort DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 

Tel. 02507 - 1 23 27 

Uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN. 

PANTY'S, KNIE- en 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT Te koop 

2 jaar oude 

VenrJex 

was- 

automaat 

Tel. 19201-18765 NIEUW: 
DR. J. VAN SANTEN 

ARBEID, 

PLICHT EN 

VRIJHEID 

J60 blz., ƒ 19,50 

HERDRUKT: 
DR. J. VAN SANTEN 

WEIMAR 1933 

DEMOKRATIE 
TUSSEN FASCISME 
EN KOMMUNISME 

232 blz., ƒ24,50 

In de boekhandel of 

rechtstreeks bij: 

Uitgeverij' SUN / 

Bijleveldsingel 9, 

6521 AM Nijmegen / 

Tel. 080-221700 

In Zandvoort 
verkrijgbaar bij 

Boekhandel 
„De Krocht", 
Gr. Krocht 17. Drogisterij-Reform 

MOERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET- 
ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 

en zoutloos 

HALTESTRAAT 1 

ZANDVOORT 
Tel. 02507-1 61 23 
VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT Vitamine koopjes, bij AART VEER eten en drinken 

Grapef ruits 5 voor 

Extra groot 

Navelsinaasappels 5 voor 

Heerlijk zoet 

Clementines 2.50 
2.95 
2.50 
Héél kilo 

nog één week 

Perssinaasappels 

2.75 

25.00 

op is op! 
UIT ONZE KEUKEN 

Bietensalade 

250 gr. 2.50 10 voor 
per 
hele kist MASSAGE BIJ ELKE STAP — NOPPY'S... 
als bijv. vermoeiddheid in het zenuwstel- 
sel van de voet word weggemasseerd, 
waardoor direkte werking op het geza- 
menlijke organisme uitgeoefend wordt. 
Een speciaal mengsel van kunststof 
maakt de Noppy's verrassend zacht — zo 
blijft de werking aangenaam. 
Voetmassage bij elke stap — zoals bloot- 
voets lopen op grint — of natuurgrond. 
Door bij het lopen voortdurend wis- 
selende stand van de noppen wordt de 
bloedcirculatie op gang gebracht en 
komplete bewegingsmechanisme van 
voeten en benen geaktiveerd. Storing zo- Natuurlijk zijn de Noppy's zoals bij alk 
Birkenstocks met het voetbed uitgerust; 
zodat bij de werking van de massage de 
ontspanning door het voetbed wordt be- 
nadrukt. De Noppy's zijn waterbesten- 
dig, zodat ze ook in het zwembad of in 
de sauna gedragen kunnen worden. 

HERMAN HARMS 

Grote Krocht 22 BIRKENST0CK Grote sortering 
prachtige planten en 
bloemen "erica" 

GROTE KROCHT 24 
ZANDVOORT 

DONDERDAG 30 JANUARI 1986 CHOOUNFORMATIE 1986 5 februari 

n weekmedia/top 8 + ? 

[oor informatie en\ 

iDVERTENTIE- 
ÏESERVERINGEN 

IEL WEEKMEDIA AALSMEER 

•iAN ACKER 

!ïL 02977-284 1 1 Zandvoorters van 
>plichting verdacht 

ZANDVOORT/HOOFDDORP 
'wee Zandvoorters zijn door de politie 
angehouden, omdat zij er van worden 
erdacht in Hoofddorp een juwelier te 
lebben opgelicht. 

De juwelier liet op verzoek van een 
an de mannen enkele sieraden zien 
lie de Zandvoorter daarna onder de 
igen van de winkelier wegnam en om 
ervolgens met een voor de winkel ge- 
eedstaande auto te vertrekken. Zowel 
ie chauffeur als de 'klant' konden in 
andvoort worden aangehouden. De 
)etrokken Zandvoorters, een van 20 en 
«n van 40. jaar zijn in verzekerde be- 
varing gesteld. Van de buit is maar 
«n klein deel terug gevonden. De poli- 
ie vermoedt dat men de rest tijdens de 
rlucht heeft verloren. Overigens wer- 
len er deze week nog twee inbraken in 
ie badplaats gepleegd waarbij siera- 
len werden weggenomen. Programma van eisen ingediend 

Circuit moet totaal 
worden vernieuwd 

ZANDVOORT - De directie van het Circuit Zandvoort is bereid mee 
te werken aan het verleggen van de racebaan, wanneer dit in het kader 
van de Wet Geluidhinder geëist zou worden. Dit heeft men het college 
van Zandvoort laten weten bij de toezending van het programma van 
eisen dat op verzoek van de gemeente is ingediend. Dit programma van 
eisen wordt door de gemeente aan twee projectbureaus toegezonden, 
met het verzoek naar aanleiding hiervan een totaal renovatieplan voor 
het Zandvoortse circuit op te stellen. Bovendien wordt gevraagd wat 
dit de gemeente gaat kosten. Alvorens één hunner de opdracht krijgt, 
zal door de gemeenteraad worden beslist welk bureau hiervoor wordt 
ingeschakeld. De kosten van dit ontwerpplan moeten namelijk eerst 
door de raad worden goedgekeurd. Wanneer het totale renovatieplan 
door het planbureau is ingevuld en 
ook de totale kosten hiervan bekend 
zijn, wordt nagegaan hoe en op welke 
wijze deze renovatie gefaseerd kan 
worden uitgevoerd. Dan wordt ook de 
wijze van exploitatie onder de loep ge- 
nomen, plus de verlenging van het 
langjarig contract met een circuitex- 
ploitant. Dan pas kan worden nage- 
gaan hoeveel geld Zandvoort voor dit 
plan tegemoet kan zien van het Rijk 
en andere investeerders. 

Programma van eisen 

Volgens het ingediende programma 
van de huidige circuitexploitant zal 
het binnenterrein van het circuit ver- 
anderd dienen te worden. Dit betekent 
onder andere een paddock van 30.000 
m2 en pits voor veertig racewagens. De 
boxen hiervan dienen aansluitingen 
te hebben voor water, elektra, verwar- 
ming en een afvoer met vuilafschei- 
ding. Bovendien moet er voor de tech- 
nische keuring van de racewagens een 
overdekte ruimte zijn die ongeveer 
duizend vierkante meter groot wordt. 
Hier komen hefbruggen en een weeg- 
brug, terwijl tevens een kleine kan- 
toorruimte noodzakelijk is. In de paddocks zelf dienen kleedka- 
mers en douches, alsmede aansluitin- 
gen voor gas, water en electra te zijn, 
plus toiletfaciliteiten. Voor de brand- 
stof, gas, diesel en benzine wordt een 
tankinstallatie gebouwd. In de huidi- 
ge opzet zijn twee restaurants noodza- 
kelijk, één in de paddock en één in de 
directe nabijheid. Bovendien is het no- 
dig dat bij renovatie van het circuit 
een voetgangerstunnel wordt aange- 
legd ter hoogte van de huidige start/fi- 
nishlijn en een tunnel voor vrachtau- 
to's. 

Buitenterrein 

Een van de eerste eisen voor het bui- 
tenterrein is een goed dienstencen- 
trum. Momenteel zijn het Rode Kruis, 
de brandweer, politie en officials on- 
dergebracht in verschillende gebouw- 
tjes en bouwsels. Hiervoor moet in de 
toekomst één gebouw komen, waarin 
ook garagefaciliteiten voor deze dien- 
sten zijn opgenomen. Gedacht wordt 
aan een gebouw dat twee verdiepingen 
hoog wordt, met een inhoud van 23.000 
m3, en een parkeerruimte van 5000 
m2. Ten behoeve van de circuitexploi- 
tatie is eveneens een opslaggebouw noodzakelijk waarin een garage voor 
het wagenpark van het circuit. Ook 
dit gebouw kan twee verdiepingen 
hoog worden van dezelfde afmetingen 
als het 'dienstengebouw'. 

Een controletoren is eveneens nood- 
zakelijk voor het secretriaat, officials, 
communicatie en tijdwaarneming. 
Het grondoppervlak van deze toren 
kan 10 x 10 meter zijn, met een totale 
hoogte van 12 meter, verdeeld over vier 
verdiepingen. De nieuwe kantoren 
voor een exploitatiemaatschappij 
kunnen gevestigd worden in een ge- 
bouw dat vier etages heeft met een 
oppervlakte van 20 x 20 meter plus een 
magazijn. 

Noodzakelijk is dan tevens een cafë- 
restaurant ten behoeve van de exploi- 
tatie van het circuit. Dit restaurant 
moet het hele jaar open zijn. Het zou 
uit twee etages kunnen bestaan en ern 
dakterras kunnen hebben voor de be- 
zoekers. Hierbij behoort gerekend te 
worden op een parkeerterrein van on- 
geveer 5000 m2, een terrein dat, behal- 
ve voor de restaurantbezoekers, dienst 
kan doen voor medewerkers van het 
circuit. Een nieuw perscentrum kan 
dan gesitueerd worden (2000 m2) ter 
hoogte van de start/finishlijn (in de 
tribune). Dit perscentrumn is bestemd 
voor radio-en televisiecommentato- 
ren, de publieksomroep, de schrijven- 
de en fotograferende pers. Voor deze 
laatste groep zijn drie donkere kamers 
noodzakelijk. 

Bij dit perscentrum behoort even- 
eens een podium, een geluidsinstalla- 
tie en ruimte voor een receptie. Op het 
buitenterrein moet ook ruimte zijn 
voor de inrichting van gasten-units, 
minimaal 25 stuks, van 10 x 10 meter 
met de noodzakelijke voorzieningen 
zoals water, electra en telef oonaanslu- 
tingen. 

Voor de toeschouwers worden nieu- 
we faciliteiten gepland: ongeveer 5000 
tribuneplaatsen, waarvan er 2500 
overdekt zijn, en een totaal aantal 
parkeerplaatsen van 5000. Voor al deze 
faciliteiten wordt een rioleringssys- 
teem aangelegd. Behalve de electrici- 
teitskabels wordt de aandacht ge- 
vraagd voor een kabel-tv aansluiting 
op het terrein. •wk-jft. 

-* >.« ** ^ 

• In Zandvoort werd altijd een spannende Grand Prix verreden. "Wanneer weer?", vragen de liefhebbers zich af. 

(archieffoto) Algemene veranderingen die plaats 
moeten vinden zijn: het verplaatsen 
van de schiet- en slipschool. Er moet 
een helicopterlandingsplaats komen. 
De hoofdingang dient veranderd en 
verbreed te worden. Nieuwe kassa's en 
een geheel nieuwe omheining behoren 
ook te worden geplaatst. Bovendien 
dient een nieuwe omheining te wor- 
den aangebracht tussen de racebaan 
en publieksaccommodatie. De race- 
baan wordt voorzien van een nieuwe 
toplaag asfalt. Bij dit werk behoort 
eveneens het ophogen van bermen en 
vangrail. 

Er kan een verkeersoefencentrum aangelegd worden evenals een kart- 
baan voor het toerisme. De huidige 
circuitexploitant verzoekt tevens of de 
mogelijkheid kan worden onderzocht 
op het circuitterrein congresruimten 
te realiseren. Onder de tribune zouden 
eventueel enkele bedrijven kunnen 
worden gevestigd. 

Grand Prix 

Door Bernie Ecclestone werd dit 
jaar als eis gesteld dat in ieder geval 
het dienstencentrum zou worden ge- 
bouwd, alvorens er een Grand Prix 
zou worden verreden. Hij heeft zich bereid getoond hiervoor geld beschik- 
baar te stellen. Eveneens moet men 
dan zekerheid hebben over de verlen- 
ging van het contract. 

De raad echter besloot dat eerst de 
plannen van de renovatie van het cir- 
cuit ter tafel moesten liggen, alvorens 
men wilde spreken over de verlenging 
van een contract. Dit kostte Zand- 
voort de Grand Prix. De procedure 
waarvoor nu werd gekozen zal echter 
zes maanden in beslagnemen, alvo- 
rens opnieuw de verlenging van het 
contract behandeld zal worden. Mis- 
schien lukt het alsnog de Grand Prix 
1987 te verkrijgen. Woningbouwvereniging 
uit bezwaar bij provincie HAARLEM - De door de ge- 
neente Zandvoort voorgenomen 
;rije sectorbouw (premiekoopwo- 
ïingen) op het Stationsplein, 
ïeeft geleid tot een bezwaar- 
chrift dat de Woningbouwver- 
niging EMM heeft ingediend bij 
Ie provincie. Een bezwaarschrift 
jericht tegen de provincie die een 
/erklaring van 'geen bezwaar' 
ïeeft afgegeven voor de bouw vn 
ieze woningen. Vorige week kreeg 
ie voorzitter van EMM de gele- 
genheid de bezwaren mondeling 
oe te lichten op een hoorzitting in 
iet Provinciehuis. 

Het voornemen van het gemeente- 
jestuur om op deze plaats vrije sector- 
voningen te realiseren, stuit op on- 
)verkomenlijke bezwaren van EMM, 
>mdat de geprojecteerde woningen 
ioor hun afmetingen, type en inhoud 
liet voldoen aan de woningbehoefte 
lie er in Zandvoort is. "Dit project be- 
ekent dan ook niet een verlichting 
;an de woningnood", aldus Termes op 
ieze zitting. "Onze vereniging kan 
ranuit haar volkshuisvestingsopvat- 
ing nimmer accoord gaan met het 
lan dit plan ten grondslag liggende 
jeleid, dat geheel en al strijdig is met 
Ie reeds geruime tijd duidelijke, wer- 
kelijke woningbehoefte in onze ge- 
neen te". 

In september 1984 werd door het col- 
ege van b. en w. van Zandvoort de 
Medewerking ingeroepen om voor het 
Juidelijk deel van het Stationsplein 
:en woningwetplan te ontwerpen. Dit 
werd gevraagd om de gemeente in 
staat te stellen tijdig de benodigde 
rijksbijdragen voor de verwerving van 
ie gronden aan het Stationsplein te 
Verkrijgen. Nadat de plannen van 
£MM waren ingediend, heeft de ge- 
meente Zandvdort de grond aange- 
. tocht 'voor sociale woningbouw'. "Nu 
pas wordt bekend dat onze hulp 
ilechts een doekje voor het bloeden is 
;eweest. Van begin af aan moet het 
;ollege gespeeld hebben met de ge- 
iachte deze grond op één van de aan- 

Srekkelijkste punten van Zandvoort te 
«stemmen voor de premiekoopsector. 
)it blijkt nu", zo betoogde de voorzit- 

Iermes noemde het woningbeleid van 
Zandvoort in strijd met de bestuurlij- 
ke normen. "Zonder visie op wat lange- 
•e termijn, zonder behoorlijke onder- 
wuwing, zonder overleg met de be- 
srokken belanghebbenden wordt het 
oer plotseling omgegooid". 
Namens de gemeente werd het 
■voord gevoerd op deze hoorzitting 
ioor burgemeester Machielsen. Hij 
verklaarde de 'ommezwaai' van het 
Mllege door het gebrek aan woning- 
wetcontingenten, waardoor het plan op losse schroeven kwam te staan. Bo- 
vendien zouden er grote renteverlie- 
zen optreden wanneer men zou wach- 
ten met bouwen tot eindelijk een wo- 
ningwetcontingent door de gemeente 
zou zijn ontvangen om tot de bouw 
over te gaan. "Je kunt plannen maken, 
maar je moet wel alert kunnen inspe- 
len op gewijzigde omstandigheden. 
Beter is het dan de woningzoekenden 
een gedifferentieerd aanbod te leve- 
ren, dan de grond zo duur te laten 
worden dat woningbouw helemaal on- 
verantwoord zou worden". Door hem 
werd naar voren gebracht dat er in 
Zandvoort ook behoefte bestaat aan 
premiekoopwoningen óók onder de 
Zandvoortse ingezetenen. Dit zou na- 
melijk een doorstromingsetfect kun- 
nen hebben. 

Op deze hoorzitting werden ook de 
bezwaren aangehoord die door de 
Stichting De Papieren Tijger uit 
Haarlem tegen het plan waren inge- 
bracht. Deze stichting die zich in- 
spant voor de leefbaarheid van een 
woonomgeving, achtte de plannen zo- 
als die nu door de architect waren ont- 
worpen "een aantasting van de woon- 
omgeving". 

Op korte termijn valt de uitspraak van 
de provincie te verwachten of de be- 
zwaren ontvankelijk of niet ontvanke- 
lijk verklaard zullen worden. 
• De werksfeer in een bedrijf of 
onderneming wordt heden ten 
dage belangrijk geacht voor de 
arbeidsprestaties van de 
werknemers. In welhaast iedere 
advertentie komt dit gegeven 
terug; Voorbeelden hiervan in 
iedere willekeurige krant bij de 
personeelsadvertenties zijn er 
genoeg te vinden. Wil men goede 
prestaties van zijn werknemers 
dan behoort de werksfeer goed te 
zijn, dat sal niemand ontkennen. 
• Ook raadsleden behoren dus in 
een goede werksfeer gezamenlijke 
besluiten te nemen voor het 
welzijn van de burgers die hen 
ooit als vertegenwoordiger hierin 
hebben gekozen. Daar komt in 
Zandvoort dan nog bij dat 
'omwille van de bestuurbaarheid 
van de gemeente' (ook zo'n mooie 
volzin), de raad in extra 
vergadering bijeen kwam op 14 
januari om toch een nieuwe 
wethouder te kiezen. Deze zou 
ervoor moeten zorgen dat de 
bestuurbaarheid van de gemeente niet verloren zou gaan, want één 
wethouder en een burgervader is 
nu niet direct een groot college 
voor een woelige gemeente als 
Zandvoort. Deze benoeming 
geschiedde met meerderheid van 
de raad. 

• Als onschuldig toeschouwer mag 
je dan toch verwachten dat de 
eerste raadsvergadering, waarin 
weer een min of meer voltallig 
college achter de bestuurstafel (er 
mist nog steeds een wethouder, 
maar zijn taken zijn verdeeld) zit, 
er een goede werksfeer is. Dat men 
tracht gezamenlijk de lopende 
zaken en de nieuwe die ondanks 
verkiezingen toch opdoemen, 
behoorlijk te behandelen. 

• Tja en dan komt die 'neutrale' 
toeschouwer die op de tribune zit, 
toch met een nare smaak uit zo'n 
vergadering. Want als je niet 
gekomen bent om te horen 'hoe 
goed je partijgenoten het doen', of 
'zich waar maken', en je dus niet 
regelmatig in proestbuien en 
gegiechel kunt uitbarsten omdat 
er open deuren worden in getrapt, 
dan kun je je slechts verbazen 
over de werksfeer in de 
Zandvoortse raadszaal, en je in 
goede gemoede afvragen waar 
men in Hemelsnaam mee bezig is. 

• Wanneer bij de behandeling van 
de notulen van de vorige 
vergadering aan het begin van de 
vergadering vragen gesteld 
worden door de 'oppositie' over de 
procedure rond het inwerking 
treden van de afbouw van de uitkering aan de vroedvrowv. En 
er volgt hierop een antwoord, al 
dan niet tot tevredenheid van de 
vragensteller. Waarom moet daar 
dan tijdens de rondvraag, door de 
'andere' partij op teruggekomen 
worden? Waarom, volgt er dan een 
soort samenspraak tussen 
fractievoorzitter en wethouder 
waarbij door de huidige dan 
nadrukkelijk gesteld wordt "Dat 
hiervan in de dossiers niets is te 
vinden" (en dat wilde men toch 
horen). Als dan blijkt dat niet de 
juiste wethouder antwoord geeft, 
maar dat de zwijgende wethouder 
had behoren te antwoorden 
omdat'het onderwerp bij zijn 
portefeuille hoort. 
Dan kun je je afvragen, ondanks 
het applaus van de achterban van 
de eerste antwoordgever, waar 
zijn ze in deze raadszaal in 
Hemelsnaam mee bezig. Dan krijg 
je toch het gevoel dat je naar een 
slechte poppenkastvoorstelling zit 
te kijken, een voorstelling waarbij 
de ene de rol pikt van de ander. 
Dit kan toch niet de bedoeling zijn 
van het besturen van een 
gemeente en in welke werksfeer 
worden hier voorstellen 
aangenomen of verworpen. 
Terwille van het welzijn van de 
gemeente, of terwille van het 
applaus op de publieke tribune? 
• Al met al een raadsvergadering 
die zeker niet voor herhaling 
vatbaar is, gewoon omdat 'vliegen 
vangen' wel een aardige bezigheid 
is vlak voor de gemeenteraadsverkiezing, maar 
dat niet de grenzen mogen 
loorden overschreden. En juist dit 
werd dinsdagavond 28 januari 
maar te snel en te vaak vergeten. 
Dan is de samenwerking tussen 
gemeentebestuur en ondernemers 
in de zaak tegen de spoorwegen 
een onderwerp waaruit blijkt dat 
men juist met het bundelen van 
gezamenlijke krachten misschien 
veel kan bereiken, in ieder geval 
een beter voorbeeld van 
saamhorigheid. 

• Tobber ruikt liet voorjaar en is 
vrij optimistisch gestemd. "Nog 
een iveek", meldt hij luid 
spinnend, "Nog een week en dan 
ga ik weer op het strand kijken, 
ivant dan gaan we weer beginnen 
met de opbouw van onze tenten. 
Ja, ja ik heb het druk, veel 
schilderwerk na die natte zomer 
van vorig jaar, maar wij gaan er 
iveer fris en vrolijk tegen aan. Het 
wordt vast een goed seizoen, ik 
voel het in mijn botten. " 
Zoveel optimisme is bepaald niet 
getvoon bij onze dorpskat, dus 
informeerden wij belangstellend, 
hoe dat kwam: 

• "Ondanks alles, zie ik de wereld 
niet zo zwart. Er gebeuren nare 
dingen, maar daar wil ik deze 
week niet aan denken. Kijk, 
positief is dat de strandpachter, 
de enige die zoveel nadeel van de 
stormen heeft, mag gaan buurten 
op het raadhuis. Hij zal dan 
waarschijnlijk vragen of de dienst 
PW, wanneer ze toch de strandafgangen schoonmaken, 
misschien voor hem wat zand 
kunnen schuiven. Nou dat vind ik 
positief. Het is nog wel niet 
beloofd, maar toch als zo'n 
wethouder zegt: "Laat die man 
maar eens langs komen", nou dan 
krijg ik er ondanks alles weer 
moed op. Kijk en dan vergeet ik 
de nare dingen, want die weet ik 
ook joel. Van die man die altijd 
gratis kaartjes kreeg voor de 
Grand Prix, behalve de laatste 
keer, want toen gaf die Engelsman 
geen kaaartjes weg. Nou die man 
is zo boos, die is nu in z'n eentje 
het circuit aan het onderuit 
graven. Nou dat weet ik ook wel, 
maar er komt niet eens een Grand 
Prix dit jaar, dus laat maar 
graven, daar ga ik niet naar 
kijken. Wel op liet strand, want 
daar moeten wij het toch van 
hebben dit jaar. Geen Grand Prix, 
nog geen Mabontoeristen, want 
dat park moet nog gebouwd 
worden, geen toeristenbelasting 
misschien meer van het Casino. 
Dus wat houden wij over? Juist 
liet strand en de zee, daar moet 
liet van komen dit jaar. Dus als 
ivij een mooie zomer krijgen, joh, 
dan moet je eens zien wat er 
gebeurt". • Enthousiast is hij vertrokken en 
wij met hem. De krant is klaar, 
voetjes op tafel, tot volgende 
week... Zandvoort behoudt voor 1986 
contingent van 75 woningen 
Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, 

Bentveld en Aerdenhoul Verschijnt op 

donderdag Uitgave Weekmedia BV 

Directeur G C Hollander Hoofdredacteur 

J M Pekelharing 

Kantoor Gasthuisplem 
12, Zandvoort, tel 02507- 
17166 -Postadres 
^▼.km, P^bus 26. 2040 AA 
*f||%Zandvoort 
, \g? Kantoor geopend 
\, maandag 13-16 u, 

\ dinsdag 10 13 en 14-16 
u ; woensdag 9-11 u; 

donderdag 1 1 1 2 en 1 3- 1 7 u ; vrijdag 9- 1 2 u 

Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8, 

Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres 

postbus 264, 1430 AG Aalsmeer 

Verkoopleider B Lodeweuen 

Micro-advertenties tel 020~ 562.6271 Telex 

advertenties 10730 PCADV 

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel 

02507-12066 Postadres postbus 26. 2040 

AA Zandvoort 

Margreet Ates, Constance Basart 

Redactiechef Dick Piet 

Abonnementsprijzen: ƒ 10,65 per kwartaal, ƒ 

19,55 per half jaar; ƒ 36.95 per jaar. Voor 

postabonnees gelden andere tarieven Losse 

nummers/ 1,- 

Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u lel. 02507 - 

17166 

Zandvoorts Nieuwsblad is opqencht in 

1941 ZANDVOORT - Het totaal wo- 
ningen dat de gemeente Zand- 
voort toegewezen heeft gekregen 
pm in het jaar 1986 te bouwen is 
vijfenzeventig. Dit zijn 31 wonin- 
gen in de huursector (Project De 
Schelp, te bouwen door EMM), 13 
Premie-A woningen, 15 premie-B 
woningen en 16 premie-C wonin- 
gen. In totaal zullen er in de regio 
Zuid Kennemerland in 1986 926 
woningen gebouwd mogen wor- 
den. Voor 1987 zijn voorlopig 1029 
woningen als regiocontingent aan 
Zuid Kennemerland toegewezen. 

Dit advies heeft de Regionale Volks- 
huisvestingscommissie Zuid Kenne- 
merland (RVC) bekend gemeekt. De 
RVC wordt gevormd door de portefe- 
uillehouders volkshuisvesting van de 
gemeenten Bennebroek, Bloemen- 
daal, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede en Zand- 
voort. Voor de verdeling van de rijks- 
steun in de gesubsidieerde woning- 
bouw voor de komende jaren dient dit 
advies. Het advies is aangeboden aan 
de provincie, die een definitief, bin- 
dend voorstel aan de HID-volkshuis- 
vesting moet uitbrengen. Over enkele 
weken zal aan deze gemeenten bekend 
gemaakt worden hoeveel woningen en 
in welke sectoren er in 1986 en verdere 
jaren gebouwd kunnen worden. 

De rijkssteun in de woningbouw 
komt tot uiting in de toewijzing van de 
aantallen woningen (contingenten), te 
bouwen in verschillende categorieën. 
Bijvoorbeeld woningwetwoningen, 
woningen met premie A of B, of met 
een eenmalige premie. In de sector van 
de veel begeerde woningwetwoningen 
heeft staatssecretaris Brokx voor 1986 
in eerder toegezegde aantallen flink 
gesnoeid, wat alle gemeenten tot het 
bijstellen van de plannen heeft ge- 
noopt, ook Zandvoort. 

Protest 

In de Provinciale Commissie voor 
Volkshuisvesting (waarin onder ande- 
re de voorzitters van alle Noordhol- 
landse Regionale Volkshuisvestings- 
commissies zitting hebben) heeft Bert 
Brurjn, de voorzitter van de RVC Zuid 
Kennemerland een sterk protest laten 
horen over de kortingen in de woning- wetsector. Dit protest is gesteund door 
de Provinciale Commissie en deze zal 
binnenkort overleg voeren met staats- 
secretaris Brokx over de kortingen om 
te proberen de aantallen tot een aan- 
vaardbaar niveau te verhogen. Voor 
Zuid Kennemerland is er in 1986 spra- 
ke van een achteruitgang in de wo- 
ningwetsector van 408 naar 362 wo- 
Zandvoort heeft voor 1986 het con- 
tingent kunnen behouden, doch voor 
1987 ziet het er somber uit. Dit omdat 
door besnoeiingen en wijzigingen in 
andere sectoren het totale contingent 
van Zuid Kennemerland daalde van 
1061 woningen naar 926 stuks. Door de 
RVC Zuid Kennemerland wordt ge- 
steld dat de verdeling van de contin- 
genten voor 1986 door de kortingen 
van rijkswege bijzonder moeilijk is ge- 
worden. De gemeenten hadden ofwel 
lopende projecten, ofwel vergevorder- 
de bouwplannen. Zo wil de gemeente 
Haarlem bijvoorbeeld ten behoeve van 
de stadsvernieuwing een aantal van 
minstens 261 woningwetwoningen 
bouwen en komen plannen van onder- 
andere Zandvoort door deze maatregel 
op de tocht te staan. Uiteindelijk heeft de RVC Zuid 
Kennemerland toch een compromis 
bereikt en aan advies geformuleerd. 
Hierbij krijgt Haarlem 245 woning- 
wetwoningen toegewezen, maar deze 
gemeente wil hier alleen mee accoord 
gaan als zij minstens 16 zogenaamde 
premie-D woningen krijgt. De premie- 
D woningen zijn woningen waar een 
eenmalige premie van f. 20.000,- voor 
wordt verstrekt, doch zij dienen ge- 
bouwd te worden in stadsvernieu- 
wingsgebieden. 

Nog niet eerder werd men gecon- 
fronteerd met dit type woningen die 
door de rijksvertegenwoordiger in de 
provincie rechtstreeks worden toege- 
wezen. In het advies wordt ervan uit- 
gegaan dat de overige gemeenten in de 
woningwetsfeer het minimum aantal 
woningen krijgen toegewezen dat zij 
nodig hebben om hun plannen uit te 
voeren. Voor 1987 bedraagt het regio- 
contingent Zuid Kennemerland voor- 
lopig 1029 woningen, voor 1988 1005 en 
voor 1989 949 stuks. Het aantal wo- 
ningwetwoningen bedraagt respectie- 
velijk 392, 386 en 368. ADVERTENTIE Muzieklessen: 

PIANO 
BLOKFLUIT 

(ook groepsles) 

CELLO 

Tel. 18486 Bibliotheek- 
Nieuwtjes 

ZANDVOORT - Ook dit jaar kun- 
nen kinderen uit Zandvoort weer mee- 
doen met de kinderjury Noord-Hol- 
land. Dit houdt in het kort in: het 
lezen van 8 boeken en deze samen in de 
bibliotheek bespreken. In de kinder- 
boekenweek wordt aan de winnende 
schrijver een prijs uitgereikt. Kinde- 
ren die van lezen houden, in groep 7 of 
8 zitten en mee willen beslissen welk 
boek in 1986 de prijs krijgt van de kin- 
derjury Noord-Holland, kunnen zich 
opgeven in de bibliotheek tot 15 febru- 
ari. Er kunnen maximaal 16 kinderen 
meedoen. De eerste bijeenkomst is 
donderdag 20 februari om 16.00 uur. Vragen over Mabonplan 
worden niet beantwoord ZANDVOORT - In de maand fe- 
bruari kan de Zandvoortse ge-' 
meenteraad waarschijnlijk een- 
tussenrapport tegemoet zien over 
de ontwikkeling van het Mabon- 
plan. Dit beloofde voorzitter Ma- 
chielsen op de deze week gehou- 
den raadsvergadering. 

Door de Onafhankelijk Liberalen, 
Inspraak Nu en Gemeente Belangen 
werd om deze informatie gevraagd. 
Aan het begin van de raadsvergade- 
ring verzochten deze groeperingen de 
voorzitter van de Zandvoortse ge- 
meenteraad aan de raadsagenda het 
punt toe te voegen: "Stand van zaken 
en ontwikkelingen met betrekking tot 
het Mabonplan; het circuit en het ont- 
wikkelingsplan betreffende het cir- 
cuit". Een verzoek dat niet werd gehono- 
reerd, omdat de meerderheid van de 
raad hiervoor de goedkeuring weiger- 
de. Wel kon door woordvoerder Jongs- 
ma in de rondvraag hierover vragen 
worden gesteld. Op deze vragen, die de 
voorzitter duidelijk onwelgevallig wa- 
ren, wilde de heer Machielsen wel 
kwijt dat door de gemeente en Provin- 
cie gezamenlijk aan TNO in Delft is 
verzocht na te gaan hoe eventuele ge- 
luidswallen rondom het circuit moe- 
ten worden aangebracht, wanneer het 
bungalowpark hinder van het geluid 
zou ondervinden. 

Op concrete vragen van Jongsma 
welke maatregelen door het college 
waren genomen ten aanzien van het 
wegvallen van de Grand Prix, bleek 
dat er door de gemeente een brief is verzonden naar Ecclestone. Een 
schrijven waar echter geen antwoord 
op is ontvangen. Voorlopig zijn de be- 
sprekingen voor de realisering van het 
Mabonplan in volle gang en als het 
college iets mede te delen heeft, dan 
zult u dat wel horen", aldus burge- 
meester Machielsen in zijn antwoord. 

Overigens voldoet, volgens de voor- 
zitter van de Zandvoortse raad, het 
door het Circuit Zandvoort BV inge- 
zonden programma van eisen niet aan 
de verwachtingen van het college. 
"Het zal aanmerkelijk dienen te wor- 
den uitgebreid", aldus Machielsen Jazz in de Manege 

ZANDVOORT - OP zondag 2 febru- 
ari organiseert de Stichting Holland 
Jazz een uniek optreden 

In de Manege aan de Zandvoortse- 
laan/hoek Blinkertweg treden van 
15.00-19.00 uur op André Valkering 
boogie-woogie set afgewisseld met het 
trio Jan de Bas. Gasten zijn de saxofo- 
nist Harry Verbeeke en de bluezange- 
res Phaedra. 

Belangstellenden zijn welkom. ZVM-velden 'heilige grond' voor raad 

Volkshuisvestingsplan 
ontmoet weinig weerstand ZANDVOORT - Het Volkshuis- 
vestingsplan zoals dit door de ge- 
meente is vastgesteld werd door de 
raadsleden dinsdag goedgekeurd. 
Unaniem was er tevredenheid en 
waardering voor dit rapport dat 
een helder overzicht geeft van de 
huidige woningsituatie in Zand- 
voort. Wél zal er nog heel wat wa- 
ter naar de zee moeten vloeien 
voordat de raad accoord zal gaan, 
de sportvelden van de voetbalver- 
eniging Zandvoortmeeuwen op te 
offeren voor woningbouw. Dit zijn 
in Zandvoort 'heilige velden' dat 
bleek duidelijk. 

Van Asperen (Onafhankelijk Libe- 
ralen) was de eerste die kenbaar maak- 
te dat zijn groepering toch wel moeite 
had met de bestemming van de voet- 
balvelden voor woningbouw. Het 
Volkshuisvestingsplan zou wel door 
zijn groepering worden goedgekeurd 
onder voorbehoud van deze locatie. 

Eerst zouden alle andere locaties ter- 
dege onderzocht dienen te worden en 
zou er zekerheid moeten bestaan of 
het Vendorado- of Mabonplan wel uit- 
gevoerd zou kunnen worden. Hij 
drong aan op een jaarlijkse bijstelling 
van het plan. omdat het binnen de 
'kortste keren 'uit de tijd' zou zijn wan- 
neer dit met gebeurde. 

Ook Richard van As (CDA) sprak 
zijn waardering uit over het plan, 
doch ook hier bezwaren tegen de 
bouwlocatie 'voetbalvelden ZVM'. 
Eerst zullen er dan toch gesprekken 
moeten komen met de vereniging 
waar zij dan wel hun sport kunnen 
uitoefenen. "Doch momenteel is dit 
nog niet aan de orde" stelde hij zonnig 
vast. 

Toonen (PvdA) daarentegen waar- 
schuwde dat er geen verstoppertje ge- 
speeld moest worden. "Wanneer dit de 
enige locatie is, dan zullen wij daar- 
i voor toch plannen moeten maken, wél 
in goed overleg natuurlijk". Hij infor- 
meerde naar de plannen voor het in- 
stellen van een Adviesraad Volkshuis- 
vesting die de plaats zou moeten inne- 
men van de opgeheven 'stuurgroep 1-2 
persoonshuishoudens' Jan Termes (D66) bekende dat de 
ZVM-terreinen planologisch aantrek- 
kelijk waren, maar wenste eerste een 
kosten/baten-plaatje te zien, voordat 
verder stappen in deze richting zou- 
den worden ondernomen. Ook In- 
spraak Nu maakte enig voorbehoud 
bij bouwlocatie, maar was van mening 
dat het verder een uitstekend verhaal 
was. 

Door voorzitter Machielsen werd er 
voor gewaarschuwd dat het instellen 
van een adviesraad volkshuisvesting 
wel eens zou kunnen betekenen dat de 
raad de eigen inbreng uit handen 
geeft. 

"Een adviesraad is uitstekend, 
maar moet niet het werk gaan doen 
van de raad. Ik zie liever een vrouwen- 
adviesgroep werkzaam by de huizen- 
bouw dan een adviesraad volkshuis- 
vesting", bekende hij. "De sportvelden 
zullen niet vandaag of morgen be- 
bouwd worden, maar het is wel zo dat 
een overleg op gang gebracht zal moe- 
ten worden. Wanneer wij contingen- 
ten krijgen dan moet er een plan klaar 
liggen. Het liefst een plan met geva- 
rieerde bouw en geen kruimelwerk. 

Dat mag niet worden vergeten". 

Het volkshuisvesting zal regelmatig 
worden bijgesteld en het werd door de 
raad met algemene stemmen goedge- 
keurd. FILM 

In de voorjaarsvakantie wordt in de 
bibliotheek weer een jeugdfilm ver- 
toond: „Otto is een neushoorn", naar 
het boek van O. L. Kirkegaard. De film 
gaat over twee jongens, die een neus- 
hoorn op het behang tekenen. Plotse- 
ling gaat de tekening leven en begint 
de neushoorn de meubels op te eten. 
De jongens beleven vele dolle avontu- 
ren met de neushoorn. Een echte lach- 
film!! De film wordt vertoond op 
woensdag 12 februari, van 14.00-15.30 
uur, voor kinderen van 8-12 jaar. 
Kaartjes a ƒ 1,- kunnen vanaf 3 febru- 
ari in de bibliotheek worden afge- 
haald. ( IJl 

in i 4I/EEKMEDIA 30 DONDERDAG 30 JANUARI 1986 Deze week: De Plek van de Niet-stemmer De Pek van de Niet-stemmer is acht jaar geleden, 
n 1978, opgericht door Ton de Vries en heeft zowel 
[n 1978 als in 1982 deelgenomen aan de 
ne» yemeenteraadsverkiezing. De eerste maal werd een 
m S jtemmentotaal bereikt van 115, de tweede maal was 
riet! =en teruggang merkbaar, want zo'n kleine tachtig 
r S riezers brachten hun stem op deze groepering uit. 
luid De doelstelling van deze groepering is de mensen te 
tffj bereiken die zich om welke redenm dan ook buiten 
soi iet politieke leven houden. Dit is één van de 
■ nö i -edenen waarom Ton de Vries zich altijd verre 
yehouden heeft van wat wel eens genoemd wordt 
het politieke circuit' 

JÓeelname aan de gemeenteraadsverkiezing 1986 ziet 
n •' hr echter somber uit. Overwogen wordt zelfs om 
ieraan dit jaar niet deeltenemen, lijsttrekker De 
ries legt uit waarom. Groepering als 'bespreekpunt' voor 
niet-stemmers en zwevende kiezers "D ! E ONPRETTIGE ge- 
beurtenissen in de 
Zandvoortse ge- 

meenteraad van de afgelopen periode, 
ebben de belangstelling voor het poli- 
:eke gebeuren niet bevorderd. Kijk, 
m deel te nemen aan de gemeente- 
er ,)ï.&adsverkiezing moeten er vrjfentwin- 
eemg kiesgerechtigden hun handteke- 
20 «ing plaatsen op de kiezerslijst. Dit is 
h&\ en enkele probleem. Wél was het zo 
üe'flat van uit de bevolking in de vooraf - 
^^c luande jaren de respons op onze groe- 
ese>| ering groter was. Dan kun je je afvra- 
en, gezien de geringe belangstelling 
.1 1986, of het nog wel gerechtvaardigd 
; dit keer deel te nemen". 
50 t 

tlG€ • 

i7 - d Volgens De Vries is het moeilijk om 
on ;ts op te richten, wanneer er uit de 
!a7 j ' oelgroep geen respons, of een negatie- 
Tes ë, komt. Dan ga je meedoen om mee te 
me oen, en dat is niet de bedoeling. „Wij 
, i h /illen deelnemen omdat wij wel dege- 
tarj ijk ideeën hebben die wij graag willen 
erwezenlijken. De reden waarom niet 
a l Jkordt gestemd door bepaalde mensen, 
st l ; dat de politiek, zeker in Zandvoort, 
rt jg en onduidelijke zaak is. Daarbij komt 
Tim ok nog dat er zich een bepaalde moe- jy 5 eloosheid van de stemmers heeft ei- nie* en gemaakt, namelijk het gevoel van 
vai nachteloosheid: "Wat geeft het, je 
j/cg; :unt stemmen wat je wilt, het maakt 
lc /jj och niets uit," zegt de Vries. 

kn in zijn ogen is deze houding niet 
uist. "De overheid, en/of de politieke 
lartijen zouden zich zó duidelijk moe- 
ea en manifesteren dat de burgers met 
Di ilezier gaan stemmen. Dit hoort ei- 
vooi ;enlijk zo te zijn, de democratie moet 
n pt en samenspel zijn van politiek en 
me lurgers. De onduidelijkheid is echter 
wor o groot, de inspraak van de burger in 
n bi vezen zo klein, dat men de moed op- 
2utc ;eef t. Wij willen deze mensen een hart 
inder de riem steken door hen ten eer- 
te erop te wijzen dat hun stem wel 
u itegelrjk 'inspraak' betekent. Om deze 
rteu nspraak gestalte te geven, zijn wij dan 
Sta iok voor een referendum". 
70U E GROEPERING 'De 
Plek van de Niet-stem- 
mer" heeft de volgende 

regels opgesteld voor deelname aan 

het dorpsbestuur: 

• Alleen stemmen nadat de bevolking 
over belangrijke zaken direct is ge- 
hoord en een beslissing heeft kunnen 
nemen; 

•Eisen dat het zelfbeslissingsrecht (re- 
ferendum) voor de bevolking er zo 
spoedig mogelijk komt; 

• Niet meewerken aan besloten (dus 
geheime) vergaderingen, wanneer het 
een zaak betreft die in de openbaar- 
heid kan worden behandeld; 

• Steeds directe en duidelijke informa- 
tie over gemeentelijke zaken geven 
aan de bevolking en deze bespreken; 

• Eisen dat de burgers zelf kunnen 
meepraten en beslissen over de eigen 
zaken. 

"Kijk bij een grotere inspraak en een 
eerder in kennis stellen van de burgers 
kan er veel werk worden vermeden. Ik 
denk hierbij bijvoorbeeld aan enkele 
jaren geleden toen de bewoners van de 
Koningstraat/Kanaalweg en omge- 
ving van hun straten een woonerf wil- 
den maken. Het gemeentebestuur had 
heel andere plannen klaarliggen en de 
plannen van de bewoners werden in 
eerste instantie 'niet ontvankelijk' 
verklaard. Uiteindelijk na veel strijd is 
het toch gelukt om dit gedeelte van het 
dorp als 'woonerf' aan te merken, en 
kijk nu eens naar het resultaat. In 
mijn ogen één van de leefbaarste stra- 
ten van ons dorp". Volgens De Vries 
kan een dergelijk beleid alleen maar 
ten voordele van de duidelijkheid van 
de politiek werken. 

Een integraal bestuur, zoals wordt 
voorgestaan door het huidige raadslid 
Gielen, vindt hij wel een verbetering. 
"Het zou een stap op de goede weg zijn, 
maar ik mis hierin de inspraak van de 
burger. Wanneer bij belangrijke pun- 
ten, (natuurlijk niet bij ieder wisse- 
wasje), de vertegenwoordigers van de 
raad hun achterban en burgers zou- den raadplegen, dan worden de wen- 
sen van de burgers automatisch ken- 
baar in de commissievergaderingen. 
Dan ook wordt de belangstelling van 
de burgers groter, want reken maar 
dat ze dan de commissievergaderingen 
bezoeken en waarschijnlijk van hun 
inspraakrecht gebruik zullen maken. 
Inderdaad krijg je dan, wat Gielen 
voorstaat, een weloverwogen commis- 
sievoorstel dat dan uiteindelijk door 
het college, als uitvoerend lichaam, 
kan worden uitgevoerd. De ideale situ- 
atie, die ik echter voorlopig nog niet 
zie". r N EEN enquête is door deze 
groepering de kiesgerech- 
tigden van Zandvoort ge- 
vraagd hun wensen kenbaar te ma- 
ken. Enkele wensen die kennelijk on- 
der de bevolking leven zijn: De leef- 
tijdsgrens van de gemeenteraadsleden 
dient verlaagd te worden tot 21 jaar. 
Bovendien zou het honorarium dat 
een gemeenteraadslid ontvangt, kun- 
nen vervallen, wanneer uit een andere 
bron (werk, pensioen) reeds een inko- 
men ontvangen wordt. De Vries zegt: 
"Het werken in een gemeenteraad is 
een dienende taak. Zoals zovelen in 
Zandvoort die zich inzetten als vrijwil- 
liger, en hiervoor geen geld ontvan- 
gen, zijn wij van mening dat ook een 
gemeenteraadslid belangeloos haar- 
/zijn medewerking kan verlenen". 

Bovendien kan de begroting, spe- 
ciaal het gedeelte van inkomsten-en 
uitgaven duidelijker worden gesteld, 
evenals zoveel ambtelijke stukken. 
"De nieuwe begrotingsopzet zoals dit 
jaar, dan bedoel ik niet de behandeling 
daarvan, die was waardeloos, maar ge- 
woon het boekwerk van de begroting 
was al duidelijker maar noodt nog 
steeds niet tot lezen. Wij zijn op de 
goede weg, maar het zou misschien 
eenvoudiger kunnen, zodat een ieder 
direct snapt waar de inkomsten uit 
bepaalde bronnen voor worden ge- 
bruikt. Dat is nog steeds voor veel 
mensen een onduidelijke zaak. Want 
wat is nu precies een saldireserve, en 
•waar komt de post 'kunstuitgaven' 
vandaan, waar nu ineens honderden- 
tien duizend gulden in blijkt te zitten. 
De gemeente is op de goede weg met de 
advertenties die het laatste jaar in de 
plaatselijke kranten verschijnen, toch 
kan het beter". 
• Ton de Vries: "Door middel van een referendum hebben onze kiezers 
daadwerkelijk een stem in de raad de komende vier jaar". H 1 'ET TOTstandkomen 
van het Dienstencen- 
trum wordt door De 
Vries een goede zaak genoemd. Toch 
leven er onder de bevolking nog wen- 
sen. Nog steeds zou een uitgebreid sa- menwerkingsplan afgerond dienen te 
worden tussen de hulporganisaties en 
particuliere hulpverleners. Door zo'n 
plan kan er meer duidelijkheid komen 
over een plaatselijke dag-en nacht- 
hulpverlening en de beschikbare des- 
kundigen. Eveneens wordt door deze groepe- 
ring gezegd dat scholen kunnen wor- 
den ingeschakeld bij het wijkgerichte 
scholings-en ontspanningswerk voor 
jongeren en ouderen. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat er een duidelijk plan 
komt met een volledig wensenonder- 
zoek bij de bevolking. Zo'n plan zou 
goedgekeurd dienen te worden door de 
belanghebbenden. "Wij hebben wel 
eens gedacht dat een gemeentelijke tentoonstelling over haar werken en 
diensten gewenst zou zijn. Het zou de 
informatie aan de bevolking ten goede 
komen". 

Hoewel nu een Volkshuisvestings- 
plan is verschenen, blijven er volgens 
'De Plek van de Niet-stemmer' nog 
veel wensen over. Uit de enquête blijkt 
dat er burgers zijn die voorstaan dat 
de gemeente actief hulp moet bieden 
aan de verhuurders en huurders die 
rechtsbescherming nodig hebben. Bo- 
vendien is het, zo blijkt, velen nog niet 
duidelijk hoe de woningverdeling nu 
precies plaatsvindt. "De beslissingen 
hierover dienen openbaar te zijn," zegt' 
De Vries. "Terwijl binnen de bebouw- 
de kom uitsluitend huurwoningen ge- 
bouwd dienen te worden met inspraak van de bewoners van de aansluitende 
wijken. Bij verbouwingen (renovaties) 
van woningen, behoren de huurders 
een belangrijke stem te hebben bij de 
voorbereiding en uitvoering daarvan". 

UITERAARD STAAT 

deze groepering op de 
bres voor het milieu. 
Volgens De Vries is er nog steeds geen 
duidelijk onderhoudsplan voor de ge- 
meentelijke duingebieden. "Daar 
wordt nu al jaren op gewacht, en het 
zal tijd worden dat dat nu eens wordt 
aangepakt. De terreinen afsluiten en 
het tot natuurgebied verklaren, is na- 
tuurlijk geen oplossing. Er dienen be- 
paalde afspraken gemaakt te worden 
zodat iedere burger van de natuurge- 
bieden kan profiteren, waarbij het 
lang verwachte onderhoudsplan voor- 
op staat. Bij de woningen moet meer 
beplanting worden aangebracht, be- 
planting die bestand is tegen het zee- 
klimaat waar wij nu eenmaal wonen". 

Hoewel het Stekkie in Nieuw Noord 
in een behoefte voorziet voor deze wijk, 
is het volgens De Vries nog steeds on- 
duidelijk waar de rest van het dorp 
naar toe moet voor ontspanningsmo- 
gelijkheden. "Het Gemeenschapshuis 
is bijna dagelijks volgeboekt, een beter 
•gebruik zou moeten kunnen worden 
gemaakt van De Krocht en dan zijn er 
nog steeds gebieden die over geen en- 
kele ruimte beschikken. Er moeten 
dus meer ontspanningsmogelijkheden 
komen in overleg met en goedkeuring 
van de belanghebbende wijkbewo- 
ners." Wanneer het toerisme ontwik- 
keld zal worden, moet niet vergeten 
worden dat ook het woongenot en de 
veiligheid van de bewoners niet wordt 
vergeten, staat in het verkiezingspro- 
gramma. "Gestreefd moet worden 
naar een gezond evenwicht tussen toe- 
risme en wonen", aldus De Vries die 
mogelijkheden ziet voor het Vendora- 
maplan, uitgaande van deze doelstel- 
ling. 

Nauw verweven met het toerisme is 
het parkeren in Zandvoort. De be- 
staande parkeerplaatsen zouden beter 
en efficiënter kunnen worden ge- 
bruikt. "Misschien zou hiervoor een 
herverdelingsplan moeten komen, dit 
is vooral belangrijk voor de woonge- 
bieden. De kinderen moeten meer bui- 
tenspeelmogelij kneden krijgen bij 
hun huis dan nu het geval is. Dit zou 
kunnen door parkeerplaatsen uit 
woongebieden te weren. Voor de uit- 
breiding van het openbaar vervoer is 
een totaalplan vereist, waarbij de 
plaatselijke taxibedrijven betrokken 
dienen te worden," aldus De Vries. 
O' F DE GROEPERING 
"De Plek van de niet- 
stemmer' nog deel neemt 
aan de komende gemeenteraadsver- 
kiezing is nog niet zeker. "De respons 
dit keer is teleurstellend. In het begin 
heb ik al gezegd dat je niet aan je 
doelgroep voorbij moet gaan. Op 3 fe- 
bruari wordt door ons de beslissing 
genomen of wij ja of nee mee zullen 
doen. Toch zou ik de burgers van 
Zandvoort erop willen wijzen dat het 
bijzonder prettig is om met medebewo- 
ners van je straat of flat een mogelijk- 
heid te hebben om 'ja' of 'neen' te kun- 
nen zeggen tegen bepaalde gemeente- 
lijke voorstellen. Dit kan ongeacht of 
je nu wel politiek geïnteresseerd bent 
of niet. Bepaalde zaken zullen toch 
ingrijpen in je leven. Om die kans te 
hebben, daarvoor zijn wij als groepe- 
ring opgericht. De 'Plek van de Niet- 
stemmer' wil een plaats vrij houden 
voor deze mensen in de gemeenteraad. 
Voor hen zullen wij het begrip 'volks- 
raadpleging' (referendum) daadwer- 
kelijk inhoud geven. Dit houdt onder 
meer in, dat belanghebbenden bij een 
bepaalde kwestie m meerderheid kun- 
nen beslissen hoe onze groepering op 
een gemeentelijk voorstel zal stem- 
men: voor of tegen. Dit geeft de Zand- 
voorter de gelegenheid zich uit te spre- 
ken over zaken die op dat moment aan 
de orde zijn en waarover beslist zal 
worden. Wanneer geen reacties ko- 
men vanuit de bevolking op voorstel- 
len, dan zal onze vertegenwoordiger 
blanco stemmen. Wij gaan er namelijk 
van uit dat het om de mening van de 
Zandvoorter gaat. Ik zou willen zeg- 
gen: "Stem voor èén keer op onze lijst, 
en geef uzelf hiermee de komende vier 
jaar het recht Uw mond open te doen 
wanneer U dat nodig vindt". 
Voor meer informatie over deze groe- 
pering kan men telefonisch contact 
opnemen met tel: 17433 of 19221 in 
Zandvoort. MARGREET ATES erna Toen wij trouwden, ja toen zag 
ie wereld er wel anders uit' al" 
1 ZANDVOORT - Op maandag 10 
2bruari zal het precies vijfenzes- 
ig jaar geleden zijn dat Gerritje 
ichaap aan Dirk Halderman het 
i-woord gaf. Dat gebeurde zowel 
p het raadhuis in Zandvoort, als 
a de Hervormde Kerk. Want zon- 
er kerkelijk huwelijk zou vader 
aap zijn toestemming niet heb- 
en gegeven. "Ja zo ging dat in die 
jd", knikt de bruid, nu 86 jaar, 
anneer zij terug denkt aan die 
ag dat zij zo trots in haar blauwe 
ïantelpak mevrouw Haldermar 
r erd. se "Ja mijn vader was zeeman, zo lang 
: mij herinneren kan, viste hij op gar- 
alen. Garnalen die door ons de kinde- 
en werden gepeld en door mijn moe- 
er lopend naar Haarlem werden ge- 
racht en verkocht. Een zeeman kan 
iet buiten God zei hij altijd, en hij zou 
k altijd voor het eten bidden en dan- 
en. Toen wij dus zeiden dat wij wel 
ü~r Uden trouwen, gaf hij wel toestem- 
J ïing, maar alleen wanneer het huwe- 
77- ik in de kerk bevestigd zou worden. 

>us werd ik eerst bevestigd als lid- 
ïaat van de kerk, want anders kon je 
iet in een kerk trouwen. Ik kocht 
aarvoor een mooi blauw mantelpak, 
.t ik daarna een jaar in de kast heb 
ihangen, netjes afgedekt onder een 
ken, want ik zou er ook in trouwen, 
ï dat deden wrj dan in februari". 

I "Op een donderdag, want een don- 

jjerdag dat was de goedkoopste dag, en 

1 geld was er niet," valt bruidegom 

irk haar bij. Het bruidspaar ging ook lopend naar de kerk, want ook dat was 
heel gebruikelijk. "Wij hebben vroeger 
heel wat afgelopen, even naar Haar- 
lem, even naar Elswoud, tegenwoordig 
zit iedereen maar in een auto, maar zo 
was dat toen niet. Je was al blij als je 
een fiets had," verklaart hij nader. Vijfenzestig jarig 
huwelijksfeest Dat zij ooit een vijfenzestig jarig hu- 
welijksfeest zouden vieren, dat hadden 
ze nimmer verwacht. Helemaal niet 
dat zij beiden 86 jaar zouden worden. 

"Ik 86, nee hoor, na drie kinderen werd 
ik ziek, ik was toen 26 jaar en werd er 
een nier bij mij weggehaald. Dat is nog 
steeds een zware operatie, maar toen 
dacht iedereen "Nou Gerritje heeft het 
wel gehad". Je moet nagaan dat was in 
1927, en moet je nou eens zien. Wij 
zitten d'r nog met zijn beidjes", vertelt 
de bruid, toch wel blij dat zij ter ere 
van het interview zo maar een extra 
twee dagen naar huis mocht vanuit 
het Verpleeghuis Zuiderhout waar ze 
nu al negen jaar wordt verpleegd. "Ze 
is niet sterk, maar een koppie heeft ze 
nog steeds", knikt Dirk Halderman 
trots. 

Het feit dat mevrouw Halderman in 
Zuiderhout verpleegd wordt heeft 
voor hem het nadeel dat hij bijna iede- 
re dag blijmoedig naar Haarlem reist. Voor een 86-jarige toch ook geen sine- 
cure. Mevrouw Halderman geniet 
zichtbaar van haar uitje, twee dagen 
onverwacht naar huis, want anders 
mag ze slechts zo nu en dan, éénmaal 
per zes weken voor een weekeindje 
naar huis. Als echte Zandvoortse is ze 
dolblij even de zeelucht op te snuiven, 
want een Zandvoortse blijft ze in hart 
en nieren. Maar wat wil je ook wan- 
neer je een dochter bent van Trijn Bot- 
je en haar man Arie en je trouwt een 
'echte' Zandvoorter, zoals Dirk Hal-, 
derman? 

Zoals het vroeger was 

Zandvoort is wel veranderd. Dirk 
vertelt hierover: "Tegenwoordig ma- 
ken ze zich zo druk over hygiëne, nou 
als je nagaat, achter onze tuin lag de 
modderkom, daar kwam het riool van 
Zandvoort uit, en dat stonk hoor in de 
zomer. En bij Gerritje haar ouders 
daar stond in het achtertuintje het 
varkenskot met daarnaast de mest- 
hoop. Wij zijn alletwee 86 jaar, dat wil 
dus helemaal niet zeggen dat ze zo'n 
gelijk hebben met al die moderne din- 
gen." 

In hun jeugd kwamen de duinen tot 
aan de Wilhelminastraat en waar nu 
het laatste woningbouwproject is ge- 
realiseerd, op het terrein van de vroe- 
ger Julianaschool daar was een ijs- 
baan. "Dus voordat de school daar 
stond was op het land van Dirk Groen 
's winters een ijsbaan. Op een goede 
dag zag ik daar een meisje bezig het te 
leren op Friese doorlopertjes. Ik dacht 
"Da's een leuk ding, die zal ik eens 
schaatsen leren, en zo is liet gekomen". 
* ; Het echtpaar Halderman-Paap, op 10 februari 1986 vijfenzestig jaar getrouwd foto: Beriott Zo kwam dus de verkering en uitein- 
delijk de trouwdag. "Ik werkte altijd 
waar ik het meeste geld kon verdienen. 

Ik kreeg vijf hele guldens in de week en 
moest die thuis afgeven. Toen zei Dirk, 
"Als wij trouwen, dan kunnen wij dat 
zelf houden", dus toen zijn wij ge- 
trouwd. Ik werkte toen in de Halte- 
straat bij de groenteman. Die hadden 
altijd aanplakbiljetten van toneeluit- 
voeringen en muziekgezelschappen 
voor het raam hangen. Dan kregen ze 
vrijkaartjes. Daar wilden de baas en de 
juffrouw dan wel naar toe en vroegen 
mij dan of ik op de kinderen wilde 
passen. Dan zei ik: Ja, als mijn vrijer 
ook mag komen". Dan zaten wrj lekker 
een hele avond met z"n tweetjes. Ge- 
zellig was dat", haa*r ogen twinkelen 
nog bij de herinnering. "Ja wat wil je, 
waar moesten wij anders naar toe in 
, de winter? Dat was mooi geregeld zo". Een heel lange tijd 

Het echtpaar kijkt terug op een lan- 
ge periode, van zorgen, maar ook veel 
fijne dingen, wordt gezegd. "Wij kre- 
gen drie kinderen, twee dochters en 
een zoon, en die zijn er alle drie nog. 

Dat had ook wel anders kunnen zijn. 
Wij hebben fijne kleinkinderen, en 
daar zijn wij ook trots op en achter- 
kleinkinderen. Dat wordt op 10 febru- 
ari een groot feest in Delicia, dat zul je 
zien", verzekert Halderman. 

Dirk Halderman, begon net als zijn 
schoonvader op zee. "Ik heb nog een 
tijdje op een trawler gevaren, toen ik al 
met Gerritje verkering had. Maar dat 
beviel toch niet. Ik had tekenen ge- 
leerd bij architect Jansen op de zolder 
van het huis van Dr Gerke (het huidi- 
ge gebouw van Publieke Werken) en 
bij zijn vader het metselen. De dertiger 
jaren waren niet zo best. Reden waar- 
om mevrouw ging werken bij de villa 't 
Heem aan de Zandvoortselaan. "Die 
mevrouw was met een Rus getrouwd 
en later gescheiden. Vlak voor de oor- 
log is zij gevlucht naar Amerika. Ze zei 
toen tegen mij "Gerritje ik zal je nooit 
vergeten", ik dacht nog: "Ja dat wordt 
zo vaak gezegd", maar het was echt 
waar. Direct na de oorlog hoorde ik al 
van haar, en heeft ze pakken met kle- 
ren overgestuurd. Deze zomer is ze nog 
geweest, ze is maar een paar jaar jon- 
ger dan ik, maar deze Kerstmis is de 
eerste dat ik niets van haar heb ge- 
hoord, en dat is vreemd, misschien is 
ze wel ziek. Maar ze heeft mij echt 
nooit vergeten", vertelt mevrouw Hal- 
derman. 

Direct na de oorlog kwam het echt- 
paar Halderman terug uit Heemstede 
waar ze tijdens de evacuatie hadden 
gewoond. Dirk Halderman werkte bij 
het aannemeningsbedrijf Koning tot 
aan zijn 73ste. "Nu nog ga ik daar wel 
eens een bakkie doen, het zijn gezellig 
mensen", vertelt hij. Bijzonder gezellig 
belooft ook de bruiloft te worden die op 
maandag 10 februari in Delicia in de 
Kerkstraat gevierd gaat worden. "Wij 
geven een receptie van 15.00-17.00 uur, 
en iedereen is welkom. De kinderen en 
ik hopen dat moeder zich wel goed 
voelt", zegt de bruidegom. Mevrouw 
Halderman is' echter vast van plan 
voor haar trouwdag naar Zandvoort te 
komen en het hele feest van 's morgens 
tot 's avonds mee te maken. "Je bent 
niet iedere dag de bruid, dus ik doe 
mijn best", glimlacht ze stralend. En 
zei haar man niet: "Ja wat ze in dat 
koppie heeft, dat gebeurt", Nou dan. "Le Corbusier en 
Nederland" verlengd 

ZANDVOORT - De expositie "Le 
Corbusier en Nederland", die op dit 
moment te zien is in het Frans Hals- 
museum, is wegens groot succes ver- 
lengd tot en met zondag 16 februari. De tentoonstelling is van maandag tot 
en met zaterdag tussen 11 en 17 uur te 
zien en op zon- en feestdagen van 13 
tot 17 uur. 

Daarna-jrijn (van 15 februari tot en 
met 13 april) in dit museum de opvat- 
tingen over het huwelijk en gezin in de 
Nederlandse kunst van de zeventiende 
eeuw te zien, onder de titel "Portretten 
van Echt en trouw". " Controle ZANDVOORT - Door de Zandvoort- 
se politie is op maandagmorgen tussen 
7.00 en 8.00 uur op twee plaatsen ver- 
lichtingscontrole gehouden. Zowel op 
de Tollenstraat als aan de Zandvoort- 
selaan in Bentveld werd de verlichting 
op de fietsen en bromfietsen van voor- 
namelijk de schoolgaande jeugd beke- 
ken. 

Er werd in 22 gevallen proces-ver- 
baal opgemaakt en drie bromfietsen I 
zijn in beslag genomen voor een nader 
technisch onderzoek. Vragen over afbouwregeling 
voor de verloskundige ZANDVOORT - Naar aanlei- 
ding van krantenberichten dat de 
Zandvoortse vroedvrouw, me- 
vrouw Tine Oudshoorn, tegen de 
gemeente een Arob-procedure zal 
aanspannen, werden er in de 
raadsvergadering van 28 januari 
hierover vragen gesteld. 

Ten eerste informeerde André Gie- 
len (Inspraak Nu), of er nu wél of géén 
overleg gepleegd was met de verlos- 
kundige alvorens het college het voor- 
stel op de agenda had geplaatst, de 
standplaatsvergoeding van deze af te 
bouwen. Dezelfde vragen had hij reeds 
gesteld bij behandeling van het voor- 
stel in de decembervergadering. Toen 
dit bevestigd werd, had hij voor ge- 
stemd; zou er geen overleg geweest 
zijn, dan werd geacht dat hrj tegen 
gestemd had. 

Burgemeester Machielsen, die na- 
dat Jongsma zijn wethouderszetel had 
verlaten, de portefeuille 'welzijn' be- 
heerde, had in december geantwoord, 
dat dit naar zijn weten wel gebeurd 
zou zijn. Nu echter was gebleken dat 
de uitkering wordt afgebouwd zonder 
voorafgaand overleg, wist voorzitter 
Machielsen het antwoord niet meer op 
de vraag. 

Toonen kwam op deze kwestie terug 
in de rondvraag. Het werd een aardige 
samenspraak tussen hem en de pas 
benoemde wethouder Aukema, die zei: Ouderwets carnaval 
in het 'Scharregat 4 ZANDVOORT - Prins Stef XII heeft 
tezamen met zijn Raad van Elf en zijn 
gemalin Prinsese Marijke een groots 
programma opgezet om de ouderwetse 
sfeer van de beginjaren van het carna- 
val in het Scharregat terug te laten 
keren. 

Na jaren waarin de traditionele op- 
tocht niet meer werd gehouden, is dit 
onderdeel terug op het programma. 

Op zondag 9 februari start deze op- 
tocht waarvoor alle kinderen van 
Zandvoort worden uitgenodigd. Deel- 
name aan de optocht is gratis en ei 
zijn fraaie prijzen te verdienen. Mede- 
werking wordt ook verwacht van 
sportverenigingen, bedrijven en in- 
stellingen. Door een fraaie wisselbeker 
ter beschikking te stellen voor de 
laatstgenoemde groepen hoopt Prins 
Stef XII te bereiken dat een lange car- 
navalsoptocht door het dorp zal trek- 
ken. Na afloop van deze optocht wordt 
een kindercarnaval gehouden in Ver- 
enigingsgebouw De Krocht. De wissel- 
beker zal worden uitgereikt in Socië- 
teit Duysterghast aan het Gasthuis- 
plein. 

Op zaterdag 8 februari wordt het 
grote carnavalsfeest gehouden in het 
Bouwes Hotel. Medewerking wordt 
verleend door het huisorkest De Kwal- 
letrappers en het showorkest "Makke- 
lijk Zat*. Gasten worden verkleed ver- 
wacht omstreeks 20.30 uur, het feest zal worden voortgezet tot 01.30 uur. 
Diezelfde middag nog zal Stef XII uit 
handen van burgemeester Machielsen 
de mijnstaf overnemen ten teken dat 
het Scharregat offcieel vier dagen 
door Stef XII en de Zijnen zal worden 
bestuurd. Dit geschiedt traditiege- 
trouw omstreeks 14.00 uur op het bor- 
des van het raadhuis. Hierna zullen 
enkele dorpelingen door de tijdelijk be- 
stuurder worden onderscheiden. 

Op vrijdag 7 februari begint het car- 
naval in tal van etablissementen. Om- 
streeks 22.00 uur wordt het startsein 
gegeven door zijne doorluchtige hoog- 
heid met zijn medewerkers met een 
maxi-kroegentocht door het dorp. Het 
carnaval wordt offcieel besloten met 
een groot feest in Nieuw Unicum aan 
de Zandvoortselaan op maandag- 
avond 10 februari. Tal van muziekge- 
zelschappen zullen dit jaarlijkse bal 
opvrolijken. 

Door de Prins in zijn Raad van Elf 
wordt het carnaval al eerder gestart in 
Haarlem door een bezoek op dinsdag 
28 januari aan het bejaardencentrum 
De Molenburg in Schalkwijk. Op dins- 
dag 4 februari komt het gezelschap in 
Zuiderhout en op woensdag 5 februari 
in het Huis in de Duinen. De bewoners 
van deze centra wordt dan een avond- 
vullend car.iavlsprogramma geboden 
met muziek en sketches. "Ik heb naarstig in het dossier gezocht, 
maar het is niet na te gaan of er nu wel 
of niet een onderhoud met de vroed- 
vrouw heeft plaatsgevonden. In ieder 
geval is er niets van te vinden". Too- 
nen die zich boos maakte omdat de 
vroedvrouw in de pers had gezegd dat 
zij wellicht de dupe was geworden van 
de wisseling van de wacht, omdat "het 
voorstel wellicht uit de kast gepakt 
was, op het moment dat wethouder 
Jongsma zijn tas pakte", betichtte de 
groepering Inspraak Nu dat zij een 
partijgenoot de hand boven het hoofd 
zou hebben gehouden. 

Oud-wethouder Flieringa reageerde 
furieus: "Wij hebben dit onderwerp in 
de collegevergadering van november 
besproken. Het was een unaniem col- 
legestandpunt. Afgesproken was dat 
wethouder Jongsma de vroedvrouw 
zou inlichten over dit colegestand- 
punt, namelijk dat de afbouwregeling 
per 1 januari 1986 zou ingaan. Dit moet 
de huidige wethouder terug kunnen 
vinden in de notulen van die vergade- 
ring. Jongsma vertrok echter voordat 
hij een gesprek kon hebben, daarom is 
dit waarschijnlijk niet gebeurd. Dit 
heeft niets te maken met partijvrien- 
delijkheid, doch eerder naar het zoe- 
ken op de juiste plaats door de wethou- 
der". 

Inmiddels meldde wethouder Van 
Caspel dat de hele kwestie in zijn por- 
tefeuille thuis hoorde, waarna Ing- 
wersen de raadsleden verzocht in de 
toekomst wat meer behoudendheid te 
betrachten bij het uiten van beschul- 
digingen. Helemaal wanneer derden 
in het geding zijn. Hij drong er op aan 
alsnog zo spoedig mogelijk een gesprek 
met de vroedvrouw op de agenda te 
plaatsen. Fay Lovsky start 
nieuwe tour HEEMSTEDE - De nieuwe tour van 
Fay Lovsky start op zaterdag 1 februa- 
ri in "De Sneeuwbal", Herenweg 111 te 
Heemstede. Deze tour langs de Neder- 
landse podia is opgezet ter gelegenheid 
van Fay's jongste single "Galileo", die 
op 31 januari wordt uitgebracht. De 
voorstelling begint om 21.00 uur en 
voor een toegangskaart betaalt men 
f.7,50. 

Fay Lovsky debuteerde in 1980 met 
de mini LP "Sound on Sound en in 
1981 ontving zij een Edison voor haar 
langspeler "Confetti". De LP "Cinema" 
werd door Fay zelf in 1985 geprodu- 
ceerd. De liedjes op de haar LP's heb- 
ben weliswaar een eigen identiteit, 
maar vormen niettemin één geheel. 
Haar stijl laat zich niet makkelijk ru- 
briceren. Fay brengt zelfs funknum- 
mers, zij het niet regelmatig. Tot haar 
grootste hits behoorden: Ramon, 
Don't feed the Animals. Party Time, 
Christmas is a Friend of mine en Mag- 
gie. 

Voor de verkoop van toegangskaar- 
ten kan men terecht bij Radio Janssen 
(Heemstede), Café "De Gooth" (Haar- 
lem) en Centrum 111, Herenweg 111. 
Heemstede. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 30 JANUARI 1986 

• 


■-l-i 
«-t— I 
. O) 
. 0) 
:X 


Ö 


• *H 


03 


; o 


bJD 


• ■+-> 


O 


: o 

■s 


s 
o 
> 


: cd 


?H 


- ö 


o> 


' • !— 1 


-i-j 


. O) 


o 


:M 


&J0 wekelijkse pagina 
over auto's met: e autotest 

"• nieuwtjes 

• technische 
gegevens « 


bijdragen, tips en 
ideeën zenden 
aan 

redactie 
weekmedia, 
postbus 333, 
1440 ah 
purmerend redactie: 
J. Goezinne Renault voegt Broadway 
modellenserie toe aan Nog niet zo lang geleden presen- 
teerde Renault het modellenpro- 
gramma voor 1986. Goed drie 
maanden later is er al een uitbrei- 
ding van het Renault 9- en 11- 
gamma te melden. Onder de naam 
Broadway zijn er in totaal zeven 
Renault 9- en 11-versies lever- 
baar, die zeer compleet zijn uitge- 
voerd en prestatie gunstig voor de 
dag komen. 

De wijzigingen die al voor het model- 
jaar 1986 waren aangekondigd, treffen 
we ook aan op de Broadway-modellen, 
dus voor de Renault 9 een front met 
vier koplampen en zowel voor de 9 als 
1 1 meer vermogen voor de 1.4 motoren: 
68 pk in plaats van 60. 

Nieuw in de motorenreeks is de 1.2, 
waardoor er nu keuze is uit 3 stuks. De 
lichtste is de 1.2 met een inhoud van 
1237 cm 3 en een vermogen van 40,4 
kW/55 pk. Hiermee is een top bereik- 
baar van 146 km/h. Dan volgt de al 
genoemde 1.4, 1397 cm 3 inhoud en goed 
voor 50 KW/68 pk en een top van 160 
km/h. Als derde de 1.6 D, de dieselmo- 
tor met een inhoud van 1595 cm 3 , een 
vermogen van 40,4 kW/55 pk en een 
maximum snelheid van 146 km/h 

Kleiner maar sterker 

De nieuwe 1.2 motor is als het ware 
een kleiner zusje van de bekende 1397 
cm 3 motor, maar levert nu 40,4 kW/55 pk. Dat is een vermogenswinst van 
bijna 15% ten opzichte van de basis- 
versie TC die over een 1108 cm 3 motor 
beschikt en 48 pk levert. 

Wat de uitrusting betreft noem ik 
naast het al vermelde nieuwe front 
met vier koplampen de schildbumpers 
met geïntegreerde spoiler vóór, de ge- styleerde wieldoppen, de specifieke be- 
kleding in overeenstemming met de 
overige interieurkleuren en de carros- 
seriekleur, de in hoogte verstelbare 
hoofdsteunen, de 5-versnellingsbak, 
Philips autoradio met twee in het 
dashboard gemonteerde luidsprekers. 
De prijzen variëren an ƒ 19.400,- tot 
ƒ 24.000,- incl. BTW. Meer erkenning 
voor rijscholen 

T~\E BOVAG-COA, de nationale 

J - / vereniging van rijschoolhou- 
ders in Nederland, is positief over 
het door de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat drs. J. F. 
Scherpenhuizen bekend gemaak- 
te besluit voor een nieuwe erken- 
ningsregeling voor auto- en mo- 
torrijscholen. 

In de rijschoolbranche wordt al ja- 
ren geijverd voor een dergelijke rege- ling. De uitvoering van de nieuwe re- 
geling komt in handen van het Cen- 
traal Bureau Rijvaardigheidsbewij- 
zen (CBR) en daarom zal het bestuur 
van het CBR met twee zetels worden 
uitgebreid. Die zetels staan ter be- 
schikking van afgevaardigden van de 
rijschoolhouders. Voor de rijschoolleeriing betekent de 
nieuwe regeling onder meer dat hij/zij 
meer kans heeft te slagen, dat 
examenaanvragen van erkende rij- 
schoolhouders sneller kunnen worden 
afgehandeld en dat een deel van het 
examen - gedacht wordt aan de bijzon- 
dere verrichtingen - zal kunnen wor- 
den afgenomen door de rij-instruc- 
teur. Fietsketting van 
getand rubber i 

n: 
in: 
Twee nieuwe Renaults, de Renault 9 en 1 1 Broadway. VVN lanceert campagne 
Hardrijders Doodrijders "V7EILIG Verkeer Nederland is 
v een aktie begonnen om het te 
hard rijden op wegen waar een 
snelheidsbeperking van 80 km per 
uur geldt, te beteugelen. De aktie 
gaat enkele maanden duren en 
wordt gevoerd onder het motto 
„Hardrijders doodrijders". 

Onderzoekingen hebben uitgewezen 
dat vooral op wegen met een sneld- 
heidslimiet van 80 km per uur wordt 
gejaagd en gejakkerd en dat de gemid- 
delde snelheid daar 95 km/u bedraagt. 

Veel ongevallen op deze wegen ge- 
beuren in bochten, waar door een te 
hoge snelheid tegen bomen of licht- 
masten wordt gereden. Het grootste 
deel van deze ongevallen overkomt 
jongere automobilisten in de leeftijds- 
groep 18-24 jaar en hier spelen over- 
moed en minder rij-ervaring duidelijk 
een rol. 

Veilig Verkeer Nederland wijst erop. dat het aantal uitwijkmogelijkheden 
op 80-km wegen meestal erg beperkt is: 
er zijn geen vluchtstroken en vaak zijn 
het enkelbaanswegen. Ook moet op 
deze wegen rekening worden gehou- 
den met fietsers en bromfietsers, met 
langzaam rijdend landbouwverkeer 
en met werkzaamheden in de berm. 
Maar ook de kleinere zichtsafstand 
(bij voorbeeld door bomen), de moge- 
lijkheid van stilstaand verkeer en ono- 
verzichtelijke kruisingen eisen bijzon- 
dere aandacht op. 

Veilig Verkeer Nederland heeft be- 
cijferd dat als alle automobilisten de 
maximum toegestane snelheid van 80 
km zouden aanhouden, het aantal do- 
den en gewonden met niet minder dan 
6.000 zou dalen. Het loont dus echt de 
moeite de snelheidsmeter in de gaten 
te houden. 

De aktie „Hardrijders doodrijders" 
wordt onder meer gevoerd met behulp 
van radio- en televisiespots, wand- 
kranten en stickers. Rosberg test bolide Marlboro-McLaren Keke Rosberg kreeg dezer 
dagen zijn eerste kans om met 
de Marlboro-McLaren formu- 
le 1 bolide te rijden in het Por- 
tugese Estoril, waar zijn nieu- 
we team een testprogramma 
voor het seizoen 1986 afwerkte. 
Dit raceseizoen start op 2 
maart in Rio de Janeiro. 

Rosberg nam het stuur over van 
de nieuwe wereldkampioen Alain 
Prost, maar moest spoedig stop- 
pen om zijn stoel te laten bijstel- 
len. Zijn benen waren te lang voor 
de zitpositie van Alain. Daarna 
ging de wereldkampioen uit 1982 
weer het circuit op om na enige 
ronden al tot op 0,2 seconde van 
Alain Prost's beste tijd te komen. 

Gevraagd naar zijn eerste in- 
drukken over de Marlboro-McLa- 
ren vertelde Rosberg, dat hij onder 
de indruk was van de prestaties. 
„Het chassis is beter te hanteren 
dan de Williams, die ik gewend 
was te sturen. Overigens moet ik 
nog wennen aan de wagen. De 
remmen en besturing voelen an- 
ders aan dan ik gewend ben en de zitpositie is voor mij nog niet hele- 
maal comfortabel. Maar ik denk 
wel dat het een sterke mededinger 
voor het komende wereldkampi- 
oenschap is," zo bevestigde Keke 
Keke Rosberg, de nieuwe team- 
genoot van wereldkampioen for- 
mule 1 Alain Prost. Omdat automobilisten zo af en to< 
toch ook nog wel van de fiets gebruil 
maken, hier ook een berichtje uit di 
tweewieler-wereld. De Japanse ban 
den- en rubberproduktenfabriel| ?er 
Bfidgestone is al enige jaren bezig met ,.*.£, 
de ontwikkeling van een getande rubl ' 
berriem die de ketting van een fietl ;er 
moet kunnen vervangen. Ook hel .;„ 
Duitse Continental-concern werkt| 
hieraan. Dit heeft nu een produkjj D& 
voor toepassing in de praktijk vrijge] , pT 
geven. De Duitse f ietsenfabriek PatriJ J 
heeft onlangs een nieuw model fiets ojj iet 
de markt gebracht, waarin de getand! , p( j 
rubberriem wordt toegepast. . . I ■ , 

-— heï 

he OVER TEFALPANNEN EN AUTOMOTOREN: 

Kan Slick 50 vrijwel alle 
motorslijtage voorkomen? Ik kan me voorstellen dat u bij 
het lezen van bovenstaand kopje de 
wenkbrauwen fronst en u afvraagt, 
wat Tefal-pannen en automotoren 
met elkaar te maken kunnen heb- 
ben. Welnu, dat zit hem in de 
PTFE, ofte wel polytetrafluorethy- 
leen. 

Ik zie u nog niet direct begrijpend ja- 
knikken na deze bekendmaking, maar 
lees nog even door. Een van de bekend- 
ste toepassingen van PTFE is de kleef - 
vrije binnenbekleding van braadpan- 
nen en vandaar dus de 'link' met de 
Tefal-pannen. 

Maar datzelfde PTFE kreeg al in 1978 
een plaatsje in het groot Guinness Re- 
cord Book als zijnde de stof met de 
allerlaagste wrijvingscoèfficiënt, te ver- 
gelijken met twee stukken nat ijs, die 
over elkaar glijden. De mechanisch be- 
laste oppervlakken van cilinders, la- 
gers, assen, tandwielen, transmissie en 
differentieel, die van een PTFE be- 
schermlaag voorzien zijn, hebben een 
wrijvingscoèfficiënt, die vijfmaal lager 
ligt dan bij de beste smeeroliën, en dat 
resulteert in een verminderde slijtage, 
minder warmteafgifte en een lager 
brandstofverbruik. 

Het zou natuurlijk een ingewikkelde 
ingreep betekenen als voor het aan- 
brengen van die PTFE-beschermlaag in 
de automotor de motor volledig gede- 
monteerd en weer gemonteerd moet 
worden. Dat kan op een veel eenvoudi- 
ger wijze en wel door bij de eerstvolgen- 
de olie-verversbeurt een liter olie door 
een liter Slick 50 te vervangen. Nog even 
ter verduidelijking: als uw carter 5 liter 
olie kan bevatten volstaat u nu met 4 
liter olie plus 1 liter Slick 50. Gelijktij- 
dig het oliefüter vernieuwen en na het 
vullen minstens 20 minuten met het 
voertuig rijden. De PTFE gaat zich dan op alle wr,jfead! 
vende en bewegende delen afzetten, eemz k 
proces wat zich overigens pas na zo «ing 
5000 km optimaal voltrokken zal fté.J.en 
ben en dan kunt u in redelijkheid ce'ïat v 
wachten, dat die beschermlaag ^^c|uan 
voor de eerstkomende 100.000 km gese\ erin 
teld zal hebben. . en, 

. .1 191 
; dit 

In de Verenigde Staten is Slick 50 t 
langer bekend en vindt het onder mee ■ 
in de rensport volop toepassing. Bij d Vo1 
introduktie voor de autopers in on its c 
land liet importeur Petrolon Nederlam 9^ 
b.v. ons deelachtig zijn van een interes e ' kc 
sant experiment. Daar werd een me 9f. n ' 
Slick 50 behandelde motor van alle oli> '}^ ] 
ontdaan en vervolgens opnieuw gestart jk lc 

erwi 

Normaal zou de zaak in zo'n geval a ' or( ^ 
heel spoedig oververhit raken en vastlo > dal 
pen, maar na meer dan een kwartie eno 
draaien was er niets van enige haperim ok r 
te bespeuren. Wat natuurlijk niet wi elo ° 
zeggen, dat we de olie voortaan nie en ë 
meer nodig zouden hebben, verre vai nacl: 
dat! Ook kan Slick 50 niet in een fonkel ;unt 
nieuwe motor worden aangebracht och 
Daarmee moet worden gewacht tot d< 
inrijperiode van minstens 5.000 kn j n 
achter de rug is. u j s< . 

. larti 
Een literblik Slick 50 kost f 100,- ea en r 
clusief BTW, dus f 119,- inclusief- Da ilezii 
lijkt op liet eerste gezicht niet zo vooi ;enli 
delig, maar als inderdaad voor een pt en , 
riode van rond de 100.000 km de me iurg 
torslijtage tot een minimum kan wor o gr 
den teruggebracht, roat maakt zo'n bi veze 
drag dan uit op het totaal van uw auto ;eeft 
kosten? mde 

te e 
Het overwegen waard? Laat ik u iiiegel 
ieder geval het adres van de importen nspi 
geven: Petrolon Nederland b.v., Sta iok \ 
tionsweg 10, Breda, telefoon 076-2270 U 
Men zal u graag aan documentatiemdf mmm 
teriaal helpen. RENAULT 

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord), 

Tel. 02507-13360. 1 i ZA 

ebn 

ig j: 
;cha 

1-W( 

p hi 
ide 
er 1 
'aar. 
en| 

d", 
ani 
lage 

an 
r erd . ADMINISTRATIEKANTOOR. J&K Janssen & Koo k 

J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort 
Telefoon 02507-18119 
Wij verzorgen voor u het 
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS- 
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING VERMIST 

Cypers poesje, 8 mnd, 

halsbandje m. oranje 

kokertje, roepn. 

Moppie. 

Teg. bel. ter. te bez. 

tel. 12758, 

mevr. Hoekstra, Cath. 
v. Renessestraat 2. 
WIE MAAKT U 
WEGWIJS IN DE WIR-WAR 

VAN ONZE 

SOCIALE 

UITKERINGEN? HET PAROOL! 

Het sociale stelsel - 1e kwartaal 1986. 

Alle sociale premies en uitkeringen op 'n rijtje. 

Wie heeft in 1986 recht op een uitkering, hoe hoog zijn 
de uitkeringen voor' de verschillende groepen mensen, 
wie moet ervoor betalen en hoe hoog zijn al die 
verschillende premies? 

Het antwoord op deze en dergelijke vragen stond op 
een overzichtelijke manier op twee krantepagina's in 
Het Parool van 30 december 1985. 

De overdruk die we daarvan voor u hebben laten 
maken is zojuist door de drukker afgeleverd. 

De poster is te koop bij alle kantoren van Het Parooi in 
en om Amsterdam voor ƒ 5,- per stuk. 

Bestellen kan ook, door ƒ7,50 (poster, 
porto en verpakking) over te maken 
op postgirorekening 260728 ten 
name van PAROOL SPECIAAL in 
Amsterdam met vermelding 
„poster uitkeringen 1986" 
Oosterparkstraat 59 

Haifvrijstaand woonhuis 
met schuur, voor- en achtertuin. 

Indeling: woonkamer met schuifpui, open haard, luxe 
keuken, toilet, 1e verd. 3 slaapkamers, douche, 2e 
verd. te bereiken met vaste trap, zeer royale kamer 
met daarboven een bergruimte. Het pand is goed on- 
derhouden en voorzien van thermopane beglazing en 
centrale verwarming gas. 

hl. Makelaar 0.9. H. W. Coster b.v. 

Telefoon 15531. VAN MAAS 

LANDELIJK ERKEND 

ELEKTRO-INSTALLATEUR 

Voor een vrijblijvende prijsopgave: HAARLEM: 
023-25 50 21 ZANDVOORT: 

(C. Koper) 
02507-1 82 25 Inkoop 
Verkoop 

Goede gebruikte 
muziek- 
instrumenten - 
keyboards - 
geluidsinstallaties. 

Dijkman 
b.v. 

Rozengracht 115 
Amsterdam 
Tel. 020-265611 
na 19.00 uur 
02507-17462 Te koop 

WERKPLAATS 

in centrum dorp ca. 83 m2 

Vraagprijs ƒ 75.000 k.k. 

Inl. makelaar o.g. H. W. COSTER b.v. 
Tel. 15531. Wij zijn weer open 

de croissanterie DL, wo., do. 
vr., zat. 
zondag van 12.00-18.00 uur 

van 12.00-03.00 uur 

12.00-18.00 uur maandag gesloten 
VEILINGGEBOUW 
DE WITTE ZWAAN 

Dorpsplein 2 .. 
Dagelijks inzenden 
van goederen. 
IN en VERKOOP 

Tevens verhuur 

serviesgoed, tafels 

en stoelen. 

Inlichtingen- 

02507 - 1 21 64 

of 137 13 Pasfoto's 

Klaar terwijl 
u wacht 

DROGISTERIJ 
M0ERENBURG 

Haltestraat 1 
ZANDVOORT ^.^.mm. ««.*«.■ *.***. -\ Oude keukens 

FORD en VOLVO "<*"*"" ie """ SERVICE - VERKOOP - INRUIL 

H. P. KOOIJMAN 

Tel. 02507-13242 - Zandvoort 

Kooijman . . . 
voor een goed verzorgde auto!!! Hondenkapsalon „ 

gediplomeerd trimster 
De juiste vachtverzorging van uw 
rashond en bastaard. 
Behandeling volgens afspraak. 
Tel. 02507-1 30 77 
Lorentzstraat 158 -Zandvoort Molenaar rf ROBpNl ANSSEN ZANDVOORT 

Kochstraat 10 - 2041 CE Zandvoort 
Tel. 02507-15966 

Onderhoudsbeurten en reparatie van alle merken. 
Storingdiagnose met behulp van 

electronische rollen-testbank. 
Laag uurtarief en vlotte service. 
De specialist 

in af uw 
bloemwerken Maak het extra 
gezellig in huis 
met bloemen van 

BLOEMEN HU IS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 - Zandvoort 
Tel. 1 20 60 Begint uw keuken er oud uitte 
zien? Voordelig en snel maakt 
PORTAS uw keuken weer als 
nieuw, door het vervangen van 
dekeukendeurtjesdoor waarde- 
volle PORTAS-deurtjes met ver- 
verwissel bare panelen. Naar 
keuze 24 uitvoeringen in vele 
natuurgetrouwe houtmotieven. 
Bijplaatsen van elem entenis 
mogelijk. 
Vraag inlich- 
tingen of be- 
zoek onze 
show. PORTkS 
® wij vernieuwen 
deuren & keukens PORTAS-Vakbedrijf 
Haarlem Zaandam b.v. 

Jan Sluyterslaan 3 
2033 TM Haarlem 

■3-023/332524 U Ja 

:mij 
alen 
;n v, 
er lc 
- racl 
ïett 
ka 
en. ' 
ilde 
CARAVAN-RAI 

van 31 jan. t/m 4 febr. a.s. in Amsterdam 

Ziet U daar echter door de bomen het bos niet meer, 
kom dan rustig en vrijblijvend in onze 1500 m2 over- 
dekte showroom de nieuwe series CHATEAU, HOME- 
CAR en CONSTRUCTAM tourcaravans en PARADI- 
SO vouwcaravans bekijken. 
Ook voor verhuur van nieuwe tourcaravans. 

BERGMAN CARAVANS 

Leidsevaart 189, Noordwijkerhout tel. 02523-72649 ius 

iaat 

iet 

aan 

it il 

3hai 

•ken 

J'Oï 

ferda 
helt 
Dirk / ,vv\afc U kunt de levensduur 
% van uw schoenen 
^ verlengen 

door ze naar de 

SCHOENMAKER 

te brengen 

J. VAN CAMPEN EN ZOON 

SCHOEN- en SLEUTELSERVICE 

C. Slegersstraat 2 - Zandvoort - 

Tel. 02507 - 1 54 49 


ft 
% He -L WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 30 JANUARI 1986 EK 
tweewekelijkse rubriek 
over wonen met > tips voor 
woninginrichting o informatie over 
handige producten in 
en rond het huis • ontwikkelingen en 
trends in goed en 
voordelig wonen bijdragen, tips en 
ideeën zenden aan redactie 
weekmedia 
postbus 51 
1180 AB 
amstelveen informatie over 
advertenties 
tel. 020-562 2230 o 

c 

c 

o 
o 

wik Jan des Bouvrie: mooiste meubel is de 'ruimte' JAN DES BOUVRIE is één 
van Nederlands bekendste binnenhuisarchitecten, in- 
terieur- en meubelontwerpers. Een man die een sterk 
persoonlijk stempel zet op de ontwikkelingen in het woon- 
beeld. Hij heeft een heel eigen(wijze) visie op alles wat met 
het al versleten woord 'trends' wordt aangeduid. Hij ge- 
looft niet in het opleggen van mode-trends aan de consu- 
ment die dat dan maar slaafs moet navolgen. 

In tegenstelling tot de meesten van zijn vakgenoten gelooft hij in de 
verrassende mogelijkheden die een doe-het-zelver kan verwezenlijken. 
Vaak met eenvoudige materialen die niet duur hoeven te zijn. 

Zijn ideeën over hoe iedereen zijn eigen wooninterieur kan bepalen en 
inrichten, vond de redactie van maandblad 'Doehetzelf' zo opmerkelijk 
en eigenzinnig dat zij Jan des Bouvrie vroeg om deze over te brengen naar 
de zelf-werkzame consument. Des Bouvrie bleek bereid de hand naar de 
doe-het-zelver uit te steken. De afspraken tussen hem en maandblad 
'Doehetzelf' resulteerden in een reeks van artikelen waarin hij vanuit 
een uiterst practische benadering het vak van de binnenhuisarchitec- 
tuur voor iedereen toegankelijk maakt. 

In het januarinummer van het maandblad begint Jan des Bouvrie met 
een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij vindt, zegt hij, ruimte het mooi- 
ste meubel... over minitafeltjes struikel je maar. Je moet in je kamer vrij- 
uit kunnen lopen. Woonsfeer hoeft niets met prijs van doen te hebben, 
met andere woorden: 'hoe duurder hoe mooier' gaat niet op. 

Ook over kleurgebruik poneert hij stellige ideeën: pasteltinten worden 
toegepast in een interieur dat nog overwegend wit blijft; als contrast 
Binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie. zwarte meubelen van glimmende materialen met onverwachte kleurac- 
centen en ten derde het gebruik van lichte, natuurlijke materialen 
(blank hout, linnen, katoen) in aardse kleuren. 

Kledingmode, zegt hij, heeft een duidelijke invloed gekregen op de inrich- 
ting (ook een vorm van aankleding) van het huis. 

Stijlmeubels mogen van hem, maar je moet ze alleen kopen als je ze zelf 
echt mooi vindt, als ze bij jezelf en in je interieur passen. Een ding zonder 
antieke waarde, maar waaraan een persoonlijke binding vast zit, een 
stukje eigen geschiedenis of sentiment, kan veel meer voldoening geven 
dan een tafel met Queen Anne-poten. 

Naast die stijlpoten schopt hij nog talloze andere heilige huisjes omver. 
Dit kan een verfrissende kijk op het woonbeeld van de komende jaren 
opleveren. PROBLEMEN TUSSEN HUUR- 
DER en verhuurder hoeven niet 
meteen met cyaankali voor de katten 
of de hakbijl beslecht te worden. Om 
dit soort geschillen op te lossen zijn 
huurcommissies in het leven groepen 
en nog dagelijks bewijzen ze hun be- 
staansrecht. De heer G. van Rhijn, 
jurist en voorzitter van onder andere 
de Utrechtse huurcommissie: „We 
hebben ongelooflijk veel zaken. Soms 
te veel om op de zitting lang aandacht 
aan de mensen te kunnen besteden. 
Voor hen is het de enige zaak, hun 
zaak en daarom heel belangrijk. Soms 
hebben ze er een halve dag voor uitge- 
trokken en dan staan ze na vijf minu- 
ten alweer op de stoep. Het is de ver- 
velende keerzijde van het feit dat je 
zoveel mogelijk mensen wilt helpen". De wieg van de eerste huurcommis- 
sie staat aan het begin van de vijftiger 
jaren. Jaren van grote woningnood 
waar uitbundig geprofiteerd werd 
door sommige huiseigenaren die er 
geen been in zagen om gigantische be- 
dragen te vragen voor miniscule ka- 
mertjes. Voor iedere huurder die 
klachten had, stonden immers tien 
andere gegadigden op de stoep te trap- 
pelen. Het idee dat de huurder be- 
schermd moest worden tegen de profi- 
teurs mondde uit in de oprichting van 
de huurcommissies. In de loop der ja- 
ren heeft zowel de structuur van de 
woningmarkt als de taak van de huur- 
commissie zich gewijzigd. Niet veran- 
derd is het idee wat ten grondslag ligt 
aan de commissie: dat zij er is ter be- 
scherming van de huurder, al vindt 
ook de verhuurder er het gewillig oor 
van een meedenkend commissielid 
voor zijn vragen en problemen. 

De belangrijkste taak van de huur- 
commissies is uitspraak doen in me- 
ningsverschillen over de verandering 
van de huurprijs. Twee voorbeelden: Problemen tussen huurder en verhuurder komen dagelijks voor. Via 
een huurcommissie kunnen dese geschillen vaak worden opgelost. 
Een artikel over het reilen en zeilen van een huurcommissie. De huurcommissie is 
geen overbodige luxe Een huurder is het oneens met de aan- 
gekondigde huurverhoging. Hij heeft 
zijn huisbaas al drie keer gevraagd het 
huis te schilderen maar nog steeds 
bladderen de muren in alle kleuren 
naar beneden. Een verhuurder heeft 
al een paar aardige en een paar boze 
brieven geschreven om zijn huurder te 
sommeren de huurverhoging te beta- 
len, maar nog steeds wordt zonder op- 
gaaf van redenen het oude bedrag 
overgemaakt. Twee gevallen waarin 
de communicatie tussen huurder en 
verhuurder stagneert en de huurcom- 
missie kosteloos ingeschakeld kan 
worden. 

Wat 2ijn de volgende stappen in het 
proces? 

De heer van Rhijn: „Als er bezwaar is 
aangetekend bij de huurcommissie 
dan stuurt deze een ambtenaar op pad 
om onderzoek te verrichten. Deze stelt 
aan de hand van een puntensysteem 
(een eigen bad is bijvoorbeeld tien 
punten en een wastafel twee punten) 
de huurwaarde van een woning vast. 
Daarnaast wordt de mate waarin de 
woning onderhouden is onder de loep 
genomen. Vervolgens wordt er een 
rapport opgemaakt. Ter afsluiting 
van het onderzoek vindt er een zitting 
van de huurcommissie plaats waar- 
voor beide partijen uitgenodigd wor- 
den. 

Ze hoeven niet te komen. Er is geen 
verschijningsplicht. Blijven ze thuis, 
dan wordt er alleen op basis van het rapport een uitspraak gedaan. Is een 
van de beide partijen het niet eens met 
de uitspraak dat moeten ze zorgen dat 
ze binnen twee maanden naar de kan- 
tonrechter stappen anders wordt de 
uitspraak bindend". 

Volgt er op ieder beswaar wat aange- 
tekend wordt een zitting? 
„Nog welja. Als er nu iemand komt die 
zegt: „Ik kan het allemaal niet meer 
betalen, weg met meneer Lubbers", 
dan kunnen we weinig doen. Toch 
wordt er een zitting gehouden vanuit 
die eerdere genoemde bescherming 
van de huurder. Misschien bedoelt die 
meneer helemaal niet dat Lubbers 
weg moet, maar dat de regenpijp lekt. 
In zo'n zitting wordt hem de ruimte 
geboden dingen te formuleren die er 
anders misschien niet uit zouden ko- 
men. Er is overigens wel een wetswijzi- 
ging op komst met de eis om bezwaren 
duidelijker te formuleren." 
Naast uitspraak doen in geschillen, 
behoort adviseren over de bedragen 
die betaald moeten worden aan servi- 
cekosten (gas, electriciteit, de glazen- 
wasser en schoorsteenveger) tot de mo- 
gelijkheden van ds commissie. 

Waar houden de mogelijkheden op? 
De heer Van Rhijn schetst in enkele 
voorbeelden de grenzen aan de macht. 
Er zijn nogal wat juridische addertjes 
onder het gras. Een voorbeeld. Huur- 
ders kunnen achterstallig onderhoud alleen als argument tegen huurverho- 
ging opvoeren wanneer ze de huisbaas 
vóóraf uitdrukkelijk hebben gewezen 
op die rottende trap of dat verzakken- 
de plafond (tenzij de gebreken zo zicht- 
baar zijn datje met deur en al het huis 
binnenwandelt). Hebben ze dat ver- 
zuimd dan kunnen ze bij de huurcom- 
missie hun recht niet halen. 

Een tweede voorbeeld. Het kan voor- 
komen dat meneer Jansen / 250,- meer 
betaalt voor hetzelfde huis met dezelf- 
de voortuin en hetzelfde raam naast 
dezelfde voordeur als meneer Pieterse. 
Een prijsverschil wat niet begrepen 
kan worden vanuit het nuchter Hol- 
landse denken maar juridisch wel ge- 
rechtvaardigd kan zijn. 
In dit soort gevallen kan de commissie 
niet ingrijpen maar wel de situatie 
verhelderen, de mazen in het wettelij- 
ke net aangeven en richtlijnen uit- 
stippelen voor de toekomst. 

Hoe zijn de huurcommissies georga- 
niseerd? 

Verspreid over het hele land zijn er 62 
huurcommissies die worden bijge- 
staan door 22 secretariaten. Iedere 
commissie bestaat uit een -juridisch 
geschoolde- voorzitter, leden-huur- 
ders en ledenverhuurders (een make- 
laar, kaderlid van de vakbeweging). 
Voor de leden is het een parttime 
baan, voor de voorzitter een fulltime 
gebeuren. Letterlijk fulltime. De za- 
ken stromen binnen en de tijd is snel 
gevuld. Het is zichtbaar aan de stapels 
post op het bureau van de heer Van 
Rhijn en merkbaar aan het aantal 
binnenkomende telefoontjes: de huur- 
commissie is nog steeds geen overbodi- 
ge luxe. 

De heer Van Rhijn schetste de gang van 
zaken in Utrecht. Voor meer informatie 
met betrekking tot de regio Amsterdam 
kan men terecht bij: 

huurcommissie Amsterdam, Droogbak la, 
Postbus 19412, tel. 020-220277. Zacht en hard tapijt 
in de nieuw kleuren WIE OP DIT moment van 
plan is nieuw tapijt, lino- 
leum of vinyl te kopen, zal een 
aanbod vinden dat opvallend 
afwijkt van de collecties van 
enkele jaren terug. Het Neder- 
landse interieur heeft een 
punt gezet achter bruin. Lich- 
tere kleuren zijn favoriet: wit, 
grijs, blauw en pasteltinten. 

Lange tijd zijn dergelijke kleuren in 
tapijt moeilijk geweest, vanwege het 
gevaar van vuilworden. Achter het 
kleurige tapijt staat een technische 
ontwikkeling, n.1. van garens die niet 
of nauwelijks vocht opnemen, waar- 
door vlekken makkelijker te verwijde- 
ren zijn. Al is hier geen sprake van 
wondervezels, het tapijt wordt er be- 
slist minder kwestbaar door. Op grond 
van deze ontwikkeling is de trend naar 
lichtere kleuren verantwoord. 

Als vanouds is moquette (velours ta- 
pijt) het kleurentapijt bij uitstek. Dit 
is een van de oudste soorten kamer- 
breed tapijt, die de eigenschap heeft, 
kleuren optimaal tot hun recht te la- 
ten komen, maar... niet zozeer in Ne- 
derland. In vele Europese landen is 
deze tapijtsoort erg populair. Neder- 
landers volgen wel de kleurontwikke- 
ling in moquette tapijt, maar 'verta- 
len' die ontwikkeling vervolgens in fri- 
sé tapijt, 

In Nederland bestaat een stijgende 
vraag naar zogenaamd frisé tapijt. Dit 
is tapijt met een sterk gedraaid garen en een mooie rul uiterlijk. Prisé tapiji 
gemaakt van die nieuwe vocht - ei 
vuilwerende vezels, is verkrijgbaar n 
een groot aantal soorten en kleurerf 
Het heeft een goede pletweerstan 
een eigenschap die veel mensen bc! 
langrijk vinden als het om tapijt gaai IS 
Ie 
de 
te 
nii Voor mensen die liever 'harde vloe: 
bedekking' willen hebben, bestaat e 
een ruime keus in vinyl en linoleun 
Het accent bij deze vloerbedekkin *^ 
heeft jarenlang gelegen op imitatie m 
van plavuizen, marmer en parke' ds 
maar door de kleurtrend is vraag ont in 
staan naar eigentijdse vinyldessins erïdt 
opnieuw, naar linoleum. 

Vinyl biedt meer comfort dan welk 
steen- of tegelsoort ook, omdat he| 
(veel) zachter is en warmer aanvoel 1 
aldus de stichting perscentrum w< 
nunginrichting. 'Voetwarm' is ee: 
steeds vaker gehoorde term, waarmi 
wordt aangeduid dat vinyl ook gechikl 
is voor slaapkamers, kinderkamer lts 
enz. Voorts is vinyl makkelijk in he 
onderhoud en werkt het geluiddem 
pend, eigenschappen die vooral goei 
van pas komen in een huishouden me 
kinderen en/of huisdieren. De laatste jaren is een groot aanbo 
ontstaan van vinyl in eigentijdse uit 
voeringen: wit, grijs, primaire kleurei 
en pasteltinten. Rasterdessins en gra 
fische dessins (vaak diagonaal, du 
ruimtescheppend) kunnen een kame 
geweldig opfrissen. De toepassing 1 
zeer breed. Deze ontwikkeling heel 
vinyl uit de 'imitatie-sfeer' gehaald ei °tg" 
een eigen karakter gegeven. lt j Sir/ e c 
he 
•w 
rd 
el 
c 
ak 
ed( fge 
pe: 
irn 

ijn. 
g/1 
• Diagonaal vinyl werkt vaak ruimtescheppend, Micro Hillegom-antiek 

Vijf toonzalen gezellige 
meub in alle stijlen. Veel 
klemantiek Laagste prijzen! 
Leidsestraat 122. Dag tel. 
02520-20993. Koopavond. * Hoera 1 ! Jeroen 
heeft een 8 1 ! Vissers SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- 
grootten. 

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis 
Micro's op de pagina „MICRO'S". 
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie. 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,31 per millimeter. 
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur 

U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 
02977-28411 of afgeven of zenden aan: 

• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- 
voort. 

• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264. 
1430 AG Aalsmeer. 

• Plaatsing is ook mogeli|k in de volgende combinatie: 

Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- 
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- 
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, 
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer 
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- 
le edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De 
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- 
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en 
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,45 per millimeter. 
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur, 

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar. 

• Voor brieven onder nummer wordt f 5.- in rekening ge- 
bracht. 

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het 
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt 
ƒ 2.50 in rekening gebracht. 

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor 
bezorgklachten), of zenden aan: 
Centrale orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122, 
1000 AC Amsterdam. 

De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- 
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- 
rokaart. Diversen Bontmantel- 
inruil: 

Nu een schitt nieuwe bont- 
mantel met (kleine) bijbeta- 
ling, ook regenmantels met 
bontvoering, exclusieve Lam- 
my-coats, (ook voor heren) en 
nappakledmg Bel voor af- 
spraak of folders- 020- 
233488 • Barok eethoek m. ronde 
tafel, mooi bewerkte poot en 
vel gebl stoelen, als nw Pr 
notk Tel 17860 • Geniet ook in de winter van 
de gezelligheid bij de Vereni- 
ging Vrouwen van Nu Belt u 
eens voor inlichtingen nr. 
160851/14462 * Moet weg- Ren. 4 TL, bj. 
'77, beige, moet opgeknapt 
worden, div. nw onderd. 
aanw Pr ƒ275. Tel. 17225. * Noten salontafel m glas- 
plaat; noten t v -kast: radio/ 
pick-up meubel; salonkast; 
Zaanse klok Pr n.o t.k Tel. 
17860 • Reflectanten op adverten- 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num- 
mer in de Imker-bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan. Centrale Order- 
afd Weekmedia, Postbus 
122, 1000 AC Amsterdam. Dit 
voorkomt vertraging in de be- 
handeling Gevr. jonge vrouw 

met erv. in de horeca 

voor restaurant 

4 dagen per week. 

Brieven met foto onder nr. 741 62 bur. van 
dit blad. * Te koop prima skischoe- 
nen, mt 41, merk Dynafit, 
ƒ 100. Tel 02507-12850. Te huur gevraagd BAR of 
SNACKBAR in Zandvoort Br 
o nr 798-74184 bur vd blad. • Te koop 3 barkrukken met 
rugleuning, a ƒ 40; kinderbed- 
je ƒ50, kampeerbedje ƒ40; 
fietsstoeltje ƒ 25 Tel 17421. * Te koop 3-dehge zithoek, 
in prima staat, bruine wand- 
kast Teab Tel 02507- 
16923 - 02940-19594 * Te koop 50 verschillende 
Bouquet reeks, ƒ15 Tel 
12141 Te koop aangeb. St Bern- 
hard, reu, wegens omstandig- 
heden, lief voor kinderen, 1 jr 
oud, ƒ350 Tel 02507-14377 * Te koop aangeb kasten, 
wit ledikant (2-pers ), keuken- 
buffet, gasfornuis Tel 16505. * Te koop auto gasinstalla- 
tie Tel 02507-14451. * Te koop bromfietsvalhelm, 
ƒ20 Tel 02507-17405 * Te koop canvas camping- 
bedje m. matras en toebeho- 
ren, ƒ25 Tel 19113, na 18 
uur • Te koop dik stalen Abus 
kettingslot en integraal helm 
(merk Kiwi) voor slechts ƒ 75 
Tel 16025 * Te koop z g a n. mini was- 
machine, merk Vendex Van 
ƒ145 voor ƒ75 Tel. 19423. Timmerbedrijf 
R. F. Lammers 

voor al uw timmer- en onder- 
houdswerk Tel. 023-364168, 
b g g. 023-381378. * T k. 2 2-deurs kasten, 1 
hang/leg, 1 zeer groot, in no- 
ten; Rnish mooie sluier gordij- 
nen, pr. notk. Tel 17860. T.k 2 modelauto's (Tamiya), 
compl m zender en accu's 
etc, f 1500. Tel 02507-15359, 
na 17 uur * T k. antieke wieg; originele 
letterbak; koperen waterke 
tel Tel. 17063 * T.k. glazen salontafel; rood 
kinderledikant; radiator, br, 
80, h 50; trembaan, defect 
Fischerman, 4 barkrukken 
Tel 17063. SNEL! 

wees er als 
de kippen bij! 
Lente/zomer- 7 /\r 
album '86 / ,30 

weer een nieuw idee van 

03SUISSES Zandvoort, corn. slegersstraat 2 -*• Te koop rollerskates, 
34 Tel 17382. mt * T k a hardhouten fauteuil 
met zw leren kussens (de^ 
montabel), ƒ90. Keesomstr 
53. Tel. 17225. ^m£l(Xle dia w uil springt ' Wi brengen 
motie m \ 
SALON DE MODE Bodhulsplein 8 

remi C" ZANDVOORT 

„UfcUILfc Tel. 176 79 ' Te koop dubbelbeds breima- 
chme, nieuw, ƒ 1600 Tel 
15101 * Te koop gevr antieke lin- 
nenkast en bielzen tafel Tel 
16505 * Te koop klassiek 2-1-1-zits 
bankstel, prachtig velours 
met noten handleggers Prijs 
n.o t k Tel. 17860 * Te koop lichtgroene vouw- 
deur, ƒ 15 Tel 12141. + Te koop massieve toog- 
kast Prijs n.o.t k. Tel. 19397. * Gevr garage omgeving 
Watertoren Tel. 19000. * Te koop nieuwe dames- 
pantalons, zwart fluweel en 
groen stof, beide mt 38, ƒ251 
pst Tel 14735. I * T k. Kalonk kookplaatje, 
wit, 1200 W, nauwelijks ge- 
bruikt wegens overcompleet, 
ƒ40. Tel 02507-15052. • T k. keukenbuffet ƒ 30, el 
deken (nieuw); snijmachme; 
citruspers; broodrooster, kof- 
fie app en molen; mini gas- 
keukenkachel ƒ 50. T 17860. * T k. koperen theewagen; 
brons wijntafeltje; mini set 
smeedijzer m tegels, wit; div 
lampen. Pr notk. Tel 17860 T.k. weg verh. massief eik 
tafel, nwpr ƒ 1995, nuf 1250, 
6 stoelen, nw pr ƒ 695 p st , 
nu ƒ300 pst. Tel 02507- 
16305. (Praten kan ) • T.k. weg. verhuiz. 1-pers 
bed + matr. + 1-pers. opklap- 
bed, samen ƒ75; aquarium 
met div spullen ƒ 50; viewer 
f25. Tel 02507-16305. • Verz vr. oude Ned. an 
sichtkaarten en antieke fo 
to's Tevens k o a van Zand 
voort ter ruiling aangeb., ook 
fantasiek. gevr. 023-377405. Voor voordelig SCHILDER- 
WIT- en BEHANGWERK 

De Boet Tel. 02507-15655, voor 
vrijblijvende prijsopgave. Wekelijks sauna ƒ 10, ma-dr 
do-dam , do-vr gem , za. hr. 
zo par. Tel 023-330272. Win^ 
kelc Parkwijk, H'lem-0 WIST U AL DAT WIJ EEN 
GROTE COLLECTIE HEB 
BEN van Lady-Arrow, Prmgle 
of Scotland, Gardeur-Femme 
Spotlight en vele anderen 

Lida Bromet Mode 

Haltestraat 18 

Zandvoort Zonnestudio 

Kapsalon 
Passage 42 

k Lichaamssnelbrumer 
40 mm ƒ40, 
abonn. 3x ƒ 100. 
k- Gezichtssnelbruiner 
20 min. ƒ 10, 
abonn 4x ƒ 30 
k- Zonnebank/hemel 
20 min. ƒ8,50, 
abonn. 10x ƒ75. 
Openingstijden Studio, 
maandag t/m vrijdag. 
Ook 's avonds geopend. 
Openingstijden kapsalon- 
dinsdag t/m zaterdag en 

vrijdag t/m 21.00 uur. 

Wij werken op afspraak. 

Tel 02507-12500. 

Tot ziens, 
Ellie, Edith en Ben. VERHUIZEN? 

Verhuizen is vakwerk! 

Neem daarom geen risico, maar laat het 

o.ver aan de vakman. 

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met 

waardevolle tips. 

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG' DE WIT VERHUIZINGEN 
BKENDE 
VRHWZRS A. J. v. d. Moolenstraat 54rd 
Zandvoprt - Tel. 02507 - 1 74 00 
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04 word ook 
bloeddonor 

020 12 34 5é lL 

ee 

aa 

'dei 

la 
Amsterdam 
en omstreken. rs. 

e i 
k< 
d 5 REGELS 
G R AT I S ICRO ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander 
huisraad te koop 9 Kortom alles wat u in de particuliere 
sector kwijt wilt. 

Ook voor huishoudelijk personeel. 

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en 
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat 
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf 
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het 
voorbeeld aangeeft. * 
T 


e 
k 


o 


o 


P 
1. 


r 


u 


I 


d 


s 


J 


a 


p 

n 
m 


t 


3 


8 
e 


n 
m 


o 


ri 


s 


A 


1 

n 


t 


a 


r 


e 


1 
1 


e 


u 


. 


k 


e 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 


O 


e 


l 
T 


e 


i 

2 


- 


5 


I MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN 
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS 
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S 
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN. 

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,25 EXTRA. 
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE 
KANTOREN. Zandvoorts Nieuwsblad * , De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om 
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week 
op donderdag. Naam 
Adres Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met 
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam 

of afgeven bij: Telefoon . 
Postcode Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad 
Gasthuisplein 12, 
Pl aa t s 2041 JM Zandvoort ] Ifcor 
|w 
e 
ko 
ot 
4-: 
e 

e 

dei 

V 

e 

z: 

e 

i 

er: 

■y 

'ge 

P 

ter 

Z{ 

ei 
1 
et 

11 

es 

n - EKMEDIA 30 
DONDERDAG 30 JANUARI 1986 il 

erf 
n 
bei 

Lai Sporting OSS dames zetten 
zegereeks onverdroten voort NDVOORT - De derde wedstrijd 
[e derde competitie door de leden, 
de Zandvoortse Bridgeclub bracht 
team Bruin/Emmen jr. de over* 
ning in de A-lijn met 64,29%. 

de werd het koppel Heilker/Vuls- 
met 58,93%. Deze lijn wordt nog 
(ds aangevoerd door de heren 
m en Emmen jr, de tweede positie 
dt thans ingenomen door het team 

euw/Reijer. |e overwinning in de B-lijn was 
het team Van Ackooy/Drenth 
56,25%, gevolgd door het koppel 
le/Jurriaans met 55,83%. De da- 
Van Ackooy en Drenth voeren nu 
lijn aan en mevrouw Smink en de 
Jumaans staan op de tweede 
its. s ne e dames Verberne en Zwarter de- 
het goed in de C-lijn en boekten de 
winning met 60,81%, de familie 
rdebek eindigden als tweeden, 
e lijn wordt nog steeds aangevoerd 
r de heren Overzier en Van der 
ak, de familie Koning bezet de 
ede plaats. fgelopen woensdag behaalde het 

pel Holtrop/Van Zoelen 59%, 
ne irmee ze het hoogst scoorden in de 

ijn. Het gelegenheidspaar Van de 

; g/De Vries liet met 52 % een tweede 

1 ei its noteren. In de totale competitie 

it het team bestaande uit de dames 
m> ir/Van Petegem bovenaan, terwijl 
H koppel Holtrop/Van Zoelen een 

ige tweede plaats heeft bemach- ielle achterstand 
taal voor TZB voetbal AARLEM - De lange winterstop is 
3 niet erg bevallen en ondanks dat 
nige oefenwedstrijden gespeeld wa- 
was een moeizame start tegen 
H de oorzaak van de 3-2 nederlaag. 

ZB had tijdens die winterstop niet 
gezeten en enige goede oefenwed- 
den achter de rug. Toch was het 
ie enigszins verstoord en de snel 
elopen 2-0 achterstand zijn de 
dvoorters niet meer te boven geko- 
Tot aan de rust kon WH de 
Ie 2-0 voorsprong vasthouden on- 
ks aanhoudende druk van TZB. de tweede helft heeft TZB van 
s geprobeerd om de achterstand 
te werken en ontstond er een 
HJrinend voetbalgevecht. Willem Ko- 
zorgde voor 2-1 en er leek van 
s mogelijk. TZB bleef aanvallen 
ir een uitval betekende 3-1. De 
gasten gaven echter niet op en 
ï Leen Bol 3-2 liet aantekenen was 
.eer hoop. Het TZB offensief hield 
aan maar kon niet doeltreffend 
den afgemaakt. 

rjlaverjasavond bij 
voortmeeuwen klaverjassen "VNDVOORT - Op vrijdag 31 janu- 
A'ordt opnieuw een klaverjasavond 
koppels georganiseerd door de 
-tvereniging Zandvoortmeeuwen. 
avond, die begint om acht uur, 
dt gehouden in de kantine bij het 
fdveld aan de Vondellaan. 

r worden ook deze maal fraaie prij- 
beschikbaar gesteld voor de win- 
rs. De opbrengst komt geheel ten 

e aan de jeugd van de vereniging. 

koppel betaalt men zes gulden 

deelname. 
Het blok van Triumph kan een smash van Sporting OSS niet stoppen. 

Foto: Harry Opheikens ZVM-heren nietltelkloppen ZANDVOORT - In de zaal- 
handbalcompetitie gaat ZVM met 
prima handbal voort. Nu moest 
Meervogels er met 19-13 aan gelo- 
ven. De dames kwamen minder 
goed voor de dag en verloren na 
een matige en harde wedstrijd met 
6-8 van Hoofddorp. 

De ZVM-heren zijn vooral op eigen 
bodem, de Pellikaansporthal, een 
moeilijk te bestrijden tegenstander. 
Dat ondervond ook Meervogels dat in 
de eerste helft aardig kon bijblijven. 
De Zandvoorters houden het voor de 
gewoonte om in de eerste helft niet het 
beste spel te vertonen. Na een 5-2 voor- 
sprong kwam Meervogels terug tot 5-5 
door drie benutte strafworpen, 5-5. 
Zandvoortmeeuwen kon de eerste 
helft afsluiten met een magere 7-6 
voorsprong. 

In het tweede gedeelte een ouder- 
wets op dreef Zandvoorts team dat 
Meervogels volledig wegspeelde. Joost 
Berkhout was weer prima in vorm en 
zorgde er voor steeds aanspeelbaar te 
zijn. Bovendien waren de schutters 
Djurre Boukes en Wim Brugman ook 
nu op dreef en lieten fraaie doelpun- 
ten noteren. De ZVM verdediging sloot 
in de tweede helft uitstekend en met 
spectaculair zaalhandbal werd Meer- 
vogels naar een 19-13 nederlaag ge- 
speeld. 

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 7, 
Wim Brugman 6, Hans Moll 3, Joop 
Boukes 2, Dirk Berkhout 1. 

Dames 

De ZVM dames konden niet in het 
spelritme komen en gingen daardoor 
tegen Hoofddorp ten onder. De strijd 
begon direct al erg rommelig mede door het zwakke optreden van de 
scheidsrechters. In de eerste helft kon 
ZVM nog wel aan de goede kant van de 
score blijven (4-3), maar het harde spel 
van Hoofddorp zorgde voor veel irrita- 
tie. ZVM raakte van slag en kwam niet 
meer tot goed spel. Hoofddorp dat ze- 
ker niet groots speelde gooide veel fy- 
sieke kracht in de strijd waartegen 
ZVM niet bleek opgewassen. Tussen 
de bedrijven door stopte doelvrouwe 
Greet Vastenhouw een drietal straf- 
worpen waardoor de nederlaag gering 
bleef, 6-8. ZANDVOORT - De zaterdag- 
avond was ook dit keer een Spor- 
ting OSS volleybal gebeuren 
waarbij acht teams in het veld 
kwamen. Drie partijen leverden 
winst op, vier gingen verloren en 
éénmaal werd gelijk gespeeld. Het 
eerste damesteam behaalde een 
vlotte 3-1 overwinning op 
Triumph, maar de heren staan 
nog steeds met lege handen en 
moesten nu Spaarne'75 met de 
punten laten vertrekken, 0-3. 

Het Sporting OSS damesteam start- 
te de strijd tegen Triumph niet al te 
best. Tot aan 9-9 hielden de partijen 
elkaar in evenwicht maar toen profi- 
teerde Triumph van enige Sporting- 
fouten en liep uit naar 10-12. Sporting 
kwam nog enmaal terug tot 12-12 
maar opnieuw profiteerde Triumph, 
12-14. Coach Akkerman nam een 
time-out maar het mocht niet meer 
baten, 13-15. In de tweede set een ge- 
heel ander Sporting OSS dat snel het 
ritme vond. Met een goede opslag, be- 
tere stops en prima smashes werd het 
initiatief genomen en snel was de set 
ten einde, 15-4. In de derde set nam 
Triumph een 4-8 voorsprong en toen 
begon de Sporting machine pas te 
draaien en met 15-10 werd ook deze set 
winnend afgesloten. De vierde set liet 
Sporting zien te sterk te zijn en binnen 
enige minuten prijkte een 10-0 voor- 
sprong op het scorebord. Triumph kon 
met een opslag terug komen tot 10-4 
maar toen was het snel gebeurd door 
enige harde smashes, 15-4. 

Het tweede damesteam had het een 
stuk moeilijker tegen het op de derde 
plaats staande JBS en kwam tot een 2- 
2 gelijkspel. De eerste set werd na een 
op en neergaande strijd met veel moei- 
te door Sporting OSS in een 17-15 
overwinning omgezet. In de volgende 
twee sets was de organisatie bij Spor- 
ting verdwenen en kon een goed spe- 
lend JBS overtuigende setwinsten be- 
halen, 9-15 en 8-15. In de vierde set 
herstelde Sporting OSS zich en kwam 
in de vorm van de eerste set. Met rus- 
tig uitgevoerde en goed opgebouwde 
aanvallen nam Sporting snel afstand. 
JBS vluchtte tweemaal in een time- 
out maar Sporting trok zich daar niets 
van aan en ging stug door naar een 15- 
5 setwinst. 

Het derde damesteam was tegen De 
Blinkert niet opgewassen en verloor 
kansloos met 3-0. In een regelmatig 
verlopende strijd kon Sporting OSS 
geen antwoord vinden op de felle aan- 
vallen van haar tegenstander die voor- 
sprong nam en niet meer weggaf. 

Het vierde damesteam, dat de laat- 
ste weken verloor, herstelde zich pri- 
ma tegen IDEE door een overtuigende 3-0 overwinning. In de eerste set ging 
de strijd lang gelijk op en bleef de af- 
stand tot één of twee punten beperkt 
maar in een enerverende slotfase wist 
Sporting met 17-15 de winst te grijpen. 
In de tweede set domineerde Sporting 
zo zeer dat de set snel met 15-8 was 
uitgespeeld. IDEE zette in de derde set 
sterk aan en dwong Sporting OSS tot 
het uiterste. De Zandvoortsen hielden 
het hoofd erbij en knokten zich naar 
een 16-14 overwinning, hetgeen 3-0 be- 
tekende. 
Heren 

Het nog puntloze eerste herenteam 
deed zijn uiterste best om hierin ver- 
andering te brengen en gaf Spaar- 
ne'75 uitstekend partij. De strijd ging 
lange tijd gelijk op en na een 9-9 stand 
in de eerste set drukte Spaarne door 
naar 9-15. De tweede set gaf een zelfde 
spelbeeld te zien en opnieuw gaf Spor- 
ting tot 9-9 knap tegenspel. Toen was 
het echter Spaarne dat de set uitspeel- 
de naar 11-15. De derde set had Spor- 
ting naar zich toe kunnen trekken 
maar op het beslissende moment wer- 
den kostbare foutjes gemaakt, die 
Spaarne doeltreffend afstrafte. Tot 
15-15 hield Sporting dapper stand 
maar toen maakte Spaarne de beslis- 
sende punten 15-17 en gingen de Zand- 
voorters eervol ten onder. 

Het tweede herenteam komt steeds 
beter in het ritme waardoor de aanval- 
len beter verlopen. IDEE 1 was het 
team dat geen antwoord had op het 
verrassende aanvalsspel van Spor- 
ting. Vooral in de eerste twee sets 
draaide Sporting op volle toeren en 
overklaste IDEE met 15-5 en 15-7. Een 
inzinking in de derde set betekende 
dat IDEE het spel naar zich toetrok en 
de set greep met 11-15. Sporting was 
echter fel gebrand op de zege en nam 
in de vierde set de draad weer op en 
sloeg hard toe met een 15-8 setzege. 

, De beide jeugdteams waren niet op- 
gewassen tegen de tegenpartijen en 
verloren met 1-2 en 0-3. Sportmg OSS 
speelde tegen Allides M een prima par- 
ty volleybal en had tweemaal de kans 
om de partij winnend af te sluiten. Het 
was echter Allides dat in de besissende 
fase tweemaal toesloeg en met 15-13 en 
15-13 won. In de andere set had Spor- 
ting laten zien dat het wel kon, daar 
toen met 15-9 w.erd gezegevierd, maar 
het kon de 1-2 nederlaag niet voorko- 
men. Het jongens-mix team dat tegen 
de „reuzen" van Allides A moesten op- 
boksen, waren tegen dit geweld niet 
opgewassen. In het verloop van de 
strijd kreeg Sporting wel meer grip 
door goed te blokkeren en kon de ach- 
terstand klein worden gehouden. De 
eerste set ging met 15-4 verloren en de 
tweede met 15-7 maar de derde set gaf 
■ een duidelijke verbetering, alhoewel 
Allides niets cadeau gaf, 15-10. 
erstel ZVM na 
nige nederlagen Zandvoortm. en West Frisia 
houden elkaar in evenwicht NDVOORT - In de zaalvoet- 
tompetitie kwam Zandvoort- 
f uwen tegen Koestveld in het 
en won overtuigend met 4-0. 
ko staat een moeilijk competi- 
'ot te wachten en verzeilt door 
4-3 nederlaag tegen Concordia 
's gevarenhoek. 

een terugval in een aantal wed- 
den heeft Zandvoortmeeuwen 
Versteege de draad weer opgeno- 
en liet tegen Koestveld uitste- 
zaalvoetbal zien. De bal ging vlot 
en Koestveld stond met de rug 
de muur. Paal en lat stonden 
ers voor de Meeuwen in de weg. 
y Lensbergen brak door en werd 
'gelegd maar de toegekende straf- 
ip werd door Tom Loos tegen de 
1 geknald. Tom Loos herstelde zich 
ter snel en met een vloeiende bewe- 
zette hij enige tegenstanders op 
erkeerde been en brak de score 
1-0. Henk Gaus was weer prima 
eef en bracht Gerry Lensbergen 
Hing, die 2-0 liet aantekenen. 

:stveld probeerde wat terug te 
maar in de verdediging stond 
■o Termaat zijn mannetje en was 
tan Michel Winter prima op 
'. Voor het overige was het Zand- 
;meeuwen dat het spel bepaalde 
"oestveld overklaste. Rick Keur 
door en knalde tegen de rug van 
ïgeiistander op maar in de re- 
id scoorde hij alsnog, 3-0. De 
Ivoorters lieten de bal goed rond- 
en drie minuten voor het einde 
ilde Ronald Halderman de eind- 
op 4-0. Door deze zege blijven de 
Ivoorters mee strijden om de top- 
ie. 

jjder de goede leiding van scheids- 
it Leo Huis in 't Veld, geassis- teerd door grenswachter Ad Lerjen, be- 
gonnen Concordia en Rinko aan een 
meer spannende dan hoogstaande 
zaalvoetbalwedstrijd. In het begin had 
Rinko het beste van het spel, en paal 
en lat voorkwamen dat de Zandvoor- 
ters de leiding namen. Rinko was over 
het geheel genomen het meest aanval- 
lend maar moest uiterst attent blijven 
op de counters van Concordia. Scho- 
ten van Frans Post, Piet Keur en 
Teun Vastenhouw hadden meer ver- 
diend, maar de score bleef tot aan de 
rust dubbelblank. 

In de tweede helft lag Rinko enige 
goede één-tweecombinaties op de vloer 
en uit één daarvan kon Peter van 
Kalmthout de score openen, 0-1. Rin- 
ko ging goed door en Frans Post had 
geen geluk met zijn vele schoten. Toch 
kwam Rinko in de zesde minuut op 0-2 
door een doeltreffende actie van Frans 
Post. Rinko had toen de strijd moeten 
beslissen maar onnauwkeurig uitver- 
dedigen, en de bal lag in het Zand- 
voortse doel, 1-2. Rinko raakte door 
deze tegenvaller van slag en Concor- 
dia rook een kans die ook werd waar- 
genomen. In de tiende minuut werd 
het 2-2 en hierna volgde een strijd om 
de winnende treffer. Concordia was 
daarbij wat gelukkiger en scoorde 3-2. 
Rinko ging fel op de aanval spelen 
maar de afstandsschoten van Piet 
Keur werden voortreffelijk gestopt 
door de Concordia doelman. Met een 
snelle uitval bracht Concordia de 
stand zelfs op 4-2 en toen Teun Vas- 
tenhouw, met nog vijf minuten te 
gaan 4-3 scoorde leek er een gelijkspel 
in te zitten. Wat de Zandvoorters er 
ook aan deden Concordia verdedigde 
stug en hield de belangrijke twee pun- 
ten vast. Rinko zakt door deze neder- 
laag op de ranglijst en zal er alles aan 
moeten doen om degradatiegevaar te 
voorkomen. ZANDVOORT - Na een winter- 
stop pauze van enkele weken kon 
Zandvoortmeeuwen zondag in het 
veld komen tegen West Frisia en 
het uiteindelijke resultaat viel te- 
gen. Beide teams hielden het op 
een 1-1 gelijkspel. Voor de Zand- 
voorters en de jubilarissen Kerk- 
man en Jongbloed een tegenval- 
lend resultaat, waarbij het gat 
met de koplopers wel erg groot 
wordt. 

Het begin ging nog wel en Zand- 
voortmeeuwen liet enige goede kombi- 
naties zien en in die fase had een 
voorsprong genomen moeten worden. 
Jaap Meijer zag een schot gestopt en 
even later werd zelfs de doelman uitge- 
speeld maar het schot van Meijer werd 
door een Frisia-speler van de lijn ge- 
haald. Ook in inzet van Hans 
Schmidt, na een afgesloten hoek- 
schop, werd van de doellijn gewerkt. 
Na de redelijke openingsfase viel 
Zandvoortmeeuwen ver terug en kon 
West Frisia het initiatief nemen zon- 
der echt gevaarlijk te worden. 

De Zandvoortmeeuwen defensie 
bleef overeind mede door de toegepaste 
buitenspelval. Eenmaal lukte dat niet, 
ondanks vlaggen van de grensrechter, 
en kon de West Frisia voortwaarts al- 
leen op doelman Ben Visser afgaan, 
die kansloos werd gepasseerd, 0-1. De 
Enkhuizenaren bleven in de aanval 
maar konden niet doordrukken. 

In de tweede helft bleef West Frisia 
even de aandacht trekken en moest de 
Zandvoortmeeuwen defensie enige 
malen handelend optreden. Deze de- 
fensie, onder leiding van de betrouw- 
bare Frans Post en Richard Kerkman, 
bleek ook deze middag het sterkste 
deel van het team. Aanvallend ging er 
te weinig uit van de Zandvoorters. 
Toen bij de badgasten Fred Ipenburg 
en Rick Keur in het veld kwamen voor 
Hans Schmidt en Marcel Schoorl, 
kwam er meer vaart in het team. 

Het spel werd door Zandvoortmeeu- 
wen te kort gehouden maar er vielen toch gaten en mogelijkheden op de ge- 
lijkmaker en meer. Toch was er een 
foutje van de West Friezen voor nodig 
om tot de gelijkmaker te komen. Een 
voorzet van Jaap Meijer werd slecht 
beoordeeld en Rick Keur bedacht zich 
geen moment en knalde de gelijkma- 
ker in de touwen, 1-1. Met nog twintig 
minuten te gaan werden de Zandvoor- 
ters sterker en moest West Frisia zich 
alleen tot verdedigen beperken. De 
strijd die toch al niet groots was, zakte 
verder naar een bedenkelijk peil. Toch waren er kansen voor Zand- 
voortmeeuwen, Jaap Meijer zag een 
lob, toen de doelman zijn doel had ver- 
laten, net naast gaan en even later 
kogelde Fred Ipenburg op de vuisten 
van deze doelman. In de slotfase wist 
John van der Zeijs met het hoofd te 
scoren maar het doelpunt werd we- 
gens buitenspel afgekeurd. De Meeu- 
wen bleven het proberen, maar moes- 
ten uiterst attent blijven bij uitvallen 
van West Frisia, om te voorkomen dat 
het gelijkespel niet verloren ging. • Het Nederlandse team dat binnenkort gaat deelnemen aan de Finale 
Selectie voor de Camel Trophy 1986. Van links naar rechts: Jan Heijne, Rob van 
Leeuwen, Brigitte van der Loo, Gerrit Dammer en Jan Bos. 

Deelnemers aan eindselectie 
Camel Trophy zijn bekend HAARLEM - Na een spannende 
strijd hebben vijf personen zich weten 
te plaatsen voor deelname aan de Fi- 
nale Selectie voor de Camel Trophy 
1986 in Australië. Het zijn Jan Heijne 
(32) uit De Cocksdorp, Rob van Leeu- 
wen (27) uit Maassluis. Brigitte van 
der Loo (22) uit Den Bosch, Gerrit 
Dammer (24) uit Breda en Jan Bos (31) 
uit Maartensdijk. Zrj zullen begin fe- 
bruari de onderlinge strijd aanbinden 
om te bepalen welke twee kandidaten 
het Nederlandse team gaan vormen en 
wie er als reserve wordt aangewezen. 

De Nationale Selectie, waaruit deze 
kandidaten tevoorschijn kwamen, le- 
verde een verbeten, maar sportieve 
strijd op tussen de twintig deelnemers. 
Ze waren allen vastbesloten om mee te 
doen aan het Camel Trophy-avon- 
tuur, waarbij men gedurende twee we- 
ken door de Australische bush rijdt 
per speciale Land Rover. De Camel 
Trophy 1986 start officieel op 12 maart 
te Cooktown, m het tropische noord- 
oostelijk deel van Australië. De ruim 
duizend mijl verder gelegen finish- 

Opnieuw verlies 
voor The Lions » basketball HILLEGOM - De basketbal he- 
ren van The Lions zijn er niet in- 
geslaagd de reeks nederlagen een 
halt toe te roepen. Tegen DIOS in 
Hillegom werd ook bij vlagen goed 
gespeeld, maar dat was te weinig 
om de score positief te beëindigen 
69-53. 

In de beginfase kwam Lions moei- 
zaam tot goede aanvallen en DIOS 
bouwde snel een zeven punten voor- 
sprong op. De Zandvoorters schakel- 
den over op een drie-twee zone en het 
liep beter. De bal werd langer rondge- 
speeld en tot het juiste moment werd 
gewacht om de aanval af te ronden. 
Dat leverde resultaat op daar de stand 
in de 13e minuut 15-16 was in Lions 
voordeel. Lions kon echter dit speltype 
niet vasthouden en DIOS nam het 
heft in handen en kwam tot een rust- 
stand van 29-23. 

In de tweede helft werd de achter- 
stand van de badgasten snel op twaalf 
punten gebracht, mede door enige 
driepunters van DIOS. Wat Lions ook 
probeerde het lukte niet erg meer on- 
danks enige goed tip-ms van Peter van 
Koningsbruggen. Met een achter- 
stand van zeven punten ging Lions 
over op man to man wat niet lukte en 
DIOS kon een ruime overwinning be- 
halen, 69-52. Autopuzzelrit ZANDVOORT - De autosportvere- 
niging „Sandevoerde" organiseert op 
zaterdag 1 februari 1986, een autopuz- 
zelrit in de gemeente Zandvoort. De 
deelname staat open voor iedere sport- 
ive automobilist. De lengte van de rit 
is ca 30 km te rijden met een snelheid 
van ca 13 km/per uur. 

Uitzetter van deze rit is de heer W. 
Jansen. Gelegenheid tot inschrijving 
van af 19.30 uur in hotel „Delicia" 
Kerkstraat 16 te Zandvoort. Start eer- 
ste deelnemer om 20.01 uur. Het in- 
schrijfgeld bedraagt ƒ 12,— per equipe. 

Leden van A.S.V. „Sandevoerde", heb- 
ben recht op ƒ 2 korting. Deze rit telt 
mee voor het clubkampioenschap 
1986. Inlichtingen bij de sekretaris, te- 
lefoon 02507-13180. Hulde voor Richard Kerkman en 
Chris Jongbloed na, 250 partijen 
Omringd door medespelers worden jubilarissen Richard Kerkman en Chris Jongbloed gefeliciteerd door 
Nijboer en penningmeester Jongbloed. Harry Opheikens 

ZANDVOORT - Nadat enige afgelastingen en de winterstop het huldigen van de spelers Richard Kerkman en 
Chris Jongbloed in de weg stonden was het zondag jongstleden zover. Voor de wedstrijd tegen West Frisia werden de 
beide 29-jarige Zandvoortmeeuwen-voetballers gehuldigd door het bestuur in verband met het spelen van 250 
officiële wedstrijden. Vanaf hun achtste jaar spelen zij in hetzelfde elftal en elf jaar geleden kwamen zij het eerste 
team versterken. Richard Kerkman en Chris Jongbloed kunnen op een geweldige periode terugkijken met vele 
hoogtepunten maar ook dieptepunten. De spelers zijn nooit lang uitgeschakeld door blessures of schorsingen. Wat 
hoogtepunten betreft viel er een aantal kampioenschappen te noteren maar aan degradatie was ook niet te 
ontkomen. Beiden speelden tegen gerenommeerde tegenstanders zoals Ajax, AZ, Fortuna. Haarlem, Telstar en 
MVV. Ook kwamen zij uit in vertegenwoordigende teams van de KNVB en behaalden zij successen op zaalvoetbal- 
gebied. 

Voor de wedstrijd bood voorzitter Nijboer beide Zandvoorters een enveloppe met inhoud, een blijvend aandenken 
en bloemen aan en bedankte hen voor de uitstekende inzet. plaats Darwin hoopt men op 24 maart 
te bereiken. 

Binnenkort vertrekt het Nederland- 
se vijftal naar Engeland, waar uitge- 
breide testen zullen plaatsvinden op 
het vrijwel ondoordringbare "off- 
road "-gebied van Land Rover. Een in- 
ternationale jury zal daar definitief 
bepalen welke teams uit de veertien 
deelnemende landen de Camel Trophy 
1986 in Australië gaan rijden. 
VOETBAL 

Zondag: SRC-Zandvoortmeeuwen 
14.30 uur 

TZB-Vogelenzang 14.30 uur terrein 
aan de Kennemerweg 

Zaterdag: Zandvoort '75-AAlsmeer 
15.00 uur terrein binnencircuit 

ZAALHANDBAL 

Zondag: Blinkert dames-ZVM 12.50 
uur Kennemersporthal Haarlem 

Tornado heren-ZVM 14.15 uur 
Heerhugowaard. 
BASKETBAL 

Zaterdag: Lions heren-LC Players 
1 9.00 uur Pelikaansporthal 

Lions dames-Kometen 20.15 uur 
Pellikaansporthal. 
BADMINTON 

De BC Lotus speelt zondag thuis- 
wedstrijd in de Pellikaanhal. 

Aanvang 09.30 uur: Lotus 7-Johez 3; 
Lotus 8-Pluimbal 4; Lotus 9-Velsen 11; 
Lotus Hl-Zijderveld H2; Lotus Al-Vel- 
sen Al: Lotus Bl-Velsen BI; Lotus B2- 
Velsen B2; Lotus Cl-Velsen Cl. Aan- 
vang 13.00 uur: Lotus 2-Veglo 1; Lotus 
3-Almere Haven 1; Lotus 4- Amster- 
dam 2; Lotus 5-ASVTJ 3; Lotus 6-Air- 
sport 4. 

ZAALVOETBAL 

Vrijdagavond in de Pellikaanhal! 
19.00 uur Zandvoortmeeuwen 6-Parde 
Boys 2; 19.45 uur TZB-H. Hillegom? 
20.40 uur Zandvoort Noord 8-H. Hille- 
gom 4; 21.25 uur TZB 5-Out 2; 22.1CJ 
uur Zandvoort Noord 3-NAS 2. 

Maandagavond in de Zandvoortse; 
sporthal Pellikaan: 20.30 uur Nihot L.- 
Halfweg A jun.; 21.15 uur Cecils-Con- 
cordia vet.; 22.00 uur Zandvoort Noord 
5-SIZO 2. 

Postzegelnieuws 

ZANDVOORT - Op vrijdag 31 janu- 
ari wordt door de Zandvoortse Postze- 
gelclub de maandelijkse clubavond ge- 
houden. De bijeenkomst vindt plaats 
in het Gemeenschapshuis aan de 
Louis Davidsstraat en begint om 19.00 
uur. Gedurende het eerste uur wordt 
de gelegenheid geboden informatie 
over de handel en wandel van postze- 
gels in te winnen. 

De veiling start om 21.00 uur. Be- 
langstellenden zijn van harte welkom. 

Nieuwe eigenaar 

Per 1 januari 1986 is de postzegel- en 
munthandel van Mountz BV in Haar- 
lem overgegaan naar de heer en me- 
vrouw Jonkman. De heer Jonkman 
was gedurende 13 jaar beheerder van 
de wmkel van Mountz BV in de Grote 
Houtstraat in Haarlem. 

Na enige veranderingen die het aan- 
zien gezelliger moeten maken, zal de 
winkel op 30 januari worden hero- 
pend. Voor de klanten hebben de heer 
en mevrouw Jonkman op die dag een 
aardige surprise in petto. Tijdens de 
veranderingen aan de winkel gaat de 
verkoop normaal door, vooral ook met 
het oog op de supplementen Neder- 
land 1985 die inmiddels zijn versche- 
nen. 

Het spreekt vanzelf dat men ook in 
de toekomst met wensen en vragen op 
postzegel- en muntengebied bij de 
heer Jonkman en zijn vrouw terecht 
kan, waarbij vooral ook de jeugd de 
nodige aandacht zal krijgen. 

Judokampioenen judo ROTTERDAM - Op 25 en 26 januari 
werden in de Energiehal in Rotterdam 
de open judokampioenschappen ge- 
houden. In een veld van 1600 deelne- 
mers is het twee leerlingen van de 
Sportacademie Nauwelaerts de Agé 
gelukt kampioen te worden. 

Dit waren: Alice van Goor in de ca- 
tegorie meisjes geboren 1972/73 en Ben 
Rietdijk bij de jongens geboren in 
1969/70. 

Beiden behaalden een eerste plaats, 
dit tot groot genoegen van hun trainer 
Henk Harm. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 30 JANUARI 1986 1EDI Miele Wassalon Wasuniek f 
aan Haltestraat 63-b 
ZANDVOORT - Sinds Joke en Stef 
Weller de vrijdag na de kerstdagen 
hun nieuwe wasmachines in gebruik 
stelden, hebben al veel klanten hun 
grote bewondering uitgesproken voor 
de wijze waarop hun was veel sneller 
en nog schoner wordt behandeld. Het 
verschil is volgens Stef opmerkelijk. 
Het heeft alles te maken met de wijze 
waarop het sop in de nieuwe Miele 
wasmachines circuleert. "Het sop m 
de trommels wordt namelijk herhaal- 
delijk teruggevoerd, zodat geen rest- 
substantie voor de afvoer blijft staan, 
hetgeen in veel andere wasmachines 
veelvuldig voorkomt. Het resultaat is 
inderdaad, geen grapjes, een veel scho- 
nere was, iets dat de klanten en ons 
opvalt", vertelt hij enthousiast. Bo- 
vendien centrifugeren deze wasma- 
chines zo goed, dat geen gebruik meer 
hoeft te worden gemaakt van een gro- 
te centrifuge na het wassen. "Het was- 
goed kan zo vanuit de wasmachines in 
de droogtrommel en dat geeft een gro- 
te tijdbesparing", legt hij uit. 

Doordat de extra centrifuge niet 
meer nodig was, kwam er ook meer 
ruimte vrij in de wassalon. Ruimte die 
werd benut voor het inrichten van een 
kleine balie waar nu de klanten hun 
was kunnen afgeven, wanneer men 
zelf geen tijd heeft de was te verzorgen, 
en het afrekenen. Trouwens de hele 
salon heeft een grote verandering on- 
dergaan. Weg zijn de donkergrijze 
wanden en het zwarte plafond dat 
aanwezig was toen Stef en Joke Weller 
in april 1982 in deze ruimte begonnen. 

Langzaam maar zeker, beetje bij beet- 
je, werd het interieur omgebouwd. 
Stef deed dit in zijn vrije tijd, dat wil 
zeggen in de avonduren en in het 
weekeinde. De kerstdagen bijvoor- 
beeld werden besteed aan het installe- 
ren van de nieuwe wasmachines, 
daarvoor waren de wanden al voorzien 
van witte plastic schroten en werd het 
tegelwerk vervangen. Het resultaat is 
een mooie wassalon uitgevoerd in de 
frisse tinten wit en blauw. 

Bh Wasuniek worden wassen geheel 
verzorgd, dat wil zeggen, wanneer men 
er zelf geen tijd voor heeft, dan geldt: 's 
morgens gebracht, 's avonds de was 
keurig opgevouwen en schoon weer 
Weekend: 1-2 februari 

HERVORMDE KERK, Kerkplein: 

Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- 
wen. Bediening Heilige Doop. Mede- 
werking Muziekgroep. Collecte We- 
relddiakonaat. Crèche aanwezig. 

GEREFORMEERDE KERK 

Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman. 
Werelddiakonaatszondag. Thema: 
"Gaven delen wereldwijd". Kinderne- 
vendienst en crèche. 

NEDERLANDSE PROTESTAN- 
TENBOND 

Zondag: Ds. R. Gaaikema, Haarlem. 

ROOMSKATHOLIEKE KERK 

Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en 

samenzang 

Zondag 10.30 uur: Feestelijke viering 

van de opdracht in de tempel (Maria 

Lichtmis). Celebrant H.J. Kaandorp. 

Thema: "Lichtfeest". 

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 
218, Haarlem 

Zondag 10.30 uur: ds. J. Overduin. 
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. J. 
Overduin H.A. 

NED.CHRISTELIJKE GEMEEN- 
SCHAPSBOND 

Iedere veertien dagen samenkomst op 
maandag om 15.00 uur, tel. 14878. 

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- 
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- 
straat 37 te Haarlem. 
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- 
tingen: R. van Rongen, Van Raep- 
horststraat 36 te Haarlem, tel. 023- 
244553. 
BURGERLIJKE Periode 21 januari - 27 januari 1986 

Ondertrouwd 

Bol, Ronald en Van der Mije, Elsebé L. 

Conijn, Cornelis H, en Zonneveld, Ma- 

deleine A.M. 

Zwemmer, Ronald en Spa, Antonia E. 

Y. 

Gehuwd: 

De Graaff, Hans H.W.A. en Van Dnel, 

Brigitte 

Van Norde, Johannes en Pijcke, Victo- 

rina M. 

Geboren 

Gineke, dochter van Visser, Dirk Jan 

en Paap, Yvonne M. 

Annelies Aleida, dochtervan: Dalman, 

Johannes C. en Doran, Catherine C. 

Ewoud C.H. .zoon van: Van Limbeek, 

Cornelis W. en Van Bakkum, Karina 

A. 

Overleden 

Van Dijk. Andrea J., oud 23 jaar 

Dumpel, Leonard G., oud 73 jaar 

Kamermuziek 

HAARLEM - Onder auspiciën van 
de Stichting Jeugd en Muziek Haar- 
lem wordt op zondag 2 februari op- 
nieuw een kamermuziek-uur georga- 
niseerd, dat plaatsvindt in het Cultu- 
reel Centrum "De Egelantier", Gast- 
huisvest 47 te Haarlem. Dit muziek- 
uur, het vijfde is van een serie, wijkt af 
van de vorige uren, aangezien het voor 
een deel wordt gewijd aan een lezing. 

De lezing, die wordt gehouden door 
de musicus Frans Vesper (fluit), heeft 
als titel "Eight Statements and a 
Coda" (tweede helft 18e eeuw). De heer 
Vesper bracht deze lezing reeds eerder 
voor de Finse radio. Het kamermu- 
ziek-uur wordt gehouden in samen- 
werking met de Koninklijke Neder- 
landse Toonkunstenaars Vereniging. 
De toegang is gratis. 
• De geheel vernieuwde wassalon in de Haltestraat opgehaald. Ook kunnen lakenpakket- 
ten worden afgegeven, evenals stoom- 
goederen. Een naam heeft men opge- 
bouwd bij leer- en suèdereiniging. Ver- 
zorging ook van speciaal overhemden 
wassen, men ontvangt deze desge- 
wenst keurig gestreken terug. Voor 
bedrijfswassen kan men ook bij Wasu- 
niek terecht. Joke en Stef hebben de dure januariweken voor veel huis- 
vrouwen aanvaardbaar gemaakt, niet 
alleen door de nieuwe machines die 
zorgen voor een perfect schone was, 
maar ook door deze maand een specia- 
le korting te verlenen. Deze korting 
geldt nog tot 1 februari, dus wil men 
hiermee kennismaken, dan moet men 
zich haasten. De Miele Wassalon Wasuniek is geo- 
pend op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 08.30-17.30 uur. Cp 
woensdag van 08.30-13.00 uur en op 
zaterdag van 09.00-13.00 uur. Voor 
vragen op gebied van textielreiniging 
kan men telefonisch terecht op tele- 
foonnummer: 14417, het adres is: Hal- 
testraat 63B, Zandvoort. Nieuwe exploitant voor hotel Keur 

Oudste hotel weer in 
Zandvoortse handen ZANDVOORT - Hotel Keur aan 
de Zeestraat heeft een nieuwe ex- 
ploitant. Het is Ed van Wonderen 
die tezamen met zijn vrouw Marij- 
ke de bedrijfsvoering heeft overge- 
nomen van de Arabier dr Ismail 
Al-Almeri die het hotel vorig jaar 
had aangekocht. 

Nadat Hotel Keur vorig jaar maart 
op een veiling te koop werd aangebo- 
den en weer werd teruggenomen we- 
gens gebrek aan belangstelling, was 
het dr Al Almeri die het pand via on- 
derhandse verkoop aankocht. Er wer- 
den enkele verbouwingen uitgevoerd, 
onder andere werd een fraaie trap 
aangebracht en de keukenapparatuur 
vernieuwd. Oorspronkelijk lag het in 
de bedoeling dat de vrouw van dr Al 
Almeri, mevrouw Olka Y Ishak, zich 
met de bedrijfsvoering zou belasten, 
doch de laatste maanden was het de 
eigenaar zelf die zich hiermee bezig 
hield. Een ernstige tegenvaller noem- 
de Almeri in november de slechte zo- 
mer, "Ik had daar meer van verwacht", 
zei hij toen al somber. 

Het echtpaar van Wonderen heeft 
het pand nu gehuurd van de Arabier. 
Nieuwe plannen hebben Ed en Marij- 
ke van Wonderen wel, maar gekozen 
wordt voor een rustige start. "Natuur- 
lijk hebben wij allerlei ideeën, maar 
het lijkt ons het het beste wanneer wij 
zo rustig mogelijk beginnen", zegt Van 
Wonderen die tot voor kort in dienst 
was van Hotel Bouwes. "Ik heb daar 
zeven jaar gewerkt in de nachtreceptie 
en wel enige ervaring gekregen", is zijn 
commentaar. 

Nieuw is in ieder geval wel de naam 
voor de benedenruimte van het hotel. Tot voor kort bekend als "Le Perro- 
quet" nu wordt het Club Keur waar in 
het weekeinde bekende jazzformaties 
zullen optreden. Voor zaterdagavond 8 
februari staat een feestelijke herope- 
ning gepland door de Jaap Dekker 
boogie-set. Deze avond begint om- 
streeks 21.00 uur en is voor iedereen 
vrij toegankelijk. Het ligt in de bedoe- 
ling deze levende muziek in het sei- 
zoen uit te breiden tot zeven avonden 
per week. 

Voor nadere informaties omtrent de 
activiteiten in de nieuwe club kan 
men terecht bij Hotel Keur, Zeestraat 
49 in Zandvoort, tel: 02507-12023. Ove- 
rigens wil het echtpaar Van Wonde- 
ren de offiële opening van het hotel 
combineren met het 75-jarig bestaan 
hiervan. "Dit alles echter onder voor- 
behoud", zegt de nieuwe manager. Brievenbus 

Wat is een kunstpot? ZANDVOORT - Onderstaande brief 
werd door ons ontvangen: 

„Zestigduizend gulden voor kunst- 
werk". De wethouder van publieke 
werken, dhr Van Caspel, beweerde tij- 
dens ons telefonisch onderhoud- van 
enige weken geleden, dat er geen geld 
is voor het aanbrengen van een ver- 
lichting langs het voetpad achter het 
Huis in de Duinen en ook niet weet 
waar hij het vandaan moet halen. In 
het Zandvoortse Nieuwsblad van 23 januari jl. staat, dat een kunsj 
van ƒ 60.000,- aan de voorgevel va 
politiebureau zal worden al 
bracht, mits de raad ermee aki 
gaat. Dit bedrag komt uit del 
„kunstpot". Uit die pot zou dan < 
verlichting kunnen worden gepl j 
Een lantaarnpaal is nl. een „ku 
lichtgevend voorwerp en bewij 
zijn bescaan de mensheid een 
dienst. Hoe kan de wethouder-kassierfl 
end enthousiast zijn by zo'n uit! 
Wat is eigenlijk een kunstpot? Inl 
nen komt het niet voor en het beT 
ook niet. 

Volgens mij is er maar één pol 
zogenaamde algemene pot(kas)| 
daarin alleen gemeenschap 
waaruit alles weloverwogen moet| 
den betaald. Met dank voor plaatsing, I J. L. G. Niaj 

Zandvoortsela* 

ZandJ 

Kunstpot |j 

In de Zandvoortse kunstpot be^ 
zich een bedrag van / 110.000,- x 
van nu ƒ 60.000,- zal worden geb 
voor de aanschaf van een kunst 
voor het nieuwe politiebureau. 

Bij de aanbesteding van een 
baar gebouw (scholen, raadhu 
ziekenhuizen etc.) is het te doei 
bruikelijk dat 1 % van de totale 
som wordt gebruikt voor verfra: 
van het betreffende gebouw mei 
kunstwerk. 

De bouwkosten van het polit 31" 
reau bedroegen 6 miljoen, 1 
ƒ 60.000,-. Het resterende geld in d 
is afkomstig van onder andere d 
novatie van het raadhuis. Hiei n O 
werd nimmer een kunstwerk aa 
schaft. nr. (reda 
Weekend: 1-2 februari 

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW 
NOORD: tel. 19507. 
arts: Adé Scipio Blüme. 

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. 
Mol en P.C.F. Paardekoper: tel. 15091. 
arts: P.C.G. Paardekoper. 
Verdere inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten worden verstrekt 
via de telefoonnummers van de huis- 
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, 
tel. 13355, Flieringa, tel. 12181 en 
Zwerver, tel. 12499. maandag 19.00-20.30 uur en woensdag 
11.00-12.00 uur. 

BRANDWEER: tel. 12000. 

CENTRALE POST AMBULANCE- 
VERVOER (CPA) KENNEMER- 

LAND: Ongevallen tel. 023-319191. TAXI: tel. 12600. 

STORINGSDIENST 

DRIJF: tel. 17641. GASBE- TANDARTS: 

tandarts bellen. Hiervoor de eigen APOTHEEK: Zandvoortse 
theek, H.B.A. Mulder tel.13185. Apo- WIJKVERPLEGING: Voor infor- 
matie over de dienstdoende wijkver- 
pleegkundige: 023-313233. 

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine 
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233 

DIERENARTS: Mevrouw Dekker, 
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. 

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 
14444. 

Spreekuur wijkfunctionaris Noord 
(Guido van Schagen) maandag 11.00- 
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van 
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113. 
Wijkfunctionaris Centrum (Peter 
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en 
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau 
Hogeweg. 
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper) ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK 
ZANDVOORT: Noorderstraat 1, tel. 
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- 
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, 
maandagavond van 19.00-20.00 uur. 
Verder volgens afspraak. Voor deze 
hulpverlening, beschikbaar voor iede- 
re inwoner van Zandvoort geldt dat 
ervoor de vrager geen kosten verbon- 
den zijn. 

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING: Voor informatie, 
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- 
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- 
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 

WETSWINKEL: Gemeenschaps- 
huis L. Davidsstraat. Eerste en derde 
woensdag van de maand van 17.30- 
18.30 uur. 

DIENSTENCENTRUM: Koningin- 
neweg 1, Zandvoort. Spreekuur op 
maandag en donderdag van 1.30 tot 
3.00 uur door de heer Frits van Veen of 
na telefonische afspraak. 

PLANTENDOKTER: R. Boekel- 
man, na 18.00 uur, tel. 16973. HONDENKAPSALON 

RENEE 

Een begrip voor Zandvoort. 

Voor uw rashond, 

bastaard en kat. 

Gespecialiseerd in poedels en 

terriërs. 

v. Ostadestraat 26. 

Tel. 02507-15626. 

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid. 
„QUEENIE" 

vraagt voor directe indiensttreding: 

• OBER-KELNER verantwoordelijk voor de service in 

het restaurant. 

Representatief en talen vereist (Duits 

en Engels) 

leiding geven aan de overige restau- 

rantmedewerkers 

• DEMI CHEF DE RANG 

• COMMIS DE RANG 

Inlichtingen en sollicitaties 
Telefoon 02507-13599 
Kerkplein 8 
Zandvoort DIRK VAN DEN BROEK 
SUPERMARKTEN B.V. 

zoekt voor haar spectaculaire supermarkten in 
Amsterdam, Volendam en de Haarlemmermeer enkele 

Afdelingschef ? s m/v 

Groenten en Fruit 

Leeftijd: f of circa 30 jaar. 
De afdelingschef moet geheel zelfstandig zijn eigen 
afdeling runnen. Hij is verantwoordelijk voor alles wat 
er omgaat op zijn afdeling, zoals zorgen voor: 

• een attractieve en seizoengerichte presentatie, 
m beste/tingen plaatsen bij de leveranciers, 

service en voorlichting geven aan onze klanten. 

Funktie eisen: 

• ervaring in soortgelijke werkzaamheden, 

• vakdiploma's (of studerend hiervoor). 

Geboden wordt: 

• veel zekerheid in 'n gezond bedrijf, 
m plezierige werksfeer, 

• goede promotie-kansen, 

• studie kosten vergoeding. 

Toekomstige 

Assistent bedrijfsleiders m/v 

Die na een gedegen interne opleiding de bedrijfsleider 
zal gaan assisteren bij alle in het filiaal voorkomende 
werkzaamheden en optreden als zijn plaatsvanger. 

Opleiding: MEAO of MOS (of vergelijkbaar nivo). 
Leeftijd: Rond 19 tot 25 jaar. 

Uiteraard dienen ook de eigenschappen aanwezig te 
zijn als: 

• goede algemene ontwikkeling, 

• enthousiasme, 

consument vriendelijk gedrag, 
het durven nemen van initiatieven. 

Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde 
funktie's, dan kunt u een sollicitatiebrief sturen aan: 
DIRK VAN DEN BROEK SUPERMARKTEN B.V., 
t.a.v.: Dhr. P. de Kleyn, 
Donauweg 5, 1043 AJ Amsterdam. Te koop 

Catamaran 
type Hobie 14, 

ƒ 3250,- 

Trailer 

ƒ 500,- 

Tel. 17063 word ook 
bloeddonor 

020-123456 
Amsterdam 
en omstreken. £ café 

de 

„Raadsheer" 

vrijdag 31 januari 
21.00 uur 

„H0TCLUB 
DE FRANCE" 

m.m.v. 
Louis Schuurman „café de Kaadsheer" 
Dorpsplein 2 
Zandvoort ) TAPIJT 

AUG. v. d. MIJE 

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86 POSTZEGELS 

van particulier aan particulier. 

Ned. - Zwitserland - Frankrijk en 
veel extra's. Cat.waarde 85.000,- 

voor 17.500,-. 
Voor afspraak tel. 02507-19143. Elke dag om 10 uur 
echte tompouces 

bij: 

R. v. d. WERFF 

TOLWEG 6- TEL. 1 50 01 1ÏLÊN Ir. Fnedhoffplein 10 

Zandvoort, 50 m van het zuidstrand 

Tel. 02507-12773 

Vakkundige en liefdevolle 
verzorging van uw (ras)hond 
dibevo Wij doen 

speciaalzaak. net iets meer 
Weber's schoonmaakbedrijf voor SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

EN REPARATIE 

TAPIJTREINIGEN 

en ook verhuur machines hiervoor 
TEL. 1 40 90 / 1 47 64 (vraag demonstratie) 
SCHILDERWERK 

AUG. v. d. MIJE Marisstraat 13A - Zandvoort 
Telefoon 15186 
ALTERNATIEVE 
ELFSTEDENTOCHT/ 

„WORLD WINTER 
TRIATHLON POLEN" aarb 
or h( 
binn 
ers 
men 
n. T 
kele 
s bu waal 
gers 
info 
Ned 
te d( 
n ca 

nw: 

ubb< 

aan 

eorg 

groi 
rs va 
leder 
van 
lizow 

ziet 
izen Op 22 februari 1986 organiseert de stichting 
wintermarathon voor de 2e maal de Alternatieve 
Elfstedentocht. Tevens zal op die dag de World Winte 
Triathlon worden gehouden. 

De alternatieve elfstedentocht (voor wedstrijd- en 
toerrijders) gaat over 50, 100 of 200 km. 

De world winter triathlon is opgebouwd uit 1 5 km 
langlaufen, 20 km cycle-cross en 100 km marathon 
schaatsen. til 
t iew; 
tfed 
s de 
npii 
be ƒ 495,-. iet r 
af si 
of h 
enb 
zijn 
veer 
nti< 
Ind 
idet 
ring 
zei Beide evenementen worden georganiseerd in het 
MAZURISCH MERENDISTRICT in Polen. De 
deelnemers worden ondergebracht in Hotel Mrongovia 
Dit hotel, het paradepaardje van de Poolse 
Hotelindustrie, beschikt over ruime luxe kamers, 
voorzien van badkamer, telefoon, radio en in de meeste 
gevallen ook televisie. 

Verder vindt u in het Hotel een overdekt zwembad, 
sauna, zonnebanken + een schoonheidssalon en diversef j 
restaurants en belastingvrije winkels. 

Tegen inlevering van onderstaande bon betalen onze 
lezers voor deelname aan deze unieke gebeurtenis qeerii ge .^ 
ƒ 545,-, maar slechts ... f oei1 

de 

r aa 
jngei 

Deze prijs is inclusief een 6-daagse busreis, uitgevoerd iw 
per luxe touringcar, verblijf in genoemd Hotel, incl. 5 ^ de 
diners, wedstrijdgeld en lunch op het ijs. (Dezelfde reis 
maar dan uitgevoerd per vliegtuig, kost u ƒ 865,-) 

Indien de Friese Elfstedentocht dit jaar wederom 
doorgang vindt, kunt u deze reis ten allen tijde annulerer 
en de reissom terugeïaimen (behoudens een eigen risico' *zi 
van ƒ25,- en ƒ 12,50 administratiekosten). fr ^ 

LET OP: U heeft voor Polen een visum nodig. De ^ 
visumkosten zijn momenteel ƒ 45,- (uw paspoort dient ue t 
minstens tot 1 september 1986 geldig te zijn). \ lon 

Het visum wordt verzorgd door de reisorganisatie. |I n 

feerb 
:elijl 
ties «ers 
me 
'ïen. 
kkei 
.Ulei WEEKMEDIA VOORDEELBON Naam: 

Adres: 

Woonplaats: Postcode: 

tel.: 

wenst deel te nemen aan: 

O de alternatieve elfstedentocht over 

O 50 km. O 100 km. O 200 km. 

O wedstrijd O tourtocht 

O de world winter triathlon 

O de reis per touringcar (ƒ 495,-) 

O de reis per vliegtuig (ƒ 865,-) 

Deze bon opzenden aan: 
Stichting Winter Marathon 

Jan de Haenstraat 30 II 
1055 WG AMSTERDAM. I 
DONDERDAG 30 JANUARI 1986 ha]| januari t/m 4 februari 

1STERDAM rSÊM Nederlands caravanpark groeit AMSTERDAM - Met de Caravan+Camping RAI 
kondigt het vakantieseizoen zich aan. Honderden 
caravans en tientallen tenten staan in het Europa- 
complex van de RAI te wachten op bezoekers die al 
in vakantiestemming willen raken. Vanaf vrijdag 
kan het publiek zijn hart ophalen aan de nieuwighe- 
den die er een lang weekend uitgestald staan. 

Nederland kent al een uitgestrekt caravanpark. Er zijn 
veel meer mensen die met de caravan of vouwwagen op pad 
gaan of die vrije tijd in een stacaravan doorbrengen, dan 
tot voor kort werd aangenomen. Er zijn momenteel onge- 
veer 580.000 caravans en vouwwagens in gebruik. En de 
belangstelling van het publiek neemt weer toe. De hande- 
laren verwachten de komende maanden weer grote toe- 
loop. Een paar jaar geleden daalde de verkoop plotseling als 
gevolg van de economische recessie. Maar de markt her- 
stelde zich. En vorig jaar werd er weer veel verkocht. Dit 
jaar verwacht de handel voortzetting van de verkoopstij- 
ging. De organisatoren van de Caravan+Camping RAI 
voorspellen dat er dit jaar 21.000 caravans verkocht zullen worden. Volgens de voorzitter 'van de organisatie, de heer 
De Winkel, is de stijging van tien procent in de verkoop het 
gevolg van de verbeterde economische situatie. „Vertrou- 
wen van de consument in de toekomst is voor onze branche 
van groot belang, waar het gaat om duurzame consump- 
tiegoederen, veelal te gebruiken in combinatie met de 
personenauto. Kennelijk heeft de consument het vertrou- 
wen herkregen." De niet aflatende belangstelling voor 
kampeervakanties is eerder wel verklaard door de grote 
vrijheid van de kampeerder; hij kan gaan en staan waar hij 
wil. Tegenwoordig is ook van belang dat wie eenmaal een 
(sta-)caravan heeft aangeschaft daarmee jaren het plezier 
van een betrekkelijk voordelige vakantie geniet. Boven- 
dien wordt de caravan steeds vaker gebruikt: voor de week- 
ends, voor de wintersport en bij ouderen die veel vrije tijd 
hebben en in rustige seizoenen trektochten ondernemen. 

De caravans gaan doorgaans vele jaren mee. Niettemin 
vinden de fabrikanten het nodig elk jaar talloze nieuwe 
modellen te produceren. Tijdens de Caravan+Camping 
Rai is daarvan veel te zien. Meer dan tweehonderd deelne- mers aan de expositie zijn dezer dagen in de weer met hun 
uitstalling. Maar niet allemaal proberen zij hun caravans 
of tenten te slijten. In de RAI zijn ook veel kampeeruitrus- 
tingen te zien en worden allerlei attributen die met kam- 
peervakanties te maken hebben gepresenteerd. Steeds 
meer ontwikkelt de jaarlijkse expositie zich tot een vakan- 
tiebeurs. Bij diverse stands kan men informatie inwinnen 
omtrent reisdoelen. Weliswaar ligt daarbij het accent op 
kampeervakanties, toch gaat de toeristische informatie 
meer aandacht opeisen. 

De Caravan+Camping RAI '86 duurt dit keer van vrij- 
dag 31 januari tot en met dinsdag <t februari. 215 exposan- 
ten tonen een veelheid aan toer-, sta- en vouwcaravans, 
bagagewagens, kampeerauto's, tenten, onderdelen en toe- 
behoren, kampeeruitrusting en toeristische informatie. 
De RAI is dagelijks open van 10 tot 17 uuren van 19 tot 22 
uur, zaterdag en zondag alleen overdag. Toegangsprijs 
voor volwassenen een tientje. Kinderen tot twaalf jaar en 
houders van PAS 65 betalen de helft. Overdag is er kinder- 
opvang voor kinderen tot acht jaar. 
De Caravan+Camping RAI verwacht de komende dagen 
zo'n honderdduizend bezoekers Ni % 
sela* 

md'J tbe| 

geb 
ïnst ,dhu 
doei 
.leb 
rfra: aravan-RAI 
eeds meer 
akantiebeurs i' oiit Drikanten en importeurs van caravans en tenten n het leeuwedeel van de Caravan + Camping Rai in 
™ ö g- Maar de jaarlijkse beurs lijkt steeds meer accent te 
n op toeristische informatie. re d 
Hiei 

k aa aarbij gaat het niet alleen om 
or het bezoek aan fraaie gebie- 
"eda binnen- en buitenland. Vakan- 
;ers kunnen er ook veel te we- 
men over campings en staan- 
n. Tot de standhouders beho- 
kele grote kampeercomplexen 
s buitenlandse campings. waalf landen zijn er vertegen- 
gers van instellingen die toeris- 
informatie verstrekken. Ook 
Nederlandse streek-VVV's ge- 
te de présence. Stands zijn er 
n caravan- en kampeerclubs. 

NWB en de Nederlandse Cara- 
ub besteden in de RAI veel aan- 
aan verzorgde kampeerreizen. 
eorganiseerde groepsreizen ge- 
groeiende belangstelling van 
rs van toercaravans. Een jaar of 
leden organiseerde de ANWB de 
van dit soort trips. Sindsdien 
ï zowel particulieren als vereni- 
zich met het organiseren van 
izen bezig gehouden. /E 
Tl 

R ;ste Momenteel is de ANWB de grootste 
op het gebied van de verzorgde kam- 
peerreizen. Op het programma voor 
dit jaar heeft de bond vijfentwintig 
reizen staan. De Nederlandse Caravan 
Club organiseert voor haar leden elk 
jaar tien reizen. Daarnaast zijn ook de 
Nederlandse Kampeerautoclub en de' 
diverse merkenclubs (waarin leden 
met caravans van hetzelfde merk) op 
het gebied actief. 

De formule van de gezamenlijke 
trektocht houdt in dat deelnemers een 
reis maken langs tevoren besproken 
terreinen over een afgesproken route/: 
Zij rijden niet achter elkaar, maar op 
eigen initiatief. Maar tijdens de reis 
maakt men wel samen uitstapjes en 
wordt er samen gegeten. Ook wordt 
veel aandacht besteed aan onderlinge 
contacten. 

De meeste georganiseerde kampeer- 
reizen zijn verre van goedkoop. Men is 
doorgaans bijna duizend gulden per 
persoon kwijt, nog afgezien van kosten 
die het autogebruik met zich brengt. 
Campings in dit 
nu en dan kou- 
de land moeten 
het hebben van 
extra's willen 
de kampeer- 
ders blijven ko- 
men. Want, 
weer of geen 
weer, de va- 
kantiegangers 
zoeken gezel- 
ligheid. Ook als 
de zon niet 
schijnt willen zij 
zich bij tent of 
caravan kun- 
nen amuseren Nederlandse campings in 
trijd tegen slecht weer 

Jewaarschuwd'door het slechte weer gedurende de afgelopen zomer dreigt de kampeerder 
Nederlandse campings voorlopig te mijden. Aanhoudende regenval, verjaagde kampeer- 
s doen het animo voor een kampeervakantie in eigen land drastisch verminderen. Voor 
npinghouders en andere bedrijven in de recreatiesector geen gunstige ontwikkeling. Zij 
bezig iets tegen het risico van slecht weer te doen. iet het aanroepen van weergo- 
afsluiten van regenverzekerin- 
of het overdekken van hun ter- 
en behoren tot hun voornemens, 
zijn de campinghouders niet in 
veer met een campagne om de 
ir qp intieganger in eigen land te hou- 
In de komende jaren willen zij de 
ide beperken door kwaliteitsver- 
ringen en samenwerking waar- 
Ze ', zelfs met het gevaar van een 
oor *S e bu i- het kamperen in dit land 
noeite waard blijft. 

de recreatiesector gaat men 
r aandacht besteden aan veran- 
ngen in de recreatiepatronen, 
van de opmerkelijkste tot het 
erC^ van deze eeuw is een vergrijzing 
de kampeerder. Het aantal 65- 
fcsers zal in de komende vijftien 
6ISj| m et ongeveer een half miljoen 
?ien. De oudere Nederlanders be- 
kken over veel vrije tijd en daar- 
.ïllen de recreatiebedrijven inha- 
ler 

>JC0' 3 k zullen de campings en overige 
pijven die met kamperen te ma- 
hebben, meer rekening houden 
vermindering van het aantal 
sen dat geld heeft om met va- 
tie te gaan. Maar wie wel geld 
t om te kamperen, zal, zo luidt de 
"spelling van een tweetal onder- 
en, vaker zijn tent opzetten en 
er blijven. Gezien de bestedings- 
elijkheden zullen goedkope va- 
ties in trek blijven: accommoda- 
als trekkershuten en tenten en 
)caravans zullen in populariteit 
en. Ook zal de vakantieganger 
ter bij huis blijven om zodoende 
osten van reizen te beperken. 

t recreatiebedrijf zal hierop in- 
m. Er zal voor specialisatie geko- 
vorden. Eerste vereiste is kwali- 
erbetering aan produkt en 
od. Daarnaast zal men accen- 
igaan leggen. Campings zullen 

'tuk leggen op enkele aspecten. 

1? jeugdcampings, bungalows. aanpassing van recreatiemogelijk- 
heden. Er zullen bedrijven zijn die 
zich gaan toeleggen op sportactivi- 
teiten, op creatieve bezigheden, aan- 
gepaste programma's voor ouderen 
of gehandicapten. Voorbeelden zijn 
er al. De Flevohof bij voorbeeld orga-- 
niseert thema-weekends voor hobby- 
isten, moestuinders enz. In België 
worden voor jongeren overlevings- 
kampen georganiseerd, terwijl in het 
noorden van Nederland roei- en ka- 
nokampen worden gehouden. De re- 
creatiebedrijven moeten hiertoe meestal hun accommodaties aan- 
passen. 

In veel gevallen zal het de onderne- 
mers ook dwingen samen te werken. 
Dat biedt voordelen bij promotie. 
Combinaties van campings, sport- 
hallen, zwembaden en restaurants 
die betrekkelijk dicht bij elkaar te 
vinden zijn, maken het de kampeer- 
der gemakkelijk om te kiezen. En de 
vele mogelijkheden voor vermaak tij- 
dens de vakanties zullen het risico 
van een mislukte vakantie beperken. 
Weer of geen weer. ent :..Jgi %#fc 
Campinghou- 
ders kunnen er 
zelf veel meer 
aan doen dat 
hun terrein wei- 
nig lijdt onder 
het slechte 
weer. Deze foto 
werd gemaakt 
op de camping 
aan het Am- 
sterdamse IJs- 
baanpad waar 
het doorgaans 
bijzonder druk 
is in de zomer- 
piek ^i^yv^v- Over het begrip 'lichtgewicht tent 
bestaat veel verwarring. Niet alleen 
het totale gewicht is van belang, ook 
de maakwijze speelt hierbij een rol. In 
Nederland worden tenten gemaakt 
met een nuttig vloeroppervlak van on- 
geveer 2,5 x 4,5 meter die niet meer 
wegen dan 10 kilo. Die tenten zijn ge- 
maakt van superlicht tentdoek en 
voorzien van lichte stokken en tent- 
pennen. Een vergelijkbare tent van 
conventionele materialen weegt al 
gauw 20 tot 25 kilo. Geen wonder dus' 
dat de eerstgenoemde tent onder de 
categorie „lichtgewicht" wordt ge- 
rangschikt. 

Hoewel elke indeling bij voorbaat 
discutabel is, is hier toch een poging 
gedaan om de lichtgewicht tenten in 
een drietal categorieën in te delen en Lichtgewicht 
tenten daarbij het meest voorkomende ge- 
bruiksdoel aan te geven. 

• superlichtgewicht tenten 
tentjes waarvan binnentent en bui- 
tendak gemaakt zijn van superlicht 
nylon of polyester. Maximaal gewicht 
voor 2-persoons uitvoering: 3 kg. Ge- 
bruik: rugzakkamperen. bergsport. 
Prijzen: van ƒ 200.- tot ca. ƒ 500,- voor 
importtenten uit „goedkope landen" 
en daarboven (tot ca. / 1.500.-) voor 
tenten van gespecialiseerde merken. • lichtgewicht rugzak- en fietstenten 
tentjes waarvan het buitendak van 
nylon of polyester is en de binnentent 
van katoen of polyesterkatoen. Maxi- 
maal gewicht voor 2 personen: 4 kg. 

Gebruik: rugzakkamperen en fietsen 
met superlichte fietsen. Prijzen: vanaf 
ƒ 200,- tot ƒ 400,- voor goedkope im- 
porttenten en vanaf ca. / 400,- voor 
tenten uit Europese ateliers. 

• lichtgewicht familietenten 
tenten met leefruimte voor een gezin, 
waarvan dak en binnentent van licht- 
gewicht (katoenen) tentdoek zijn ge- 
maakt. Gewicht: afhankelijk van 
grootte en gebruiksdoel: voor fiets- 
kamperen ca. 7 kg, voor kamperen per 
auto ca. 12 kg. Prijzen: van ca. / 500,- 
tot ca. ƒ 3.000.-. 
Kamperen wor 
weer een sport toercaravan leent zich in 
feeste gevallen niet alleen 

somerse vakanties. Ook 's 
; ïrs kan men het huisje op 
|n achter de auto hangen. 

ebbers van wintersport 
n al ontdekt dat de cara- 
>ok in besneeuwde gebie- 
■oeó. bruikbaar is. 

goedkoop is kamperen in de 
n 's winters niet. En bovendien 
■en reis naar de sneeuw bijzon- 
■ndacht en goede voorbereiding. 
tig leert dat een normale voor- 
ibruikbaar is. Immers, frame en 
annen een dik pak sneeuw niet 
Er zijn speciale wintertenten' te Met caravan 
de sneeuw in 

koop. Een zo'n tent is nodig, alleen al 
om de ski's in op te bergen. 

Zo'n tent beperkt ook verlies van 
warmte in de caravan. Want er moet 
goed gestookt worden. De meest ge- 
schikte caravans beschikken over 
'centrale verwarming' maar ook een 
gaskachel met elektrische blazer vol- 
doet. In dat geval is het belangrijk al- 
tijd een reserve gasfles achter de hand 
te hebben. 

In wintersportgebieden moet ook 's 
nachts gestookt worden, wil het bin- nen een beetje aangenaam blijven. De 
winterkampeerder moet maatregelen 
treffen om bevriezing van drinkwater 
tegen te gaan: de tank moet binnen 
staan. Afvalwater moet men opvan- 
gen. 

In de keuken is een afzuigkap nodig. 
Bij hevige kou blijft de caravan im- 
mers dicht en raakt men alleen via 
deze kap ongewenste etensdampen 
kwijt. Het aller belangrijkste tijdens 
het kamperen in de winter is goed ven- 
tileren. Er moet altijd frisse lucht toe- 
gevoerd worden. Wat zeker niet moet 
gebeuren is dat sneeuw de caravan 
raakt, dan wordt de vloer onnodig 
koud. Sneeuw rondom de caravan 
houdt wel wind tegen. Dagelijks moet 
trouwens het dak van voortent en ca- 
ravan sneeuwvrij gemaakt worden. In de afgelopen vijfjaar 
heeft het sportieve kamperen 
met kleine en middelgrote 
tenten zich sterk ontwikkeld. 
Enerzijds groeide de behoefte 
van vakantiegangers om in 
hun vakantie „veel te zien", 
anderzijds zochten zij steeds 
vaker naar kleine vriendelijke 
kampeerterreintjes met wei- 
nig voorzieningen die in mooie 
natuurgebieden liggen. Het 
mobieler worden van de va- 
kantieganger en de „terug- 
naar-de-natuur" gedachte be- 
vorderden dus het sportieve 
kamperen. 

Naar schatting 250.000 gezinnen 
trekken er jaarlijks op uit met een 
compacte sportieve tent, een vouwwa- 
gen of een kleine caravan voor wat ze 
noemen „een sportieve vakantie". Ve- 
len van hen hebben een extra lichtge- 
wicht tentje bij zich voor tochten ter 
plaatse. Vooral wandeltochten met 
een complete kampeeruitrusting of 
via berghutten nemen sterk in popu- 
lariteit toe. Bovendien nemen steeds 
meer vakantiegangers de fietsen mee 
voor het maken van meerdaagse toch- 
ten. Daarnaast is er een groeiende ca- 
tegorie van tweepersoons huishou- 
dens (naar schatting ongeveer 25.000), 
die kiezen voor kampeertrektochten 
in de mooiste natuurgebieden van 
Europa. 

Deze ontwikkeling heeft een ver- 
schuiving teweeggebracht in het aan- 
bod van lichtgewicht tenten. In het 
begin van de jaren zeventig bestond 
het aanbod voor de helft uit bunga- 
lowtenten en de andere helft uit klei- 
ne noktenten. Een klein deel van die 
laatste groep (ca. 10 "ó ) waren de spe- 
ciale lichtgewicht tenten uit de be- 
kende Nederlandse tentenateliers. 
Deze bedrijven opereerden watje 
noemt „in het topje van de markt". 
Hun produkten waren mooi, perfect 
afgewerkt en dus duur. Een select 
groepje echte lichtgewicht kampeer- 
ders kocht deze tenten. In het midden 
van de jaren zeventig werd de kam- 
peermarkt als het ware opnieuw ver- 
tnuf «s , ï , ;y , *'""rï' 1 " .^ * /■, 

Trektochten maken, alle uitrustig achterop de fiets, raakt weer in zwang deeld. Nylon tentjes uit het Verre Oos- 
ten werden voor prijzen tot f 200.- ver- 
kocht als lichtgewicht tentjes, daar- 
naast brachten warenhuizen, groot- 
winkelbedrijven en ketens van 
sportzaken nylon en katoenen licht- 
gewicht tenten in een middenprijs- 
klasse (tussen f 200.- en ƒ 600.-). ter- 
wijl de lichtgewicht specialisten zich 
aan de top handhaafden. 

Met het groeien van de kampeer- 
markt groeide ook het aanbod van 
sportieve tenten en het aantal ver- 
kooppunten in Nederland. Er ont- 
stond een gevecht om de gunst van de 
consument, waarbij vooral de Europe- 
se industrie zwaar onder druk kwam 
te staan door toename van de handel 
in goedkope soorten tenten. Intussen 
zakte het aandeel van de bungalow- 
tent tot minder dan twintig procent van de totale tentenmarkt. 
Voor de Nederlandse industrie lijkt 
echter het tij te keren. In de laatste 
twee jaar is. onder meer door de geste- 
gen koers van de dollar, het aandeel 
van de goedkope Verre Oosten tentjes 
sterk gedaald. Vooral in de iets hogere 
prijscategorie - tussen f 300.- en 
f 600.- - krijgt de Nederlandse indus- 
trie weer een kans het verloren ter- 
rein te herwinnen Verschillende 
merken hebben met nieuwe ontwer- 
pen enkele sterke troeven in handen. 
En ook de van oudsher gespecialiseer- 
de lichtgewicht tentenmakers komen 
in deze groep met interessante nieuwe 
ontwikkelingen. Voor de geïnteres- 
seerde lichtgewicht kampeerder die de 
Caravan & Camping RAI bezoekt is 
het dan ook zaak zich uitgebreid te 
oriënteren alvorens een lichtgewicht 
tent aan te schaffen. Nieuws JL Tenten 

De verkoop van bungalowtenten 
is na forse teruggang weer op gang 
gekomen, die van lichtgewicht ten- 
ten in de lagere prijsklassen blijft 
een stijgende lijn vertonen. liet 
sportieve kamperen heeft de afge- 
lopen jaren een enorme vlucht ge- 
nomen en dat is te zien aan het 
aanbod van tenten. Er is sprake 
van een evenwichtig assortiment 
en redelijke concurrentie tussen 
identieke produkten van binnen- 
en buitenlands fabrikaat. Tenten 
zijn er - ook op de tentoonstelling - 
in soorten en maten, vervaardigd 
van verschillende soorten en kwali- 
teiten doek De Nederlandse 
tentenindustne neemt in Europa 
een aparte plaats in wat de vorm- 
geving en de kwalitatieve afwer- 
king betreft, hetgeen op de Cara- 
van + Camping RAI '86 valt waar 
te nemen. 

Vouwwagens 

Er bestaat blijvende belangstel- 
ling voor vouwwagens en ook voor 
nieuwe systemen en indelingen die 
het gebruik vergemakkelijken en 
meer leef- en slaapruimte schep- 
pen. Ieder jaar is er weer sprake 
van detailverbeteringen, gericht 
op vergroting van het comfort, be- 
ter gebruik van de keuken en ver- 
ruiming van de aflegruimten. Ook 
worden nieuwe materialen ver- 
werkt, zowel bn het chassis als de 
vloer en het tentgedeelte. Hefdak- 
vvagens met vaste, scharnierende 
wanden nemen een aparte plaats 
in. In vernieuwde vorm zijn er de 
hefdakvouwvvagens. Voor alle ty- 
pen vouwwagens en vouwcaravans 
geldt dat ze multifunctioneel te ge- 
bruiken zijn en vaak handig op te 
bergen. 

Toercaravans 

Vrijwel alle merken hebben hun 
modellen nu gestroomlijnd. Een aë- 
rodynamisch verantwoorde vorm- 
geving staat niet alleen „snel" 
maar draagt ook bij tot minder 
luchtweerstand en dus een lager 
brandstofverbruik van de trekken- 
de auto. Van extreem schuine voor- 
wanden is geen sprake meer: wel 
van een verantwoorde afschuining 
en ook ronde hoeken die voldoende 
stahoogte en verder binnenruimte 
overlaten. Daarbij hoort in vele ge- 
vallen een geïntegreerde disselkast 
over de volle breedte, al dan niet 
opgenomen in de bouw van de toer- 
caravan. Ook zijn er modellen die 
de gasfles in een kast opzij kunnen 
hebben, iets wat bij kampeerauto's 
een normaal verschijnsel is. 

Over de gehele linie is sprake van 
standaardisering en rationeel bou- 
wen, waarbij gezocht wordt naar 
een uitvoering van het interieur 
die past bij de smaak van de consu- 
ment en een uiterlijke lijn die als 
specifiek herkenbaar is Op de Ca- 
ravan + Camping RAI '86 wordt 
duidelijk dat de fabrikanten daar 
goed in slagen. Niet alleen door 
middel van striping. bumpers met 
geïntegreerde verlichting, rustig 
en licht kleurgebruik en dergelijke 
zijn de verschillende modellen en 
types te onderscheiden, maar ook 
door plaatsing van ramen, de 
ruimtelijke indeling, de uitvoering 
van vloerbedekking en kasten. Af- 
hankelijk van de opbouvvlengte is 
er zeer veel verscheidenheid te vin- 
den in het interieur van toercara- 
vans. De rondzitgroep blijft de 
overhand houden, maar bij de vele 
kleinere wagens is een eind- of kop- 
keuken te vinden. Uiteraard is de 
afwerking van het keukenblok af- 
hankelijk van opbouvvlengte en 
prijsstelling, wat ook geldt voor 
wandbekleding en meubelstoffe- 
rmg. 

Stacaravans 

De stacaravanmarkt wordt ge- 
kenmerkt door stabiliteit, wat met 
wil zeggen dat er mets aan pro- 
duktverbetering wordt gedaan. De 
inrichting van het interieur houdt 
gelijke tred met de technische ont- 
wikkelingen en de logische verlan- 
gens van de consument naar verbe- 
tering en uitbreiding v an het 
wooncomfort Stacaravans zijn 
uitgevoerd m hout. aluminium en 
kunststof en er kan een keu?e ge- 
maakt worden van sober afgewerk- 
te tot luxueus ingerichte vakantie- 
verblijven voor meerdere personen 
Ook worden er casco's aangeboden 
die de gebruiker zelf moet afbou- 
wen en inrichten. De produktie 
van stacaravans in buitenland en 
vooral binnenland geeft aan dat er 
ruime interesse bestaat voor dit 
type caravan voor gebruik op een 
vaste standplaats. 

Kampeerauto's 

De markt voor kampeerauto's in 
Nederland is weer aangetrokken 
reden voor labri'-.anten en impor- 
teurs om met een groter aanbod 
present te zijn op de Caravan + 
Camping RAI '86. Vooral de kleine 
en middelgrote kampeerauto's zijn 
goed vertegenwoordigd, naast en- 
kele motorhomes van meer Ameri- 
kaanse afmetingen. Er zijn opval- 
lend nieuwe modellen, steeds meer 
wagens zijn uitgerust met diesel- 
motor en een opbouw van kunst- 
stof komt steeds vaker voor. i 


WEEKMEDIA 16-17-19-20-25-26-27-28-29-30 29/30 JANUARI 1986 
mm 
■ Ml 

mm 
mi mm ia» 

til 

Üli i ALLESREINJGER 

ZOEK UIT: 
1 citroen (zonder amonia) 
\ of normaal (met amonia) 

i FLACON 750 ML 

= geen^9S"maar EC0N0MICW1T 

TOTAAL 
WASMIDDEL 

enorme waskracht 
op iedere temperatuur 

PAK 2000 GRAM 

GEEN jk6§" MAAR EN KA j ENKA 

PERFOZEEM PERFO DWEIL zeemt streeploos, 
maat 40 x 35 cm neemt snel veel water op, 
maat 50 x 55 cm GEEN>40 MAAR : GEEN jJ*4# MAAR ■*■ ^ ^--/ï ,v j J ^-';-<^ frj if'-! A~a /§et.», y^j^, ' ' •«iiSiiia 

":•!-:'! ,<ï^. 
(beiden goedgekeurd door de Nederlandse 
vereniging van huisvrouwen) TAARTJES 
VAN DE WEEK 
heerlijke TOfttPOUCES 

vriesvers dus houdbaar 

::■:■■;■: stuks y<:>: HOOFDDORP 
Marktiaan 55 

NIEUW VENNEP 
Hoofdweg 1185 MAL6EMAQERE 

KALFS- 
LAPJES 

HEEL K/LO 


NIEUWE OOGST \ 

CUBAANSE PEX5- 
S/NAASAPPEIEN I 

/O STUKS mm 

* \BftOKJfr 


14.50 298 


°sorb erend fPaneerden-J^^'H^ 

9eenjt09^, ' 0,nde ^n n ofT2! b ^n *MakAafotM ZWANENBURG 
Dennenlaan 19 

ZANDVOORT 

Burg. Engel bert sstraat 21 8517 29- 1 ■ 1986 


'■"■-." ¥ 
vivt>&* r 

Hoe bespaan 
u ruimte, tijde 

geld op uw 
krantenarchie öt^ 

c I ^^ 


^^ c 


m<f^- 

mt altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal WEEKMEDIA OP 
MICROFICHE 

Bel nu voor een 

abonnement of nadere 

informatie 

Tel. 020-562.2485 tf A.S. ZONDAG IN DE MANEGE 

Jaap Dekker's 

Boogie 

Woogieset 

Aanvang 15.00 uur. 

IMieuwsbl Donderdag 6 februari 1986 Los nummer ƒ 1 ,- 
^^eek ^^edia Oplage: 4.300 Recreatiepark kan 
in 1988 gereed zijn ZANDVOORT - De plannen 
voor een recreatiepark aan de kop 
van de Van Lennepweg roepen 
nauwelijks weerstand op. Tijdens 
een inspraakavond, die afgelopen 
maandag in 't Stckkie plaatsvond, 
werd slechts een aantal inhoude- 
lijke details van kritische kantte- 
keningen voorzien. Daarmee lijkt 
het ruim 60 miljoen gulden kos- 
tende project een reële kans van 
slagen te hebben. Naar alle waar- 
schijnlijkheid zal nog dit jaar met 
de voorbereidende werkzaamhe- 
i den worden begonnen. 

De inspraakavond, die door een zeer 
groot aantal Zandvoorters werd bijge- 
woond, maakte duidelijk dat het Ven- 
; doradopark door zeer velen als een 
welkome injectie voor de badplaats 
wordt gezien. Burgemeester Machiel- 
sen, geflankeerd door de directeur pu- 
blieke werken Wertheim, vertegen- 
woordigers van ontwikkelingsmaat- 
schappij Mabon, exploitant Vendora- 
do (Vroom en Dreesmann) en archi- 
tect De Jong, kreeg nauwelijks 
tegenspel. De Zandvoorters lijken zich 
er bij voorbaat al te bij hebben neerge- 
legd dat het terrein tussen Van Al- 
phenstraat, Van Lennepweg en Thijs- 
seweg in een vakantie-paradijs wordt 
herschapen. 

Op het terrein zullen, wanneer ten- 
minste bezwaarschriften uitblijven, 
300 vakantiebungalows verrijzen. In 
een flatgebouw, dat aan de Boulevard 
wordt gebouwd, komen nog eens 150 
hotelkamers. Rond het zwembad De 
Duinpan zal een subtropisch zwempa- 
radijs worden aangelegd, compleet 
t met ondermeer een wasserette en een 
■ supermarkt. Aan de Boulevardzijde 
' zullen verder een restaurant (een zo- geheten Food-Carrousel), bowling- 
banen, squashbanen en vier overdekte 
tennisbanen worden gerealiseerd. 

Tunnel 

De gebouwen aan de Boulevard wor- 
den via een tunnel onder de Van Al- 
phenstraat met het recreatiepark ver- 
bonden. De gasten van het toekomsti- 
ge park, dat autovrij wordt, krijgen in 
totaal 600 parkeerplaatsen ter be- 
schikking. Realisatie van het groot- 
schalige project houdt verder in dat de 
Vondellaan van de kaart verdwijnt en 
dat camping De Zeereep gaat verhui- 
zen. Dat geldt eveneens voor een aan- 
tal bedrijven en het clubhuis van de 
padvinders. 

Ook verkeerstechnisch moet nog het 
een en ander worden geregeld. De ge- 
meentelijke verkeerscommissie zal 
zich bijvoorbeeld nog over een chicane 
(een 'knik') in de boulevard en aanpas- 
sing van de Van Lennepweg moeten 
buigen. Een zonder meer zeer positief 
aspect van het project betreft de werk- 
gelegenheid. Men verwacht dat in to- 
taal 250 mensen aan een baan kunnen 
worden geholpen. Het grootste deel 
daarvan zou uit part-timers bestaan. 

Financieel 

Wat de Vendorado-vestiging de ge- 
meente Zandvoort voor financiële 
voordelen geeft, bleef maandagavond 
nog in nevelen gehuld. Maar er bleef 
nog meer onduidelijk. Zo is nog hele- 
maal niet zeker of het terrein in erf- 
pacht wordt uitgegeven of aan de be- 
legger (een niet nader genoemd pensi- 
oenfonds) wordt verkocht. De Zand- 
voortse middenstand moet nog maar 
afwachten wat het 'uitstralings-ef- 
fect' van het recreatiepark zal zijn. De 
heer Bouwman, die namens Vroom en Dreesmann het woord voerde, beloofde 
een 'enorm aantal graankorrels', die 
ondanks de winkel-vestiging op het 
terrein voor de middenstanders zou- 
den overblijven. Over eventuele leve- 
ranties van de winkeliers kon hij ech- 
ter geen garanties geven. , 

De bedrijven die moeten verdwijnen 
kunnen er volgens de heer Wertheim 
op rekenen dat 'met de grootste zorg- 
vuldigheid' met hun belangen wordt 
omgesprongen. Geluiden uit het pu- 
bliek als zou men op een ordinaire ma- 
nier opzij zou worden gezet, noemde 
hij onjuist. 

Op het overgrote deel van de vragen 
kregen de burgers een duidelijk ant- 
woord. Zo hoeven de bewoners van de 
Trompstraat volgens de heer Wert- 
heim niet bang te zijn dat zij door de 
bouw van het nieuwe flatgebouw (dat 
in hoogte van 6 tot 12 woonlagen va- 
rieert) in de schaduw komen te zitten. 
Het gebouw kan mogelijk andersom 
geplaatst worden. 

Verdere vragen spitsten zich hoofd- 
zakelijk toe op de toegankelijkheid van 
het terrein. Bouwman zegde toe dat 
iedereen het terrein zal mogen betre- 
den. Alleen voor de attracties zal men. 
moeten betalen. De Zandvoortse be- 
volking zal tegen de normale tarieven 
van het zwembad gebruik kunnen 
blijven maken. De vijver op het terrein 
is 's winters voor schaatsers toeganke- 
lijk. Ook van de zalen-accommodatie 
zal (tegen betaling) door iedereen ge- 
bruik gemaakt kunnen worden. 

Mochten er geen planologische be- 
zwaren tegen het plan worden inge- 
bracht, dan verwacht men dat al in 
april van dit jaar het sein op groen 
gaat. In de loop van het jaar wordt dan 
met de voorbereidende werkzaamhe- 
den begonnnen. Voorjaar '88 moet het 
recreatiepark gereed zijn. 
Mevrouw Van Gent-Holsteijn uit Amsterdam, de duizendste bezoeker aan de tentoonstelling die tot 2 februari in i het Cultureel Centrum werd gehouden. (oio: Bcrlott Duizendste bezoeker op expositie ZANDVOORT - Het gebeurt niet vaak in het Cultu- 
reel Centrum, maar zondagmiddag 2 februari 1986, kon 
de duizendste bezoekster van de tentoonstelling "Vijfen- 
twintig Zandvoorters en hun Hobby" door Emmy van 
Vrijberghe de Coningh met een bos bloemen worden 
verrast. 

Deze boeiende tentoonstelling, waaraan veel Zandvoort- 
se amateurs hun medewerking verlenen, krijgt zelfs een 
vervolg. Morgenavond zal door Jan Wijnbeek, voorzitter 
van de Bibliotheek Zandvoort een korte' inleiding wor- 
den gehouden bij de opening van de tweede expositie. 
Opnieuw zullen vijfentwintig amateurs hun schilderij- 
en, aquarellen, borduurwerk, houtsnijwerk, model- bouw, zilversmeedwerk, sieraden, broodddeegfiguren, 
viltwerk, kunstbloemen, knipwerk, kantkloswerk en 
gegraveerd glas tentoonstellen. Deze expositie heeft de 
naam gekregen "Nog eens vijfentwintig Zandvoorters". 
Volgens Emmy van Vrijberghe de Coningh belooft deze 
tentoonstelling welhaast interessanter te worden dan de 
eerste. "Het is bijna ongelooflijk hoeveel kunstzinnige 
mensen er in Zandvoort zijn. Het wordt opnieuw een 
boeiend geheel, waar wij bij hety inrichten al veel plezier 
aan beleven". 

Deze tweede expositie is van zondag 9 februari t/m 2 
maart dagelijks te bekijken van 13.30 tot 16.00 uur be- 
halve op maandag en dinsdag. n^fTTfff 7 ^" T*"'-— — JT^.^"mm™"CT.^ECItaiJ.'^3^y!'^^^'.'^- irc^a.'.^xvr.'. Onder invloed ZANDVOORT - Twee bestuurders 
zijn vorige week vrijdag door de politie 
aangehouden wegens rijden onder in- 
vloed. Op de Zandvoortselaan hield 
men een 57-jarige Zandvoorter aan. 
Na verhoor op het bureau werd de 
man een rijverebod opgelegd. Datzelf- 
de lot onderging een 39-jarige man uit 
Hillegom. Hij werd aangehouden op de 
Boulevard Barnaart. 

Mishandeling 

ZANDVOORT - Een bediende van 
een snackbar aan het Stationsplein is 
vorige week vrijdag door twee Zand- 
voorters mishandeld. Beide mannen. 
21 en 22 jaar oud, hadden te diep in het 
glaasje gekeken en maakten zich 
eveneens schuldig aan het vernielen 
van de inventaris van de snackbar. De 
politie heeft de mannen ter ontnuch- 
tering ingesloten. Na te zijn verhoord, 
zijn ze naar huis gestuurd. 

Vrouw gewond 

ZANDVOORT - Een 51-jarige 
vrouw uit Haarlem is zondag gewond 
geraakt bij een aanrijding op de Bou- 
levard Barnaart. Zij kwam in aanra- 
king met een personenauto die op de 
Boulevard van de weg was geraakt. De 
vrouwelijke bestuurder hiervan 
schrok tijdens een inhaalmanoeuvre 
van een voor haar rijdende wagen die 
volgens haar verklaring iets naar 
links uitweek. Zij remde en draaide 
aan het stuur. De wagen begon hier- 
door te slippen en zij ramde vervolgens 
vier geparkeerde auto's, die grote 
schade opliepen. Ook een hek werd 
vernield. De gewonde Haarlemse is 
met een hoofdwond naar de Maria- 
stichting overgebracht. 

Auto ontvreemd 

ZANDVOORT - In de nacht van 2 
op 3 februari is een BMW 320 ont- 
vreemd. De wagen stond geparkeerd 
in de Van Speijkstraat. Het kenteken 
is GP-39-PY. Koffieconcert 

HEEMSTEDE - In restaurant 
"Landgoed Groenendaal" wordt op 
zondag 9 februari vanaf 11.30 uur een 
KNTV-koffieconcert gehouden. Het 
concert, dat wordt gehouden onder 
auspiciën van de Koninklijke Neder- 
landse Toonkunstenaarsverenging, is 
het zesde in een serie van veertien. 

De fluitist Renée Hesmerg, de tenor 
Simon van der Geest en de pianist Ans 
Bouter zullen het programma verzor- 
gen. Er zullen ondermeer werken wor- 
den gespeeld van Schubert, Fukushi- 
ma, Debussy, Mozart, Wolff en 
Strauss worden gebracht. De toe- 
gangsprijs bedraagt f .4,50 per persoon, 
CJP/KNTV-ers betalen f.5,50 en kin- 
deren f.2,50. Gekostumeerd 
carnavalsbal 
Nieuw Unicum ZANDVOORT - Carnavalsvereni- 
ging De Scharrekoppen is op maan- 
dagavond 10 februari present tijdens 
het gekostumeerde bal op de Brink 
van Nieuw Unicum. Prins Stef de 
Twaalfde en Prinses Marijke zullen 
deze avond opluisteren, in gezelschap 
van de hofkapel 'De Kwalletrappers'. 
Verder is ook de band Makkelijk Zat 
gecontracteerd. Aan de jury is de taak 
om voor de meest originele creaties 
prijzen toe te kennen. De carnavals- 
avond is uitsluitend voor personen 
van 18 jaar en ouder toegankelijk. Au- 
to's mogen alleen op de parkeerplaat- 
sen worden neergezet. De entreebewij- 
zen zijn in de voorverkoop verkrijg- 
baar bij rijwielhuis Peter Versteege, 
Haltestraat en Drugstore 'De Gaper', 
Kerkstraat. Het Stekkie houdt 
kindercarnaval ZANDVOORT - In het wijkcentrum 
"t Stekkie aan de Flemingstraat wordt 
op zaterdag 6 februari een "Kinder- 
carnaval" gehouden. Tijdens dit fees- 
telijke gebeuren, dat om 15 uur begint, 
verwacht men onder anderen de clown 
Hannes en Danny, de Nederlandse 
jeugdkampioen goochelen. Danny is 
bekend van de televisieshow "Stuif es 
In" en de "1-2-3 Show". 

Omstreeks 16 uur zal Prins Carna- 
val met zijn raad van elf (Alaaf) zijn 
opwachting komen maken. De toe- 
gangsprijs bedraagt f.1.- per persoon. 
Er zal een glaasje limonade voor de 
kinderen worden geschonken. De zaal 
is vanaf 14.45 uur geopend. WATER- 
STANDEN Datum 


HW 


LW 


HW 


6 leb. 


0.54 


08.21 


13.12 


7 (eb 


1.57 


09.41 


14.13 


8 feb. 


2.51 


10.32 


15.05 


9 feb. 


3.37 


00.55 


15.51 


10 feb. 


04.18 


1.45 


16.32 


11 feb. 


04.48 


2.25 


17.11 


12 feb. 


05.36 


2.57 


17.51 


13 feb. 


06.13 


02.01 


18.31 Maanstanden. zondag 9 feb. NM 1.55 
Spnngtij: donderdag 10 feb. 
NAP + 115 cm 16.52 uur. LW 
21.31 
Ü2.26 

11.17 
12.03 
12.50 
13.38 
14.22 
uur Geen kort geding gemeente-NS ZANDVOORT - De Nederland- 
se Spoorwegen heeft besloten om 
tijdens de paasdagen toch treinen 
tussen Amsterdam en Zandvoort 
te laten rijden. Daarmse is de kern 
weggenomen voor het voeren van 
een kort geding tussen de gemeen- 
te Zandvoort, de Vereniging van 
Strandpachters, de Federatie 
Handelvereniging Hanze en Ho- 
reca Nederland enerszijds en de 
NS. Bovendien hebben de spoor- 
wegen toegezegd het betreffende 
traject in de zomermaanden te 
zullen promoten. 

Het kort geding zou maandag 10 fe- 
bruari worden gehouden. Het was 
aangespannen omdat gemeente en 
strandpachters het niet met de NS 
eens waren over het uit de roulatie 
nemen van treinen, in de periode dat 
er werkzaamheden aan het baanvak 
Zandvoort en Amsterdam worden ver- 
richt. Tijdens deze periode, tussen 3 
maart en 20 april, zal de bovenleiding 
worden vernieuwd. 

De plannen van de spoorwegen zet- 
ten kwaad bloed bjj de ondernemers 
omdat zij een inkomsten-derving vreesden. Vooral tijdens de paasdagen, 
dit jaar op 30 en 31 maart, zou het uit 
de roulatie nemen van de treinen de 
ondernemers duizenden guldens aan 
inkomsten schelen. De gemeente kon 
zich in de problemen van de onderne- 
mers vinden en spande samen met hen 
een kort geding aan. 

Besprekingen tussen beide partijen 
dreigden in eerste instantie op niets 
uit te lopen. De NS wilde niet verder 
gaan dan het inzetten van bussen. 
Met dit alternatief was men echter 
ontevreden. Telexen en brieven aan en 
van de minister van Verkeer en Wa- 
terstaat, Smit-Kroes, leverden uitein- 
delijk meer bereidwilligheid van de NS 
op. Men heeft zich nu bereid verklaard 
om gedurende de paasdagen diesel- 
treinen in te zetten. In de overige we- 
ken dat er aan de bovenleiding wordt 
gewerkt is. dat volgens de NS onmoge- 
lijk, omdat dan de planning in gevaar 
dreigt te worden gebracht. 

De spoorwegen hebben verder toege- 
zegd het traject in de zomermaanden 
te zullen promoten. Men wil vanaf mei 
in totaal 5 maal een dubbeldekker in- 
zetten. Daarmee kunnen telkens 1000 
reizigers in één keer worden vervoerd. 
De passagiers betalen een sterk gere- 
Aspirantleerlingen hebben de nodige belangstelling voor biologie foto Berlott Open dag Gertenbachmavo ZANDVOORT -Zaterdag! februari 
1986 werd de open dag gehouden op de 
Gertenbachmavo aan de Zandvoortse- 
laan. Een open dag, die dit jaar een 
extra accent kreeg, omdat de wethou- 
der van onderwijs. Ide Aukema, in zijn 
speech de nadruk legde op het voortbe- 
staan van deze school. tenbachmavo in 1990 de deuren zal 
moeten sluiten. Dit tot groot ongenoe- 
gen van Zandvoortse ingezetenen en 
de gemeenteraad, die alles in het werk 
willen stellen, de Gertenbachmavo 
voor Zandvoort te behouden. Het is de 
VVD die dit punt zelfs in het verkie- 
zingsprogramma heeft opgenomen. In verband met de vergrijzing van Voorlopig lijkt echter, gezien het aan- 
Zandvoort en het teruglopend aantal tal belangstellenden op zaterdag, deze 
leerlingen, bestaat de vrees dat de Ger- vrees ongegrond. duceerd tarief; voor de somma van 
slechts één gulden kunnen zij tussen 
Amsterdam en Zandvoort heen en 
weer reizen. De ondernemers mogen 
van de NS zelf bepalen wanneer de 
dubbeldekkers zullen worden ingezet. Cursus poppenmaken 

HEEMSTEDE - Op maandag 17 fe- 
bruari gaat in Centrum 111, Heren- 
weg 111 te Heemstede de cursus "Pop- 
penmaken" van start. De cursus wordt 
gedurende acht a tien keer gehouden 
op maandagavond van 20.00 tot 22.00 
uur. De kosten bedragen f.42,50 per 
persoon, inclusief het basismateriaal. 

De poppen worden gemaakt van tex- 
tiele stoffen, het kopje van zeemleer of 
klei. Deze cursus werd al door velen 
met plezier en succes gevolgd. Opgave 
via tel. 023-284975. 

In de manege 

ZANDVOORT - Het "Trio Jaap 
Dekker", bestaande uit Jaap Dekker 
(piano, mondharmonica, zang en te- 
norsaxofoon), Ab Dekker (drums) en 
Frank Noya (basgitaar), treedt op zon- 
dag 9 februari op in restaurant-bistro 
"De Manege" aan de Zandvoortselaan. 

Dit optreden door het trio Jaap Dek- 
ker, dat wordt georganiseerd door de 
Stichting "Holland Jazz" en duurt van 
15 tot 19 uur, staat borg voor een mid- 
dag top-entertainment. 

Concert-serie NPO 
met Hanna Jaszyk 

HAARLEM - Op vrijdag 14 februari 
geeft het Noordhollands Philharmo- 
nisch Orkest het vijfde concert van de 
Serie B "Populair" in het Concertge- 
bouw te Haarlem, aanvang 20.15 uur. 

De solist op deze avond is de pianiste 
Hanna Jaszyk. De dirigent Jan Stulen 
wordt in verband met ziekte, vervan- 
gen door Andrè Vandernoot. Het con- 
cert wordt geopend met de Italiaanse 
Ouverture in C van Schubert. waarna 
Hanna Jaszyk het Pianoconcert no.1 
van Chopin zal vertolken. Na de pauze 
speelt het orkest de Siegfried Idyll van 
Wagner en de Tsjechische suite van 
Dvorak. ADVERTENTIE Uw krant 
niet ontvangen? 

Bel voor vrijdag 12.00 

uur ons kantoor, 

telefoon 

17166 Inbraak ZANDVOORT - Vanuit een sport- 
school in de Passage is in de nacht van 
4 op 5 februari een zogeheten 
'gezichtskanon' ontvreemd. De dieven 
kwamen binnen door het inslaan van 
een raampje. Het apparaat vertegen- 
woordigt een waarde van circa 7500 
gulden. Lichamelijk gehandicapten 
gaan praten met politici ZANDVOORT - De Kommissie 
Lichamelijk Gehandicapten Zuid 
Kennernc-lanrü (KLGZK) wil bij- 
eenkomsten gaan houden waarop 
lichamelijk gehandicapten met 
politici van gedachten gaan wis- 
selen. Men hoopt de politici hier- 
mee op de hoogte te brengen van 
de verlangens die bij deze groepe- 
ring leven en hen op hun verant- 
woordelijkheid te wijzen. 

De KLGZK wil de bijeenkomsten 
juist nu, in verband met de naderende 
verkiezingen, houden. "Het is een 
mooie gelegenheid om aandacht voor 
onze belangen te vragen", aldus een 
woordvoerder van de commissie. Hij 
vertelt verder dat het project, dat 'Een 
stem die telt...' is gedoopt, vooral ook is 
bedoeld om mensen met een lichame- 
lijke handicap hun stemrecht serieus 
te laten nemen: "Circa tien procent 
van de mensen hier is op de een of andere wijze gehandicapt. Dat legt een 
heel gewicht in de schaal". 

Er zijn in eerste instantie twee bij- 
eenkomsten gepland. Eén in de ge- 
meente Zandvoort en één in Haarlem 
(ook bestemd voor mensen uit Benne- 
broek, Bloemendaal, Haarlemmerlie- 
de/Spaarnwoude en Heemstede). De 
onderwerpen zijn gericht op de ge- 
meenteraadsverkiezingen van 19 
maart. Voor Zandvoort betekent dit 
dat de gemeentepolitiek in algemene 
zin aan de orde zal komen. Tijdens de 
bijeenkomst in Haarlem zal vooral 
over 'wonen' worden gesproken. Om de 
bijeenkomsten zo goed mogelijk te la- 
ten verlopen is het noodzakelijk dat 
brandende kwesties spoedig bij de 
KLGZK worden aangemeld. Het con- 
tactadres van 'Een stem die telt...' is: 
KLGZK, Kromhoutlaan 55, 2033 WJ 
Haarlem. Tel.023-359732. De bijeen- 
komst in Zandvoort wordt op 4 maart, 
om 20 uur, in het Brinckhuys Nieuw 
Unicum gehouden. Emancipatiecommissie wil 
invloed op gemeente beleid ZANDVOORT - De Emancipa- 
tiecommissie is van mening dat zij 
meer invloed op het gemeentelijk 
beleid ten aanzien van vrouwen- 
zaken moet krijgen. Voorzitter 
Nel Vreugdehil zegt dat de com- 
missie te vaak wordt gepasseerd. 
omdat haar taak niet voor ieder- 
een duidelijk is. Dit euvel kan vol- 
gens haar alleen worden verhol- 
pen als men ambtelijke onder- 
steuning krijgt. 

De Emancipatiecommissie, een ad- 
viescommissie voor burgemeester en 
wethouders, heeft gemerkt da: veel 
raadsleden en ambtenaren niet of 
nauwelijks van haar bestaan op de 
hoogte zijn. Volgens voorzitter Vreug- 
dehil komt het menigmaal voor dat 
men de commissie by het opstellen 
van nota's eenvoudigweg: vereeet: "We 
worden heel vaak overgeslagen. En 
vraagt men ons wei om advies dan 
wordt dat meestal op het laatste mo- 
ment gedaan. Dat lijkt :r,e geen juiste gang van zaken. Alleen bij het opstel- 
len van een personeelsnota heeft de 
gemeente ons zelf ingeschakeld. Maar 
meestal geven we ongevraagd advies", 
aldus Nel Vreugdehil. Het een en an- 
der zou kunnen worden opgelost door 
ambtelijke ondersteuning te verlenen. 
"Daar hebben we nu geloof ik al vier 
keer op aangedrongen, maar daar 
komt gewoon niets van. We moeten 
steeds weer in de nota van aanbieding 
lezen dat er geen geld is. Dus blijft het 
probleem bestaan dat raadsleden niet 
van onze adviezen op de hoogte zijn". 
Alleen bij wethouder Jongsma vond 
men een gewillig oor. 

De Emancipatiecommissie heeft 
voor dit jaar een aantal gesprekken 
met raadsleden gepland waarin de werkzaamheden uit de doeken gedaan 
zullen worden. Die gesprekken zullen 
pas na de verkiezingen plaatsvinden. 
De commisie hoopt namelijk dat er 
dan meer vrouwen in de raad zullen 
zitten. Ook een gesprek met het nieu- 
we college 'dat hopelijk positiever te- 
genover ons zal staan', staat op het 
verlanglijstje. 

Maar de commissie timmert ook op 
andere fronten aan de weg. Zo zit er 
een gesprek met de politie in de pen 
over seksueel geweld. Ook het aan- 
trekken van vrouwelijk personeel zal 
aan de orde komen. Over de emancipa- 
tie in de gezondheidszorg zal in de loop 
van dit jaar eveneens met de betrok- 
ken instanties van gedachten worden 
gewisseld. ADVERTENTIE 
Nieuwsblad 

iedere week zelf in de bus 

Abonnementsprijs slechts / 19,55 per halfjaar (ƒ 36,95 per jaar) 
(Voor postabonnees gelden andere tarieven) 

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan 

Weekmedia. Antwoordnummer 70057, 7000 PA Amsterdam. Of bel 

de abonnementenafdeling 020-5623066. 
Naam: 
Adres: OOK NU WEER 

gezellig CARNAVAL 

in 't Wapen 
12 consumpties i 

i 
i 

Postcode: X 

Woonplaats: j 

Telefoon: j Giro/Bankr. Bonnen verkrijgbaar aan de bar. Ik betaal per kwartaal / 10,65, halfjaar f 19,55, jaar ƒ 36,95 
Zandvoorts Nieuwsblad 
Losse nummers 1 gulden. WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1986 Ö 

CD 


• 


m 
m 
3 
-+J 


-4-J 


bJD 


c3 

«1— 1 


• F— I 


PH 
Ö 


CD 


CD 


£ 


CD 


Ö ^ 


CD 


O 


s 
o3 


O 


C/2 Ph wekelijkse pagina 
over auto's met: • autotest 

• nieuwtjes 

• technische 
■>_ gegevens "•" bijdragen, tips en 

•; ideeën zenden 

•v ■ aan 

, - redactie 

• - weekmedia, 

-,, ■ postbus 333, 

„ 1440 ah 

"' purmerend o 

■E 
o 3 ■• " redactie: 
J. Goezinne Lada Samara: een door 
en door Europese Rus Lada begint 1986 met een uitbreiding van het personenwagenpro- 
gramma in de vorm van de komst van de 2108 Samara. Deze auto werd 
ontwikkeld door de technici van de VAZ-fabrieken in Togliatti in de 
Sovjet-unie, waarbij voor wat betreft het technische gedeelte Porsche 
assistentie verleende terwijl een Italiaanse ontwerpstudio hulp ver- 
leende bij het ontwikkelen van de carrosserie. Die internationale 
samenwerking heeft een door en door Europese auto met moderne, 
vlotte lijnen een hoogwaardige techniek opgeleverd. Een van de belangrijkste wijzigin- 
gen ten opzichte van de bestaande mo- 
dellen is liet feit dat de Samara is 
uitgerust met voorwielaandnjving. 
Versnellingsbak en differentieel zijn 
aan de dwarsgeplaatste viercilinder 
motor gekoppeld. De voorwielophan- 
ging is onafhankelijk met McPherson 
veerpoten. achter is een starre as toe- 
gepast met schroefveren. Hydrauli- sche schokbrekers zijn rondom ge- 
monteerd. 

De nieuwe Samara heeft een moder- 
ne, vlotgelijnde vijfpersoons twee- 
deurs hatchback carrosserie met een 
ruim interieur. De grote kofferruimte 
is toegankelijk via de forse derde deur. 
De luchtweerstand is gunstig: Cw 0,36 
en dat blijkt uit de verbruikscijfers. 
Met de 1.3 liter motor, waarmee de eerste Samara's zullen worden uitge- 
rust bedragen die cijfers bij 90 km/h 
5,2 liter, bij 120 km/h 6,2 liter en in 
stadsverkeer 8 liter per 100 km. 

Het vermogen van de 1300 cm3 mo- 
tor bedraagt 48 kw/65 pk bij 5600 tpm, 
het koppel 94 Nm bij 3400 tpm. De 
topsnelheid ligt iets boven de 150 km/ 
en acceleratie van tot 100 km/u vergt 
13 seconden. Vóór zijn schijfremmen 
gemonteerd, achter trommels. 

De ontsteking geschiedt elektro- 
nisch, als brandstof komt loodvrije of 
normale benzine in aanmerking. 

Voorlopig zal alleen de driedeurs 
carrosserie en 1300 cm3 motor lever- 
baarzijn. In de loop van 1986 wordt het 
programma uigebreid met een 1100 en 
1500 cm3 motor. 
Er is een vierde generatie Lada's op komst: hier de LADA 2108 SAMARA 
uitgerust met voorwielaandrijving en 1.3 liter motor. De carrosserie is van het 
bekende 'hatch-back'-model. Esso maakt betere 
diesel voor winter ESSO Nederland b.v. heeft een ver 
beterde dieselbrandstof „Esso die 
sel plus" op de markt gebracht. Ir 
goed onderhouden brandstofsystemer 
zorgt deze winterdiesel voor een pro- 
bleemloos functioneren van alle die- 
selmotoren (zowel turbomotoren al.' 
motoren met directe brandstofinspui- 
ting) en is derhalve geschikt voor zo- 
wel personenauto's met dieselmotoren 
als voor zware vrachtwagens, aldus 
Esso. Het produkt voorkomt startproble- 
men, zorgt voor een lager verbruik, 
terwijl de motor rustiger loopt en min- 
der rook ontwikkelt, vooral by koude 
start. Door de nieuwe samenstelling is 
bovendien de brandstofstabiliteit ver- 
beterd en wordt roestvorming in het 
brandstofsysteem tegengegaan en de 
verstuiver effectief gereinigd. De in- 
troductie van „Esso diesel plus" 
brengt geen prijsverhoging met zich 
mee. 
De Ford Scorpio, auto van het jaar 1986, is nu ook leverbaar met een 2.5 liter 
dieselmotor. 

Ford Scorpio krijgt 
heel zuinige diesel De Ford Scorpio modellenreeks, 
bekroond met de tital Auto van 
het jaar 1986, is nu ook uitgebreid 
met een 2.5 liter dieseluitvoering, 
een motor die nu al voldoet aan de 
voorgestelde eisen betreffende 
uitlaatgassen. 

De bekende 2.5 liter dieselmotor is 
ontwikkeld uit de laatste Granada die- 
selmotor en is hiermee een nieuwe 
motor-optie die verkrijgbaar is in de 
CL- en GL-modellen. 

De zuinigheid van deze diesel-uit- voering is zodanig dat bij een constan- 
te snelheid van 90 km/h de wagen op 
een volle tank van 70 liter 1228 km kan 
afleggen, wat neerkomt op een brand- 
stofverbruik van 1 : 17.5. 

Al met al is er in de Scorpio-sene nu 
keuze uit vijf verschillende motoren, 
namelijk de 1.8 en 2.0 OHC, de 2.0 en 
2.8 injectie plus de nieuwe diesel. Rui- 
me keuze dus tussen prestatie en zui- 
nigheid. 

Ten behoeve van taxi-bedrijven is 
een speciaal taxi-pakket leverbaar 
met bedrading voor een taximeter en 
als extra vinyl bekleding naast de stof- 
fen bekleding. Iedere 24 seconden een auto . . . 

Peugeot verkoopt meer 
dan miljoen 205's Terecht is men bij de Franse 
Automobiles Peugeot trots op het 
succes van de 205, die in februari 
1983 werd geïntroduceerd en 
waarvan er inmiddels meer dan 
één miljoen zijn geproduceerd. Voor de leiding van het concern en 
het personeel betekende de komst van 
de 205 een uitdaging op drie fronten, 106.000 auto's 
erbij in 1985 Het totale motorvoertuigen- 
park bedroeg op 1 augustus 1985 
in Nederland 5.458.000 stuks. 

Hieronder waren 4.901.000 perso- 
nenauto's, 428.000 bedrijfsauto's 
en 128.000 motorfietsen, aldus de 
voorlopige cijfers van het C.B.S. Op 1 augustus 1984 bedroeg het 
aantal motorvoertuigen 5.350.000 
stuks, waaronder 4.818.000 perso- 
nenauto's, 405.000 bedrijfsauto's 
en 127.000 motorfietsen. Het aantal personenauto's . 
steeg met 83.000, het aantal be- 
drijfsauto's met 23.000 en het 
aantal motorfietsen met 1000. op industrieel, commercieel en spor- 
tief gebied. Wat dit laatste betreft is het succes 
wel heel duidelijk. In 1985 behaalde 
Peugeot met de 205 Turbo 16 een dub- 
bele overwinning: het wereldkam- 
pioenschap rally's voor merken en 
voor rijders met de Fin Timo Salonen. 

Overigens zult u deze speciale rally- 
uitvoering van de 205 met vierwiel- 
aandrijving en een vermogen van 430! 
pk niet in de showroom van uw plaat- 
selijke dealer aantreffen. 

Commercieel gezien werden de doel- 
stellingen ook verwezenlijkt. In de eer- 
ste elf maanden van 1985 werd de 205 
evenals in 1984 de meest verkochte 
auto in Frankrijk met een marktaan- 
deel van 9,1%. In de exportlanden be- 
hoorde de 2*05 tot de bestsellers. In 1984 
stond hij op de vijfde plaats van de 50 
meest verkochte auto's in Europa. Tot 
en met september 1985 was hij derde. 

Op het industriële vlak werd het 
produktie-apparaat van Automobiles 
Peugeot grondig gemoderniseerd door 
het intensieve gebruik van robots en 
automaten. Hiermee werd de produk- 
tie efficiënter en flexibeler. In de drie 
produktiecentra van Peugeot in Mul- 
house, Poissy en Sochaux worden op 
dit moment 2350 Peugeot 205's per dag 
geproduceerd, wat betekent dat er ie- 
dere 24 seconden een 205 van de pro- 
duktiebaan komt. Met zo'n tempo zal 
de weg naar het 2 miljoenste exem- 
plaar niet lang meer zijn. 
Met de Peugeot 205 Turbo 16 behaalde Peugeot het wereldkampioenschap 
rally's 1985. Gratis ogentest tijdens 
actiemaanden „Kijk uit" Dat een goed gezichtsvermogen 
voor iedere verkeersdeelnemer 
van groot belang is, zal niemand 
willen ontkennen. Toch is sinds 
de start van de actie „Kijk Uit", 
een initiatief van de stichting Vi- 
sus en de ANWB, bij meer dan 
1 50.000 ogentest gebleken, dat bij 

Tot 31 maart kans op 
vrijblijvend advies 

35% van de onderzochte mensen 
de gezichtsscherpte niet aan de 
norm voldeed. Met name bij de 
40'ers waren de resultaten nog 
slechter. Daar lag het aantal ne- 
gatieve resultaten boven de vijf- 
tig procent. Wel had 55 % van die groep al een oogcorrectie in -'e 
vorm van bril of contactlenzen, 
maar die behoefde aanpassing. 

De ogentests worden gratis en 
vrijblijvend afgenomen door de 
deelnemende opticiens en 
ANWB-kantcren. 60% van de 
mensen bij wie de gezichtsscherp- 
te niet optimaal bleek, onder- 
schreef het belang van de test en 
ging tot actie over: de niet-bril- 
dragers vroegen een oogmeting. 
De opnieuw te corrigeren ogen 
kregen nieuwe glazen of contact- 
lenzen aangemeten. 

De actie Kijk Uit gaat door tot 
31 maart a.s. FORD en VOLVO SERVICE - VERKOOP - INRUIL 

H. P. KOOIJMAN 

Tel. 02507-13242 - Zandvoort 

Kooijman . . . 
voor een goed verzorgde auto!!! 
WIE MAAKT U 
WEGWIJS IN 

DE WIR-WAR 
VAN ONZE 
c^r SOCIALE 

/ UITKERINGEN? 

HET PAROOL! 

Het sociale stelsel - 1e kwartaal 1986. 

Alle sociale premies en uitkeringen op 'n rijtje. 

Wie heeft in 1986 recht op een uitkering, hoe hoog zijn 
de uitkeringen voor de verschillende groepen mensen, 
wie moet ervoor betalen en hoe hoog zijn al die 
verschillende premies? 

Het antwoord op deze en dergelijke vragen stond op 
een overzichtelijke manier op twee krantepagina's in 
Het Parool van 30 december 1985. 

De overdruk die we daarvan voor u hebben laten 
maken is zojuist door de drukker afgeleverd. 

De poster is te koop bij alle kantoren van Het Parooi in 
en om Amsterdam voor ƒ 5,- per stuk. 

Bestellen kan ook, door ƒ7,50 (poster, 
porto en verpakking) over te maken 
op postgirorekening 260728 ten 
name van PAROOL SPECIAAL in 
Amsterdam met vermelding 
„poster uitkeringen 1986". 
Deze tekst vande Renault- 
dealers leestu niet helemaaluit. 
Wanneer wij u nu vertellen dat u een finan- 
1 nering kunt afsluiten tegen 0% rente, dan 
... staal u al op het punt om in uw jas te schie- 
ten en een Olympisch record Ie breken om u zo 
snel mogelijk bij de Renault -dealer te vervoegen. 
Want een renteloze financiering van maarliefst 
1 ().()( KJgu kien (!) laat nat uiuiijk niemand aan zijn of 
haar neus voorbijgaan. (Bent u er nog?) 

Hel zal u niet geheel verbazen dat u dit al- 
leen krijgt om er een Renault 5. 9, 11 of 18 mee 
te financieren. De financiering is op basis van een 
huurkoopovereenkomst waarbij de wettelijke aanbetaling verplicht is. Het maxmiumkrediet- 
bedrag is f 10.000,-. Een jaar lang met 0% rente. 

Een buitenkansje dus om veel geld te 
verdienen. Naast de financiering op jaarbasis kunt 
u ook 'n financiering afsluiten op basis van 
twee of drie jaar, tegen 't zéér aantrekkelijke rente- 
percentage van 8%. 

En als u zich realiseert dat deze actie t/m 15 
maart 1986 loopt, dan bent u nu op weg naar ons. 
Voor de achterblijvers nog even het volgende. 

Wanneer hij of zij straks terugkomt zijn er 
vier mogelijkheden. Of u zit in de enorm wend- bare en vlotte Renault 5. Of u zakt lekker weg in 
de comfortabele zit van' de ruime Renault 9 die 
bovendien is gerestyled. 

Of u doet de boodschappen reuze gemakke- 
lijk via de achterklep van de immense koffer- 
ruimte van de hypermoderne Renault 11. Of u 
maakt straks zalig vele tochtjes van hot naar 
her door weer en wind in de bijzonder ruime en 
comfortabele Renault 18. 

Best spannend, zoals u ziet. Maar welke auto 
het ook wordt, de Renault-dealer levert 'm met 
veel zorg en garantie af. Alvast gefeliciteerd. 5 jaar plaatwerkgarantie. ■RENAULT' 

Zandvoort; Rinko, Curiestraat 8 (Nieuw Noord), 

Tel. 02507-13360. Renault adviseert elf oliën. c qq k Weekmedia 30 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1986 Het voordeel 
sportieve uitru 
Kijk eens naar de vele sportieve extra's, kijk dan naar dan snel naar de Volkswagendealer. Wilt u weten waar : z n prijs en ontdek dat sportief rijden tijdelijk heel aantrek- 
kelijk is. Temeer omdat de Polo al veel standaard heeft. 
We noemen hier: onafhankelijke wielophanging, zelfcor- 
rigerende stuurinrichting en kooiconstructie. 
Bovendien heeft u keus uit de krachtig-, ,-raar zer de dichtstbijzijnde Volkswagen-dealer zit, 
bel dan 020-86 73 51. 

Volkswagen.Wie anders? 

Afgebeeld de Polo Coupé Sprinter f 18 745,- Er is al een Polo v.a. f 15.595,- Prijs inclusief BTW, exclusief f 375,- afleveringskosten Wijzigingen voorbehouden Audi 
V-A-G Auto Strijder B.V. 

Burg. v. Alphenstraat 102, 2014 KP Zandvoort. 02507-14565. "V VANAVOND UIT 0FVANAV0N 

U gaat uit in Amsterdam vanavond? 

Borreltje, hapje, filmpje, stapje? Dan is 
Parool Uit en Thuis een krant voor u. 
Oh, u blijft lekker thuis vanavond. 
Bij buis of video. Lezend, puzzelend of 
knutselend. Dan is Parool Uit en Thuis een 
krant voor u. 
,- v , Parool Uit en Thuis is een 

^ ' initiatief van Het Parool. 

Verschijnt elke week met verse informatie L 

over film, theater, restaurants, kunst, 

hobby's, video, boeken en cafés. 

Op handzaam formaat, minimaal 20 

pagina's dik en altijd inclusief de komplete 

agenda. Parool Uit en Thuis zit iedere 

Woensdag in uw Parool bijgesloten. 

PAROOL UIT EN THUIS, DE UITGAANS- EN 
ÏHUISBLIJFKRANT VOOR AMSTERDAM. HET PAROOL COMPLEET MET UIT EN 
THUISKRANÏ 4 WEKEN VOOR ƒ 9,90 

Naam: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Giro: Telefoon: 

Daarna word ik abonnee en betaal per: 

D maand ƒ21,45 

D kwartaal ƒ 64,25 □ jaar ƒ 253,90 

U.' bei i! ct-pMi >' : nC' r ; ,i„- > \ p tim-ri n "u.i I'! ' "-i i ' 

' ' ■ i a r ' i- ! i "- * Il t' ! nu l"t j l[» j n tan i t ' 

WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1986 11 FAMILIEBERICHTEN Tot on/e diepe droefheid is onverwacht overle- 
den on/e lie\e vader, grootvader en overgroot- 
vader 

Leendert Koning 

weduwnaar van Taetske Zoethout 
eerder weduwnaar van Willempje Paap 

op de loei tijd \an bijna 89 jaar. 

Uit aller naam. 

Kinderen, kleinkinderen, 
en achterkleinkinderen 

ZdiuUooit, .U januari 1986 
liet „Huis m de Kostverloren". 

Coi : espondentieadres: 

\V Koning. Forelstraat 267 

20.57 KW Haarlem 

Oe crematie heeft op woensdag 5 februari 
plaatsgevonden in het crematorium te Velsen. //: i oei de u inden Gods vandaag. 
Vandaag haal ik het zeil. 

H"din overleed onze innig geliefde man en zorg- 
zame vader 

Gaelc Marinus Jagtenberg 

Geboren 25 lanuari 1923 
Overleden- 29 januari 1986 

Zandvoort: 

B. .lagtenberg-Maandag 
r 'hn.s - Petra 
l.ennv - Willem 
Philip 

2012 GM Zandvoort. 29 januari 1986 
'I hoilxvkestraat 14 

De begralems heeft maandag 3 februari plaats- 
gevonden op de Alg. Begraafplaats te Zandvoort. Hiermede moeten wij u kennis geven, dat onver- 
wacht is overleden onze lieve vader, opa en zoon 

Jan Cornelis Hendrik Groot 

weduwnaar van Johanna Wijdogen 

op de leeftijd van 65 jaar. 

Zandvoort: 

René en Suzanne 
Dax 

Zandvoort: 

Jacqueline en Hille 
Amsterdam: 

C. M. de Jonge-Kornman 

S. de Jonge 

Zandvoort, 1 februari 1986 
Herman Heijermansweg 89 

Correspondentie-adres: 
J. M. L. Wiedijk-Groot, 
Wilhelminaweg 2, 2042 NP Zandvoort. 

De crematie heeft op donderdag 6 februari 1986 
in het crematorium Velsen te Driehuis-Wester- 
veld plaatsgevonden. ADVERTENTIES UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hufipbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 
Tel. 02507-1 72 44 / 1 21 37 / 1 32 78 Vanaf 1 januari 1986 
is in Zandvoort gevestigd 
praktijk voor acupunctuur 

B. ter Reehorst 

acupuncturist/fysiotherapeut 

Schoolstraat 11 
2042 VA Zandvoort 

Voor informatie over acupunctuur 
en/of het maken van een afspraak 
tel. 02507-18213. Direktie en 

medewerkers in het 

huis in de duinen 

hartelijk da nk voor de 

sn elle hul p en opvang. 

Tevens hulde aan het op- 
treden van de brandweer 
en politiemensen en niet 
te vergeten de heren dok- 
toren. 

Bewoners van de flats A>^i>r?.,--H ^r- Ur. 'i "" VI? : \J \l- ' i > ï - * «" i DEKOVJ*" *M* ;,; 

RUMPU NC " ' 

SSS^**" ■■■■ "* ' 

BE ,. DCR VIEUX KOM MAM HUMOOR DM 
IMPOMtHDUDi .,U-V.ï -,' il ■. \~* \ 
I ;ï „ - o = -' 

if'-'l- 'f,i ■-' 

rr»e\ > ■ --- .i; ,^ 

s^w ••••• BE SSEN^— 

op KüVPER V»EUX 

^anseBrandv ■ u. 


jOSEPH Q 2*^^^^00L 06K0VPEB 

SS» ^ S!aP°° k °r r H^scheelt guldens-' 

EBVEHJO^ e hele »,,. >^ 
OEJOMGH» ., ter 

"orentnoutSO/^— 


p^HGSOETBA 
*e// eri ??&* 4Mtéi' affl 4. ft 0C - WHISKY 
VAT69 

geen,2rK95 

BIJ ONS NU: Soekuü/f BEST PIL *# Boïichesdu Rhóne * Blanc de Blancs/ 

► * Corbieres * Valencia Careras Tinto j^ 

# Valencia Careras Blanco > 

3 ieres * Valencia Careras 1 
Valencia Careras Blanco > 

1 FLESSEN fl^V-jN 
VOOR f V^ ;n Dirkson). • Amsterdam: Nieuwpoortstraat, Lijnbaansgracht, Sloterkade, 
ïrfoelieweg, Kastelenstraat • Zwanenburg ■ Hoofddorp ■ Nieuw Vennep 
• Noordwijk ■ Leiden • Noordwijkerhout • Oude Wetering fl Spijkenisse 
Schiedam I Rotterdam: Overschie, G.J. Mulderstraat en Alexanderpolder. 
Aanbiedingen geldig t/m 15 februari 1986. 40 JAAR P. WILKES ... 1 JAAR NOEFAR TE GEKKE OPRUIMING . . OP IS OP . . • RADIO'S • TVS • RECORDERS • HUIS- 
HOUD.- EN VERZORGINGSAPPARAT. • 
ELEKTR.- EN SCHAKELMATERIAAL • TL- 
BUIZEN EN GLOEILAMPEN • CAMERA'S • 
FLITSERS • CALCULATORS 90 STUNT 1 Professionele haardroger 
500-1000-2000 Watt f\/t g 

met beveiliging 4- 4; 
STUNT 2 Steelstofzuiger 
Duits fabrikaat, 400 Watt CQ 90 

met toebehoren 69. 9 GROTE PARTIJEN TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD Vly ELECTRO 

nocfcir PASFOTO'S in kleur of zwart/wit, klaar in 1 minuut. 
Zoek niet verder, wat geeft het . . . 

ELEKTRO-FOTO (v/h P. WHkes) heeft het! 

Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378 HUIS OF 
APPARTEMENT 
VERKOPEN, f m ë H. W. COSTER BV ff] 

Makelaar o.g. [üdNVM 

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort - Tel. 15531 
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken Drogisterij-Reform 

M0ERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET- 
ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 

en zoutloos 

HALTESTRAAT 1 . 

ZANDVOORT 
Tel. 02507-1 61 23 r Muzieklessen: 

PIANO 
BLOKFLUIT 

(ook groepsles) 

CELLO 

Tel. 18486 Voor opbaring in uitvaartcentrum 
en voor verzorging van uitvaart: 

uitvaartverzorging 
kennemerland 

tel. 02507-15351 

DAG EN NACHT VERZORGING 
HONDENKAPSALON 

RENEE 

Een begrip voor Zandvoort. 

Voor uw rashond, 

bastaard en kat. 

Gespecialiseerd in poedels en 

terriërs 

v. Ostadestraat 26. 

Tel. 02507-15626. 

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid 
Elke dag om 10 uur l^ 

APPELFLAPPEN 

R v. d. WERFF 

TOLWEG 6- TEL. 1 50 01 % Zandvoorts Nieuwsblad 
Losse verkoop adressen 

L. Goedhart, Kerkstraat 12, Zandvoort 
De Spar, Celciusstraat 192, Zandvoort 

Weekmedia, 

Gasthuisplein 12, Zandvoort 

Sig.mag. Lissenberg, 

Haltestr. 9 , Zandvoort 
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22 , Zandvoort 
AKO, Kerkplein 3 , Zandvoort 

Drog. Bakels, 

Kerkstraat 31 , Zandvoort 

Sig.mag. De Krocht, 

Gr. Krocht 17, Zandvoort 

T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort Te koop aangeb. 
wandelwagen m. 
warme slaapzak 
ƒ 50,-, 2 paar ski- 
schoenen mt. 40 
en 42 ƒ75,- p.p. 
Tel. 16864. Knicpin_ 

■ KOZIJNEN 
KUNSTSTOF KNIPPING VOOR ALLE TYPE 
WONINGEN, ALLE RAMEN, DEUREN 
SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN EN 
DAKKAPELLEN WORDEN OP 
MAAT GEMAAKT 
KNIPPING KUNSTSTOF 
PRODUKTEN ZIJN ONDER- 
HOUDSVRIJ DUS NOOIT MEER 
SCHILDEREN 

*?J~tSbisrn ~ " 
i KNIPPING VOOR ADVIES - OPMETEN - PLAATSEN en AFWERKEN NIEUW! op de Tolweg 

aannemersbedrijf gebr. Van den Brink bv 

Onze showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.30, 
zaterdag van 10.00-16.00 uur. 

Speciale openingsaanbieding 
tijdens de maand februari 5% KORTING Tolweg 18, Zandvoort - tel. 02507-19120 
VOOb »0 
10 JAAR GARANTIE - 
Denkt u dat uw gulden elders een daalder waard is? 
Er zijn nog steeds mensen die denken van wel, 


jammer want: iy ^ QQ ^ ^kfkSw levert o.a. vers kwaliteits voer voor hond en kat gewoon het 
voordeligst! 400 gr. vuile pens 0,88 

Halve kilo vuile pens 0,95 

Halve kilo kippevlees 1,10 

5 kilo Doko-brok 13,95 

1 kilo kompl. kattevoer 3,85 (A-kwaliteit) Diaconiehuisstraat 36 (zijstraat Haltestraat). 

Geopend van 9.30-18.00 's maandags gesloten. 
DIERENSPECIAALZAAK dibevo j -iid WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1986 r "Amnesty International" viert jubileum 

"Aan beklag hebben ze weinig, daden kunnen iets bereiken" DOOR HET WERK van 
Amnesty International 
zijn voor veel mensen over de 
hele wereld de omstandighe- 
den verbeterd. Een groot aan- 
tal landen kan zich niet meer 
permitteren om deze organisa- 
tie niet serieus te nemen, of 
zich er tegen af te zetten. Voor; 
al sinds Amnesty in 1977 dé 
Nobelprijs voor de vrede ont- 
:, v ving, zien veel autoriteiten en 
,-„ instanties zich genoodzaakt 
om klachten over omstandig- 
heden van bepaalde gevange- 
nen, nader te onderzoeken. 
Het is echt zo dat hierdoor 
mensen vrijkomen, hetgeen 
anders niet zou gebeuren. 

"Wij vinden het vervelend dat vol- 
gens velen Amnesty politiek gekleurd 
is: het is een onafhankelijke organisa- 
tie die bestaat uit mensen uit alle 
groeperingen en geloofsovertuigin- 
gen. Amnesty is voor alle mensen die 
het slachtoffer zijn geworden van een 
bepaald regime, zowel fascistisch als 
communistisch. De enige criteria die 
in acht worden genomen zijn, dat de- 
genen die we proberen te helpen, zelf 
geen geweld gepropageerd of gebruikt 
hebben", aldus de leden van de afde- 
ling Zandvoort van Amnesty Interna- 
tional. 

Twaalf jaar geleden, om precies te 
zijn op 14 september 1974, werd door 
Ben Berrier de Zandvoortse afdeling 
van "Amnesty International" opgezet. 
Ben, die lid is van de Vereniging voor 
Ex-politieke gevangen en Oud-verzet- 
strijders, had zelf tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gevangen gezeten. Sa- 
men met Jenny Havers en Hans Ma- 
taheru, de zoon van de toenmalige 
dominee van de Hervormde Kerk, gin- 
gen ze van start in de Wereldwinkel in 
de Oranjestraat, na eerst Truus 
Smink gevraagd te hebben om pen- 
ningmeester te worden. Veel vergade- 
ringen vonden in het begin tevens 
plaats in het gebouw achter de Her- 
vormde Kerk. Inmiddels is de afdeling 
Zandvoort aanzienlijk gegroeid: de 
groep bestaat thans uit ongeveer ze- 
ventig leden. 

De leden 

Amnesty telt zowel actieve, als niet- 
actieve leden. Door beide groepen 
wordt jaarlijks f.47,50 contributie be- 
taald, minder-draagkrachtigen beta- 
len twintig gulden. Van dit geld wordt 
ondermeer "Wordt Vervolgd" bekos- 
tigd, Amnesty's maandblad. Hierin 
staan de diverse activiteiten van de 
organisatie beschreven en wordt mel- 
ding gemaakt van de meest recente 
resultaten en invloeden. Het blad 
brengt ook informatie over de achter- 
gronden van de landen, waarop Am- 
nesty haar aandacht heeft gericht. De 
niet-actieve leden nemen over het al- 
gemeen alleen deel aan de schrijf avon- 
den, die door Amnesty maandelijks 
worden gehouden. 

In Zandvoort zijn zo'n acht perso- 
nen actief lid van Amnesty, onder wie 
Evert van der Mije, die de schrijfavon- 
den organiseert en de coördinatie in 
handen heeft. Truus Smink, die al bij 
de oprichting aanwezig was, beheert 
de financiën en staat de pers te woord 
en Janny Laurier is degene die de con- 
v >qt%\. 


• Afgelopen dinsdag werd in Nieuw Unicum weer de maandelijkse schrijfavond gehouden door de Zandvoortse 
afdeling van Amnesty International tacten onderhoudt met het hoofdkan- 
toor van Amnesty en tevens het secre- 
tariaat in handen heeft. Buiten hen 
behoren onder meer ook Marga en Ar- 
jen de Boer tot de actieve leden die 
regelmatig acties ondernemen zoals 
het opzetten en bemannen van een 
informatiestand over Amnesty op het 
Raadhuisplein, het maken en huis- 
aan-huis verspreiden van folders en 
het geven van voorlichtingsdagen op 
scholen (door Frans van der Eist). Vol- 
gens de actieve leden van de afdeling 
Zandvoort is er tot nu toe niet veel 
respons op deze door hen gevoerde ac- 
tiviteiten. Met name had men meer 
verwacht van de voorlichtingsdagen op de scholen, waarop de kinderen wel 
enthousiast reageerden, maar van de 
zijde van de ouders en de leerkrachten 
waren de reacties vrijwel nihil. Schrijfavonden Eén keer per maand worden schrijf- 
avonden gehouden, waaraan zowel le- 
den als niet-leden kunnen deelnemen. 
Deze avonden worden tegenwoordig 
gehouden in het Brinkhuis in Nieuw 
Unicum. Er liggen voorgedrukte brie- 
ven klaar waaronder de bewoners van 
het centrum en de bezoekers eventueel 
alleen hun handtekening behoeven te 
zetten. Amnesty selecteert telkens drie ge- 
vallen, waarover de autoriteiten wor- 
den aangeschreven. Aangezien de or- 
ganisatie geen politieke of andere 
kleur heeft, kiest men situaties uit 
landen met uiteenlopende regimes. Zo 
is er altijd één uit een derde wereld- 
land, één uit uit een communistisch 
land zoals Rusland en één uit een land 
met weer een andere regeringsvorm, 
zodat de neutraliteit van Amnesty 
duidelijk wordt onderstreept. Op deze 
avonden zijn mensen aanwezig die 
kunnen assisteren bij het zelf opzetten 
van een brief of helpen bij het vertalen 
daarvan. Men kan ook brieven in het 
Nederlands sturen naar de ambassa- des in Den Haag, waar alle binnenko- 
mende brieven vertaald worden. De 
meeste correspondentie wordt in het 
Engels gevoerd, omdat dit een taal is 
die zeker op hogere niveau's wordt ge- 
lezen. Dus niemand hoeft zich door 
gebrek aan kennis van een taal te la- 
ten weerhouden. 

Het uitgangspunt van Amnesty is 
om voor iedereen een op z'n minst 
menswaardig bestaan te bewerkstelli- 
gen. De organisatie is tegen martelen 
en tegen de doodstraf. De eerste aanzet 
voor het schrijven van de brieven is 
altijd afkomstig van het hoofdkantoor 
in Amsterdam. 

De achtergronden 

In 1948 werd door de Verenigde Na- 
ties de "Universele Verklaring voor de 
Rechten van de Mens" opgesteld, 
waarin onder meer stond dat ieder 
mens recht had op vrijheid van me- 
ningsuiting, vrijheid van drukpers en 
recht had op een menswaardig be- 
staan. Naar aanleiding hiervan be- 
sloot een Engelse advocaat, John 
McBnde, een organisatie in het leven 
te roepen, die acties zou voeren wan- 
neer bekend werd dat in bepaalde lan- 
den mensen onder op onterende wijze 
werden behandeld terwijl ze gevangen 
zaten. 

Amnesty International is inmiddels 
uitgegroeid tot een wereldorganisatie, 
die in 1977 de Nobelprijs voor de vrede 
ontving. De organisatie is in 150 lan- 
den vertegenwoordigd, waarvan de af- 
deling in Amsterdam de grootste is. 
Het hoofdkantoor en secretariaat zijn 
gevestigd in Londen. 

Voordat men besluit brieven te 
schrijven naar de autoriteiten in de 
landen waar bepaalde misstanden 
heersen, verzamelt men informatie 
via diverse bronnen. Dit kan gebeuren 
door het eenvoudigweg lezen van 
kranten, het verkrijgen van inlichtin- 
gen via ondergrondse organisaties, het 
ontvangen van brieven die deze lan- 
den uitgesmokkeld zijn of de informa- 
tie die bijvoorbeeld door missionaris- 
sen wordt verstrekt. De staf in-Londen 
gaat de gegevens eerst controleren en onderzoeken. Men bekijkt daar onder 
meer de wijze van berechten en om- 
standigheden waarin de familie van 
de gevangene verkeert en of die hulp 
nodig heeft. Pas dan wordt besloten of 
een gevangene wordt "geadopteerd" en 
worden acties voorbereid en waarne- 
mers naar het land gezonden. In veel 
gevallen heeft men weten te bereiken, 
dat wanneer de gevangene niet vrij- 
kwam, in ieder geval het martelen 
werd gestopt. 

Amnesty Zandvoort 

Het secretariaat van Amnesty In- 
ternational in Zandvoort is in handen 
van Janny Laurier, Sophiaweg 55, tel. 
13082. Wil men geld overmaken naar 
de organisatie, dan kan dat via postgi- 
ronr.4202255, ten name van Zandvoort 
Amnesty International. 

"Maar," zo wordt door de Zandvoort- 
se leden opgemerkt, "we willen net iets 
meer dan alleen maar geld ontvangen. 

Dus een kleine inzet van de mensen 
door bijvoorbeeld mee te doen aan de 
schrijfavonden. Iets in een collectebus 
doen gaatje makkelijker af dan ergens 
iets voor te moeten doen. Bovendien 
zeggen de meeste mensen tegenwoor- 
dig dat er al genoeg narigheid is in de 
wereld en dat ze daar niet mee willen 
worden geconfronteerd. Ze vinden 
vaak dat er al genoeg van dergelijke 
instanties zijn, zoals bijvoorbeeld het 
Rode Kruis en Unicef. En het is vaak 
heel ondankbaar werk, want je weet 
nooit wat er precies gebeurt, wat het 
resultaat is van je inspanning. Het is 
te vergelijken met een zeef, waar water 
doorheen loopt: als er één verstopping 
is, heb je geluk. 

Maar we zijn ervan overtuigd dat 
wanneer je iets doet de kans in ieder 
geval aanwezig is, dat er iets wordt 
bereikt. 

Blijf je gelaten, dan gebeurt er 
sowieso niets. Het is wel degelijk zo, 
dat er door het werk van Amnesty, 
mensen vrij zijn gekomen. We hopen 
dat in de zeer nabije toekomst meer 
mensen het nut van ons werk in gaan 
zien en zich bij ons aan willen sluiten." Genootschap Oud Zandvoort 
houdt jaarlijkse bijeenkomst ZANDVOORT - Het Genoot- 
schap Oud Zandvoort houdt op 
dinsdag 11 februari zijn jaarlijkse 
bijeenkomst in De Krocht. Op het 
programma staat deze keer een 
dia-vertoning van de Stichting 
Ons Bloemendaal, een film van de 
vorig jaar overleden mevrouw 
Pietersen-van Keeren en een ten- 
toonstelling van werkstukken 
van de Bomschuiten Bouwclub. 

Net als altijd heeft het Genootschap 
de historie weer hoog in het vaandel 
staan. Dat wordt ook bewezen door het 
aangekondigde optreden van Gerard 
Nijkamp, de laatst overgebleven muzi- 
kant van de Zandvoortse Vissers. Hij 
zal nostalgische gevoelens oproepen 
met zijn onafscheidelijke accordeon. 
Verder zal een aantal actuele zaken 
betreffende het Genootschap aan de 
orde komen. Over de diavertoning van de Stich- 
ting Ons Bloemendaal kan verder 
worden gezegd dat het hier gaat om 
'Een wandeling door Aerdenhout', ge- 
presenteerd door een der bestuursle- 
den. De diavertoning is te vergelijken 
met het schouwspel dat de leden verle- 
den jaar kregen voorgeschoteld door 
de vereniging Oud Heemstede Benne- 
broek. De film van mevrouw Pieter- 
sen-van Keeren staat eveneens geheel 
in het teken van de nostalgie. De Bom- 
schuiten Bouwclub laat de leden van 
het Genootschap kennismaken met de 
nieuwste door de leden zelf vervaar- 
digde werkstukken. Verder zijn er nog 
foto's uit het archief van het Genoot- 
schap te bewonderen. De Wurf ver- 
leent medewerking met een schouw. 

Op de bijeenkomst, die om 20 uur 
begint, zijn ook niet-leden welkom. 

Ook hen wacht een gratis kop koffie. ADVERTENTIE Hf* 

1 1 1 1 uitvaai Hoofdkantoor en rouw/ontvangkamers: 
•Achterweg 40, Hoofddorp, tel. 02503-33544* 
Bijkantoren: Rijsenhout Koeleburg 55, tel. 02977-28339 
Bennebroek Schoollaan 35, tel. 02502-7209 
Ouderkerk a.d. Amstel, Amsteldijk-N 25. tel. 02963-3527 uitvaartcentrum 

Dunweg Uitvaartcentrum Dunweg BV 

Eigenaar W. van der Fiji Dag en nacht 

Ook uitvaartverzekeringen bereikbaar ZANDVOORT - De burgerlijke ' 
stand over de periode 28 januari tot en j 
met 3 februari: 

Gehuwd: Boyd Hawkins en Cathari- 
na Jeannette Burgers. 

Geboren: Thomas zoon van Jean- 
Louis Biekman en Elisabeth Geertrui- 
da Angenita Maria Otto. Joseph Ste- 
ven, zoon van Cornelis Joseph Paap en 
Anna Maria de Korte. 

Overleden: Leonard Guustaaf 
Dumpel, oud 73 jaar. Johanna Maria 
Henrica Gerarda Bouwens, oud 71 
jaar. Gaele Marinus Jagtenberg, oud 
63 jaar. Leendert Koning, oud 88 jaar. HAARLEM - Het jongenskoor van 
de St. Bavokathedraal te Haarlem is 
als enige koor uitgenodigd om Neder- 
land te vertegenwoordigen op het ko- 
mende Poolse jongenskoren-festival. 

Het festival wordt gehouden in de stad 
Poznan, van 7 tot 14 februari. 

In totaal doen twaalf Europese top- 
koren mee, waaronder de Wiener San- 
gerknaben, het Tölzer Knabenchor, 
het koor van Christchurch te Oxford, 
het Dresdener Kreuzchor, het Mos- 
kou's jongenskoor en de Poolse Nach- Bavo-jongenskoor 
gaat naar Polen 

tegalen. Door de nieuwsmedia in Po- 
len zal ruime aandacht aan het festi- 
val worden besteed en er zal bovendien 
een team van de KRO ter plaatse zijn, 
om het geheel te registreren. 

De deelnemende koren treden ver- 
schillende malen op. Het Haarlems 
Bavokoor zal, naast deelname aan een galaconcert waarin de belangrijkste 
koren zich presenteren, tevens een 
concert verzorgen met medewerking 
van een Pools symphonie-orkest en so- 
listen. Tijdens dit concert worden uit- 
gevoerd: "Zadok the Priest" van G.P. 
Handel, de "Messe no. 3 in B dur" van 
F. Schubert en het "Requiem van G. 
Fauré. Verder staan een aantal koor- 
concerten in en buiten Poznan en ver- 
schillende excursies op het program- 
ma. Deelname aan dit festival werd 
voor het Bavokoor mede mogelijk ge- 
maakt door een subsidie van het Prins 
Bernhardfonds. Zandvoort in het jaar 1651 

Het kapelaan- fonds TOEN Zandvoort in het begin van 
de zeventiende eeuw nog een grote 
katholieke minderheid had, had het 
kapittel van Haarlem de zorg voor 
deze groep op zich genomen. Er was 
met één van de heren, de pastoor van 
het Haarlemse Begijnhof, overeenge- 
komen, dat hij zijn kapelaan vrij zou 
maken om de zielzorg te verrichten in 
het vissersdorp. In deze serie hebben 
we verteld over verschillende heren, 
die door regen en wind naar Zandvoort 
kwamen en daar zielzorg uitoefenden. 

Er is echter nooit verteld waarvan zij 
leefden: men meende misschien die 
kapelaans kwamen uit vooraanstaan- 
de families en die zullen er wel voor Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort. 
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op 
donderdag Uitgave Weekmedia BV 
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur 
J M Pekelharing 

* Kantoor: Gasthuisplein 

''A^L , 12 Zandvoort tel 02507 

1R^ 17166 Postadres 

^rawKn postbus 26 2040 AA 
Zandvoort 
Kantoor geopend 
maandag 13 16 u . 
dinsdag 10 13 en 14-16 
u , woensdag 9 11 u, 

donderdag 10 12 en 13 17 u , vrijdag 9-12 u 

Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8. 

Aalsmeer fel 02977 28411 Postadres 

postbus 264. 1430 AG Aalsmeer 

Verkoopleider B Lodewegen 

Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex 

adverlenlies 10730 PCADV 

Redactie: Gasthuisplein 12. Zandvoort. tel 

02507 12066 Postadres postbus 26, 2040 

AA Zandvoort 

Margreet Ates Conslance Basart 

Redactiechef Dick Piet 

Abonnementsprijzen: / 10 65 per kwartaal. / 

19 55 per half |aar. ƒ 36 95 per jaar Voor 

postabonnees gelden andere tarieven Losse 

nummers / 1 

Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507- 

17166 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941 gezorgd hebben, maar zo was het niet. 
Al waren de katholieken in die dagen 
nog zo bereid om de kerk te ondersteu- 
nen: men voelde er niet veel voor om 
priesters te onderhouden. Daar moes- 
ten de mensen zelf voor zorgen , want 
de arbeider is zijn loon waard. 

Hoe gebeurde dat? 

Nu was de Zandvoortse bevolking, 
vooral ook door de oorlogshandelin- 
gen, niet meer in staat om iedere dag 
voor de visvangst uit te varen. De 
bomschuiten lagen vaak maanden 
lang op het strand omdat er voor de 
kust oorlogsschepen kwamen en dan 
verdiende men niets. Vooral toen erna 
het einde van de tachtigjarige oorlog 
moeilijkheden ontstonden met Enge- 
land over het bezit van de vaarroutes, 
was het haast niet meer mogelijk voor 
de vissers om te werken. In 1650 liet 
men aan het kapittel weten dat de 
pastoor van tijd tot tijd een maaltje vis 
kon krijgen maar echt niet meer. Geld 
konden ze onmogelijk missen. 

Oprichting van een fonds 

In de briefwisseling van de kerkelij- 
ke leiders, bijeengebracht in het ar- 
chiefdepot van de oud-katholieke kerk 
en thans overgedragen aan het rijks- 
archief van Utrecht, ontdekte ik een 
schrijven van 1651, wat men tot dan 
toe over het hoofd had gezien en wat de 
oplossing gaf van het financiële 
vraagstuk rond de zielzorg van Zand- 
voort. 

Deze brief was een schrijven van de 
waarnemend bisschop of apostolisch 
vicaris Philippus Rovenius, 4 maart 
1651 verzonden aan de pastoor van het 
Amsterdamse Begijnhof Leonardus 
Marius, die toen de secretaris was van 
het kerkelijk kapittel te Haarlem. Hij 
vertelde daarin dat hij de priester Ble- 
sius bij zich had ontvangen. Deze wil- 
de graag, in de plaats van de priester 
die aangewezen was voor Zandvoort, 
kapelaan worden aan het Haarlemse 
begijnhof maar Rovenius had hem ge- 
zegd dat het niet ging. „En waarom 
niet," had hij gevraagd. Toen heb ik hem uitgelegd, zo schreef de bisschop 
aan Marius, dat de kapelaan zijn toe- 
lage moest houden, omdat de Zand- 
voorters niets konden opbrengen. Er 
was afgesproken dat hij part time voor 
Zandvoort zou zijn. Toen antwoordde 
Blesius - en zijn rijke familie had dit 
ingegeven - „Het is toch jammer, dat 
Zandvoort daardoor van geregelde 
zielzorg verstoken blijft. Als uwe excel- 
lentie dat goed vindt, wil mijn familie 
een fonds stichten voor de pastorie 
Zandvoort, dat beheerd zal worden 
door de pastoor van het begijnhof. 

We moeten het maar doen 

Omdat het beheer van het fonds niet 
in de familie Blesius. bleef maar zonder 
enige voorwaarden in handen werd 
gelegd van de pastoor van het begijn- 
hof, vond Neercassel dat men hiervoor 
toestemming moest geven. We hebben 
de duidelijke verzekering, zo vertelde 
hij aan Marius „dat niemand van de 
schenkers ooit enige invloed zal kun- 
nen uitoefenen op de bepalingen van 
ons bestuur over de zaak Zandvoort." 

Er werd toen al over gedacht om Zand- 
voort met een nabijgelegen statie te 
combineren: dan moest dit fonds ook 
worden overgedragen en daar had 
men nu de vrije hand in. Uit de aante- 
keningen van de laatste kapelaan 
vanuit Overveen in 1720 blijkt dat hij 
werd uitbetaald door het Haarlemse 
kapittel dat toen het beheer van het 
geld had overgenomen. 

Wat er later met het kapitaal is ge- 
beurd, is niet meer uit de briefwisse- 
ling te halen. In het begin van de 18e 
eeuw, toen de katholieke groep steeds 
kleiner werd, vond men het niet ver- 
antwoord, ook al was er een bepaald 
fonds om een kapelaan met opdracht 
zorg voor Zandvoort te benoemen. Het 
kapittel had altijd een zwak gehad 
voor Zandvoort: de heren voelden aan 
dat de arme bevolking steun van een 
priester nodig had, maar toen de kud- 
de zo klein was geworden en door in- 
nerlijke ruzies het aantal priesters 
sterk was gedaald, kon het echt niet 
meer. HOE VERKOOP JE 

EEN SPLINTERNIEUWE 

SNELKOOKPAN 

aOvefleer in oc kranl Scharrekoppen vieren carnaval ZANDVOORT - De carnavalsagen- 
da van de Scharrekoppen staat ook dit 
jaar weer bol van de activiteiten. Op 
vrijdag 7 februari trekken de 'koppen' 
samen met de boerenkapellen 's 
avonds om 10 uur het Scharregat in 
voor de traditionele openening van het 
carnaval met de Maxi-kroegentocht. 
Prins Stef de Twaalfde zal de inspectie 
van de deelnemende etablissementen 
op zich nemen. Zaterdag gaan de 
Scharrekoppen en de Schuinkoppen 
gezamenlijk naar het stadhuis. Daar 
zal Prins Stef de Twaalfde op het bor- 
des verschijnen. Er wordtom 13.45 uur 
vanaf sportschool Buchel in de v.d Moolenstraat vertrokken.'s Avonds is 
er een gekostumeerd bal in alle zalen 
van hotel Bouwes. Daaraan zal wor- 
den meegewerkt door de Hofkapel en 
twee orkesten. Er zijn prijzen voor de 
meest originele kostuums te winnen. 
De entreeprijs bedraagt 15 gulden. De 
zalen gaan om 20.30 uur open. 

Zondag wacht de feestvierenden een 
Boeren-dweiltocht in gezelschap van 
de prins en zijn Raad van Elf. De 
meest originele boeren en boerinnen 
ontvangen een onderscheiding. Ook 
op zondag: carnaval voor de kinderen. 
Dat begint om kwart over een bij het Huis m de Kostverloren. De aldaar 
geformeerde optocht gaat naar ge- 
bouw De Krocht, waar een groot feest 
plaatsvindt. Op dat feest zal onder- 
meer een clown komen optreden en 
worden de beste kostuums bekroond 
met een prijs. Maandag worden de 
neuzen weer opgezet voor de traditio- 
nele Neuzentocht, waarbij weer vele 
kroegen worden bezocht. De Scharre- 
koppen gaan 's avonds naar Nieuw 
Unicum, voor het Gekostumeerde Bal 
(zie elders in deze krant). Wie dinsdag 
nog niet is uitgevloerd wacht een ge- 
kostumeerde kruiptocht. De afvalrace 
begint om 21 uur in Hotel Bouwes. ZANDVOORT - De Zandvoortse 
vereniging "Vrouwen van Nu" heeft 
voor de maand februari het volgende 
op het programma staan: 
Maandag 3 f ebr.: Jaarvergadering van 
de Federatieve Vrouwenraad Zand- 
voort, aanvang 13.30 in het gebouw 
aan de Tolweg 10. Vanaf 14.45 uur 
wordt door mevrouw J. Zeiler-Kouwe- 
naar uit Bergen een lezing gegeven 
over "Wij vrouwen en het milieu". Le- 
den zijn daarbij welkom. 
Dinsdag 4 febr.: Contactochtend in 
Hotel Zomerlust, aanvang 10.00 uur. 
Mevrouw J. Molenaar vertelt over 
kantklossen. Gelegenheid tot inteke- 
nen voor de excursie, het museumbe- 
zoek en de wandeling naar het 
Kraansvlak. Ook kan men intekenen 
en aanbetalen voor de voorjaarsreis 
naar Bouillon. 

Zondag 9 febr.: Bezoek aan het Haar- 
lemse concertgebouw voor een koffie- 
concert, waarbij het piano-duo Leven- 
te Kende en Heidi Hendrickz optreedt. Programma "Vrouwen van Nu" Vertolkt wordt het "Carnaval des Ani- 
maux" en "Peter en de Wolf". De 
Vlaamse actrice Tine Ruysschaerts 
vertelt daarbij het verhaal. Vanaf 
11.30 uur koffiedrinken, het concert 
begint om 12.00 uur. Kosten tien gul- 
den per persoon. 

Dinsdag 11 febr.: Mevrouw Mulder 
houdt een lezing vanaf 14.00 uur in 
het Gemeenschapshuis over kos- 
tuumgeschiedenis voor leden en dona- 
teurs. 

Donderdag 13 'febr.: De bus vertrekt 
om 8.30 uur bij het Gemeenschapshuis 
voor een dagje naar Amsterdam. Kof- 
fie met gebak bij "David en Goliath", 
daarna bezoek aan Madame Tussaud. 
Vervolgens vrij uur om te lunchen of 
te winkelen, dan een bezoek aan Hei- 
neken's Bierbrouwerij. Films en dia's 
over het brouwersambacht. Kosten f .25,- per persoon, inclusief koffie met 
gebak en entree Madame Tussaud. 
Dinsdag 18 febr.: Spelmiddag vanaf 
14.00 uur in Hotel Zomerlust. Leden 
en donateurs kunnen kaarten of an- 
dere spelletjes doen. 

Donderdag 20 febr.: Bezoek aan het 
Frans Halsmuseum, waar de zilver- 
collectie wordt bezichtigd onder lei- 
ding van de heer Kooij. Verzamelen 
om 11.15 uur bij het museum. Kosten 
vier gulden, entree museum voor ei- 
gen rekening. 

Woensdag 26 febr.: Om 10.00 uur ver- 
zamelen bij het Gemeenschapshuis 
voor een winterwandeling met Aafke 
Verpals. De bestemming wordt dan 
gezamenlijk bepaald, waarbij ook het 
weer een rol speelt. Donderdag 27 febr.: Het nieuwe poli- 
tiebureau wordt bezocht door de twee- 
de groep belangstellenden. Verzame- 
len om 14.00 uur bij het bureau. De 
heer Steenman draagt zorg voor de 
. rondleiding. 

Woensdag 5 maart: De eerder geplan- 
de wandeling door het natuurgebied 
van het Kraansvlak wordt op deze dag 
gehouden. Verzamelen om 13.30 uur 
bij de bushalte van lijn 81 aan de Louis 
Davidsstraat. Onder deskundige lei- 
ding wordt het wild, de vogels en duin- 
terrein bekeken. Aangeraden wordt 
om stevig schoeisel te dragen. Kosten 
rondleiding f.1,50 per persoon. Na af- 
loop bezoek aan restaurant "De Bok- 
kedoorns". 

Donderdag 6 febr.: Jaarvergadering 
door de vereniging in Hotel Zomerlust 
vanaf 14.00 uur. Na de pauze gelegen- 
heid tot intekenen voor de evenemen- 
ten in maart. Ouderwetse inval van winter kan kwik sterk doen dalen 
HET WEER tctoor 9 m\ Dekkers 

Het is een wijdverbreid misver- 
stand te menen dat sterke hoge- 
drukimpulsen boven Noord-Euro- 
pa in het winterhalfjaar voor ons 
land automatisch een garantie in- 
houden voor schaatsijs met balken. 

Wel is de kans daarop reëel wan- 
neer de dagen daaraan vooraf- 
gaand in de Scandinavische lan- 
den een Noordwest Rusland pool- 
depressies met sneeuwval zich heb- 
ben laten gelden. Wanneer het dan 
met koude tot zeer koude lucht ge- 
vulde hogedrukgebied zich linea 
recta uitbreidt van Noord-Rusland 
over de Scandinavische landen, het 
liefst helemaal tot over IJsland, en 
tezelfdertijd zich flinke luchtdruk- 
dalingen voordoen boven Midden- 
en Zuid-Europa, beleven we met 
een oostelijke transportwind een 
ouderwetse inval van de winter, 
waarbij het kwik binnen een et- 
maal tien tot vijftien graden kan 
dalen. 

Iets dergelijks maakten wij dertig 
jaar geleden mee, toen op het eind 
van de januarimaand van 1956 de 
koude lucht, die al enkele weken 
Noord-Europa in zijn greep had, 
zich over Noord-Nederland uit- 
breidde. 

Op de 30ste vroor het daar vier 
graden, maar het zuiden van het 
land koesterde zich nog in. +8 gra- 
den. Vervolgens deden sterke stij- 
gingen van de luchtdruk boven 
Scandinavië zich gelden en stak er 
een oosterstorm op. Snel vloeide de poollucht west- 
en zuidwaarts. Weldra meldden De 
Bilt en Winterswijk temperaturen 
tussen -10 en -15 graden. Van 31 
januari - 2 februari hadden we met 
zeer strenge vorst te kampen. Op 1 
februari bedroeg het etmaalgemid- 
delde in De Bilt zelfs -14 graden, 
een record voor februari. 

Hoewel de weerkaarten vanaf 
eind vorige week een puur winterse 
luchtdruksituatie lieten zien, die 
veel overeenkomst vertoonde met 
de hierboven gekenschetste druk- 
verdeling, leidde dit (vooreerst) niet 
tot een vorstperiode van betekenis. 
Weliswaar trok de oostenwind er 
eind vorige week stevig aan, waar- 
door het in ieder geval flink koud 
aanvoelde, doch de temperatuur- 
metingen wezen uit, dat tot en met 
het weekeinde van een koudegolf 
eigenlijk geen moment sprake is 
geweest. 

Vanaf vorige week dinsdag tot en 
niet afgelopen zondag is de tempe- 
ratuur in Mijdrecht in slechts drie 
nachten even onder nul geweest, 
met als laagste waarde -1,2 gr.C op 
dinsdag 28 januari. Aan het eind 
van vorige week en in het weekein- 
de lagen de maxima in onze regio 
op een niveau van 2 a 3 graden 
boven nul. Het was over het alge- 
meen droog en geheel bewolkt. Al- 
leen op zondag zorgde een kleine 
storing vanaf 11.00 uur voor wat 
witte neerslag. 

Vanwaar het uitblijven van 
strenge koude dit keer? Om hierop 
een antwoord te vinden moeten wij 
teruggaan naar de derde januari- 
week, die bij ons erg stormachtig 
verliep door toedoen van diepe oce- 
aandepressies. 

De hieraan verbonden zachte 
luchtmassa's wisten niet alleen tot 
in Zuid- en Midden-Scandinavië 
door te dringen, maar ook vrijwel 
geheel Europees Rusland kwam 
tijdelijk binnen de invloedsfeer van 
de oceanische westcirculatie. Op 
zeker moment zag men het kwik in 
de Russische hoofdstad oplopen tot 
+3 graden en 's nachts dalen tot slechts even onder nul (-1 gr.C). 
Dit zijn ongekend hoge temperatu- 
ren voor Moskou, wanneer men 
weet, dat de gemiddelde dagtempe- 
ratuur in januari hier -6 gr. C 
bedraagt en de temperatuur 
's nachts gemiddeld -13 gr.C aan- 
wijst.'Pas ver achter de Oeral trof- 
fen wij vorst van betekenis aan; in 
Noordoost Siberië, tussen de plaat- 
sen Werchojansk en Jakoetsk, 
stond de poolijskast wagenwijd 
open en kwam 45 tot 50 graden 
vorst voor. Voor die streek overi- 
gens niets bijzonders. 

Bij de totstandkoming van hoge- 
druk boven Scandinavië en lage- 
druk boven de Middellandse Zee en 
de Alpen was er bijgevolg in eerste 
instantie geen vrieskou voor han- 
den die met de oostenwind naar ons 
land kon worden getransporteerd. 
Een stuk gunstiger werden de per- 
spectieven voor de schaatsliefheb- 
bers (op natuurijs wel te verstaan) 
begin deze week. In het noorden en 
oosten van Europees Rusland was 
in het weekeinde ijzige koude 
Noordpoollucht binnengevallen, 
die de temperatuur in o.a. Moskou 
tot 14 graden onder nul deed zak- 
ken. Daar het er naar uitzag dat 
het centrale deel van het omvang- 
rijke hogedrukgebied boven Fin- 
land zou komen te liggen, kon de 
vorstlucht via de oostflank daar- 
van in de gelegenheid worden ge- 
steld in zuidelijke en vervolgens in 
westelijke richting op ons af te ko- 
men. Maar of deze kou-inval wer- 
kelijk tot iets groots en iets langs 
zou kunnen uitgroeien was nog 
moeilijk te voorspellen. Vóór Ko- 
ning Winter erin slaagt een flink 
applaus los te krijgen moet er ook 
nog een constante straalstrootn 
(een band van sterke winden in de 
hogere niveaus) van de oceaan over 
Zuid-Frankrijk en Spanje naar de 
Middellandse Zee reiken, waarmee 
diepe depressies worden meege- 
voerd, die de oostenwind tot grote 
activiteit (blijven) prikkelen en tij- 
delijk tot in onze omgeving en 
Duitsland sneeuw brengen. Wat 
het doorzetten van de winter be- 
treft ging het op het moment, dat 
deze regels op papier werden gezet (maandag) er echt om spannen. 

Slecht weer 

Dagenlang is het Middellandse 
Zeegebied het strijdtoneel geweest 
van depressies. Er was een proces 
gaande van met sterke zuidoosten- 
winden tegen koude continentale 
lucht oplopende warme Middel- 
landse Zeelucht. Wat voor ver- 
gaande consequenties dat had hebt 
u op de televisie kunnen zien. Nog 
een enkel saillant detail over dat 
slechte weer in de Alpen. Op Duits- 
lands hoogste berg, de 2966 meter 
hoge Zugspitze, had de zuidoosten- 
wind gedurende enkele dagen een 
gemiddelde snelheid van 58 km per 
uur, windkracht 7 (harde wind). De 
temperatuur was er 12 tot 14 gra- 
den onder nul en er lag een 
sneeuwdek van 370 cm! De enkele 
tientallen kilometers verderop in 
het dal gelegen bekende winter- 
sportplaats Garmisch Partenkir- 
chen profiteerde gelijktijdig van 
een warme fohnwind en zag de 
kwikdraad tot +11 graden oplopen. Januari Januari is in Zandvoort een tik- 
keltje te zacht geweest met een ge- 
middelde maximumtemperatuur 
van 4.5 gr.C tegen 4,3 gr. C normaal 
en een minimumtemperatuur. die 
met 0.8 gr. C een iets grotere posi- 
tieve afwijking liet zien (normaal 
0.1 gr. C.) Het kwam tot 12 vorstda- 
gen (minimum onder nul; normaal 
13), terwijl 3 ijsdagen (maximum 
onder nul; normaal 4) werden 
waargenomen. Er viel 96 mm neer- 
slag tegen 65 mm normaal, dus de 
maand was aanzienlijk te nat. Nog 
ter verduidelijking: de normalen 
hebben betrekking op het dichtst- 
bijzijnde K.N.M.I.-station Schip- 
hol. 

Temperatuurnormalen periode 
5-12 februari: 

Maximum (overdag): 5 gr. C 

Minimum ('s nachts): -1 gr. C WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1986 IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT 
VRIJBLIJVEND 
PROEFLOPEN BIJ Het bovenleervan 
Hush Puppies is onver- 
woestbaar en de zolen slijten 
nauwelijks. Regen of sneeuw deert ze niet; 
ze zijn absoluut waterafstotend. 
Onderhoud? Minimaal, af en toe even 
borstelen is voldoende. Ook wat komfort 
betreft lopen de dames- en herenschoenen 
van Hush Puppies voorop. De pasvorm is 
perfekt en door het ademende leer zijn ze 
koel in de zomer en warm in de winter. HERMAN HARMS 

Grote Krocht 22 Wij hebben 

veel 
ooggetuigen 
Ogen, die een bril 
dragen, uit onze 
kollektie gekocht, 
getuigen van goede 
smaak. En onze 
klanten zijn 
enthousiast. NIET ZO 
Al zou zeer 
terecht 
gepleit 
kunnen 
worden 
voor goed 
kiezen bij 
de optiek- 
vakman. OPTIEK SLINGER 

gedipl. oogmeetkundige 
contactlensspecialist 

A.N.V.C. 
Grote Krocht 20a, 

Zandvoort 

Tel. 02507-14395. 

Leverancier alle ziekenfondsen J L Grote 

sortering 

prachtige 

planten en 

bloemen ff 
erica 

GROTE KROCHT 24 
ZANDVOORT B Altijd snel en 
schoner! '00M° ° e r er stoPPjSUie 
r ep a iratiÉ Uw hulp 

voor het 

liW ad rt ^y ; chemisch 

> -^ reinigen van 

al uw kleding en gordijnen, 
vloerkleden, dekens, slaap- 
zakken 

^> stomerij/dry cleaning ^ ^ 

Azeanette 

Zandvoort: Grote Krocht 21 

Heemstede: Zandvoortselaan 69 

'Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23 

Haarlem: Jan Gijzenkade 163 
IJMOND-M.T.S. 

Middelbare Technische School voor de Umond en het 
Haarlems gebied 

Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord Tel.: 023 - 383134 
Dagopleidingen: 

• BOUWKUNDE 

-BOUWKUNDE STUDIERICHTING RESTAURATIETECHNIEK 

• WEG- en WATERBOUWKUNDE 

• PROCES- EN MILIEUTECHNIEK 

• WERKTUIGBOUWKUNDE 

• ELEKTROTECHNIEK 

• ELEKTRONICA 
-AFSTUDEERRICHTING 
COMPUTERTECHNIEK (in voorbereiding) 

Avondopleidingen: 

• PROCESTECHNIEK 

• TECHNICUS STERKSTROOMINSTALLATIES 

• TECHNISCHE INFORMATICA (COMPUTERKUNDE) 

• MIDDELBARE LASTECHNIEK 

• MILIEUTECHNIEK OPEN HUIS op VRIJDAG 

21 FEBRUARI 1986 's middags van 15.00 tot 17.00 uur, 
's avonds van 19.00 tot 21.30 uur. 
Alle belangstellenden zijn welkom. Inkoop 
Verkoop 

Goede gebruikte 
muziek- 
instrumenten - 
keyboards - 
geluidsinstallaties. 

Dijkman 
b.v. 

Rozengracht 115, 
Amsterdam. 
Tel. 020-265611, 
na 19.00 uur 
02507-17462 DROGISTERIJ 

MOERENBURG voor Dr. Vogel 
homeopathie 

Haltestraat 1 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-16123 
Feest met feestprijzen! 
Taylors 

Port 

Ruby ■ Selection l«J| MJ IVl \*S£a 3flQcnnci|ïcr/ nu 1 795 U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment 
COijrabaraöeL 
•ABP üan 'OGuvzsen bu verzorg 'en bezorgd' 

Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoort. 
Tel.: 02507/12532 EJTUT1 

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR: 

1.De flatwoning 
FLEMINGSTRAAT 92 

Huur ƒ 629,75 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, cv., douche en ber- 
ging. 

* 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort ver- 
lenen voor deze woning slechts woonvergunning aan: 

- twee-persoonshuishoudens 

- (onvolledige) gezinnen 

2. De flatwoning 

LIJSTERSTRAAT 4-25 

Huur ƒ434,00 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, cv. en berging 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort ver- 
lenen voor deze woning slechts woonvergunning aan: 

- alleenstaanden 

- twee-persoonshuishoudens <3. De garage 

VOLTASTRAAT A 

Huur ƒ 64,90 per maand 

Op deze garage kunnen alle leden inschrijven. De toewijzing ge- 
schiedt in volgorde van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen 
van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze ga- 
rage de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 
3 alsmede het rijbewijs te tonen. . 

4. De garage 
KEESOMSTRAAT 49 A 

Huur ƒ 57,70 per maand 

De huurders van de woningen Keesomstraat 149 t/m 271 hebben 
voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt in volgorde 
van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huur- 
overeenkomst dient de nieuwe huurder van deze garage de op 
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede 
het rijbewijs te tonen. 

5. De garage 
LORENTZSTRAAT R 

Huur ƒ71,10 per maand 

De huurders van de woningen Lorentzstraat 301 t/m 391 hebben 
voorrang bij de toewijzing. Daarna de huurders van de woningen 
Lorentzstraat 399 t/m 529 en 166 t/m 266. De toewijzing ge- 
schiedt in volgorde van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen 
van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze ga- 
rage de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 
3 alsmede het rijbewijs te tonen. 

6. De parkeerplaatsen 

MR. TROELSTRASTRAAT C + E 

Huur ƒ25,00 per maand (per parkeerplaats) 

De huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat 62-1 t/m 62-27 
hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt in vol- 
gorde van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huur- 
overeenkomst dienen de nieuwe huurders van deze parkeerplaat- 
sen de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 
3 alsmede het rijbewijs te tonen. 

7. De eengezinswoning 

ZR. D. BRONDERSSTRAAT 4 

Huur ƒ306,25 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, schuur en douche 
(Aan deze woning zullen eerstdaags grootonderhoudwerkzaam- 
heden worden verricht). Burgemeester en Wethouders van de ge- 
meente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonver- 
gunning aan: 

- (onvolledige) gezinnen 

- tenminste bestaande uit 4 personen 

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 februari 1986 vóór 
7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling 
heeft voor meerdere woningen en/of garages kan men dat kenbaar 
maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief 
te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur 
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het 
kantoor op het adres Thomsonstraat 1 . Het bestuur verstrekt een 
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woon- 
vergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toe- 
wijzing zal eerst op vrijdag 1 4 februari a.s. om 1 4.00 uur in het gevel- 
kastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd. 

De toewijzing van d,e Woningen geschiedt volgens het voor de ver- 
eniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het 
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeen- 
telijk puntensysteem. 
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden: 

- het lidmaatschapsnummer van de vereniging. 

- uw geboortedatum; 

- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten- 
systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het on- 
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort. RUILRUBRIEK FEBRUARI 1986 

1. Aangeboden: 4-kamerflat 

CELSIUSSTRAAT (1e etage) 

Huur ƒ479,40 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 

douche, cv. en berging. 

Gevraagd: Eengezinswoning 

2. Aangeboden: Eengezinswoning 

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 

Huur ƒ295,20 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 

douche en schuur. 

Gevraagd: Parterrewoning 

3. Aangeboden: 4-kamerflat 

f FLEMINGSTRAAT (begane grond) 

Huur ƒ 654,90 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 

douche, cv., berging en eventueel huur tuin op 

zuiden. 

Gevraagd: Eengezinswoning 

(liefst Zandvoort-zuid of centrum) 

4. Aangeboden: Eengezinswoning 

BURG. BEECKMANSTRAAT 

Huur ƒ313,75 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 

douche, cv., uitgebouwde schuur. 

Gevraagd: Grotere eengezinswoning (5 kamers) 

niet in Noord. 

5. Aangeboden: 4-kamerflat 

FLEMINGSTRAAT 

Huur ƒ 459,95 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 

douche, cv. en berging. 

Gevraagd: Eengezinswoning 

6. Aangeboden: 4-kamerflat 

FLEMINGSTRAAT (1e etage) 

Huur ƒ 471 ,55 per maand 

Bestaande, uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 

douche, cv. en berging. 

Gevraagd: Eengezinswoning of flat op de So- 
phiaweg 

7. Aangeboden: 4-kamerflat 

LORENTZSTRAAT 

Huur ƒ 680,20 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 

douche, cv., berging en lift 

Gevraagd: Eengezinswoning met tuin. 

8. Aangeboden: 3-kamerflat 

VAN LENNEPWEG 

Huur ƒ277,75 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, 

douche en berging 

Gevraagd: Eengezinswoning 

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te die- 
nen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1 . 
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. 
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning ie- 
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat 
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lid- 
maatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het 
einde van deze maand. JVÊEKMEDIA 30 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1986 iandvoort 75 blijft in de race 
ba gelijkspel tegen Aalsmeer i 

Pi 
I ',A u ZAND VOORT - Na een winter- 
pauze van een aantal weken kwa- 
,nen Zandvoort '75 en Aalsmeer 
eindelijk weer eens in het veld. 
\Vat de omstandigheden betreft 
liad er nog wel een verlenging van 
de winterstop mogen zijn. Een 
zeer koude en harde noordoosten 
«•ind maakte het verblijf op de vel- 
den in het binnencircuit voor de 
toeschouwers bijzonder onaange- 
naam. De spelers echter probeer- 
den er toch het beste van te ma- 
ken en streden met veel inzet en 
kwamen tot een onbeslist duel, 1- 
1. Daardoor blijven de Zandvoor- 
ters twee punten achter op het 
aan de kop gaande Aalsmeer. 

.' Door de krachtige wind was het zeer 
moeilijk om tot goed voetbal te gera- 
ken. In de eerste helft waren de partij- 
en aardig aan elkaar gewaagd en be- 
gonnen voorzichtig aan het karwei. 
Het eerste gevaar kwam van de bezoe- 
kers en doelman Ruud Bakx moest bij 
een schitterend schot gestrekt naar de 
bovenhoek om de bal eruit te ranselen. 
Na twintig minuten was Bakx toch 
kansloos toen een onoplettendheid in 
de Zandvoortse defensie werd afge- 
straft, 0-1. De badgasten waren niet 
geïmponeerd door deze achterstand en 
zochten de aanval op. Dat leverde na 
pen half uur spelen de verdiende ge- 
lijkmaker op. Na een goede aanval gaf 
René Paap de bal laag voor waar Phi- 
lip van de Heuvel klaar stond om in te 
schieten. Dat hoefde hij niet te doen 
daar een toestormende Aalsmeer ver- 
dediger de bal verkeerd raakte en in 
zijn eigen doel zag gaan, 1-1. 

In de tweede helft waren de eerste 
vijfentwintig minuten voor Aalsmeer 
en moest Zandvoort '75 defensief alle 
zeilen bijzetten om overeind te blijven. 
In enige onoverzichtelijke situaties 
kwamen telkens Luit Veenstra en 
René Paap als overwinnaars te voor- 
schijn. Kregen de Aalsmeerders toch 
mogelijkheden dan was het schot te 
onzuiver of Ruud Bakx was paraat. 

Na het Aalsmeer offensief probeerde 

Zandvoort '75 probeert de winnende treffer te forceren. Zandvoort '75 onder de druk vandaan 
te komen en dat gelukte en de winnen- 
de treffer werd bijna een feit. Een 
schot van Rob Gansner liet de doel- 
man door de benen gaan, maar de bal 
had geen snelheid genoeg en werd voor 
de doellijn weggewerkt. Ook Philip 
van de Heuvel en Ruud van der Put- 
ten probeerden het maar Aalsmeer 
bleef overeind. In de slotfase ontston- 
den, enige rommelige situaties in het 
strafschopgebied van de bezoekers, na 
gevaarlijke hoekschoppen maar de bal 
wilde niet in het doel. Het bleef 1-1 wat de krachtsverhouding goed weergaf. 

Voor de Zandvoorters was een over- 
winning gunstiger geweest maar door 
het gelijke spel blijven er kansen op 
een goede eindklassering. Trainer Ge- 
rard Nijkamp over de verrichtingen 
van zijn spelers en de mogelijkheden 
in de komende wedstrijden. „Aalsmeer 
was technisch wat beter maar wij stel- 
den daar een goede inzet tegenover en 
had het in de slotfase bij die kansen 
wat mee gezeten dan hadden we kun- 
nen winnen. Maar ik ben niet ontevre- Foto: Harry Opheikens 

den en met het te spelen programma is 
er nog van alles mogelijk. Je bent ech- 
ter nu afhankelijk van de ander teams 
maar we blijven goed meedraaien. De 
sfeer is goed, er wordt goed getraind en 
de situatie, van twee punten achter- 
stand, kan zo veranderen. Dat we goed 
draaien blijkt wel uit het feit dat we elf 
wedstrijden achtereen ongeslagen 
zijn. We moeten echter attent blijven, 
ook komende zaterdag tegen Sporting 
Zuid. Met hardwerken en een goed col- 
lectief geheel moet het gaan en hoeven 
we voor niemand onder te doen." Goede prestaties Sporting OSS ZANDVOORT - Na een week- 
end van tegenvallende resultaten, 
heeft de volleybalvereniging 
Sporting OSS zich prima hersteld 
en behaalde van de negen gespeel- 
de wedstrijden zes overwinningen 
en slechts drie wedstrijden gingen 
•verloren. Voor verrassingen zorg- 
,den het tweede en derde , heren 
team door fraaie zeges en het eer- 
ste dames team bleef gemakkelijk 
,"aan de winnende hand. Het eerste 
; heren team wacht echter nog 
steeds op de eerste zege, al wordt 
Jhet spel met de week beter. 

Het tweede heren team van Spor- 
ting OSS, dat een moeizame competi- 
-tie start kende, draait op dit moment 
"als een trein en heeft ook met koploper 
Die Raeckse totaal geen moeite gehad, 
3-0. Zeer gemotiveerd en geconcen- 
treerd begon Sporting van de eerste 
set en bereikte al snel een 6-2 voor- 
sprong, waarop Die Raeckse in een 
time-out vluchtte. Sporting bleef ech- 
ter, ondanks alle probeersel van de te- 
genstander, het spelbeeld bepalen en 
liep uit naar een 5-15 setwinst. In de 
tweede set leek Die Raeckse revanche 
te nemen en nam een 6-0 voorsprong. 
jSporting OSS bleef er in geloven en 
•knokte zich terug tot 14-14. Na een 
serie service wisselingen scoorde Spor- 
ting de beslissende punten 16-14. Het 
team bestaande uit de spelers Jan 
, Diets, Rob Mol, Peter van Kessel, Erik 
-Schilpzand, Hans Vlaanderen, Kas- per Bonset, Rob van Straaten en de 
geblesseerde Peter Bluijs, die nu als 
coach optrad, speelden in de derde set 
eveneens voortreffelijk volleybal. Lan- 
ge tijd hieden de teams elkaar in even- 
wicht tot 14-14 en ook nu scoorde 
Sporting OSS de beslissende punten 
door het hoofd koel te houden, 16-14. Het derde team bracht het tegen 
OVRA tot een 3-1 overwinning. De 
eerste set, zonder goede warming-up, 
brak de Zandvoorters op daar OVRA 
met 15-9 won. Het toen warmgedraai- 
de Sporting OSS gaf in de tweede en 
derde set OVRA geen kans en won 
tweemaal met 15-7. In de vierde set 
kwam OVRA nog even sterk opzetten 
maar Sporting liet zich de in het ver- 
schietliggende zege niet meer ontne- 
men en scoorde rustig de punten bij- 
een tot 15-11. Het eerste heren team begon de eer- 
ste set tegen HSV 2 zeer goed en bleef 
lange tijd in het spoor. HSV greep in 
de slotfase toch de winst met 12-15. In 
de tweede en derde set kwam Sporting 
er niet meer aan te pas en besliste het 
geroutineerde HSV de strijd in snel 
tempo, 3-0. Dames 12 ETB Het eerste dames team zette FES op 
de en 3-1 verlies. In de eerste set had Sporting duidelijk het beste van het 
spel en liep eenvoudig naar een 7-15 
winst. In de tweede set waren de rollen 
omgedraaid en pakte FES met 15-10 de 
zege. In de derde en vierde set domi- 
neerden de Zandvoortse dames en 
brachten met 9-15 en 12-15 de 3-1 over- 
winningen op het scorebord. Sporting OSS twee had eveneens 
geen moeite met de tegenpartij en ze- 
gevierde met 3-0. GAZ Heemstede was 
niet in staat de Sporting dames goed 
partij te geven en de cijfers 8-15, 4-15 
en 9-15 spreken voor zich. Het derde 
dames team was niet opgewassen te- 
gen Spaarne '75 en ging met 3-1 ten 
onder. In de twee eerste sets hielden de 
partijen zich goed in evenwicht door 
de score, 12-15 en 15-12. In de derde en 
vierde set viel Sporting terug en kon 
Spaarne de strijd beslissen door de bei- 
de sets te pakken. Ook het vierde da- 
mes team kwam niet in het spel en 
verloor kansloos me 3-0 van Allides. De beide jeugdteams waren goed op 
dreef en wonnen met 3-0. De meisjes 
speelden tegen Die Raeckse, met een 
dusdanig goede verdediging en aanval 
waardoor de gehele wedstrijd een over- 
wicht aanwezig was, wat ook de 3-0 
zege opleverde. De jongens deden het 
niet minder en speelden met Heemste- 
de. Vooral het blok was goed verzorgd 
en dat gaf Heemstede weinig kans de 
3-0 nederlaag te ontlopen. Dames ZVM-heren vlak 
bij koplopers 

ZANDVOORT - Door een fraaie 
•9-17 zege van ZVM blijft de hand- 
balclub in de race om de bovenste 
.plaats. Theoretisch staan de 
•Zandvoorters slechts één punt 
achter en dus zijn er kansen. De 
gaines hadden geen kans tegen 
'een op alle fronten beter De Bun- 
kert en verloren met 13-6. 

Ook nu handhaafden de ZVM heren 
de stelling, van rustig aan in de eerste 
helft. De tweede helft is toch voor ons. 
Coach Herman Koper ziet dit liever 
niet maar het gaat nog steeds goed. Na 
een 7-3 voorsprong voor ZVM wordt er 
gas teruggenomen waardoor Tornado 
tot 5-7 terug kan komen. Goed kee- 
perswerk van Pieter Trommel voor- 
kwam erger. 

Na de rust een geweldig ZVM dat 
fraaie staaltjes handbal liet zien. Hans 
Moll was prima op dreef en met een 
sluitende defensie stond al snel de 6-12 
score op het bord. De strijd was beslist 
en ZVM ging rustig door met goede 
aanvallende combinaties. Tornado 
kon daar weinig tegenover stellen en 
moest genoegen nemen met een 9-17 
nederlaag. 

Scores ZVM: Wim Brugman 4, Hans 
Moll 3, Djurre Boukes 3, Jos Dekker 2. 
Joop Boukes 2, Dirk Berkhout 2, Henk 
Laurier 1. Zoals reeds gesteld was De Blinkert 
op alle fronten beter en kwam ZVM 
duidelijk te kort in dit duel. ZVM 
speelde verdedigend zwak en kwam al 
snel met 2-0 achter. Even liep het bij 
ZVM en met enige goede treffers werd 
de stand teruggebracht tot 5-4. De 
Blinkert versnelde toen en de rust- 
stand werd bepaald op 8-4. 

In de tweede helft kwam ZVM er 
geheel niet meer aan te pas en kon De 
Blinkert vrij eenvoudig de 13-6 over- 
winning veilig stellen. Zwiers wint 
Engelse Mijlen UITHOORN - Zondag werd 
door de atletiekvereniging 
AKU een loop over tien Engel- 
se Mijlen gehouden. Bij een 
koude wind en lichte sneeuw 
werd er toch een nieuw record 
op het Uithoornse parkoers ge- 
lopen. 

Na een snelle start had zich een kop- 
groep gevormd met de AKU-leden 
Bert de Boer, Bert Bouwmeester, Edo 
van Uchelen, Stephan van Am erom, 
Gerrie van de Sande, Rik van Trigt 
(van VVZ) en Peter Zwiers (van AVH). 
De eerste kilometer liepen ze in drie 
minuten. Na vier kilometer bleven 
Zwiers, De Boer en Van Trigt aan de 
leiding. De andere liepen daar zestig 
meter achter. Het vijfkilometerpunt 
werd bereikt in 16.55. Hier was de 
groep weer compleet met daarbij ook 
nog De Gooijer uit Amstelveen. Op het 
einde van de Zijdelweg plaatste Zwiers 
een paar tempoversnellingen om los te 
komen. Van de Sande en De Gooijer 
moeten lossen. 

Bert de Boer en Rik van Trigt kon- 
den terugkomen bij Zwiers. Het tien- 
kilometerpunt werd bereikt in 35.15 
door De Boer, Van Trigt en Zwiers. Op 
enige afstand gevolgd door Van Uche- 
len, Van de Sande en Van Amerom. 
Einde Nesserlaan sloot ook de sterk 
lopende Edo van Uchelen aan. Hij ver- 
snelde meteen en werd gevolgd door 
Peter Zwiers. Even was er rust in de 
kopgroep langs de Amstel. Na vijftie 
kilometer maakte Peter Zwiers zicaj 
los van Edo van Uchelen. De door- 
komst ging in 51.45 Peter Zwiers stond 
vervolgens zijn eerste plaats niet meer 
af. Hij liep de tien Engelse mijlen in 
55.11 en dat betekende een nieuw re- 
cord voor dit parkoers. 

De uitslag: 1. Peter Zwiers (AV Haarlemmermeer) 55.11; 2. Edo van 
Uchelen (AKU) 55.38, 3. Bert de Boer 
(AKU) 55.00, 4. Rik van Trigt (VVZ) 
56.15, 5. Gerrie van de Sande (AKU) 
56.38. 

De wisselbeker bij de dames ging naar 
Ada Steenvoorden van de Bataven uit 
Noordwijk. Zij liep de afstand in 
1.10.00. Tweede werd Edith Boetekees 
uit Uithoorn, lid van de Veenlopers in 
1.17.50. Derde was Marjan Boere uit 
Uithoorn in 1.23.00. 

Om 13.05 uur werd de jeugd wegge- 
schoten van de 1000 meter. Hierbij 
wisten de AKU-jeugdleden de ereprij- 
zen weg te slepen. Uitslag 100 meter 
jongens: 1. Björn Rekelhof (AKU) 3.16, 
2. Herman Broeckmans (AKU) 3.19, 3. 
Joeri Combee (AVA'64) 3.28; 1000 me- 
ter meisjes: 1. Sheila Berger (AKU) 
3.43, 2. Mariska Baars (AKU) 3.44, 3. 
Hester Duikersloot (AKU) 4.00. 
Uitslag vijf kilometer heren: 1. Michel 
Visser (AV Zuidwal) 16.46, 2. Leo Poel- 
man (AV Startbaan) 17.06, 3. Patrick' 
Karlas (AVA '64) 17.09.; dames: 1. Jen- 
nifer Ammerlaan (AVA'64) 21.20, 2. 
Bianca van Dijk (AV Veenlopers) 
21.23, 3. Angelique Fierkens (AVA'64) 
22.06. 

Uitslag negen kilometer heren: 1. John 
de Withuissteden (AV Zuidwal) 31.52, 
2. Evert Berkelaar (AV Veenlopers) 
32.55, 3. Arie Kriebel (AVA'64) 33.20.; 
dames: 1. Joke Meijer (AKU) 39.22, 2. 
Ria Kriebel-Klein 44.30, 3. Sylvia Jos- 
so (AV Startbaan) 44.55. 

Overige tijden van de AVA '64 lopers: 
vijf kilometer: dames: Rina Lieuwes 
24.46 minuten; heren: Martijn Vis 
18.55, de tijden van vader Jacques en 
zoon Quinto Fierkens zijn onbekend, 
maar zij liepen wel mee; 
negen kilometer: Wilfred Bos 39.13, 
Jan de Vos 45.0; 

10-EM: Jan Pieter Baars 58.46, Gerard 
Albers 1.01.03, veteraan Gerrit van der 
Steeg 1.21. Standen voetbal- 
clubs 

Derde klasse KNVB 

SVW'27 15-22 

Volendam 13-19 

Alcm.Victrix 15-19 

LSVV 13-15 

HSV 14-14 

Zandvoortmeeuwen 14-14 

West Fnsia 15-14 

De Valken 14-13 

WGW 15-13 

DTS 14-12 

KGB 15-10 

SRC 15- 7 

Vierde klasse KNVB zaterdag 

Aalsmeer 14-21 

Amstelveen 12-19 

Zandvoort'75 14-19 

SCZ'58 15-19 

Halfweg 13-16 

DSC'74 13-14 

Hoofddorp 15-13 

Swift 14-12 

De Kennemers 15-12 

SCW 14-11 

Sporting Zuid 14-5 

J.Hercules 15- 5 

Tweede klasse HVB 

CBS 16-28 

Alliance 16-19 

DSC'74 16-18 

Spaarnestad 16-17 

EHS 16-16 

Vogelenzang 16-16 

DSK 16-15 

TZB 16-15 

Schalkwijk 16-15 

WH 16-15 

Heemstede 16-12 

De Meer 16-6 
Tweede klasse HVB zaterdag 

Van Nispen 16-24 

Hillegom 16-24 

Zandvoortmeeuwen 16-22 

KHFC 15-21 

Schoten 15-18 

Alliance 14-17 

Concordia 16-16 

DEM 14-10 

BSM 16-10 

Kinheim 15- 9 

Geel Wit 15- 7 

Spaarnestad 16-6 Zandvoortmeeu- 
wen 
maakt geen indruk 

SCHAGEN - Zandvoortmeeuwen 
zorgde zondag voor een enorme teleur- 
stelling door tegen de allerzwakste in 
de derde klasse met 4-2 ten onder te 
gaan. Door dit resultaat moeten de 
Zandvoorters nog oppassen om niet in 
de degradatiezone te geraken. 

De Zandvoorters hebben de neder- 
laag volkomen aan zich zelf te wijten. 
In de eerste helft was Zandvoortmeeu- 
wen een klasse beter maar de fraaiste 
kansen werden gemist en zodoende 
kon SRC de stand op 0-0 houden. Dat 
was geenszins de verdienste van de 
gastheren, want die maakte er totaal 
niets van. Dat de scheidsrechter de 
Zandvoorters een strafschop onthield, 
toen John van der Zeijs in het straf- 
schopgebied werd neergelegd, doet 
niets aan het feit af dat er geen afma- 
ker is. Maar de Zandvoorters raakten 
daardoor wel van slag en dat wreekte 
zich in het tweede gedeelte. 

Te veel gebabbel in het veld en niet 
meer met de gedachte bij het spel bete- 
kende een terugval van spelkwaliteit. 
Een uitval van SRC betekende 1-0 en 
vlak daarop een misser en het was 2-0. 
Nog was het niet genoeg daar SRC er 
zin in kreeg en al snel op rozen zat door 
3-0 te scoren. 

Jos van der Meij bracht nog even 
hoop in de Zandvoortse gelederen, 
maar dat was van korte duur. SRC 
ging stug door en zette Zandvoort- 
meeuwen volledig in de kou, 4-1. In de 
slotfase kon Jos van der Meij de eind- 
stand op 4-2 bepalen, in deze armetie- 
rige wedstrijd. Dames basketbalteams 
houden het voor gezien ZANDVOORT - Opnieuw geen 
punten voor de basketbalteams 
van The Lions al scheelde het 
maar zeer weinig. De dames haal-' 
den zelfs het einde van de wed- 
strijd niet, omdat coach Olaf Ver- 
meulen het restant van zijn team 
uit het veld haalde. Voorlopig 
blijft de score tegen De Kometen 
met 47-51 in het nadeel. De heren 
vochten een prima partij uit tegen 
LC Players en leden een nipte ne- 
derlaag, 58-61. 

Zowel de dames van The Lions als 
De Kometen hadden erg veel moeite 
met het zeer zwakke fluiten van de 
scheidsrechter. Een partij basketbal 
wordt gespeeld met vijf speelsters en 
een aantal bankspeelsters en als er in 
de tweede helft, op een gegeven mo- 
ment drie tegen twee wordt gespeeld 
dan is er duidelijk iets mis. Coach Olaf 
Vermeulen over dit bijzondere voorval 
in de basketbalwereld: „Dit heb ik nog 
nooit meegemaakt. Als de speelsters 
maar even aanstalten maakten om te 
verdedigen werd er gefloten. Het was 
een stevig duel maar zeer sportief en 
twee tegen drie spelen is niet te doen. 
Ik denk dat er niemand was over ge- 
bleven als we door hadden gespeeld. 
We gaan de bond verzoeken de wed- 
strijd over te spelen, maar of dat helpt. 
Zulke scheidsrechters heb ik niet eer- 
der gezien." 

Wat de wedstrijd betreft wogen bei- 
de teams goed tegen elkaar op totdat 
m de tweede helft De Kometen door- 
drukte naar 31-42. De Kometen kwa- 
men toen met een vrouw minder te 
staan en daar profiteerde Lions van 
door een snelle, break en kwam terug 
tot 47-49. Bij 47-51 was het speelsters- 
aantal zo uitgedund dat er een einde 
VOETBAL 

Zondag: Volendam-Zandvoort- 

meeuwen 14.30 uur te Volendam. 

Alliance-TZB 14.30 uur Haarlem. 

Zaterdag: Sporting Zuid-Zandvoort 
'75 te Amsterdam. 

BASKETBAL 

Zaterdag: 16.30 uur sporthal: Pelli- 
kaan Lions heren-HOC. 

VOLLEYBAL 

Zaterdagavond in de Zandvoortse 
sporthal Pellikaan; dames: Sporting 
OSS 4-Tnumph 5 19.30 uur; heren: 
Sporting OSS-Atalanta 18.30 uur; 
Sporting OSS 2-VCY 3 19.30 uur; 
Sporting OSS 3-HSVC 6 18.30 uur. 
Jeugd: SportmgOSS K-Van Nispen K 
18.30 uur. 

ZAALVOETBAL 

Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 
19.00 uur TZB dames-Reflex'84; 19.45 
uur TZB 2-Onze Gezellen dames; 20.30 
uur Cecils 2-L. Anderson 2; 21.15 uur 
Zandvoortmeeuwen 5-Half weg 2; 22.00 
uur Zandvoort Noord 7-Parade Boys 2. 

Maandagavond in de Pellikaanhal: 
20.30 uur Cecils-Kampong; 21.25 uur 
Nihot L.-De Meer: 22.20 uur TZB 4- 
Concordia 3. Vissers gestart 

ZANDVOORT - Op zaterdag 1 fe- 
bruari is door de leden van de "Zeevis- 
verenigmg Zandvoort" het nieuwe sei- 
zoen gestart. Onder zeer winterse om- 
standigheden begonnen de vissers met 
goede moed aan de competitie op de 
Zuidpier in IJmuiden. Men hoopt jaar 
meer succes te hebben dan het afgelo- 
pen jaar. De competitie loopt tot de 
maand december en er staan in totaal 
twintig wedstrijden op het program- 
ma. 

Helaas beten de vissen nog niet in 
grote hoeveelheden, maar de meeste 
deelnemers waren toch in staat vol- 
doende punten te verzamelen om zich 
te plaatsen voor de competitie. De uit- 
slag van deze eerste wedstrijd is als 
volgt: Rob van der Fange kwam als 
overwinnaar tevoorschijn, met Henk 
Dorsman als tweede. Ron Dróse en 
Willem Bakkenhoven moesten een 
derde plaats delen. 

Op zondag 16 februari gaan de leden 
van de zeevisvereniging de zee op van- 
uit IJmuiden en op zaterdag 22 febru- 
ari wordt opnieuw een pierwedstrrjd 
georganiseerd. Judo-succes 

ELBURG - Op 1 en 2 februari von- 
den in Elburg de Nederlandse judo- 
kampioenschappen voor dames 
plaats. Van Sportacademie Nauwe- 
laerts de Agé namen enige judoka's 
deel en daarbij behaalde bij de meisjes 
(geboren 1971-1972) de Bentveldse Wil- 
lemyn Cornet de eerste plaats. De da- 
mes senioren titel (61 kg) ging naar 
Belinda Stoeltjes. Tevens werd er dit 
weekend een judotoernooi afgewerkt 
waarbij bij de jongens 12 t/m 15 jaar (35 
kg) Roland van Weelden de eerste 
plaats pakte. Bij de jongens 16/17 jaar 
(70 kg) ging de overwinning naar Ben 
Rietdijk. kwam aan deze zeer bijzondere wed- 
strijd. 

Topscores Lions: Thea Reinders 14. 
Cluka Bol 9. Kika de Leon 9. Heren 12 
ETB 

Coach Benjamins van The Lions 
ziet een zeer opgaande lijn in het spel 
„De inzet is enorm" zegt hij. „Er is een 
goede band en het spel wordt steeds 
beter. Jammer dat we steeds netaan 
verliezen, maar we blijven er plezier m 
houden." In de eerste bouwde Lions. 
dat oudgediende Maarten Paap van 
stal had gehaald, een lichte 31-30 voor- 
sprong op. De Zandvoorters zaten goed 
in de wedstrijd en pakten vele re- 
bounds en vooral Olaf Borkent zorgde 
voor de nodige punten. Het spannende 
gevecht met wisselende kansen bleef 
tot 56-56 onbeslist. Iets te gehaast spel 
kostte Lions balverlies en LC Players 
besliste de strijd met 58-61. Bridgenieuws 

ZANDVOORT - De leden van de 
Zandvoortse Bridgeclub hebben on- 
langs de vierde wedstrijd gespeeld in 
de derde competitie. Daarbij legden in 
de A-lijn mevrouw De Leeuw en de 
heer Braun beslag op de eerste plaats 
met 63.84%, tweede plaats was voor de 
familie Spiers met 58.48%. Aan de kop 
in deze lijn staat nog steeds het koppel 
Bruin/Emmen .jr„ het team De 
Leeuw/Braun is thans naar de tweede 
plaats gestegen. 

In de B-lijn was het gelegenheids- 
team Drose/Overzier goed op dreef en 
eindigde als eerste met 61,07%. Het 
koppel Berghoff/Stocker was met 
59,64% goed voor een tweede plaats. 
De stand in de B-lijn is ongewijzigd, 
met het koppel Van Ackooy/Drenth 
op kop, gevolgd door het team Smink- 
/Jurnaans als tweede. 

De familie Paardebek behaalde een 
goede overwinning bij de C-lijners met 
60.27 % , de tweede en derde plaats wer- 
den gedeeld door het team Gote- 
/Koomen en de familie Stor met 
55.80%. Het koppel Overzier/Van der 
Staak staat thans riant bovenaan de 
C-lijn. de tweede plaats in deze lijn is 
thans voor de familie Paardebek. 

In de D-lijn ging de overwinning 
naar het team Ocenasek/Devnes met 
63.10%, terwijl de dames Van der Meer 
en Veldhuizen tweede werden met 
54,76%. Ook in de D-lijn is de stand 
onveranderd gebleven, de dames 
Keur/Van Petegem staan nog num- 
mer eén en het koppel Holtrop/Van 
Zoelen is nog tweede. TZB in één minuut 
naar nederlaag 

ZANDVOORT - Het wil na de 
competitieherstart met TZB niet 
erg vlotten en voor de tweede maal 
op rij werd verloren. Nu werd on- 
nodig verloren van het op bezoek 
zijnde Vogelenzang, 3-4. 

Na een kwartier spelen kwam TZB 
op een 0-1 achterstand maar lang 
heeft Vogelenzang niet van de voor- 
sprong genoten. Direct daarop onder- 
nam Ab Bol een solo en werd in het 
strafschopgebied neergelegd. De door 
Willem Koning ingeschoten straf- 
schop werd in eerste instantie door de 
doelman gestopt maar in de rebound 
zorgde Ron Zwemmer voor de gelijk- 
maker. 1-1. TZB speelde nieterg groots 
maar kreeg zeker mogelijkheden om 
voldoende afstand te nemen. Nu was 
liet Vogelenzang dat onverwachts de 
leiding nam, 1-2. Vlak voor de rust 
zorgde Ab Bol dat de partijen weer m 
evenwicht waren 2-2. 

In de tweede helft liep het beter met 
TZB. Vogelenzang werd geheel terug- 
gedrongen en toen Leen Bol een 
prachtige voorzet gaf was Marcel Ca- 
bn ter plekke om de bal met het hoofd 
m het doel te deponeren, 3-2. Er leek 
niets meer aan de hand daar de Zand- 
voorters het spel beheersten. Vogelen- 
zang loerde op uitvallen die niet echt 
gevaarlijk waren. Het kreeg echter de 
hulp van TZB en kon in één minuut 
de achterstand in een voorsprong om- 
zetten Na een halfuur de eerste hoek- 
schop die door de TZB-defensie werd 
gemist en toen was het gemakkelijk 
voor een Vogelenzang voorwaarts te 
scoren. 3-3. TZB trapte af. treuzelde 
met het wegwerken in voorwaartse 
richting, de bal werd onderschept, en 
3-4 lag in de touwen. 

TZB zette in het laatste kwartier 
nog wel stevig aan maar Vogelenzang 
gaf de twee punten met meer uit han- 
den. Klaverjassen WERVERSHOOF - Voor een ma- 
raton klaverjaswedstrijd trokken twee 
Zandvoortse koppels naar Wervers- 
hoof om zich daar te meten met drie- 
honderd koppels uit geheel Nederland. 
De wedstrijd duurde van 's avonds ze- 
ven uur tot in de morgen zeven uur en 
werd gespeeld in het schitterende 
sportcomplex van dit kleme dorp. 
Zandvoort werd vertegenwoordigd 
door de dames Van Wilpen en Mola- 
nus en de heren Eli Paap en Paul Mie- 
tes. 

De start van de twaalf uur durende 
klaverjaswedstrijd was om zeven uur 
en op de helft van de strijd draaiden 
het koppel Paap/Mietes met 10.000 
punten uitstekend mee. Door een in- 
zinking kreeg het koppel een terugslag 
maar daar hadden de meesten last van 
en oplettendheid en wakker blijven 
zijn belangrijke kenmerken in dit spel. 

De perfecte organisatie had even no- 
dig om tot de uitslag te komen, wat een 
geweldige rekenarij was. 

Het koppel Paap/Miets behaalde 
een prima 24ste plaats met 19378 pun- 
ten en het koppel Van Wilpen//Mola- 
nus viel net buiten de prijzen maar 
kunnen met 18778 eveneens op een 
goed toernooi terugzien. BC Lotus besluit 
met kampioenschap ZANDVOORT - Voor de badmin- 
tonvereniging BC Lotus stond afgelo- 
pen weekend de laaste competitie- 
speeldag op het programma. Het wer- 
den nog spannende wedstrijden waar- 
bij het negende team ondanks een 5-3 
nederlaag tegen Velsen 1 1 het kampi- 
oenschap wist te veroveren. Het is het 
enige team dat dit seizoen voor succes 
zorgde brj BC Lotus. Het eerste en 
tweede team, die in de landelijke afde- 
ling uitkomen, deden het dit seizoen 
zeker met slecht en handhaafden zich 
gemakkelijk. De laatste competitie- 
wedstrijden leverde voor het eerste 
team een 7-1 overwinning op tegen 
Van Zijderveld 9 en het tweede team 
het Veglo geheel puntloos huiswaarts 
keren. 8-0. 

Het waren niet de enige overwinnin- 
gen afgelopen zondag. Ook het zeven- 
de team was op dreef en versloeg Johez 3 met 6-2 en het herenteam had geen 
moeite met Van Zijderveld 2: 7-1. Bij de 
jeugd kon alleen het Cl-team voor een 
goed resultaat zorgen door Velsen Cl 
met 7-1 terug te wijzen. Voor een ge- 
lijkspel zorgde het vijfde team tegen 
ASVU 3. 4-4, doch de overige teams 
konden met voor een positieve score 
zorgen. Lotus 3 had het moeilijk tegen 
Almere Haven (2-6) en het vierde team 
gaf goed partij maar ging nipt met 3-5 
ten onder tegen Amsterdam 2, evenals 
het zesde team dat van Airsport 4 ver- 
loor. Team 8 kon ook niet aan een 
overwinning komen, Pluimbal was 
met 8-0 te sterk. Behoudens het Cl- 
team was er voor de jeugd geen succes 
weggelegd. Het Al-team verloor kans- 
loos van Velsen Al met 1-7. het BI- 
team verloor met 2-6 van Velsen BI en 
het B2-team was dicht bij een gelijk- 
spel, maar Velsen B2 bleef met 3-5 aan 
de goede kant van de score. 
*?■< 
BC Lotus WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1986 
bar BRINCK 

NIEUW-UNICUM 

presenteert: ZATERDAG 
15 FEBRUARI 

DE 
M00RK0PS 

muziek uit de jaren zestig 
AANVANG: 21.15 uur toegang gratis f\S^m 
§ RReus t ,Uis en Specialiteiten 

B^r-v * Vonr flk her nnpri mnnt ïiin Voor als het goed moet zijn Haltestraat 16 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 62 04 

WEGENS VERBOUWINGS- 
WERKZAAMHEDEN 

maandag 10 febr. 

dinsdag 11 febr. 

woensdag 12 febr. 

GESLOTEN n ZONWERING 
GORDIJNEN 
VLOERBEDEKKING 
PARADIJSWEG 2 
\ Bouwplannen 

Het college is voornemens om met toepassing van verklaringen van geen 
bezwaar als bedoeld in artikel 1 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
en/of artikel 50 lid 8 van de Woningwet vergunningen te verlenen, voor 

a. oprichten garage perceel Brederodestraat 20; 

b. aanleg fietspad Lorentzstraat - Prof Zeemanstraat langs perceel Lorentz- 
straat 1 5. 

Betreffende plannen liggen met ingang van 1 februari 1 986 gedurende 1 4 da- 
gen ter gemeentesecretane, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
voor een ieder ter inzage (geopend van 08.30 - 1 2.30 uur). 
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders schrif- 
telijk bezwaar indienen. Aangevraagde bouwvergunningen 12B86 
13B86 Raadhuisplein 2 verbouwen koelcel 
Zuidlaan 37A bouw woning Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op 
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 1 2.30 uur gedurende een week na ver- 
schijnen van dit blad 

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indie- 
nen bij burgemeesteren wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling 
worden betrokken. 

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden ver- 
leend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend. 
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde 
Staten nodig is 131 B85 Verleende bouwvergunning 

Kosterstraat 15 herbouw pand Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, 
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, 
postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Aanlegvergunningen 

Burgemeester en Wethouders hebben aanlegvergunning verleend voor 
a. aanleg fietspad vanaf Keesomstraat naar fietspad Visserspad alsmede 

aanleg fietspad vanaf Keesomstraat nabij Volkstuinen langs Kraansvlak 

richting grens Bloemendaal. 
b aanleg van een bebossing op het terrein ten oosten van de Keesomstraat 

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, 
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, 
postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Bestemmingsplan 

De burgemeester van Zandvoort maakt, ter voldoening aan artikel 26 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de door de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 28 januari 1 986 vastgestelde gewijzigde voorschrif- 
ten behorende bij het bestemmingsplan 'Nieuw Unicum' vanaf maandag 10 
februari 1986 gedurende een maand ter gemeentesecretarie (afdeling 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend 08 30-1 2.30 uur) voor 
een ieder ter inzage ligt. 

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen 
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijk 
bezwaren tegen de vaststelling van deze voorschriften indienen 

Voorbereidingsbesluit 

De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 Itd 2 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de gemeenteraad 
bij besluiten van 27 augustus 1985 op grond van artikel 21 van deze wet 
heeft verklaard, dat voor: 
1 Boul Paulus Loot 27, 

2. Brederodestraat 20. 

3. perceel grond nabij Lorentzstraat 15. 
bestemmingsplannen worden voorbereid. 

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen waarop met rode om- 
lijning de percelen zijn aangegeven voor een ieder ter gemeentesecretarie 
(afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend maandag tot en 
met vrijdag 08.30 - 12.30 uur) ter inzage. 

Verkeersmaatregel 

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een parkeervak aan te 
leggen aan de noordzijde van de Louis Davidsstraat nabij het Gemeen- 
schapshuis 

ledere belanghebbende kan binnen een termijn van 30 dagen na de dag, waarop 
dit besluit ter openbare kennis is gebracht daartegen beroep bij de Kroon instel- 
len. Dit tot de Kroon gerichte beroep dient bij de Commissaris van de Koningin in 
de provincie Noord-Holland (Dreef 3 te Haarlem) te worden ingediend 

6 februari 1986 

BOff SLAGERIJ ARBOUW 3jg|i 

HALTESTRAAT 12 - 20*2 LM ZANDVOORT - 
TEL. (02507) 12616 

500 gr. 9,50 

100 gr. 1,65 

150 gr. 2,65 

100 gr. 1,40 

100 gr. 2,40 

100 gr. 2,95 

100 gr. 1,60 

100 gr. 1,95 

250 gr. 2,25 Riblappen 

Shoarmavlees 

Osseworst 

Tongeworst 

Achterham 

Rosbief 

Lever 

Pekelvlees 

Leverworst Luiouln. Tuur natuur uil de Fiansc Dordovne. Gegarandeerd rundvlees 
zonder verboden hormonen. 
Restaurant Delicia 

Kerkstraat 16 Zandvoort 
Tel. 12270 Ons MENU voor zondag a.s. 

Groentesoep 

• 

Varkensfilet 

gevuld met gehakt 

aardappelen met verse groenten 

* 

Us 

* 

Koffie 

17,50 pp 

ELKE DAG 

2e kopje koffie gratis 1 ,80 

of 

koffie met gebak 3,50 SPOED! Soc. Duysterghast moet 
verhuizen! 

Wie kan ons helpen aan 
ruimte? 

Opp. 200 a 300 m2. 

Aanbiedingen, welke strikt 
vertrouwelijk worden be- 
handeld gaarne richten aan 
het bestuur. Postbus 179 

2040 AD Zandvoort 

of telefonisch na 19.00 uur, tel. 

13092 of 18067. Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar 1 n 

gediplomeerd trimster 
De juiste vachtverzorging van uw 
rashond en bastaard. 
Behandeling volgens afspraak. 
Tel. 02507 - 1 30 77 
Lorentzstraat 158 - Zandvoort fi 
De specialist 

in al uw 
bloemwerken Carnaval!!! 

Buiten versieren!!! 

Maar binnen 
met bloemen van 

BLOEMEIMHUIS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 - Zandvoort 
Tel. 1 20 60 i (3?a£%eène\ 

\£^iécüt/t'/e 

&%anoaite/. Kerkstraat 15 GEVRAAGD: 

afwashulp 

Sollicitaties tel. 12253 TE KOOP 
TERRASSCHOTTEN 

150 breed, 170 hoog Te | ig305 . ADMINISTRATIEKANTOOR. TAPIJT 

AUG. v.d. MIJE 

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186 
' SCHILDERWERK 

AUG. v. d. MIJE 

Marisstraat 13A - Zandvoort Telefoon 15186 Fa. Gansner & Co. 

GAS- en OLIEHAARDEN - 
GASFORIMUIZEIM 

Etna - Faber - Benraad gashaarden 

Toonzaal: 

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 

Deskundig advies. 

Vooral uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. 


Voor een gezellige 

borrel en een 

lekkere saté 

natuurlijk naar 

EETCAFÉ 

'T r Celsiusstraat 196 

Winkelcentrum Noord 

Zandvoort 

Tel. 02507-1 60 44 

OOK OM TE DARTEN 

EN TE BILJARTEN 

Geopend van 
16.00 tot 03.00 uur. FOTO QUELLE 

Compleet foto/filmassor- 
timent, voordelig afdruk- 
ken en ontwikkelen 

DROGISTERIJ 
MOERENBURG 
Haltestraat 1 
Zandvoort ; DEUREN ft kozijnen 

i nooit meer verven ! Pasfoto's 

Klaar terwijl 
u wacht 

DROGISTERIJ 
MOERENBURG 

Haltestraat 1 
ZANDVOORT J&K Janssen & Koo k 

J. P. Heyeplantsoen 12, 2041 PA Zandvoort 
Telefoon 02507-18119 
Wij verzorgen voor u het 
AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELAS- 
TING en BEDRIJFSBOEKHOUDING DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507 -123 27 

Uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN, 

PANTY'S. KNIE- en 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT In welke staat uw oude deuren 
ook zijn, zij worden in één dag 
weer blijvend mooi door middel 
van de PORTAS-kunststofom- 
manleling in vele natuurgetrouwe 
houtmotieven en effen kleuren. 
Naar keuze als vlakke deur, stijt- 
of glasdeur. Ook voordeurrwio 
vatie. Sedert ja 
ren een bewijs 
van kwaliteit. 
Vraag meer in- 
lichtingen! 

PORTkS® 

wi|vMniMn»M 
d*wnta * keuken* 
PORTAS-VakbedriJf 
Haarlem Zaandam b.v. 

Jan Sluyterslaan 3 
2033 TM Haarlem , 

©023/33 25 24 HOE VERKOOP JE 

EEN PIEPJONG 

PALMPJE 

adverteer in de krant ELLEN Ir. Friedhoffplem 10 

Zandvoort, 50 m van het zuidstrand 

Tel. 02507-12773 

Vakkundige en liefdevolle 
verzorging van uw (ras)hond 
dibevo Wij doen 

speciaalzaak. net iets meer, 
HET PARGOL 

ÓÓK OP ZATERDAG ....PEDICURE. 
JOSÉ L00MAN- 
MOLENAAR 

gedipl. 

pedicure/manicure 

Brederodestr. 18 

tel. 13660 

Beh. vlgs. afspraak. 

Lid LOV. ROB ÊANSSEN 

„.„<,.„ «# 'WQJJlZIQBa® 

Kochstraat 10 - 2041 CE Zandvoort 
Tel. 02507-15966 

Onderhoudsbeurten en reparatie van alle merken. 

Storingdiagnose met behulp van 

electronische rollen-testbank. 

Laag uurtarief en vlotte service. 

ZWEMMEN VOOR 1,70 
IN DE „DUINPAN" 

Maandag 10 febr. 
Dinsdag 11 febr. 

Woensdag 12 febr. 

Donderdag 13 febr. 
Vrijdag 14 febr. 12.00-13.30 uur 

09,00-12.00 uur 
13.00-15.30 uur 

09.00-12.00 uur 
13.00-15.30 uur 

12.00-15.30 uur 

09.00-14.00 uur De Duinpan, 

Vondellaan 57, 
tel. 12170. Te huur gevraagd 
voor de maand 
maart 

zomerhuisje of 
etage wegens 
verbouwing eigen 
huis. 
Tel. 02507-12214. VAN MAAS 

LANDELIJK ERKEND 

ELEKTRO-INSTALLATEUR 

Voor een vrijblijvende prijsopgave: 
HAARLEM: ZANDVOORT: 

(C. Koper) 

023-255021 02507-18225 
ALTERNATIEVE 
ELFSTEDENTOCHT/ 

„ WORLD WINTER 
TRIATHLON POLEN" Op 22 februari 1986 organiseert de stichting 
wintermarathon voor de 2e maal de Alternatieve 
Elfstedentocht. Tevens zal op die dag de World Winter 
Triathlon worden gehouden. 

De alternatieve elfstedentocht (voor wedstrijd- en 
toerrijders) gaat over 50, 100 of 200 km. 

De world winter triathlon is opgebouwd uit 1 5 km 
langlaufen, 20 km cycle-cross en 100 km marathon 
schaatsen. 

Beide evenementen worden georganiseerd in het 
MAZURISCH MERENDISTRICT in Polen. De 
deelnemers worden ondergebracht in Hotel Mrongovia. 
Dit hotel, het paradepaardje van de Poolse 
Hotelindustrie, beschikt over ruime luxe kamers, 
voorzien van badkamer, telefoon, radio en in de meeste 
gevallen ook televisie. 

Verder vindt u in het Hotel een overdekt zwembad, 
sauna, zonnebanken + een schoonheidssalon en diverse 
restaurants en belastingvrije winkels. 

Tegen inlevering van onderstaande bon betalen onze 
lezers voor deelname aan deze unieke gebeurtenis geen 
ƒ 545,-, maar slechts . . . 

ƒ 495,-. 

Deze prijs is inclusief een 6-daagse busreis, uitgevoerd 
per luxe touringcar, verblijf in genoemd Hotel, incl. 5 
diners, wedstrijdgeld en lunch op het ijs. (Dezelfde reis, 
maar dan uitgevoerd per vliegtuig, kost u ƒ 865,-). 

Indien de Friese Elfstedentocht dit jaar wederom 
doorgang vindt, kunt u deze reis ten allen tijde annuleren 
en de reissom terugclaimen (behoudens een eigen risico 
van ƒ25,- en ƒ12,50 administratiekosten). 

LET OP: U heeft voor Polen een visum nodig. De 
visumkosten zijn momenteel ƒ 45,- (uw paspoort dient 
minstens tot 1 september 1986 geldig te zijn). 
Het visum wordt verzorgd door de reisorganisatie. WEEKMEDIA VOORDEELBON Naam: 

Adres: 

Woonplaats: Postcode: 

tel.: 

wenst deel te nemen aan: 

O de alternatieve elfstedentocht over 

O 50 km. O 100 km. O 200 km. 
O wedstrijd O tourtocht 

O de world winter triathlon 
O de reis per touringcar (ƒ 495,-) 
O de reis per vliegtuig (ƒ 865,-) 

Deze bon opzenden aan: 
Stichting Winter Marathon 

Jan de Haenstraat 30 II 
1055 WG AMSTERDAM. 
WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1986 Deze week: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de WD 'Beleidsvoornemens moeten tijdig en duidelijk kenbaar worden 9 SINDS 1982 had de WD-afdeling Zandvoort en Bentveld geruime tijd de 
grootste fractie in de Zandvoortse gemeenteraad. De verkiezing van 1982 
was een eclatant succes en met acht zetels, waaronder twee wethouders, 
was dit tot voor kort de grootste fractie van de Zandvoortse raad. Eind 1985 
echter zette een klein incident de afbrokkeling van deze fractie in. Wethouder 
Attema vertrok, zijn wethoudersportefeuille werd overgenomen door fractiege- 
noot Van Caspel, de huidige lijsttrekker. Tijdens de ledenvergadering van eind 
.november bleek dat wethouder Jongsma het vertrouwen van zijn partij had 
verspeeld. Men wenste hem niet als lijstaanvoerder. Hij kwam zelfs niet voor op 
-de groslijst van de partij. * . Hoewel de zittende fractie van de VVD 
-zei de wethouder wel te willen steunen 
- in zijn beleid, bleek dit voor Jongsma 
niet genoeg. Hij verliet eveneens zijn 
wethouderszetel en ging verder als ge- 
woon raadslid. Als Onafhankelijk Li- 
beraal neemt hij deel aan de komende 
gemeenteraadsverkiezing. In het kiel- 
; zog van Jongsma verlieten ook de libe- 
ralen Van Asperen en Landman de 
. VVD-fractie. Momenteel bezet de 

• VVD dus nog vijf zetels in de raad, een 
aantal dat men zeker wil handhaven. 

.' De VVD heeft inmiddels de rijen geslo- 

• ten en komt momenteel als een hechte 
liberale ploeg over. Bekend is dat Atte- 
ma na de gemeenteraadsverkiezing 
niet zal terugkeren. De lijsttrekker uit 
1982 heeft dit reeds vorig jaar maart 
aangekondigd. 

Voor de komende gemeenteraadsver- 
kiezing heeft deze partij een aantal 
kenmerkende punten in het verkie- 
zingsprogramma opgenomen. FINANCIËLE offers die moeten 
worden opgebracht om Zand- 
voort leefbaar en aantrekkelijk 
te houden, dienen zoveel mogelijk bin- 
' nen redelijke normen in rekening te 
worden gebracht aan hen die deze kos- 
ten veroorzaken, aldus de VVD. 
"Wellicht een beetje een onduidelijke 
zin, doch wat wij hiermee bedoelen is 
wél duidelijk", zegt Ankie Joustra de 
'. huidige fractievoorzitter. "In Zand- 

• voort namelijk zijn tal van kosten die 
gemaakt moeten worden, omdat het 

l niet anders kan. Neem bijvoorbeeld in 
_de zomermaanden het tweemaal legen 

• van de papierbakken, het extra vegen 
• Wethouder Frits van Caspel, lijst- 
trekker van de VVD. van de straten in het centrum. Uit- 
gaande van het profijtbeginsel zijn in 
wezen de kosten die gemaakt moeten 
worden om de toerist goed te kunnen 
ontvangen, voor rekening van diegene 
die hiervan profiteert, of die deze kos- 
ten veroorzaakt. Wij zijn namelijk van 
mening dat de inwoners van Zand- 
voort niet al deze lasten kunnen dra- 
gen. Daarom is het ook noodzakelijk 
dat het Rijk in deze kosten bijdraagt. 
Wanneer je de toeristenbegroting be- 
kijkt, dan zie je dat er tal van extra 
kosten zijn die door de gemeente ge- 
maakt moeten worden, kosten die 
nimmer door diezelfde toerist worden 
gedekt. De aandacht van Den Haag 
moet hierop worden gevestigd, ook al 
zal dit misschien in eerste instantie 
niet direct vruchten afwerpen". 

De WD voorziet dat in de periode 
1986-1990 een zeer voorzichtig finan- 
cieel beleid gevoerd zal moeten wor- 
den. Daarom staat deze partij een op 
de toekomst gericht bestuur voor dat 
gebruik maakt van een meerjarenbe- 
groting met daaraan gekoppeld een 
meerjaren investerings- en dekkings- 
plan. Daarbij dient een prioriteiten- 
en zo nodig een wensenlijst te worden 
overlegd. Naast een handhaving van 
het voorzieningenpeil in de gemeente, 
behoort een sluitende begroting het 
uitgangspunt te zijn. Voor nieuwe in- 
vesteringen zal een zo rendabel moge- 
lijke realisatie en exploitatie moeten 
worden nagestreefd. "Bovendien zul- 
len wij in Zandvoort in de komende 
periode voor investeringen komen te 
staan, die onontkoombaar zijn en 
waarvan het rendement niet direct 
zichtbaar is. Wij denken hierbij aan 
het afvoereffluent en de riolering. 
Hiervoor is veel geld nodig en hiervoor 
dient tijdig gereserveerd te worden. 
Wij hebben wel een procedure aange- 
spannen, als raad, tegen de kosten die 
van Zandvoort worden verlangd voor 
het afvoereffluent, maar wij weten 
niet hoe dit zal aflopen. Veronderstel 
dat toch dat bedrag van drie miljoen 
op tafel moet komen, dan dient er nu 
al vast voor gereserveerd te worden", 
legt Ankie Joustra uit, die de afgelo- 
pen periode haar fractie vertegen- 
woordigde in de raadscommissie fi- 
nanciën. 

OPENBARE ORDE EN VEILIG- 
HEID neemt in het verkiezings- 
programma van de VVD een be- 
langrijke plaats in, evenals de ram- 
penbestrijding. De taak van de politie, 
die immers een voorname bijdrage le- 
vert aan de veiligheid van de burger, 
moet doelmatig zijn. Dit kan bereikt 
worden door een vermindering van de 
administratieve werkzaamheden van 
de politie. Automatisering zou hier 
uitkomst kunnen bieden. Deze auto- 
• Het dorpscentrum, van Zandvoort heeft een wezenlijke functie volgens de VVD. archieffoto matisering kan ertoe leiden dat er 
meer politie op straat aanwezig is. Het 
is noodzakelijk dat de politie 24 uur 
per etmaal voor de burgers in nood in 
voldoende mate beschikbaar is. De 
VVD acht het wenselijk dat het poli- 
tie-apparaat zo wordt ingericht dat er 
mensen beschikbaar zijn of komen 
voor begeleiding van slachtoffers van 
misdrijven en ongelukken. Ter verdui- 
delijking wordt door het huidige 
raadslid Rita de Jong opgemerkt: "Een 
verschuiving waarbij ook de slachtof- 
fers wat meer aandacht krijgen en 
deskundige begeleiding. Momenteel 
lijkt het zo dat de wetsovertreders 
meer aandacht krijgen dan de slacht- 
offers. Wij staan een verschuiving van 
dit accent voor". 

Medeverantwoordelijkheid van de 
burgers zelf voor hun eigendommen 
dient gestimuleerd te worden. "De 
burgers moeten ervan overtuigd wor- 
den dat zij hun eigendommen goed be-' 
schermen. Wij zijn ook tegen het 
voortbestaan van de strandwacht. Dat 
is destijds zo gegroeid omdat de politie 
over te weinig mankracht beschikte. 
Nu denken wij dat deze taak weer door 
de politie kan worden overgenomen. 
In het algemeen zijn wij tegen het vor- 
men van eigen beschermingsgroepen. 
Hieruit kunnen excessen voortkomen, 
daarop dienen wij bedacht te zijn. 
Daarom is het beter dat deze vorm van 
bescherming verdwijnt", legt lijsttrek- 
ker Frits van Caspel uit. Er wordt al 
heel lang gesproken over een beleids- 
plan van de politie. De VVD is van 
mening dat dit plan er dan nu maar 
eens moet komen, het kan dan regel- 
matig in de raad ter discussie gebracht 
en bijgesteld kunnen worden. Wegens verandering van de taak van 
de plaatselijke brandweer, na het ver- 
dwijnen van de BB, zal deze brand- 
weer ook over goed materiaal moeten 
beschikken", staat in het programma. 

BIJ HET hoofdstuk Ruimtelijke 
ordening valt op dat de VVD vrij 
definitieve plannen heeft voor 
het dorpscentrum. Het wordt door hen 
gezien als een belangrijke ontmoe- 
tingsplaats voor de Zandvoortse ge- 
mee